Dyrektywa komisji 95/12/we z dnia 23 maja 1995 r wykonująca dyrektywę Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowegoPobieranie 0.5 Mb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5
DYREKTYWA KOMISJI 95/12/WE
z dnia 23 maja 1995 r.
wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego1, w szczególności jej art. 9 i 12,
a także mając na uwadze, co następuje:
zgodnie z dyrektywą 92/75/EWG Komisja ma przyjąć dyrektywę wykonawczą w odniesieniu do urządzeń gospodarstwa domowego, w tym pralek;
zużycie energii elektrycznej przez pralki stanowi znaczną część wspólnotowego zapotrzebowania na energię. Możliwości ograniczenia zużycia energii przez te urządzenia są znaczne;
wyższa wydajność prania wymaga często większego zużycia wody i energii. Informacje dotyczące wydajności prania urządzenia są pomocne przy ocenie informacji dotyczących zużycia przez niego energii i wody. To może ułatwić konsumentom dokonanie wyboru urządzenia, które spełnia warunek racjonalnego wykorzystania energii;
Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce używane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, zachęcają europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi;
Europejski Komitet Normalizacji (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Eletrotechnicznej (Cenelec) są organami uznanymi za kompetentne, by przyjmować zharmonizowane normy zgodnie z ogólnymi wytycznymi współpracy między Komisją a tymi dwoma organami, ustanowionymi dnia 13 listopada 1994 r. W myśl niniejszej dyrektywy, norma zharmonizowana to specyfikacja techniczna (norma europejska lub dokument harmonizacyjny) przyjęta przez Cenelec na podstawie upoważnienia Komisji zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 83/189/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i uregulowań technicznych2 wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady3 94/10/WE oraz na podstawie tych ogólnych wytycznych;
środki wymienione w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 10 dyrektywy 92/75/EWG,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa obejmuje pralki bębnowe typu domowego zasilane prądem z sieci, z wyłączeniem:


- pralek nie posiadających opcji wirowania,
- pralek z oddzielnymi bębnami do prania i suszenia (takich jak pralki dwubębnowe) oraz
- kombinowanych pralko - suszarek.
Urządzenia, które mogą wykorzystać inne źródła energii wyłącza się również z zakresu niniejszej dyrektywy.
2. Informacje wymagane przez niniejszą dyrektywę są mierzone zgodnie ze zharmonizowanymi normami, których numery odnreferencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz dla których Państwa Członkowskie opublikowały numery referencyjnenorm krajowych transponujących te normy zharmonizowane. W niniejszej dyrektywie wszelkie przepisy wymagające udzielania informacji dotyczących hałasu stosuje się tylko w tych przypadkach, gdy informacje te wymagane są na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 86/594/EWG1. Informacje te są mierzone zgodnie z tą dyrektywą.

Ta informacja, jeśli konecznamierzona jest zgodnie z dyrektywą 83/199/EWG


4. „Sprzedawca”, „dostawca”, „arkusz informacyjny”, „inne zasadnicze źródła” i „informacje dodatkowe” należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w art. 1 ust. 4 niniejszej dyrektywy 92/75/EWG.
Artykuł 2
1. Dokumentacja techniczna, określona w art. 2 ust. 3 dyrektywy 92/75/EWG zawiera:
- nazwę i adres dostawcy,
- opis ogólny urządzenia umożliwiający jego precyzyjną identyfikację,
- informacje, w tym rysunki, o ile są istotne, dotyczące głównych cech projektowych, w szczególności elementów, które w znacznym stopniu wpływają na zużycie energii,
- sprawozdania z odpowiednich badań pomiarowych przeprowadzonych zgodnie z procedurami badań norm zharmonizowanych określonych w art. 1 ust. 2,
- ewentualne instrukcje obsługi.
2. Etykieta, określona w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG, jest zgodna ze wzorem określonym w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Etykieta jest umieszczana na przedniej lub górnej stronie urządzenia w taki sposób, by była widoczna i niezasłonięta.
3. Tekst oraz format karty, określonej w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG są zgodne ze wzorem określonym w załączniku II do niniejszej dyrektywy.
4. W sytuacjach przewidzianych wart. 5 dyrektywy 92/75/EWG oraz jeśli oferta sprzedaży, wynajmu, lub sprzedaży ratalnej podawana jest za pomocą informacji w formie drukowanej takiej jak katalog na zamówienia pocztowe, informacja w formie drukowanej zawiera wszelkie informacje określone w załączniku III do niniejszej dyrektywy.
5. Kategoria wydajności energetycznej urządzenia, jego kategoria wydajności prania oraz kategoria wydajności suszenia określone są zgodnie z załącznikiem IV.
Artykuł 3
Państwa Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki gwarantujące, by dostawcy i sprzedawcy prowadzący działalność na ich terytorium spełniali wymogi niniejszej dyrektywy.
Artykuł 4
1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 marca 1996 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Stosują one te przepisy od dnia 1 kwietnia 1996 r.
Jednakże, Państwa Członkowskie zezwolą, do dnia 30 września 1996 r., na:


 • wprowadzanie na rynek, wprowadzanie do obrotu i/lub wystawianie produktów,
 • rozpowszechnianie informacji w formie drukowanej, określonej w art. 2 ust. 4, które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą.

Gdy Państwa Członkowskie przyjmują te przepisy, zawierają one odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszyich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia są określaneprzez Państwo Członkowskie.


2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które zostaną przyjęte w odniesieniu do zagadnień, których dotyczy niniejsza dyrektywa.
Artykuł 5
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 6
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 1995 r.
W imieniu Komisji
Christos PAPOUTSIS
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK 1
ETYKIETA
Projekt etykiety


 1. Etykieta jest we właściwej wersji językowej, wybranej z poniższych ilustracji:Pranie

WirowanieEnergia

Wydajniejsza

Mniej wydajna

Zużycie energii w kWh na cykl

(w oparciu o wyniki standardowych badań dla cyklu prania bawełny w temperaturze 60°)

Rzeczywiste zużycie zależy od tego, jak urządzenie jest użytkowaneWydajność prania

A: wyższa G: niższaSzybkość wirowania

A: wyższa G: niższa

(obroty na minutę)

Pojemność (bawełna) w kg

Zużycie wody lHałas

(dB(A) re 1 pWDalsze informacje o produkcie zawarte są w broszurach

Norma EN 60456

Dyrektywa 95/12/WE dotycząca etykiet umieszczanych na pralkachI
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XXI

Producent

ModelPralkaPozycje dotyczące etykiety
2. Poniższe pozycje określają informacje, które mają zostać zawarte
Uwaga:


 1. Nazwa lub znak handlowy dostawcy
 1. Identyfikator modelu dostawcy
 1. Kategoria wydajności energetycznej modelu określona zgodnie z załącznikiem IV. Litera ta zostanie umieszczona na tym samym poziomie, co odpowiednia strzałka.
 1. Bez uszczerbku dla wymogów zgodnie ze wspólnotowym systemem oznakowań ekologicznych, jeśli modelowi przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 880/924, kopia tego oznakowania ekologicznego może tu zostać dodana. „Przewodnik po projektach etykiet dotyczących pralek”, określonych poniżej, objaśnia w jaki sposób znak oznakowania ekologicznego może zostać umieszczony na etykiecie.
 1. Zużycie energii w kWh przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C określone zgodnie z procedurami norm zharmonizowanych określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. Kategoria wydajności prania określona w załączniku IV.
 1. Kategoria wydajności suszenia określona w załączniku IV.
 1. Maksymalna szybkość wirowania dla standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C, zgodnie z procedurami badań norm zharmonizowanych określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. Pojemność urządzenia przy standardowym cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C zgodnie z normami zharmonizowanymi, określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. Zużycie wody na cykl przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C zgodnie z procedurami badań norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. W stosownych przypadkach, hałas podczas cykli prania i wirowania przy wykorzystaniu standardowego cyklu prania w temperaturze 60 °C zgodnie z dyrektywą Rady 86/594/EWG5.


Uwaga:
Odpowiedniki w innych językach terminów podanych powyżej wymienione są w załączniku V.
Druk
3. Poniższy schemat określa niektóre aspekty etykiety:


Pralka

Stosowane barwy:


CMYK: cyjan, magenta, żółty, czarny
przykład: 07X0: 0% cyjanu, 70% magenty, 100% żółtego, 0% czarnego
Strzałki:
- A: X0X0,
- B: 70X0,
- C: 30X0,
- D: 00X0,
- E: 03X0,
- F: 07X0,
- G: 0XX0.
Kolor konturu: X070.
Całość tekstu jest w kolorze czarnym. Tło jest białe.
Pełna informacja dotycząca druku zawarta jest w „Przewodniku po projektach etykiet dotyczących pralek”, który uzyskać można u:
Sekretarza Komitetu ds. etykiet efektywności energetycznej oraz standardowej informacji o produkcie dla urządzeń gospodarstwa domowego
Dyrekcja Generalna ds. Energii XVII,

Komisja Europejska,

Rue da la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Bruksela


ZAŁĄCZNIK II
KARTA
Karta zawiera następujące informacje. Informacje muszą być podane w formie tabeli obejmującej kilka modeli dostarczanych przez tego samego dostawcę. Informacje podane są w porządku określonym poniżej chyba, że zawarte są w bardziej ogólnym opisie urządzenia:


 1. Znak handlowy dostawcy.
 1. Identyfikator modelu dostawcy.
 1. Kategoria wydajności energetycznej modelu określona zgodnie z załącznikiem IV, wyrażona jako „Kategoria wydajności energetycznej … w skali od A (bardziej wydajne) do G (mniej wydajne)”. Jeśli informacje te podane są w formie tabeli, dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (wydajniejsza) a kończy na G (mniej wydajna).
 1. Jeśli informacje podawane są w formie tabeli oraz jeśli część urządzeń wymienionych w tabeli uzyskała „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 880/92, informacja ta może zostać tam dołączona. W tym przypadku w nagłówku umieszczony zostanie zapis: „oznakowanie ekologiczne UE” a pozycja ta składa się z kopii znaku oznakowania ekologicznego. Niniejszy przepis nie ma wpływu na stosowanie się do innych wymogów na podstawie wspólnotowego systemu oznakowań ekologicznych.
 1. Zużycie energii w kWh na cykl przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C zgodnie z procedurami badania, określonych w art. 1 ust. 2, określona jako „zużycie energii XYZ kWh na cykl, w oparciu o wyniki standardowych badań dla cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C. Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie”.
 1. Kategoria wydajności prania określona w załączniku IV. Wyrażona jako „Kategoria wydajności prania … w skali od A (wydajniejsza) do G (mniej wydajna)”. Dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (wydajniejsza), a kończy na G (mniej wydajna).
 1. Kategoria wydajności suszenia (załącznik 4). Wyrażona jako „Kategoria wydajności suszenia … w skali od A (wydajniejsza) do G (mniej wydajna)”, po czym następuje stwierdzenie:

„Notabene dla użytkowników suszarek bębnowych. Wybór pralki z wirowaniem sklasyfikowanym w kategorii A zamiast pralki z wirowaniem sklasyfikowanym w kategorii G obniży o połowę koszty suszenia. Na suszenie prania zużywa się zwykle więcej energii niż na pranie.”


Stwierdzenie to może zostać załączone jako przypis.
Jeśli informacje te przedstawione są w formie tabeli, mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (wydajniejsza) a kończy na G (mniej wydajna) oraz, że stwierdzenie dotyczące kosztów użytkowania zawarte jest w tabeli lub w przypisie.


 1. Wydajność odpompowywania wody zgodnie z procedurami badań norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2 dla standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C. Wyrażona jako „woda pozostała po odwirowaniu…% (jako proporcja suchej masy prania)”.
 1. Maksymalna szybkość wirowania osiągana w standardowym cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C zgodnie z procedurami badań norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. Pojemność urządzenia dla standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C zgodnie z procedurami badań norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. Zużycie wody dla standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C zgodnie z procedurami badań lub normami zharmonizowanymi, określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. Czas trwania programu dla standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C zgodnie z procedurami badań, określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. Dostawcy mogą umieszczać informacje w punktach 6-12 w odniesieniu do innych cykli prania.
 1. Średnie roczne zużycie energii oraz wody w oparciu o 200 standardowych cykli prania bawełny w temperaturze 60 °C. Zostanie ono wyrażone jako „szacowane roczne zużycie (200 standardowych cykli prania bawełny w temperaturze 60 °C) dla czteroosobowego gospodarstwa domowego”.
 1. Hałas w trakcie cykli prania i wirowania przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C, zgodnie z dyrektywą (EWG) nr 86/594.

Jeśli kopia etykiety, kolorowa lub czarno - biała, załączona jest do karty, załączone muszą zostać tylko dalsze informacje zawarte w karcie.


Uwaga:
Terminy w innych językach będące odpowiednikami terminów podanych powyżej są wymienione w załączniku V.
ZAŁĄCZNIK III
Zamówienia pocztowe oraz inne formy sprzedaży POZA MIEJSCEM SIEDZIBY FIRMY
Katalogi zamówień pocztowych oraz inne informacje w formie drukowanej, określone w art. 2 ust. 4 niniejszej dyrektywy zawierają następujące informacje, podane w określonym poniżej porządku:


 1. Kategoria wydajności energetycznej (załącznika II pkt 3)
 1. Zużycie energii (załącznik II pkt 5)
 1. Kategoria wydajności prania (załącznik II pkt 6)
 1. Kategoria wydajności suszenia (załącznik II pkt 7)
 1. Maksymalna szybkość wirowania(załącznik II uwaga 8)
 1. Pojemność (załącznik I uwaga 9)
 1. Zużycie wody (załącznik I uwaga 10)
 1. Szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego (załącznika II pkt 14,)
 1. Hałas (załącznik I uwaga 11)

Jeśli podaje się inne informacje zawarte w karcie, mają one formę określoną w załączniku II i są zawarte w powyższej tabeli w porządku wymaganym dla karty.


Uwaga:
Terminy w innych językach będące odpowiednikami terminów podanych powyżej znajdują się w załączniku V.
ZAŁĄCZNIK 4
KATEGORIA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ
1. Kategoria wydajności energetycznej urządzenia jest określona zgodnie z tabelą 1:
Tabela 1


kategoria wydajności energetycznej

Zużycie energii „C” w kWh na kg prania przy standardowym cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C przy użyciu procedur badań norm zharmonizowanych określonych w art. 1 ust. 2

A

C 0,19

B

0,19

C

0,23

D

0,27

E

0,31

F

0,35

G

0,39

2. Kategoria wydajności prania dla urządzenia jest określona na podstawie następującej Tabeli 2:


Tabela 2


kategoria wydajności prania

Wskaźnik wydajności prania P określony na podstawie norm zharmonizowanych, określonych w art. 1 ust. 2, przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania w temperaturze 60 °C

A

P>1,03

B

1,03P>1,00

C

1,00P>0,97

D

0,97P>0,94

E

0,94P>0,91

F

0,91P>0,88

G

0,88P

3. Kategoria wydajności suszenia dla urządzenia jest określona na podstawie następującej tabeli 3:


Tabela 3


kategoria wydajności suszenia

Wydajność odpompowywania wody D określona na podstawie norm zharmonizowanych, określonych w art. 1 ust. 2, przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania w temperaturze 60 °C

A

D<45%

B

45%D<54%

C

54%D<63%

D

63%D<72%

E

72%D<81%

F

81%D<90%

G

90%D

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna