Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona94/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   418Cas No 122384-78-5
EEC No 310-191-5
No 648-110-00-3
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: residuos del extracto (hulla), alcalino de alquitrán de hulla a baja temperatura;

[Residuo de aceites de alquitrán de hulla a baja temperatura después de un lavado alcalino, como el hidróxido de sodio acuoso, para separar los ácidos crudos de alquitrán de hulla. Compuesto principalmente de hidrocarburos y bases de nitrógeno aromáticas.]


DA: ekstraktionsrester (stenkul), lavtemperaturstenkulstjære alkaliske;

[Resten fra lavtemperaturstenkulstjæreolier efter en alkalisk vask, så som vandig natriumhydroxid, for at fjerne råstenkulstjæresyrer. Sammensat primært af carbonhydrider og aromatiske nitrogenbaser.]


DE: Extraktrückstände (Kohle), Niedrigtemperatur Kohleteeralkalin;

[Rückstand von Niedrigtemperatur Kohleteerölen nach alkalinem Waschen, wie mit wässrigem Natriumhydroxid, um rohe Kohleteersäuren zu beseitigen. Besteht vorrangig aus Kohlenwasserstoffen und aromatischen Stickstoffbasen.]


EL: υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλική λιΟανθρακόπισσα χαμηλής θερμοκρασίας·

[Το υπόλειμμα από την αλκαλική έκπλυση με υδατικοδιάλυμμα καυστικού νατρίου πισσελαίων χαμηλής Θερμοκρασίας λιθανθρα-κόπισσας για να απομακρυνθούν οξέα ακατέργαστης λιθανΟρακόπισσας. Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]


EN: Extract residues (coal), low temp, coal atar alk.;

[The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.]


FR: résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température;

[Résidu d'huiles de goudron de houille à basse température après un lavage alcalin avec, par exemple, l'hydroxyde de sodium aqueux, pour extraire les huiles acides de goudron de houille brutes. Se compose principalement d'hydrocarbures et se bases azotées aromatiques.]


IT: estratti residui (carbone), catrame di carbone alcalino a bassa temperatura;

[Residuo di catrame di carbone a bassa temperatura dopo lavaggio alcalino, come con sodio idrossido in soluzione, per eliminare gli acidi di catrame di carbone grezzo. Composto prevalentemente da idrocarburi a basi aromatiche azotate.]


NL: extractieresiduen (kool), lage-temperatuur-koolteer-alkalische;

[Het résidu afkomstig uit lage-temperaruur-koolteeroliën na een alkalische spoeling, bijvoorbeeld met waterig natriumhydroxide, waarbij ruwe koolteerzuren worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen.]


PT: resíduos de extracção (carvão), alcalinos de alcatrão de carvão de temperatura baixa;

[O residuo dos óleos de alcatrão de carvio de temperatura baixa após uma lavagem alcalina, tal como hidróxido de sodio aquoso, para remover ácidos do alcatrao de carvão bruto. É constituido principalmente por hidrocarbonetos e bases azotadas aromáticas.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna