Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona324/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   320   321   322   323   324   325   326   327   ...   418


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 10%

Xn; R 22

NOTA 4Cas No 64741-59-9
EEC No 265-060-4
No 649-435-00-3
NOTA H

ES:

destilados (petróleo), fracción ligera craqueada catalíticamente; Gasóleo craqueado

[Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de productos de un proceso de craqueo catalítico. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C25 y con un intervalo de ebullición aproximado de 150 °C a 400 °C. Contiene una proporción relativamente grande de hidrocarburos aromáticos bicíclicos.]
DA:

destillater (råolie), lette katalytisk krakkede; Krakket gasolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillation af produkter fra en katalytisk krakningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C9 til og med C25, med kogeinterval omtrent fra 150 °C til 400 °C. Den indeholder en forholdsvis stor del bicycliske, aromatiske carbonhydrider.]
DE:

Destillate (Erdöl), leichte katalytisch gekrackte; Krackgasöl

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation von Produkten aus einem katalytischen Krackverfahren. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C9 bis C25 und siedet im Bereich von etwa 150 °C bis 400 °C. Enthält eine relativ große Menge bicyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe.]
EL:

αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά καταλυτικά πυρολυμένα∙ Πετρέλαιο από διάσπαση

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C9 έως και C25 και με περιοχή βρασμού από 150 °C έως 400 °C περίπου. Περιέχει σχετικά μεγάλη αναλογία δικυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων.]
EN:

Distillates (petroleum), light catalytic cracked; Cracked gasoil

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C25 and boiling in the range of approximately 150 °C to 400 °C (302 °F to 752 °F). It contains a relatively large proportion of bicyclic aromatic hydrocarbons.]
FR:

distillais légers (pétrole), craquage catalytique; Gazole de craquage

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9-C25 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 400 °C. Contient une proportion relativement importante d’hydrocarbures aromatiques bicycliques.]
IT:

distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico; Gasolio da cracking

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo fra C9-C25 e punto di ebollizione nell’intervallo 150 °C-400 °C ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici biadici.]
NL:

destillaten (aardolie), licht katalytisch gekraakte; Gekraakte gasolie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van produkten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 150 °C tot 400 °C. Bevat een relatief grote hoeveelheid bicyclische aromatische koolwaterstoffen.]
PT:

destilados (petróleo), leves do cracking catalítico; Gasóleo de « cracking »

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos produzida pela destilação de produtos de um processo de cracking catalítico. É constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C9 até C25 e destila no intervalo de aproximadamente 150 °C a 400 °C. Contém uma proporção relativamente elevada de hidrocarbonetos aromáticos bicíclicos.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   320   321   322   323   324   325   326   327   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna