Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona2/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418


Nota F:
Ta substancja może zawierać substancję stabilizującą. Jeśli substancja stabilizująca zmienia właściwości niebezpieczne substancji, jak na to wskazuje etykieta w załączniku I, etykietę należy przygotować zgodnie z regułami etykietowania niebezpiecznych preparatów.
Nota G:
Ta substancja może być wprowadzona do obrotu w formie wybuchowej, w którym to przypadku musi jednak zostać oceniona przy użyciu odpowiednich metod badań i zaopatrzona w etykietę odzwierciedlającą jej wybuchowe właściwości.
Nota H:
Klasyfikacja i etykieta przedstawiona dla tej substancji odnosi się do niebezpiecznej(-nych) właściwości wskazanej(-ych) przez zwrot(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia w kombinacji ze wskazaną(-ymi) kategorią(-ami) niebezpieczeństwa. Wymogi art. 6 niniejszej dyrektywy dotyczące wytwórców, dystrybutorów i importerów tej substancji znajdują zastosowanie do wszelkich innych aspektów klasyfikacji i etykietowania. Ostateczna etykieta jest zgodna z wymogami pkt 7 załącznika VI do niniejszej dyrektywy. Nota ta ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji węglo- i ropopochodnych określonych w załączniku I.
Nota J:
Klasyfikacja substancji jako czynnika rakotwórczego nie musi być stosowana, jeśli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1% udziału masowego benzenu (nr EINECS 200-753-7). Nota ta ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji węglo- i ropopochodnych określonych w załączniku I.
Nota K:
Ta klasyfikacja substancji jako czynnika rakotwórczego nie musi być stosowana, jeśli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1% udziału masowego buta-1,3-dienu (nr EINECS 203-450-8). Jeśli substancja nie jest sklasyfikowana jako rakotwórcza, należy stosować co najmniej określenia S (2-)9-16-62. Nota ta ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji ropopochodnych określonych w załączniku I.
Nota L:
Ta klasyfikacja substancji jako czynnika rakotwórczego nie musi być stosowana, jeśli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 3% ekstraktu DMSO zgodnie z pomiarem metodą określoną w IP 346. Nota ta ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji ropopochodnych określonych w załączniku I.
Nota M:
Ta klasyfikacja substancji jako czynnika rakotwórczego nie musi być stosowana, jeśli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,005% udziału masowego benzo[a]pirenu (nr EINECS 200-028-5). Nota ta ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji węglopochodnych określonych w załączniku I.
Nota N:
Ta klasyfikacja substancji jako czynnika rakotwórczego nie musi być stosowana, jeśli znany jest pełny proces rafinacji i można wykazać, że substancja, z której substancja jest pozyskiwana, nie jest rakotwórcza. Nota ta ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji ropopochodnych określonych w załączniku I.
Nota P:
Klasyfikacja substancji jako czynnika rakotwórczego nie musi być stosowana, jeśli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1% udziału masowego benzenu (nr EINECS 200-753-7).
Jeśli substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza, należy stosować także notę E.
Jeśli substancja nie jest sklasyfikowana jako rakotwórcza, należy stosować co najmniej zwroty S (2-)23-24-62.
Nota ta ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji ropopochodnych określonych w załączniku I.

Wyjaśnienie not odnoszących się do etykietowania preparatów.

Znaczenie not, które znajdują się obok stężeń granicznych jest następujące:


Nota 1:
Wymienione stężenia lub, w razie braku stężeń, ogólne stężenia określone w dyrektywie 88/379/EWG podano w procentach wagowych pierwiastka metalicznego wyliczonych w odniesieniu do całkowitej masy preparatu.
Nota 2:
Wymienione stężenie izocyjanianu jest procentem wagowym wolnego monomeru wyliczonym w odniesieniu do całkowitej masy preparatu.
Nota 3:
Wymienione stężenie izocyjanianu jest procentem wagowym jonów chromianowych rozpuszczonych w wodzie wyliczonym w odniesieniu do całkowitej masy preparatu.
Nota 4:
Preparatów zawierających te substancje nie trzeba klasyfikować jako niebezpieczne w razie połknięcia, jeżeli lepkość kinetyczna płynnego preparatu, mierzona za pomocą wiskozymetrii rotacyjnej, zgodnie z normą ISO 3219 lub z wykorzystaniem równoważnej metody, jest większa lub równa 7 x 10-6 m2/s przy 40 °C.
Przy stosowaniu konwencjonalnej metody określonej w dyrektywie 88/379/EWG, w odniesieniu do preparatów zawierających te substancje, substancji tych nie należy łączyć z substancjami sklasyfikowanymi jako bardzo toksyczne, toksyczne lub szkodliwe na podstawie gwałtownych skutków śmiertelnych, a zawartych w stężeniach w ilości poniżej ich poszczególnych stężeń granicznych. Jednakże, należy je łączyć z innymi substancjami, sklasyfikowanymi na podstawie niebezpieczeństwa związanego z wdychaniem, w przypadku gdy żadna z tych substancji nie występuje w ilości powyżej ich poszczególnych stężeń granicznych określonych na 10%, wykorzystując tę wartość graniczną przy zastosowaniu reguł addytywności.
Substancje te oraz preparaty je zawierające trzeba klasyfikować jako szkodliwe w razie wdychania na podstawie niebezpieczeństwa związanego z wdychaniem, w przypadku gdy są wprowadzane do obrotu w opakowaniach aerozolowych ze szczelnym rozpylaczem.
TABLA A — TABEL A — TABELLE A — ΠΙΝΑΚΑΣ Α — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — TABEL A — TABELA A
Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)
Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)
Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)
Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αρι&μό (Ζ)
List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)
Liste des elements chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)
Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)
Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)
Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)


Z

Symb.

ES

DA

DE

EL

ΕΝ

FR

IT

NL

PT

I

H

Hidrógeno

Hydrogen

Wasserstoff

Υδρογόνο

Hydrogen

Hydrogène

Idrogeno

Waterstof

Hidrogenio

2

He

Helio

Helium

Helium

Ήλιο

Helium


Hélium

Elio

Helium

Helio

3

LI

Litio

Lithium

Lithium

Λίθιο

Lithium

Lithium

Litio

Lithium

Litio

4

Be

Berilio

Beryllium

Beryllium

Βηρύλλιο

Beryllium

Béryllium

Berillio

Beryllium

Berilio


(Glucinium)


5

Β

Boro

Bor

Bor

Βόριο

Boron

Bore

Boro

Boor

Boro

6

C

Carbono

Carbon (kulstof)

Kohlenstoff

Άνθρακας

Carbon

Carbone

Carbonio

Koolstof

Carbono

7

Ν

Nitrógeno

Nitrogen

Stickstoff

Άζωτο

Nitrogen

Azote

Azoto

Stikstof

Azoto

8

O

Oxígeno

Oxygen (ilt)

Sauerstoff

'Οξυγόνο

Oxygen

Oxygène

Ossigeno

Zuurstof

Oxigénio

9

F

Flúor

Fluor

Fluor

Φθώριο

Fluorine

Fluor

Fluoro

Fluor

Flúor

IO

Ne

Neón

Neon

Neon

Νέον

Neon

Néon

Neon

Neon

Néon

Π

Na

Sodio

Natrium

Natrium

Νάτριο

Sodium

Sodium

Sodio

Natrium

Sòdio

12

Mg

Magnesio

Magnesium

Magnesium

Μαγνήσιο

Magnesium

Magnésium

Magnesio

Magnesium

Magnèsio

13

Al

Aluminio

Aluminium

Aluminium

Αργίλλιο

Aluminium

Aluminium

Alluminio

Aluminium

Aluminio

14

Si

Silicio

Silicium

Silicium

Πυρίτιο

Silicon

Silicium

Silicio

Silicium

Silicio

15

P

Fósforo

Phosphor

Phosphor

Φωσφόρος

Phosphorus

Phosphore

Fosforo

Fosfor

Fosforo

16

S

Azufre

Svovl

Schwefel

Θείον

Sulphur

Soufre

Zolfo

Zwavel

Enxofre

17

CI

Cloro

Chlor

Chlor

Χλώριο

Chlorine

Chlore

Cloro

Chloor

Cloro

18

A

Argón

Argon

Argon

Αργό

Argon

Argon

Argon

Argon

Argon

19

K

Potasio

Kalium

Kalium

Κάλιο

Potassium

Potassium

Potassio

Kalium

Potassio

20

Ca

Calcio

Calcium

Calcium

Ασβέστιο

Calcium

Calcium

Calcio

Calcium

Càlcio

2l

Sc

Escandio

Scandium

Scandium

Σκάνδιο

Scandium

Scandium

Scandio

Scandium

Escandio

22

Ti

Titanio

Titan

Titan

Τιτάνιο

Titanium

Titane

Titanio

Titaan

Titànio

23

V

Vanadio

Vanadium

Vanadium

Βανάδιο

Vanadium

Vanadium

Vanadio

Vanadium

Vanadio

24

Cr

Cromo

Chrom

Chrom

Χρώμιο

Chromium

Chrome

Cromo

Chroom

Crómio

25

Μη

Manganeso

Mangan

Mangan

Μαγγάνιο

Manganese

Manganèse

Manganese

Mangaan

Manganes

26

Fe

Hierro

Jern

Eisen

Σίδηρος

Iron

Fer

Ferro

Ijzer

Ferro

27

Co

Cobalto

Cobalt

Kobalt

Κοβάλτιο

Cobalt

Cobalt

Cobalto

Kobalt

Cobalto

28

Ni

Níquel

Nikket

Nickel

Νικέλιο

Nickel

Nickel

Nickel

Nikkel

Níquel

29

Cu

Cobre

Kobber

Kupfer

Χαλκός

Copper

Cuivre

Rame

Koper

Cobre

30

Zn

Zinc

Zink

Zink

Ψευδάργυρος

Zinc

Zinc

Zinco

Zink

Zinco

31

Ga

Galio

Gallium

Gallium

Γάλλιο

Gallium

Gallium

Gallio

Gallium

Galio

32

Ge

Germanio

Germanium

Germanium

Γερμάνιο

Germanium

Germanium

Germanio

Germanium

Germànio

33

As

Arsénico

Arsen

Arsen

Αρσενικό

Arsenic

Arsenic

Arsenico

Arseen

Arsenic

34

Se

Selenio

Selen

Selen

Σελήνιο

Selenium

Sélénium

Selenio

Selenium

Selènio

35

Br

Bromo

Brom

Brom

Βρώμιο

Bromine

Bromo

Bromo

Broom

Bromo

36

Kr

Krypton

Krypton

Krypton

Κρυπτό

Krypton

Krypton

Krypton

Krypton

Cripton

37

Rb

Rubidio

Rubidium

Rubidium

Ρουβήδιο

Rubidium

Rubidium

Rubidio

Rubidium

Rubidio

38

Sr

Estroncio

Strontium

Strontium

Στρόντιο

Strontium

Strontium

Stronzio

Strontium

Estroncio

39

Y

Itrio

Yttrium

Yttrium

Ύττριο

Yttrium

Yttrium

Ittrio

Yttrium

itrio

40

Zr

Circonio

Zirconium

Zirkon

Ζιρκόνιο

Zirconium

Zirconium

Zirconio

Zirkonium

Zircònio

4l

Nb

Niobio

Niobium

Niob

Νιόβιο

Niobium

Niobium

Niobio

Niobium

Niòbio

42

Mo

Molibdeno

Molybden

Molybdän

Μολυβδένιο

Molybdenum

Molybdène

Molibdeno

Molybdeen

Molibden io

43

Tc

Tecnecio

Technetium

Technetium

Τεχνήτιο

Technetium

Technetium

Tecnetío

Technetium

Tecnecio

44

Ru

Rutenio

Ruthenium

Ruthenium

Ρουθήνιο

Ruthenium

Ruthénium

Rutenio

Ruthernium

Ruténio

45

Rh

Rodio

Rhodium

Rhodium

Ρόδιο

Rhodium

Rhodium

Rodio

Rodium

Ròdio

46

Pd

Paladio

Palladium

Palladium

Παλλάδιο

Palladium

Palladium

Palladio

Palladium

Paladio

47

Ag

Piata

Sølv

Silber

Άργυρος

Silver

Argent

Argento

Zilver

Prata

48

Cd

Cadmio

Cadmium

Cadmium

Κάδμιο

Cadmium

Cadmium

Cadmio

Cadmium

Càdmio

49

In

Indio

Indium

Indium

Ίνδιο

Indium

Indium

Indio

Indium

indio

50

Sn

Estafio

Tin

Zinn

Κασσίτερος

Tin

É tain

Stagno

Tm

Estanho

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 18.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna