Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona194/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   418

Cas No 68477-83-8
EEC No 270-765-5
No 649-067-00-3
NOTA H


NOTA K

ES: gases (petróleo), alimentación de C3-5 para la alquilación parafínica-olefínica; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos olefínicos y parafínicos con un número de carbonos dentro del intervalo de C3 a C5 los cuales son utilizados como alimentación para la alquilación. La temperatura ambiente normalmente supera la temperatura crítica de estas combinaciones.]
DA: gasser (råolie), C3-5 -olefin- og paraffin-alkyleringsføde-; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af olefin- og paraffin-carbonhydrider, C3 til og med C5, der anvendes som alkyleringsføde. De omgivende temperaturer overskrider normalt disse blandingers kritiske temperatur.]


DE: Gase (Erdöl), C3-5 olefinihaltige-paraffinhaltige Alkylierungsbeschickung; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von olefinhaltigen und paraffinhaltigen Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen im Bereich von C3 bis C5, die für die Alkylierungsbeschickung gebraucht werden. Umgebungstemperaturen überschreiten normalweise die kritische Temperatur dieser Kombinationen.]


EL: αέρια (πετρελαίου), C3-5 ολεφίνες-παραφίνες τροφοδότησης αλκυλίωσης· Πετρελαϊκό αέριο

[Πολύπλοκος συνδυασμός ολεφινικών και παραφινακών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 ως και C5, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τροφοδότηση αλκυλίωσης. Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος κανονικά υπερβαίνουν την κρίσιμη θερμοκρασία των συνδυασμών αυτών.]


EN: Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feed; Petroleum gas

[A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5 which are used as alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.]


FR: gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures oléfiniques et paraffiniques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5 et qui sont utilisés comme charge d'alkylation. Les températures ambiantes sont généralement supérieures à la température critique de ces combinaisons.]


IT: gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi olefinici e paraffinici con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C5 usati come carica di alchilazione. Le temperature ambienti sono di norma superiori alla temperatura critica di queste combinazioni.]


NL: gassen (aardolie), C3-5-olefinische en paraffinische alkyleringsgrondstof; Petroleumgas

[Een complexe verzameling van olefiniscile en paraffinische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5, die worden gebruikt als alkyleringsgrondstof. Omgevingstemperaturen overtreffen gewoonlijk de kritische temperaturen van deze combinaties.]


PT: gases (petróleo), C3-5 olefínicos-parafínicos de carga de alquilaçao; Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos olefínicos e parafínicos com números de átomos de carbono na gama de C3 até C5 usada como carga de um processo de alquilação. A temperatura crítica destas combinações é normalmente inferior à temperatura ambiente.]


Clasificación, Klassificering Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna