Dyrektywa komisjiPobieranie 32.26 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar32.26 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 27 lutego 1986 r.
ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”
(86/109/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 85/38/EWG2, w szczególności jej art. 3 ust. 3,
uwzględniając dyrektywę Rady 69/208/EWG z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych3, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 82/859/EWG4, w szczególności jej art. 3 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa 66/401/EWG zezwala na obrót elitarnym materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem siewnym i handlowym materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych;
dyrektywa 69/208/EWG zezwala na obrót elitarnym materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem siewnym wszystkich gatunków handlowego materiału siewnego niektórych gatunków roślin oleistych i włóknistych;
art. 3 ust. 3 każdej z wymienionych wyżej dyrektyw upoważnia Komisję do wprowadzenia zakazu obrotu materiałem siewnym, o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”;
na podstawie dostępnych obecnie informacji ustalono, że Państwa Członkowskie będą w stanie wyprodukować wystarczającą ilość elitarnego materiału siewnego i kwalifikowanego materiału siewnego w celu zaspokojenia we Wspólnocie popytu na materiał siewny niektórych gatunków określonych powyżej materiałem siewnym tych kategorii od dnia 1 lipca 1987 r. w przypadku niektórych gatunków, od dnia 1 lipca 1989 r. w przypadku niektórych innych gatunków oraz od dnia 1 dnia lipca 1991 r. w przypadku niektórych dalszych gatunków;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
1. Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1987 r. zakazane jest wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:


  • Vicia faba L. (partim)
- Bobik

  • Papaver somniferum L.
- Mak lekarski

o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.
2. Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1987 r. zakazane jest wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:


- Glycine max (L.) Merr.

- Soja


- Linum usitatissimum L.

- Len zwyczajny

o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny”, „kwalifikowany materiał siewny, pierwsze pokolenie” lub „kwalifikowany materiał siewny, drugie pokolenie”


Artykuł 2
Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1987 r. zakazane jest wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:


Agrostis canina L.

- Mietlica psia


- Agrostis gigantea Roth

- Mietlica biaława


- Agrostis stolonifera L.

- Mietlica rozłogowa


- Agrostis tenuis Sibth.

- Mietlica pospolita


- Alopecurus pratensis L.

- Wyczyniec łąkowy


- Arrhenatherum elatius (L) Beau v ex

J. et K. Presl.


- Rajgras wyniosły

- Phleum bertolinii DC

- Tymotka Bertoliniego


- Poa nemoralis L.

- Wiechlina gajowa


- Poa palustris L.

- Wiechlina błotna


- Poa trivialis L.

- Wiechlina zwyczajna


- Trisetum flavescens (L.) Beauv

- Konietlica łąkowa


- Lotus corniculatus L.

- Komonica zwyczajna


- Lupinus albus L.

- Lubin biały


- Lupinus angustifolius L.

- Lubin wąskolistny


- Lupinus luteus L.


- Lubin żółty

- Medicago lupulina L.


- Lucerna nerkowata

- Trifolium hybridum L.


- Koniczyna szwedzka

- Brassica juncea L. Czern. et Cos In

Czern.

- Gorczyca sarepska

o ile nie został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.


Artykuł 3
Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1991 r. zakazane jest wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:


- Festuca ovina L.

- Kostrzewa owcza


- Trifolium incarnatum L.

- Koniczyna inkarnatka


- Trifolium resupinatum L.

- Koniczyna perska


- Vicia sativa L.

- Wyka siewna


- Vicia villosa Roth.

- Wyka kosmata


- Sinapis alba L.

- Gorczyca jasna

o ile nie został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.


Artykuł 4
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie:
- najpóźniej do dnia 1 lipca 1987 r. przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne niezbędne do wykonania art. 1,
- najpóźniej do dnia 1 lipca 1989 r. przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne niezbędne do wykonania art. 2, oraz
- najpóźniej do dnia 1 dnia lipca 1991 r. przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne potrzebne do wykonania art. 3.
Państwa Członkowskie bezzwłocznie poinformują o tym Komisję.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 1986 r.
W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

1 Dz.U. nr 125 z 11.7.1996, str. 2298/66.

2 Dz.U. nr L 16 z 19.1.1985, str. 41.

3 Dz.U. nr L 169 z 10.7.1969, str. 3.

4 Dz.U. nr L 357 z 18.12.1982, str. 31.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna