Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona201/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   418Cas No 68477-95-2
EEC No 270-778-6
No 649-074-00-1
NOTA H


NOTA K

ES: gases (petróleo), alimentación de la unidad Girbotol; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos que se utilizan como alimentación en la unidad Girbotol para separar sulfuro de hidrógeno. Compuesta de hidrocarburos alifáticos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C2 a C4.]
DA: gasser (råolie), Girbatol-enhed føde-; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af carbonhydrider, der anvendes som føde i Girbatol-enheden for at fjerne hydrogensulfid. Den består af aliphatiske carbonhydrider, overvejende C2 til og med C4.]


DE: Gase (Erdöl), Girbatolanlage Beschickung; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, die zur Beschickung einer Girbatolanlage zur Entfernung von Schwefelwasserstoff gebraucht wird. Besteht aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit Kohienstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C2 bis C4.]


EL: αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης μονάδας Girbatol· Πετρελαϊκό αέριο

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που χρησιμοποιείται σαν την τροφοδότηση της μονάδας Girbatol για την απομάκρυνση υδροθείου. Συνίσταται από αλεκρατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 ως και C4.]


EN: Gases (petroleum), Girbatol unit feed; Petroleum gas

[A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]


FR: gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures utilisée comme charge de l'unité Girbatol destinée à l'élimination de l'hydrogène sulfuré. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C4.]


IT: gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi utilizzata come carica di alimentazione dell'impianto Girbatol per la separazione dell'acido solfidrico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C4.]


NL: gassen (aardolie), Girbatol-installatie-grondstof; Petroleumgas

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gebruikt als grondstof in een Girbatol-installatie om waterstofsulfide te verwijderen. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.]


PT: gases (petróleo), de alimentação da unidade Girbatol; Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos usada como alimentação da unidade Girbatol para remoção de sulfúreto de hidrogénio. É constituída por hidrocarbonetos alifáticos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C2 até C4.]


Clasificación, Klassificering Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna