Dyrektywa komisji 96/60/we z dnia 19 września 1996 r wykonująca dyrektywę Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko suszarek bębnowych typu domowegoPobieranie 304.51 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar304.51 Kb.
  1   2   3   4


DYREKTYWA KOMISJI 96/60/WE
z dnia 19 września 1996 r.
wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko - suszarek bębnowych typu domowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego1, w szczególności jej art. 9 i 12,
a także mając na uwadze, co następuje:
zużycie energii elektrycznej przez pralko - suszarki bębnowe stanowi znaczną część wspólnotowego zapotrzebowania na energię; możliwości ograniczenia zużycia energii przez te urządzenia są znaczne;
większa wydajność prania wymaga często większego zużycia wody i energii; informacje dotyczące wydajności prania urządzenia są pomocne przy ocenie informacji dotyczących zużycia przez nie energii i wody; to może ułatwić konsumentom dokonanie wyboru urządzenia, które spełnia warunek racjonalnego wykorzystania energii;
Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji, zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce wykorzystywane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, wzywa europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi;
Europejski Komitet Normalizacji (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (Cenelec) są jednostkami uznanymi za właściwe, aby przyjmować zharmonizowane normy, zgodnie z ogólnymi wytycznymi współpracy między Komisją a tymi dwoma organami, podpisanymi w dniu 13 listopada 1994 r. W myśl niniejszej dyrektywy, norma zharmonizowana rozumiana jako wymagania techniczne (norma europejska lub dokument harmonizacyjny), została przyjęta przez Cenelec na podstawie upoważnienia Komisji, zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 83/189/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych2, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 94/139/EWG3 oraz na podstawie tych ogólnych wytycznych;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na podstawie art. 10 dyrektywy 92/75/EWG,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do pralko - suszarek bębnowych typu domowego zasilanych prądem z sieci. Urządzenia, które mogą korzystać z innych źródeł energii, wyłącza się z zakresu niniejszej dyrektywy.


2. Informacje wymagane przez niniejszą dyrektywę są mierzone zgodnie ze zharmonizowanymi normami, do których odnośniki zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz, do których Państwa Członkowskie opublikowały odnośniki do norm krajowych transponujących te normy zharmonizowane W niniejszej dyrektywie wszelkie przepisy wymagające udzielania informacji dotyczących hałasu stosuje się tylko w tych przypadkach, gdy informacje te wymagane są na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 86/594/EWG4. Informacje te, jeżeli jest to wymagane, są mierzone zgodnie z niniejszą dyrektywą.
3. Zharmonizowane normy, określone w ust. 2, są określone na podstawie upoważnienia Komisji, zgodnie z dyrektywą 83/189/EWG.
4. W niniejszej dyrektywie chyba, że z kontekstu wynikają inne wymagania, użyte wyrazy mają takie same znaczenia jak w dyrektywie 92/75/EWG.
Artykuł 2
1. Dokumentacja techniczna, określona w art. 2 ust. 3 dyrektywy 92/75/EWG zawiera:
- nazwę i adres dostawcy,
- opis ogólny urządzenia umożliwiający jego precyzyjną identyfikację,
- informacje, włączając w to odpowiednie rysunki dotyczące głównych cech konstrukcyjnych modelu w szczególności tych, które znacznie wpływają na wielkość zużycia energii elektrycznej przez to urządzenie,
- sprawozdania ze stosownych badań pomiarowych, przeprowadzonych zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonych w art. 1 ust. 2 niniejszej dyrektywy,
- ewentualne instrukcje obsługi.
2. Etykieta, określona w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG jest zgodna ze wzorem w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Etykieta jest umieszczana na przedniej lub górnej stronie urządzenia w taki sposób, aby była widoczna i niezasłonięta.
3. Treść oraz format karty, określony w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG, są zgodne ze wzorem określonym w załączniku II do niniejszej dyrektywy.
4. W okolicznościach objętych art. 5 dyrektywy 92/75/EWG oraz jeżeli oferta sprzedaży, wynajmu, lub kupna na raty podawana jest za pomocą informacji w formie drukowanej takiej, jak katalog zamówień pocztowych, informacja w formie drukowanej zawiera wszelkie informacje określone w załączniku III do niniejszej dyrektywy.
5. Klasa efektywności energetycznej urządzenia i wydajności prania jest ustalona zgodnie z załącznikiem IV.
Artykuł 3
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki zapewniające, aby dostawcy i pośrednicy, posiadający swoje siedziby na ich terytorium spełniali wymogi niniejszej dyrektywy.
Artykuł 4
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 15 lipca 1997 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 sierpnia 1997 r.
Jednakże, Państwa Członkowskie zezwalają do dnia 31 stycznia 1998 r. na:
- wprowadzanie do obrotu, sprzedaż i/lub wystawianie produktów, oraz
- rozpowszechnianie informacji w formie drukowanej, określonej w art. 2 ust. 4
które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą.
Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 5
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 6
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 1996 r.
W imieniu Rady
Christos PAPOUTSIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I
ETYKIETA
Wzór etykiety
1. Etykieta jest we właściwej wersji językowej, wybranej z poniższych ilustracji:2. Poniższe uwagi określają informacje, które mają zostać zawarte:


Uwaga:
I. Nazwa lub znak handlowy dostawcy.
II. Identyfikator modelu dostawcy.
III. Klasa efektywności energetycznej modelu, ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Litera wskazująca jest umieszczona na tym samym poziomie, co odpowiednia strzałka.
IV. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymagań opartych na wspólnotowym systemie oznakowania ekologicznego, jeżeli modelowi przyznano oznakowanie ekologiczne w zastosowaniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 880/925, egzemplarz tego oznakowania ekologicznego może tu zostać dodany. „Wytyczne dotyczące wzorów etykiet pralko - suszarek”, określone poniżej, objaśniają, w jaki sposób oznakowanie ekologiczne może zostać ujęte w danej etykiecie.
V. Zużycie energii w kWh na pełny proces (pranie, wirowanie, suszenie) przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C oraz cyklu suszenia „sucha bawełna”, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
VI. Zużycie energii w kWh na pranie (tylko pranie i wirowanie) przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
VII. Klasa wydajności prania ustalona zgodnie z załącznikiem IV.
VIII. Maksymalna szybkość wirowania dla standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C, ustalona zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
IX. Pojemność urządzenia (w kg) przy standardowym cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C (bez suszenia), ustalona zgodnie z normami zharmonizowanymi, określonymi w art. 1 ust. 2.
X. Pojemność urządzenia (w kg) przy cyklu suszenia „sucha bawełna”, ustalona zgodnie z normami zharmonizowanymi, określonymi w art. 1 ust. 2.
XI. Zużycie wody w litrach na pełen cykl (pranie, wirowanie, suszenie) przy wykorzystaniu standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C oraz cyklu suszenia „sucha bawełna”, ustalone zgodnie ze zharmonizowanymi normami, określonymi w art. 1 ust. 2.
XII. W stosownych przypadkach, hałas podczas cykli prania, wirowania i suszenia, przy wykorzystaniu standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C i cyklu suszenia „sucha bawełna”, ustalony zgodnie z dyrektywą Rady 86/594/EWG6.
Uwaga:
Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, są podane w załączniku V.

Druk
3. Poniższy schemat określa niektóre aspekty etykiety:Stosowane barwy:
CMYK: niebiesko - zielony, magenta, żółty, czarny.
Przykład: 07X0: 0% niebiesko - zielonego, 70% magenty, 100% żółtego, 0% czarnego.
Strzałki
- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0
Kolor konturu X070
Całość tekstu jest w kolorze czarnym. Tło jest białe.
Pełna informacja dotycząca druku zawarta jest w „Wytycznych dotyczących wzorów etykiet elektrycznych pralko - suszarek”, które można uzyskać u:
Sekretarza Komitetu ds. etykiet efektywności energetycznej oraz standardowej informacji o produkcie dla urządzeń typu domowego,

Dyrekcja Generalna ds. Energii XVII,

Komisja Europejska,

Rue da la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Bruksela

ZAŁĄCZNIK II


KARTA
Karta zawiera następujące informacje. Informacje mogą być podane w formie tabeli obejmującej kilka modeli dostarczanych przez tego samego dostawcę. Informacje są podane w porządku określonym poniżej chyba, że zawarte są w bardziej ogólnym opisie urządzenia:
1. Znak towarowy dostawcy.
2. Identyfikator modelu dostawcy.
3. Klasa efektywności energetycznej modelu określona zgodnie z załącznikiem IV, wyrażona jako „Klasa efektywności energetycznej… w skali od A (bardziej sprawna) do G (mniej sprawna)”. Jeżeli informacje te podane są w formie tabeli, dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (bardziej sprawna) a kończy na G (mniej sprawna).
4. Jeżeli informacje podawane są w formie tabeli oraz jeżeli urządzenia wymienione w tabeli uzyskały „wspólnotowe oznakowanie ekologiczne” zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 880/92, informacja ta może zostać tam włączona. W tym przypadku w nagłówku umieszczony zostanie zapis: „wspólnotowe oznakowanie ekologiczne” a pozycja ta będzie się składać z egzemplarza oznakowania ekologicznego. Niniejszy przepis nie narusza jakichkolwiek wymogów opartych na systemie oznakowań ekologicznych UE.
5. Zużycie energii na pranie, wirowanie i suszenie w kWh, na pełny cykl, zgodne z pkt V załącznika V.
6. Zużycie energii tylko na pranie i wirowanie w kWh na cykl prania zgodne z pkt VI załącznika I.
7. Klasa wydajności prania ustalona na podstawie załącznika IV. Wyrażona jako „Klasa wydajności prania… w skali od A (wyższa) do G (niższa)”. Dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (wyższa) a kończy na G (niższa).
8. Wydajność odwirowywania wody dla standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C, ustalona zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2, wyrażona jako „woda pozostała po odwirowaniu…% (jako procent suchej masy prania)”.
9. Maksymalna osiągana prędkość wirowania zgodna z pkt VIII załącznika I.
10. Pojemność prania urządzenia dla standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 C, określona w załączniku I, pkt. IX.
11. Pojemność suszenia urządzenia dla standardowego cyklu „sucha bawełna”, zgodna z pkt X załącznika I.
12. Zużycie wody na pranie, wirowanie i suszenie, w litrach, na pełny cykl zgodne z pkt XI załącznika I.
13. Zużycie wody tylko na pranie i wirowanie, w litrach, na standardowy cykl prania (i wirowania) bawełny w temperaturze 60 °C, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonych w art. 1 ust. 2.
14. Czas prania i suszenia. Zaprogramowany czas pełnego cyklu (pranie bawełny w temperaturze 60 °C oraz suszenie „sucha bawełna”) dla znamionowej pojemności prania, ustalony zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
15. Dostawcy mogą podać informacje określone w pkt 5-14 w odniesieniu do innych cykli prania i/lub suszenia.
16. Zużycie energii i wody równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w pkt 5 (energia) i 12 (woda). Jest ono wyrażone jako „szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy każdorazowym użyciu suszarki (200 cykli)”.
17. Zużycie energii i wody równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w pkt 6 (energia) i 13 (woda). Jest ono wyrażone jako „szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez użycia suszarki (200 cykli)”.
18. W stosownych przypadkach, hałas w czasie cykli prania, wirowania i suszenia przy wykorzystaniu standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 °C oraz cyklu suszenia „sucha bawełna”, zgodnie z dyrektywą 86/594/EWG.
Informacja na etykiecie może zostać podana w formie kolorowej lub czarno - białej.
Uwaga:
Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, podane są w załączniku V.

ZAŁĄCZNIK III
ZAMÓWIENIA POCZTOWE ORAZ INNE FORMY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ
Katalogi zamówień pocztowych oraz inne informacje w formie drukowanej, określone w art. 2 ust. 4 zawierają następujące informacje, podane w określonym poniżej porządku:
1. Klasa efektywności energetycznej (pkt 3 załącznika II)
2. Zużycie energii (pranie, wirowanie, suszenie) (pkt 5 załącznika II)
3. Zużycie energii (tylko pranie i suszenie) (pkt 6 załącznika II)
4. Kategoria wydajności prania (pkt 7 załącznika II)
5. Wydajność odwirowania wody (pkt 8 załącznika II)
6. Maksymalna prędkość wirowania (pkt 9 załącznika II)
7. Pojemność (pranie) (pkt 10 załącznika II)
8. Pojemność (suszenie) (pkt 11 załącznika II)
9. Zużycie wody (pranie, wirowanie, suszenie) (pkt 12 załącznika II)
10. Zużycie wody (tylko pranie i wirowanie) (pkt 13 załącznika II)
11. Szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy każdorazowym użyciu suszarki (200 cykli) (pkt 16 załącznika II)
12. Szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez użycia suszarki (200 cykli) (pkt 16 załącznika II)
13. Hałas, w stosownych przypadkach (pkt 18 załącznika II)
Jeżeli podaje się inne informacje zawarte w karcie, mają one formę określoną w załączniku II i są zawarte w powyższej tabeli w porządku wymaganym dla karty.
Uwaga:
Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, podane są w załączniku V.

ZAŁĄCZNIK IV


KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
1. Klasa efektywności energetycznej urządzenia jest ustalona zgodnie z tabelą 1:
Tabela 1


Klasa efektywności energetycznej

Zużycie energii „C” w kWh na kg na pełny cykl (pranie, wirowanie, suszenie) przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 C oraz cyklu suszenia „sucha bawełna” ustalona przy użyciu procedur badawczych norm zharmonizowanych określonych w art. 1 ust. 2


A

C  0,68

B

0,68 < C  0,81

C

0,81 < C  0,93

D

0,93 < C  1,05

E

1,05 < C  1,17

F

1,17 < C  1,29

G

1,29 < C

2. Klasa wydajności prania urządzenia jest ustalona zgodnie z tabelą 2:


Tabela 2


Klasa wydajności prania

Wskaźnik wydajności prania P określony na podstawie norm zharmonizowanych, określonych w art. 1 ust. 2, przy korzystaniu ze standardowego cyklu prania bawełny w temperaturze 60 oC

A

P > 1,03

B

1,03  P > 1,00

C

1,00  P > 0,97

D

0,97  P > 0,94

E

0,94  P > 0,91

F

0,91  P > 0,88

G

0,88  P

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna