Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona76/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   418Cas No 101896-27-9
EEC No 309-985-4
No 648-092-00-7
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno, fracción de metilnaftaleno; Aceite de metilnaftalina

[Destilado de la destilación fraccionada de alquitrán de hulla a elevada temperatura. Compuesto principalmente de hidrocarburos aromáticos con dos anillos sustituidos y bases nitrogenadas con un intervalo de ebullición aproximado de 225 °C a 255 °C.]


DA: destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, methylnaphthalenfraktion; Methylnaftalin

[Et destillat fra den fraktionerede destillation af højtemperaturs-stenkulstjære. Sammensat primært af substituerede, bicycliske, aromatiske carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser, med kogeinterval omtrent fra 225 °C til 255 °C.]


DE: Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, Methylnaphthalin-Fraktion; Methylnaphthalinöl

[Destillat aus der fraktionierten Destillation von Hochtemperatur-Kohlenteer. Besteht in erster Linie aus substituierten aromatischen Kohlenwasserstoffen mit zwei Ringen und aromatischen Stickstoffbasen und siedet im Bereich von etwa 225 °C bis 255 °C.]


EL: αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ναφθαλινέλαια, κλάσμα μεθυλοναφθαλίνης·Έλαια μεθυλοναφθαλίνης

[Απόσταγμα από την κλασματική απόσταξη λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται πρωτίστως από υποκατε-στημένους αρωματικούς υδρογονάνθρακες με δύο δακτυλίους και αρωματικές βάσεις αζώτου, με περιοχή βρασμού από 225 °C ως 255 °C περίπου.]


EN: Distillates (coal tar), naphthalene oils, methylnaphthalene fraction; Methylnaphthalene Oil

[A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of substituted two ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 225 °C to 255 °C (437 °F to 491 °F).]


FR: distillais (goudron de houille), huiles de naphthalene, fraction méthylnaphtalène ; Huile méthylnaphthalénique

[Distillât obtenu par distillation fractionnée de goudron de houille à haute température. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués et de bases aromatiques azotées dont le point d'ébullition est compris approxi­mativement entre 225 °C et 255 °C]


IT: distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, frazione metilnaftalene; Olio di metilnaftalene

[Distillato della distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici sostituiti biciclici e basi azotate aromatiche con punto di ebollizione nell'intervallo 225 °C-255 °C ca.]


NL: destillaten (koolteer), naftaleenoliën, methylnaftaleenfractie; Methylnaftaline olie

[Een destillaat dat afkomstig is uit de gefractioneerde destillatie van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Voornamelijk samengesteld uit gesubstitueerde tweerings aromatische koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 255 °C.]


PT: destilados (alcatrão de carvão), óleos de naftaleno, fracção de metilnaftaleno; óleo metil naftaleno

[Um destilado de destilação fraccionada de alcatrão de carvão de temperatura elevada. É constituído principalmente por hidrocarbonetos aromáticos bicíclicos substituídos e bases azotadas aromáticas e destila no intervalo de aproximadamente 225 °C a 255 °C.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna