Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona197/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   193   194   195   196   197   198   199   200   ...   418

Cas No 68477-87-2
EEC No 270-769-7
No 649-070-00-X
NOTA H


NOTA K

ES: gases (petróleo), productos de cabeza de la torre del desisobutanizador; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación atmosférica de una corriente de butano-butileno. Compuesta de hidrocarburos alifáticos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C3 a C4.]
DA: gasser (råolie), deisobutanizertårn-topfraktioner; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved den atmosfæriske destillation af en butan -butylenstrøm. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C3 til og med C4.]


DE: Gase (Erdöl), Deisobutanisierer Turm Kopf; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen aus der offenen Destillation eines Butan-Butylenlaufes. Besteht aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C3 bis C4.]


EL: (χέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα· Πετρελαϊκό αέριο

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την ατμοσφαιρική απόσταξη ρεύματος βουτανίου-βoυτυλενίου. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C3 και C4.]


EN: Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads; Petroleum gas

[A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.]


FR: gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation atmosphérique d'un mélange butane-butylène. Se compose d'hydrocabures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4.]


IT: gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione atmosferica di una corrente di butano-butilene. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C4.]


NL: gassen (aardolie), deïsobutanisatortoren-topprodukten; Petroleumgas

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de atmosferische destillatie van een butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatisene koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.]


PT: gases (petróleo), de cabeça da coluna do desisobutanizador; Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos produzida pela destilação atmosférica de uma fracção de butanos-butilenos. É constituída por hidrocarbonetos alifáticos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C3 até C4.]


Clasificación, Klassificering Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   193   194   195   196   197   198   199   200   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna