Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona195/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   418

Cas No 68477-85-0
EEC No 270-767-6
No 649-068-00-9
NOTA H


NOTA K

ES: gases (petróleo), ricos en C4; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos producida por desalación de productos de un proceso de fraccionamiento catalítico. Compuesta de hidrocarburos altfáticos con un número de carbonos dentro del intervalo de C3 a C5, en su mayor parte C4.]
DA: gasser (råolie), C4-rige; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkterne fra en katalytisk frakdoneringsproces. Den består af aliphatiske carbonhydrider, C3 til og med C5, overvejende C4.]


DE: Gase (Erdöl), C4-reich; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen aus der Distillation von Produkten aus einem katalytischen Fraktionierungsver-fahren. Besteht aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen im Bereich von C3 bis C5, vorherrschend C4.]


EL: αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε C5· Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής κλασμάτωσης. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 ως C5 κυρίως C4.]


EN: Gases (petroleum), C4-rich; Petroleum gas

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4.]


FR: gaz (pétrole), riches en C4; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un fractionnement catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5 principalement en C4.]


IT: gas (petrolio), ricchi di C4; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di frazionamento catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C5, prevalentemente C4.]


NL: gassen (aardolie), C4-rijk; Petroleumgas

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van produkten uit een katalytisch fractioneringsproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, hoofdzakelijk C4.]


PT: gases (petróleo), ricos em C4; Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos produzida por destilação de produtos de um processo de fraccionamento catalítico. É constituída por hidrocarbonetos alifáticos com números de átomos de carbono na gama de C3 até C5, predominantemente C4.]


Clasificación, Klassificering Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna