Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona48/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   418

Cas No 65996-82-9
EEC No 266-0 16-7
No 648-024-00-6
NOTA H


NOTA J


ES:

aceites de alquitrán, hulla; Aceite carbólico

[Destilado del alquitrán de hulla a elevada temperatura con un intervalo de destilación aproximado de 130 °C a 250 °C. Compuesto principalmente de naftaleno, alquinaftalenos, compuestos fenólicos y bases nitrogenadas aromáticas.]
DA:

tjæreolier, stenkuls-; Karbololie

[Destillat fra højtemperatursstenkulstjscre med et omtrentligt destillationsinterval fra 130 °C til 250 °C. Sammensat primært af naphthalen, alkylnaphthalener, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser.]
DE:

Teeröle, Kohlen-; Carbolöl

[Destillat aus Hochtemperaturkohlenteer mit einem Desbllationsbereich von etwa 130 °C bis 250 °C. Besteht in erster Linie aus Naphthalin, Alkylnaphthalinen, phenolhaltigen Verbindungen und aromatischen Stickstoffbasen.]
EL:

πισσέλαια, άνθρακα·Φαινολικά έλαια

[Το απόσταγμα από λιθανΟρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας με περιοχή απόσταξης από 130 °C ως 250 °C περίπου. Αποτελείται κυρίως από ναφθαλίνη, αλκυλοναφ9αλίνες φιανολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]
EN:

Tar oils, coal; Carbolic Oil

[The distillate from high temperature coal tar having an approximate distillation range of 130 °C to 250 °C (266 °F to 410 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.]
FR:

huiles de goudron de houille (charbon); Huile phénolique

[Distillât issu du goudron de houille à haute température dont l'intervalle d'ébullition s 'étage approximativement de 130 °C à 250 °C. Se compose principalement de naphtalène, d'alkylnaphtalène, de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées.]
IT:

olii di catrame, carbone; Olio carbólico

[Distillato di catrame di carbone ad alta temperatura con punto di ebollizione nell'intervallo 130-250 °C ca. E' composto principalmente da naftalene, alchilnaftaleni, composti fenolici e basi azotate aromatiche.]
NL:

teeroliën, kool; Fenol olie

[Het destillaat van bij hoge temperatuur verkregen kootteer, met een destillatietraject van ongeveer 130 °C tot 250 °C. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen, alkylnaftalenen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen.]
PT:

óleos de alcatrão, carvão; óleo carbólico

[O destilado do alcatrão de carvão de temperatura elevada com um intervalo de destilação de aproximadamente 130 °C a 250 °C. Compõe-se principalmente de naftaleno, alquilnaftalenos, compostos fenólicos, e bases azotadas aromáticas.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration. Limiti di concentratane, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna