Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona69/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   418NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno; Aceite naftalina

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida por la destilación del alquitrán de hulla. Compuesta principalmente de productos aromáticos y otros hidrocarburos, compuestos fenólicos y compuestos aromáticos con nitrógeno y con un intervalo de destilación aproximado de 200 °C a 250 °C.]


DA: destillater (stenkulstjære), naphthalenolier; Naftalinolie

[En sammensat blanding of carbonhydrider opnået ved destillationen af stenskulstjære. Den består primært af aromater og carbon-hydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenforbindelser, med kogeinterval omtrent fra 200 °C til 250 °C.]


DE: Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle; Naphthalinöl

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation von Kohlenteer. Besteht in erster Linie aus aromatischen und anderen Kohlenwasserstoffen, phenolhaltigen Verbindungen und aromatischen Stickstoffverbindungen und destilliert im ungefähren Bereich von 200 °C bis 250 °C.]


EL: αποσταγμάτων (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλίνης· Έλαια ναφθαλίνης

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την απόσταξη λι9ανθρακόπισσας. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς και άλλους υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αζωτούχες αρωματικές ενώσεις και αποστάζει στην περιοχή από 200 °C ως 250 °C περίπου.]


EN Distillates (coal tar), naphthalene oils; Naphthalene Oil

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists primarily of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills in the approximate range of 200 °C to 250 °C

(392 °F to 482 °F).]
FR: distillais de goudron de houille, huiles de naphtalène; Huile naphthalénique

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du groudron de houille. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques et autres, de composés phénoliques et de composés azotés aromatiques, et distille approximativement entre 200 °C et 250 °C]


IT: distillati (catrame di carbone), olii naftalenici; Olio naftalinoso

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita principalmente da idrocarburi aromatici e altri idrocarburi, composti fenolici e composti aromatici azotati e distilla nell'intervallo 200 °C - 250 °C ca.]


NL: destillaten (koolteer), naftaleenoliën; Naftaline olie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 200 °C tot 250 °C]


PT: destilados (alcatrao de carvão), óleos de naftaleno; óleo naftaleno

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida pela destilação do alcatrão de carvão. É constituida principalmente por hidrocarbonetos aromáticos e outros, compostos fenólicos e compostos de azoto aromáticos e destila no intervalo de aproximada­mente 200 °C a 250 °C]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2 ; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No 84989-09-3
EEC No 284-898-1
No 648-086-00-4

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna