Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona74/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   418Cas No 90640-90-7
EEC No 292-6 12-1
No 648-090-00-6
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno, libres de naftaleno, extractos alcalinos; Extracto residuo aceite naftalina

[Aceite que queda después de la separación de compuestos fenólicos (ácidos de alquitrán) a partir de aceite de naftaleno drenado por un lavado alcalino. Compuesto principalmente de naftaleno y alquilnaftalenos.]


DA: destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, naphthalenfrie, alkaliske ekstrakter; Syrefri naftalinolie

[Den tilbageblevne olie efter fjernelse af phenolforbindelser (tjæresyrer) fra drænet naphthalenolie ved en alkalisk vask. Sammensat primært af naphthalen og alkylnaphthalener.]


DE: Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, Naphthalin-frei, alkalische Extrakte; Naphthalinölextrakt-Rückstand [Öl, das nach Entfernen phenolhaltiger Verbindungen (Teersäuren) aus abgelassenem Naphthalinöl durch alkalische Wäsche zurückbleibt. Besteht in erster Linie aus Naphthalin und Alkylnaphthalinen.]
EL: αποσταγμάτων (λιθανθρακόπισσας), ελαίων ναφθαλίνης, απαλλαγμένων ναφθαλίνης, αλκαλικά εκχυλίσματα·Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίων ναφθαλίνης

[Το έλαιο που παραμένει μετά την απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων (οξέων πίσσας) από αποστραγγισμένο έλαιο ναφθαλίνης με αλκαλική έκπλυση. Συνίσταται πρωτίστως από ναφθαλίνη και αλκυλο ναφθαλίνες.]


EN: Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-free, alk. exts.; Naphthalene Oil Extract Residue

[The oil remaining after the removal of phenolic compounds (tar acids) from drained naphthalene oil by an alkali wash. Composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.]


FR: distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits alcalins exempts de naphtalène; Résidu d'extraction d'huile naphthalénique

[Huile restant après élimination, par un lavage alcalin, des composés phénoliques (huiles de goudron acides) de l'huile de naphtalène drainée. Se compose principalement de naphtalène et d'alkylnaphtalènes.]


IT: distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, privi di naftalene, estratti alcalini; Olio naftalinoso lavato

[Olio che rimane dopo la rimozione di composti fenolici (acidi di catrame) dall'olio naftalenico purgato per mezzo di un lavaggio alcalino. Costituito prevalentemente da naftalene ed alchil naftaleni.]


NL: destillaten (koolteer), naftaleenoliën, naftaleenvrij, alkalische extracten; Naftaline olie, extractie-residu

[De olie die resteert na de verwijdering van fenolhoudende verbindingen (teerzuren) uit afgegoten naftaleenolie door een alkalische spoeling. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen en alkylnaftalenen.]


PT: destilados (alcatrão de carvão), óleos de naftaleno, sem naftaleno, extractos alcalinos; Extracto de resíduo de óleo naftaleno

[O óleo remanescente após a remoção de compostos fenólicos (ácidos do alcatrão) de um óleo de naftaleno por lavagem alcalina. É constituído principalmente por naftaleno e alquilnaftalenos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna