Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona93/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   418Cas No 101316-87-4
EEC No 309-889-2
No 648-109-00-8
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: aceites de alquitrán, hulla, baja temperatura; Aceite de alquitrán, alto punto de ebullición

[Destilado de alquitrán de hulla a baja temperatura. Compuesto principalmente de hidrocarburos, compuestos fenólicos y bases nitrogenadas aromáticas con un intervalo de ebullición aproximado de 160 °C a 340 °C.]


DA: tjaereolier, stenkuls-, lavtemperaturs; Kultjæreolie, højtkogende

[Et destillat fra lavtemperatursstenkulstjaere. Sammensat primært af carbonhydrider, phenolforbindelser og aromatiske nitrogenbaser, med kogeinterval omtrent fra 160 °C til 340 °C]


DE: Teeröle, Kohle, Niedrigtemperatur; Teeröl, hochsiedend

[Destillat aus Niedrigtemperatur-Kohlenteer. Besteht in erster Linie aus Kohlenwasserstoffen, phenolhaltigen Verbindungen und aromatischen Stickstoffbasen und siedet in einem Bereich von etwa 160 °C bis 340 °C.]


EL: πισσέλαια, άνθρακα, χαμηλής θερμοκρασίας· Πισσέλαιο, υψηλού σημείου ζέσης

[Απόσταγμα από λινΟανθρακόπισσα χαμηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις με απόσταγμα από λινΟανθρακόπισσα χαμηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται κυρίως από υδρογονά­νθρακες, φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις με περιοχή βρασμού από 160 ° C ώς 340 ° C περίπου.]


EN: Tar oils, coal, low-temp.; Tar Oil, high boiling

[A distillate from low-temperature coal tar. Composed primarily of hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 160 °C to 340 °C (320 °F to 644 °F).]


FR: huiles de goudron de houille à basse température; Huile de goudron, haut point d'ébullition

[Distillât de goudron de houille à basse température. Se compose principalement d'hydrocarbures, de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 340 °C.]


IT: olii di catrame, carbone, bassa temperatura; Olio di catrame, altobollente

[Distillato da catrame di carbone a bassa temperatura. Costituito principalmente da idrocarburi, composti fenolici e basi azotate aromatiche con punto di ebollizione nell'intervallo 160 °C-340 °C ca.]


NL: teeroliën, kool, lage temperatuur; Teerolie, hoogkokend

[Een destillaat uit bij lage temperatuur verkregen koolteer. Voornamelijk samengesteld uit koolwaterstoffen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 160 °C to 340 °C]


PT: óleos do alcatrão, carvão, de temperatura baixa; óleos de alcatrão alto ponto de ebulição

[Um destilado do alcatrão de carvão de temperatura baixa. É constituido principalmente por hidrocarbonetos, compostos fenólicos e bases azotadas aromáticas e destila no intervalo de aproximadamente 160 °C a 340 °C]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna