Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona78/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   418Cas No 91995-48-1
EEC No 295-309-2
No 648-094-00-8
NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno, extractos ácidos; Extracto residuo de aceite de metil-naftalina

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida por degradación de la fracción de metilnaftaleno obtenida por la destilación de alquitrán de hulla y con un intervalo de ebullición aproximado de 230 °C a 255 °C. Contiene principalmente 1(2)-metilnaftaleno, naftaleno, dimetilnaftaleno y bifenilo.]
DA: destillater (stenkulstjære), naphtalenolier, syreekstrakter; Methylnaftalinolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået ved at fjerne baser fra methylnaphtalenfraktionen opnået ved destillation af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 230 °C til 255 °C. Indeholder hovedsageligt 1(2)-methylnaphthalen, naphthalen, dimethylnaphthalen og biphenyl.]


DE: Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, saure Extrakte; Methylnaphthalinölextrakt-Rückstand

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, die man durch Entfernen der Basis der Methylnaphthalin-Fraktion aus der Destillation von Kohlenteer erhält. Siedet im Bereich von etwa 230 °C bis 255 °C. Enthält hauptsächlich l(2)-Methylnaphthalin, Naphthalin, Dimethylnaphthalin und Biphenyl.]


EL: αποσταγμάτων (λιθανθρακόπισσας), ελαίων ναφθαλίνης όξινα εκχυλίσματα· Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίων μεθυλοναφθαλίνης

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απομάκρυνση των βάσεων του κλάσματος μεθυλοναφθαλίνης το οποίο λαμβάνεται με την απόσταξη λιθανθρακόπισσας και βράζει στην περιοχή από 230 °C ως 255 °C περίπου. Περιέχει κυρίως 1(2)-μεθυλοναφθαλίνη, ναφθαλίνη, διμεθυλοναφθαλίνη και διφαινύλιο.]


EN: Distillates (coal tar), naphthalene oils, acid exts.; Methylnaphthalene Oil Extract Residue

[A complex combination of hydrocarbons obtained by debasing the methylnaphthalene fraction obtained by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 230 °C to 255 °C (446 °F to 491 °F). Contains chiefly 1(2)-methylnaphthalene, naphthalene, dimethylnaphthalene and biphenyl.]


FR: distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits acides; Résidu d’extraction d’huile méthylnaphthalé-nique

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par élimination des bases de la fraction méthylnaphtalène issue de la distillation du goudron de houille et dont l’intervalle d’ébullition est approximativement compris entre 230 °C et 255 °C. Se compose principalement de méthyl-l(2)-naphtalène, de napthalène, de diméthylnaphtalène et de biphényle.]


IT: distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, estratti acidi; Olio di metilnaftalene lavato

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per eliminazione delle basi dalla frazione metilnaftalenica ottenuta mediante la distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell’intervallo 230 °C-255 °C ca. Contiene prevalentemente 1(2)-metilnaftalene, naftalene, dimetilnaftalene e bifenile.]


NL: destillaten (koolteer), naftaleenoliën, zuurextracten; Methylnaftaline ohe, extractie-residu

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het van basen ontdoen van de methylnaftaleenfractie die wordt verkregen uit de destillatie van koolteer en een kooktraject heeft van ongeveer 230 °C tot 255 °C. Bevat voornamelijk 1(2)-methylnaftaleen, naftaleen, dimethylnaftaleen en bifenyl.]


PT: destilados (alcatrão de carvão), óleos de naftaleno, extractos ácidos; Extracto de resíduo de óleo metil naftaleno

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por desbasificação da fracção de metilnaftaleno obtida pela destilação de alcatrão de carvão e que destila no intervalo de aproximadamente 230 °C a 255 °C. Contém sobretudo 1(2)-metilnaftaleno, naftaleno, dimetilnaftaleno e bifenilo.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna