Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona33/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   418

NOTA H


NOTA J


ES:

ácidos de alquitrán, lignito; Aceite ligero

[Destilado del alquitrán de lignito con un intervalo de ebullición aproximado de 80 °C a 250 °C Compuesto principalmente de hidrocarburos alifáticos y aromáticos y fenoles monobásicos.]
DA:

tjæreolier, brunkuls-; Letolie

[Destillatet fra brunkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 80 °C til 250 °C. Sammentsat primært af aliphatiske og aromatiske carbonhydrider og monobasiske phenoler.]
DE:

Teeröle, Braunkohle; Leichtöl

[Destillat aus Braunkohlenteer, siedet im Bereich von etwa 80 °C bis 250 °C. Besteht in erster Linie aus aliphatischen und aromati­schen Kohlenwasserstoffen und monobasischen Phenolen.]
EL:

έλαια πίσσας, λιγνίτη· Ελαφρά έλαια

[Το απόσταγμα από πίσσα λιγνίτη που βράζει στην περιοχή από 80 °C ως 250 °C περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από αλειφατι-κούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες και μονοβασικές φαινόλες.]
EN:

Tar oils, brown-coal; Light Oil

[The distillate from lignite tar boiling in the range of approximately 80 °C to 250 °C (176 °F to 482 °F). Composed primarily of aliphatic and aromatic hydrocarbons and monobasic phenols.]
FR:

huiles de goudron, lignite; Huile légère

[Distillât du goudron de lignite dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 80 °C et 250 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques et de phénols monobasiques.]
IT:

olii di catrame, carbone bruno; Olio leggero

[II distillato da catrame di lignite con un intervallo di ebollizione 80 °C - 250 °C ca. Costituito principalmente da idrocarburi alifatici ed aromatici e fenoli monobasici.]
NL:

teeroliën, bruinkool; Lichte teerolie

[Het destillaat van bruinkoolteer, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 250 °C. Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische koolwaterstoffen en monobasische fenolen.]
PT:

óleos de alcatrão, lenhite; óleos leves

[O destilado de alcatrão de lenhite que destila no intervalo de aproximadamente 80 °C a 250 °C. É constituído principalmente por hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e fenóis monobásicos.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Kotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Limitei de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 65996-88-5
EEC No 266-023-5
No 648-003-00-1
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna