Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona44/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   418

NOTA H

NOTA J
ES:

residuos del extracto (hulla), producto alcalino del aceite ligero, productos de cabeza de la destilación; Extracto residuo de aceite ligero, bajo punto de ebullición

[Fracción primera de 1a destilación de residuos del fondo del prefraccionador ricos en hidrocarburos aromáticos, cumarona, nafta-Icno e indeno o de aceite carbólico lavado, con un punto de ebullición sustancialmente por debajo de 145 °C. Compuesta principalmente de hidrocarburos aromáticos y alifáticos de C7, y C8.]
DA:

ekstraktionsrester (kul), letolie alkaliske, destillationstopfraktioner; Syrern letolie, lavtkogende

[Den første fraktion fra destillation af aromatiske carbonhydrider, coumaron-, naphthalen- og indenrige præfraktionskolonnebund-f rektioner eller vasket carbololie, kogede vzscntligt under 145 °C. Sammensat primært af C7 og C8 aliphatisk og aromatiske carbonhydrider.]
DE:

Extraktrückstände (Kohle), Leichtol alkalisch, Kopfdestillate; Leichtölextrakt-Rückstand, tiefsiedend

[Erste Fraktion aus der Destillation von aromatischen Kohlenwasserstoffen, Cumaron-, Naphthalin- und Indenreichen Prefraktio-nator Bodenläufen oder gewaschenem Karbolöl siedet wesentlich unter 145 °C. Besteht in erster Linie aus C7- und C8-aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.]
EL:

υπολείμματα εκχυλίσματος (άνθρακα), αλκαλικού ελαφρού ελαίου, προϊόντα κυρυφής απόσταξης- Ελαφρών ελαίων υπολείμματα εκχύλισης χαμηλού σημείου ζέσης

[Το πρώτο κλάσμα από την απόσταξη υπολειμμάτων πυθμένα προκλασματήρα πλούσιων σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες κουμαρόνη, ναφθαλίνη και ινδένιο, ή εκπλυβέντος καρβολικού ελαίου που βράζει ουσιαστικά κάτω ano τους 145 °C. Αποτελείται πρωτίστως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με c7 και C8.]
EN:

Extract residues (coal), light oil alk., distn. overheads; Light Oil Extract Residues, low boiling

[The first fraction from the distillation of aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefactionator bottoms or washed carbolic oil boiling substantially below 145 °C (293 °F). Composed primarily of C7 and C8 aliphatic and aromatic hydrocarbons.]
FR:

résidus d'extrait alcalin (charbon), huile légère, distillais de tête; Résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition
[Première fraction de la distillation d'huile carbolique lavée ou de résidus de colonne de préfactionnement riches en hydrocarbures aromatiques, en coumarone, en naphtalène et en indène, dont le point d'ébullition est nettement inférieur à 145 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques en C7 et en C8.]


IT:

residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, frazioni di testa della distillazione; Olio leggero lavato, basso-bollente

[La prima frazione della distillazione di fondo da prefazionare ricchi di idrocarburi aromatici, cumarone, naftalene e indene oppure di olio carbólico lavato con un punto di ebollizione molto al di sotto dei 145 °C. Costituita prevalentemente da idrocarburi alitatici ed aromatici C7 e C8.]
NL:

extract-residuen (kool), lichte olie alkalisch, destillatietopprodukten; Lichte teerolie, extractieresidu, laagkokende fractie

[De eerste fractie uit de destillatie van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaroon, naftaleen en indeen, of gespoelde carbololie. Kookt grotendeels beneden 145 oC. Voornamelijk samengesteld uit alifatische en aromatische C7- en C8-koolwaterstoffen.]
PT:

resíduos de extracção (carvão), alcalinos de óleo leve, produtos de cabeça da destilação; Extracto de resíduo de óleo leve, baixa ebulição

[A primeira fracção da destilação de hidrocarbonetos aromáticos, cumarona, naftaleno e produtos de cauda do prefraccionador ricos em indeno ou carboleína lavada que destila substancialmente abaixo de 145 °C. É constituída principalmente por hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos em C7 e C8.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Opta συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna