Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona347/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   343   344   345   346   347   348   349   350   ...   418

Cas No 64742-01-4
EEC No 265-101-6
No 649-459-00-4
NOTA H


NOTA L
ES:

aceites residuales (petróleo), refinados con disolvente; Aceite de base, sin especificar

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida como la fracción insoluble en el disolvente del refino con disolvente de un residuo utilizando un disolvente orgànico polar como fenol o furfural. Compuesta de hidrocarburos con un nùmero de carbonos en su mayor parte superior a C25 y con un punto de ebullición aproximado por encima de 400 °C.]
DA:

restolier (råolie), solventraffinerede; Uspecificeret baseolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som den solventuopløselige fraktion fra solventraffinering af en remanens, ved at anvende et polært organisk solvent, såsom phenol eller furfural. Den består af carbonhydrider, overvejende C25, og koger omtrent over 400 °C.]
DE:

Rückstandsöle (Erdöl), Lösungsmittel-aufbereitete; Grundöl — nicht spezifiziert

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten als Lösungsmittel-unlösliche Fraktion aus Lösungsmittel-Aufbereiten eines Rückstandes mit einem polaren organischen Lösungsmittel wie Phenol oder Furfural. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend höher als C25 und siedet über etwa 400 °C.]
EL:

υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), εξευγενισμένα με διαλύτη· Βασικό ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται σαν το αδιάλυτο σε διαλύτη κλάσμα από εξευγενισμό με διαλύτη, υπολείμματος με χρήση πολικού οργανικού διαλύτη όπως φαινόλη και φουρφουράλη. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από C25 και βράζει πάνω από 400 °C περίπου.]
EN:

Residual oils (petroleum,) solvent-refined; Baseou — unspecified

[A complex combination by hydrocarbons obtained as the solvent insoluble fraction from solvent refining of a residuum using a polar organic solvent such as phenol or furfural. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).]
FR:

huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant; Huile de base — non spécifié

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction insoluble lors du raffinage d'un résidu avec un solvant organique polaire tel que phénol ou furfural. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C.]
IT:

olii residui (petrolio), raffinati con solvente; Olio base — non specificato

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione insolubile in solventi dalla raffinazione con solvente di un residuo, con l'impiego di un solvente organico polare quale il fenolo o il furfurolo. È costituita prevalentemente da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25 e a punto di ebollizione superiore a 400 °C ca.]
NL:

residu-oliën (aardolie), solvent-geraffineerd; Basisolie — niet gespecifieerd

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solvent-raffinering van een residu met behulp van een polair organische solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400 °C.]
PT:

óleos residuais (petrfóleo), refinados com solvente; Óleo-base não especificado

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida como a fracção insolúvel em solvente de refinação com solvente de um resíduo usando um solvente orgânico polar como fenol ou furfural. É constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente superiores a C25 e destila acima de aproximadamente 400 °C.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   343   344   345   346   347   348   349   350   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna