Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona72/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   418


Cas No 121-620-47-1
EEC No 310-166-9
No 648-088-00-5
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: residuos del extracto (hulla), aceite de naftaleno, alcalino; Extracto residuo aceite naftalina

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida del lavado con álcalis de aceite de naftaleno para separar compuestos fenólicos (ácidos de alquitrán). Compuesta de naftaleno y alquilnaftalenos.]


DA: ekstraktionsrester (stenkul), naphtahalenolie, alkaliske; Syrefri naftalinolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved den alkaliske vask af naphathalenolie for at fjerne phenolforbindelser (tjæresyrer). Den består af naphthalen og alkylnaphthalen.]


DE: Extraktrückstände (Kohle), Naphthalinöl, alkalisch; Naphthalinölextrakt-Rückstand

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen erhalten aus alkalischem Waschen von Naphthalinöl zur Beseitigung von phenolischen Verbindungen (Teersäuren). Besteht aus Naphthalin und Alkylnaphthalinen.]


EL: απόσταγμα (λιθανθρακόπισσας), κλάσμα δενζολίου, υπολείμματα απόσταξης- Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίων ναφθαλίνης

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την αλκαλική έκπλυση ναφθαλινελαίου για να απομακρυνθούν φαινολικές ενώσεις (οξέα πίσσας). Αποτελείται από ναφθαλίνιο και αλκυλο ναφθαλίνια.]


EN: Extract residues (coal), naphthalene oil, alk.; Naphthalene Oil Extract Residue

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the alkali washing of naphthalene oil to remove phenolic compounds (tar acids). It is composed of naphthalene and alkyl naphthalenes.]


FR: résidus d'extraction alcalins (charbon), huile de naphtalène; Résidu d'extraction d'huile naphthalénique

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par lavage alcalin d'huile de naphtalène pour extraire les composés phénoliques (huiles de goudron acides). Se compose de naphtalènes et d'alkylnaphthalènes.]


IT: residui estratti (carbone), olio di naftalene, alcalini; Olio naftalinoso lavato

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal lavaggio con alcali dell'olio di naftalene per eliminare i composti fenolici (acidi di catrame). È composta da naftalene e alchil naftaleni.]


NL: extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch; Naftaline olie, extractie-residu

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen bij de alkalische spoeling van naftaleenolie waarbij fenolische verbindingen (teerzuren) worden verwijderd. Het bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]


PT: resíduos de extracção (carvão), óleo de naftaleno, alcalinos; Extracto de resíduo de óleo naftaleno

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida da lavagem alcalina de óleo de naftaleno para remover compostos fenólicos (ácidos do alcatrão). É constituída por naftaleno e alquil naftalenos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna