Dyrektywa komisjiPobieranie 35.64 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.64 Kb.


DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 30 czerwca 1989 r.
zmieniająca dyrektywę 86/109/EWG ograniczającą obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”
(89/424/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę 66/401/EWG Rady z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych1, ostatnio zmienioną dyrektywą 89/100/EWG2, w szczególności jej art. 3 ust. 3,
uwzględniając dyrektywę 69/208/EWG Rady z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych3, ostatnio zmienioną dyrektywą 88/380/EWG4, w szczególności jej art. 3 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa 66/401/EWG zezwala na obrót elitarnym materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem siewnym i handlowym materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych;
dyrektywa 69/208/EWG zezwala na obrót elitarnym materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem siewnym i handlowym materiałem siewnym niektórych gatunków roślin oleistych i włóknistych;
art. 3 ust. 3 każdej z wyżej wymienionych dyrektyw upoważnia Komisję do zakazania obrotu materiałem siewnym chyba, że te materiał ten został urzędowo sklasyfikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”;
odpowiednio dyrektywa Komisji 86/109/EWG5 ogranicza obrót materiałem siewnym poszczególnych gatunków roślin pastewnych, oleistych i włóknistych do materiału siewnego, urzędowo sklasyfikowanego jako „elitarny materiał siewny” lub „klasyfikowany materiał siewny”;
dla niektórych gatunków, określonych w dyrektywie 86/109/EWG to ograniczenie obrotu stosuje się od dnia 1 lipca 1989 r.; wydaje się, że Państwa Członkowskie nie będą w stanie w tym czasie wyprodukować wystarczającej ilości elitarnego materiału siewnego i klasyfikowanego materiału siewnego w odniesieniu do pewnej liczby z tych odmian, które by zaspokajały popyt na materiał siewny w ramach Wspólnoty;
właściwe jest więc odłożenie w czasie stosowania ograniczenia obrotu do dnia 1 lipca 1990 r. dla mietlicy pospolitej, komonicy rożkowej, lucerny nerkowatej i koniczyny szwedzkiej oraz do dnia 1 lipca 1991 r. dla innych odnośnych gatunków;
zostało również ustalone, na podstawie dostępnych obecnie informacji, że ponieważ od dnia 1 lipca 1991 r. Państwa Członkowskie będą w stanie wyprodukować wystarczającą ilość elitarnego materiału siewnego i kwalifikowanego materiału siewnego by zaspokoić w ramach Wspólnoty popyt na materiał siewny stokłosy uniolowatej, stokłosy alaskańskiej, koniczyny egipskiej i facelii błękitnej;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1


W dyrektywie 86/109/EWG wprowadza się następujące zmiany:


  1. Art. 2 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2


Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1989 r. nasiona następujących roślin nie będą wprowadzane do obrotu:


- Agrostis gigantea Roth

- mietlica biaława


- Agrostis stolonifera L.

- mietlica biaława


- Phleum bertolonii DC.

- tymotka


- Poa palustris L.

- wiechlina błotna


- Poa trivialis L.

- wiechlina łąkowa


- Lupinus albus L.

- łubin biały


- Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

- gorczyca sarepska

chyba, że zostały one oficjalnie sklasyfikowane jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.”
  1. Dodaje się art. 2a w brzmieniu:

Artykuł 2a


Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1990 r. nasiona następujących roślin nie będą wprowadzane do obrotu:


- Agrostis capillaris L.

- mietlica pospolita


- Lotus corniculatus L.

- komonica rożkowa


- Medicago lupulina L.

- lucerna nerkowata


- Trifolium hybridum L.

- koniczyna szwedzka

chyba, że zostały one oficjalnie sklasyfikowane jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.
  1. Art. 3 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 3


Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1991 r. nasiona następujących roślin nie będą wprowadzane obrotu:


- Agrostis canina L.

- mietlica psia


- Alopecurus pratensis L.

- wyczyniec łąkowy


- Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

- rajgras wyniosły
- Bromus catharticus Vahl

- stokłosa uniolowata


- Bromus sitchensis Trin.

- stoklosa alaskańska


- Festuca ovina L.

- kostrzewa owcza


- Poa nemoralis L.

- wiechlina gajowa


- Trisetum flavescens (L.) Beauv.

- konietlica łąkowa


- Lupinus albus L.

- łubin biały, odmiany gorzkie


- Lupinus angustifolius L.

- łubin niebieski


- Lupinus luteus L.

- łubin żółty


- Trifolium alexandrium L.

- koniczyna egipska


- Trifolium incarnatum L.

- koniczyna krwistoczerwona

- Trifolium resupinatum L.

- koniczyna perska


- Vicia sativa L.

- wyka siewna


- Vida villosa Roth

- wyka kosmata


- Phacelia tanacetifolia Benth.

- facelia błękitna


- Sinapsis alba L.

- gorczyca biała

chyba, że zostały one oficjalnie sklasyfikowane jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.


4. W art. 4 po tiret drugim, dodaje się tiret w brzmieniu:
„- nie poźniej niż do dnia 1 lipca 1990 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 2a, i”.
Artykuł 2
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 1989 r.
W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

1Dz.U. nr 125 z 11.7.1966, str. 2298/66.

2Dz.U. nr L 38 z 10.2.1989, str. 36.

3Dz.U. nr L 169 z 10.7.1969, str. 3.

4Dz.U. nr L 187 z 16.7.1988, str. 31.

5Dz.U. nr L 93 z 8.4.1986, str. 21.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 35.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna