Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się do


TABLA B — TABEL B — TABELLE B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — TABEL B —· TABELA BPobieranie 18.67 Mb.
Strona4/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418


TABLA B — TABEL B — TABELLE B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — TABEL B —· TABELA B
Clasificación especial para las sustancias orgánicas
Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen StoffeΕιδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών
Special classification for organic substances
Classification particulière aux substances organiques
Classificazione speciale per le sostanze organiche
Speciale indeling voor de organische stoffen Classificaçao especial para as substancias orgánicas60

1 Hidrocarburos

60

7 Ácidos orgánicos y derivados
Carbonhydrider (kulbrinter)
Organiske syrer og deres derivater
Kohlenwasserstoffe
Organische Säuren und ihre Derivate
Υδρογονάνθρακες
Οργανικά οξέα και παράγωγα τους
Hydrocarbons
Organic acids and their derivatives
Hydrocarbures
Acides organiques et dérivés
Idrocarburi
Acidi organici e derivati
Koolwaterstoffen
Organische zuren en derivatenHidrocarbonetos

Ácidos orgânicos e derivados

60

ł Hidrocarburos halogenados

60

3 Nitrilos
Halogensubstituerede carbonhydrider
Nitriler
Halogen-Kohlenwasserstoffe
Nitrile
Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων
Νιτρίλια
Halogenated hydrocarbons
Nitri les
Derives halogènes des hydrocarbures
Nitriles
Derivati alogenati degli idrocarburi
Nitrili
Gehalogeneerde koolwaterstoffen
Nitrillen
Hidrocarbonetos halogenados
Nitrilos

603

t Alcoholes y derivados

605

Derivados nitrados
Alkoholer og deres derivater
Nitroforbindelser
Alkohole und ihre Derivate
Nitroverbindungen
Αλκοόλες και παράγωγα τους
Νιτροενώσεις
Alcohols and their derivatives
Nitro compounds
Alcools et dérivés
Derives nitres
Alcoli e derivati
Nitroderivati
Alcoholen en derivaten
Nitroverbindingen
Álcoois e derivados
Derivados nitrados

604

Fenoles y derivados

610

Derivados cloronitrados
Phenoler og deres derivater
Chlornitroforbindelser
Phenole und ihre Derivate
Chlorrutroverbindungen
Φαινόλες και παράγωγα τους
Χλωρονιτροενώσεις
Phenols and their derivatives
Chloronitro compounds
Phénols et derives
Derives chloronitrés
Fenoli e derivati
Cloronitro derivati
Fenolen en derivaten
Chloornitroverbindingen
Fenóis e derivados
Derivados cloronitrados

605

Aldehidos y derivados

611

Derivados azoicos y azoxi
Aldehyder og deres derivater
Azoxy- og azoforbindelser
Aldehyde und ihre Derivate
Azoxy- und Azoverbindungen
ΑλδεΟδες και παράγωγα τους
Άζωξυ- και άζω-ενώσεις
Aldehydes and their derivatives
Azoxy- and azo compounds
Aldéhydes et dérivés
Derives azoxy et azoïques
Aldeidi e derivati
Azossi- e azoderivati
Aldehyden en derivaten
Azoxy- en azoverbindingen
Aldeídos e derivados
Derivados azoxi e azoicos

606

Cetonas y derivados

612

Derivados aminados
Ketoner og deres derivater
Aminer
Ketone und ihre Derivate
Aminoverbindungen
Κετόνες και παράγωγα τους
Αμινοενώσεις
Ketones and their derivatives
Amine compounds
Cetones et derives
Derives aminés
Chetoni e derivati
Aminoderivati
Ketonen en derivaten
Armnoverbindingen
Cetonas e derivados

Derivados aminados


613

Bases heterocíclicas y derivados

617

Peróxidos orgánicos

Heterocykliske baser og deres derivater
Organiske peroxider
Heterocyclische Basen und ihre DerivateOrganische Peroxide

Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγα τους
Οργανικά υπεροξείδια
Heterocyclic bases and their derivatives
Organic peroxides
Bases hétérocycliques et dérivés
Peroxydes organiques
Basi eterocicliche e derivati
Perossidi organici
Heterocyclische basen en hun derivaten
Organische peroxiden
Bases heterocíclicas e derivados
Peróxidos orgânicos

614

Glucósidos y alcaloides

648

Sustancias complejas derivadas del carbón
Glycosider og alkaloider
Komplekse kulderivater
Glycoside und Alkaloide
Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe
Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή
Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα
Glycosides and alkaloids
Complex substances derived from coal
Glucosides et alcaloïdes
Substances complexes dérivées du charbon
Glucosidi e alcaloidi
Sostanze complesse derivate dal carbone .
Glycosiden en alkaloïden
Complexe steenkoolderivaten
Glicósidos e alcaloides
Substancias complexas derivadas do carvão

615

Cianatos e isocianatos

649

Sustancias complejas derivadas del petróleo
Cyanater og isocyanater
Komplekse oliederivater
Cyanate und Isocyanate
Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe
Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις
Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο
Cyanates and isocyanates
Complex substances derived from petroleum
Cyanates et isocyanates
Substances complexes dérivées du pétrole
Cianati e isocianati
Sostanze complesse derivate dal petrolio
Cyanaten en isocyanaten
Complexe aardoliederivaten
Cianatos e isocianatos
Substancias complexas derivadas do petróleo

616

Amidas y derivados

650

Sustancias diversas
Amider og deres derivater
Diverse stoffer
Amide und ihre Derivate
Verschiedene Stoffe
Αμίδια και παράγωγα τουςΔιάφορες ουσίες

Amides and their derivatives
Miscellaneous substances
Amides et derives
Substances diverses
Ammidi e derivati
Sostanze diverse
Am iden en derivaten
Diversen
Amidas e derivados
Substancias diversas

Cas No 630-08-0
EEC No 211-1 28-3
No 006-001-00-2
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna