Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się do



Pobieranie 18.67 Mb.
Strona32/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   418

Cas No 91-23-6



EEC No 202-052-1





No 609-047-00-7












NOTA E






ES:

2-nitroanisol


DA:

2-Nitroanisol


DE:

2-Nitroanisol, 2-Methoxyanilin


EL:

2-νιτροανισόλη


EN:

2-nitroan isole


FR:

2-nitroanisole, (methoxy 2-nitrobenzène)


IT:

2-nitroan isolo


NL:

2-nitroanisool


PT:

2-nitroanisole


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T






R: 45-22

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração








































Cas No 84650-02-2




EEC No 283-482-7




No 648-001-00-0



NOTA H




ES:

destilados (alquitrán de hulla), fracción de benceno; Aceite ligero

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida por destilación de alquitrán de hulla. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo C4 a C10 y con un intervalo de destilación aproximado de 80 °C a 160 °C.]




DA:

destilar (stenkulstjære), benzenfraktion; letolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af stenkulstjære. Den består af carbonhydrider, primært C4 til C10, med kogeinterval omtrent fra 80 °C til 160 oC.]




DE:

Destillate (Kohlenteer), Benzol-Fraktion; Leichtöl

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation von Kohlenteer. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen in erster Linie im Bereich von C4 bis C10 und destilliert im ungefähren Bereich von 80 °C bis 160 °C.]




EL:

αποστάγματα (λιδανορακόπισσας), κλάσμα δενζολίου- Ελαφρά έλαια

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C4 έως C10 και αποστάζει στη περιοχή από 80 °C ως 160 °C περίπου.]




EN:

Distillates (coal tar), benzole fraction; Light Oil

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists of hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C4 to C10 and distilling in the approximate range of 80 °C to 160 °C (175 °F to 320 °F).]




FR:

distillais de goudron de houille, fraction benzol; Huile légère

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du goudron de houille. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C10 et distillant approximativement entre 80 °C et 160 °C.]




IT:

distillati (catrame di carbone), frazione benzolo; Olio leggero

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. E' costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-C10 e temperatura di distillazione nell'intervallo 80 °C-160 °C ca.]




NL:

destillaten (koolteer), benzolfractie; Lichte teerolie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een destillatietraject van ongeveer 80 °C tot 160 °C]




PT:

destilados (alcatrão de carvão), fracção de benzole; óleos leves

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida pela destilação do alcatrão de carvão. É constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono principalmente na gama de C4 até C10 e destilando no intervalo de aproximadamente 80 °C a l60 °C]




Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T






R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limiti, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração






































Cas No 94114-40-6




EEC No 302-674-4




No 648-002-00-6




: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna