Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona89/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   418Cas No 92061-92-2
EEC No 295-505-8
No 648-105-00-6
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: residuos (alquitrán de hulla), destilación del aceite de antraceno; Fracción de aceite de antraceno

[Residuo de la destilación fraccionada de antraceno crudo con un intervalo de ebullición aproximado de 340 °C a 400 °C. Consiste en su mayor parte en hidrocarburos aromáticos tri- y polinucleares y heterocíclicos.]


DA: rester (stenkulstjære), anthracenolie destinations-; Antracenoliefraktion

[Resten, fra fraktioneret destination af rå anthracen, med kogeinterval omtrent fra 340 °C til 400 °C. Den består overvejende af triog polycycliske, aromatiske og heterocycliske carbonhydrider.]


DE: Rückstände (Kohlenteer), Anthracenöldestillation; Anthracenöl-Fraktion

[Rückstand aus der fraktionierten Destillation von rohem Anthracen, siedet im ungefähren Bereich von 340 °C bis 400 °C. Besteht vorherrschend aus tri- und polynuklearen aromatischen und heterocyclischen Kohlenwasserstoffen.]


EL: υπολείμματα (λιθανφρακόπισσας), απόσταξης ελαίου ανΟρακενίου· Κλάσμα ελαίων ανΟρακενίου

[Το υπόλειμμα από την κλασματική απόσταξη ακαθάρτου ανθρακενίου που βράζει στην περιοχή από 340 °C ώς 400 °C περίπου. Συνίσταται κυρίως από τρι- και πολυπυρηνικούς αρωματικούς και ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.]


EN: Residues (coal tar), anthracene oil distn.; Anthracene Oil Fraction

[The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling in the approximate range of 340 °C to 400 °C (644 °F to 752 °F). It consists predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.]


FR: résidus (goudron de houille), distillation d'huile anthracénique; Fraction d'huile anthracénique

[Résidu de la distillation fractionnée d'anthracène brut dont le point d'ébullition est compris entre 340 °C et 400 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures hétérocycliques et aromatiques tri- en polycycliques.]


IT: residui (catrame di carbone), distillazione di olio di antracéne; Frazione di olio di antracéne

[Residuo dalla distillazione frazionata di antracéne grezzo con punto di ebollizione nell'intervallo 340 °C-400 °C ca. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici di e triciclici ed eterociclici.]


NL: residuen (koolteer), anthraceenolie destillatie-; Anthraceen olie, fracţie

[Het résidu van de gefractioneerde destillatie van ongezuiverde antraceen, met een kooktraject van ongeveer 340 °C tot 400 °C. Bestaat voornamelijk uit tri- en polynucléaire aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]


PT: residuos (alcatrão de carvão), da destilação de óleo de antraceno; Fracção de óleo antracenico

[O residuo da destilaçâo fraccionada de antraceno bruto que destila no intervalo de aproximadamente 340 °C a 400 °C. É constituido predominatemente por hidrocarbonetos aromáticos tri- e polinucleares e compostos heterocíclicos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna