Dyrektywa komisjiPobieranie 53.16 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar53.16 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 27 czerwca 1979 r.
zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 69/208/EWG i 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz materiałem siewnym warzyw
(79/641/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych1, ostatnio zmieniona dyrektywą 78/1020/EWG2, w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a,
uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż3, ostatnio zmienioną dyrektywą 78/1020/EWG, w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a,
uwzględniając dyrektywę Rady 69/208/EWG z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych4, ostatnio zmienioną dyrektywą 78/1020/EWG, w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 40a,
uwzględniając dyrektywę Rady 70/458/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw5, ostatnio zmienioną dyrektywą 78/692/EWG6, w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 40a,
a także mając na uwadze, co następuje:
w świetle rozwoju wiedzy naukowej , pewna liczba nazw botanicznych używanych w dyrektywach w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału siewnego okazała się być niepoprawna oraz o wątpliwej autentyczności;
nazwy te powinny być dostosowane do tych przyjętych na rynkach międzynarodowych;
dlatego też dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 69/208/EWG oraz 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz materiałem siewnym warzyw powinny być zmienione;
niektóre przepisy wyżej wymienionych dyrektyw oraz dyrektywa Rady 70/457/EWG z dnia 29 września 1970 r., w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych7, ostatnio zmieniona dyrektywą 78/55/EWG8 używają pojęcia gatunek, określając tym samym zakres stosowania tych przepisów; zmiany w nomenklaturze wprowadzone niniejszą dyrektywą nie powinny wpływać na wykładnie tych przepisów;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału rozmnożeniowego dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych wprowadza się następujące zmiany:


1. W art. 2 ust. 1 (A) lit. a) nazwy następujących gatunków:
Agrostis canina L. ssp. canina Hwd – Mietlica,
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. – Rajgras wyniosły,
Phleum bertolinii DC – Tymotka,
Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. - Rajgras złoty.
otrzymują brzmienie:
Agrostis canina L. – Mietlice,
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl. – Rajgras wyniosły,
Phleum bertolonii DC – Tymotka,
Trisetum flavescens (L.) Beauv. – Rajgras wysoki.
2. W art. 2 ust. 1 (A) lit. b) nazwy następujących gatunków:
Medicago varia Martyn – Lucerna,
Onobrychis sativa Lam. – Esparceta siewna,
Pisum arvense L. – Groch polny,
Trigonella foenumgraecum L.– Fenugreek,
otrzymują brzmienie:
Medicago x varia Martyn – Lucerna,
Onobrychis viciifolia Scop - Esparceta siewna,
Pisum sativum L. (partim) - Groch polny,
Trigonella foenum - graecum L. – Fenugreek,
3. W art. 3 ust. 1 (A) lit. b) nazwy następujących gatunków:
Vicia faba L ssp. faba var. equina Pers – Bób,
Vicia faba L. var. minor (Peterm.) Bull – Bób.
otrzymują brzmienie:
Vicia faba L. (partim) – Bób.
4. W art. 3 ust. 1 nazwy następujących gatunków:
Medicago varia Martyn,
Pisum arvense L,
otrzymują brzmienie:
Medicago x varia Martyn,
Pisum sativum L.
5. W załączniku I ust. 2, załączniku I ust. 4, załączniku II (I) ust. 1 i załączniku II (II) ust. 1 nazwa następującego gatunków:
Pisum arvense,
otrzymuje brzmienie:
Pisum sativum.
6. W załączniku II (I) ust. 2 (A), załączniku II (II) ust. 2 (A) i załączniku III nazwy następujących gatunków:
Agrostis canina ssp. canina,
Medicago varia,
Onobrychis sativa,
Pisum arvense,
otrzymują brzmienie:
Agrostis canina,
Medicago x varia,
Onobrychis viciifolia,
Pisum sativum.
7. W załączniku II (I) ust. 2 (A), załączniku II (II) ust. 2 (A) i załączniku III nazwy następujących gatunków:
Vicia faba ssp. var. equina,
Vicia faba var. minor,
otrzymują brzmienie:
Vicia faba.
8. W załączniku II (I) ust. 2 (B) lit. e) nazwy następujących gatunków:
Pisum arvense,
Vicia faba spp.,
otrzymują brzmienie:
Pisum sativum,
Vicia faba.

Artykuł 2

W dyrektywie Rady 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż wprowadza się następujące zmiany:


1. W art. 2 ust. 1 (A) nazwy następujących gatunków:
Hordeum distichum L. – 2-rzędowy jęczmień,
Hordeum polystichum L. - 6-rzędowy jęczmień,
otrzymują brzmienie:
Hordeum vulgare L. – jęczmień.
2. W art. 2 ust. 1 lit. A nazwy następujących gatunków:
Triticum aestivum L. – pszenica zwykła,
Triticum durum L. – pszenica durum,
otrzymują brzmienie:
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – pszenica,
Triticum durum Desf. - pszenica durum.
3. W załączniku I ust. 5 (B) lit. a), załączniku II ust. 1 (A) i załączniku II ust. 1 (A) nazwy następujących gatunków:
Hordeum distichum,
Hordeum polystichum,
otrzymują brzmienie:
Hordeum vulgare.

Artykuł 3

W dyrektywie Rady 69/208/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych wprowadza się następujące zmiany:


1. Następujące nazwy zastępuje się nazwami wymienionymi w art. 2 ust. 1 (A):
Arachis hypogaea L. – Orzech ziemny,
Brassica juncea (L.) Czern. et. Coss. in Czern. – Gorczyca,
Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. – Brukiew,
Brassica nigra (L.) – Gorczyca,
Brassica rapa L.(partim) - Rzepa pastewna
Cannabis sativa L. – Konopie,
Carum carvi L. – Kminek,
Glycine max (L.) Merr. – Soja,
Gossypium spp. – Bawełna,
Helianthus annuus L. – Słonecznik,
Linum usitatissimum L. – Len włóknisty I len oleisty,
Papaver somniferum L. – Mak lekarski,
Synapis alba L. – Gorczyca biała.
2. W art. 3 ust. 1 skreśla się nazwy gatunków Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
Po nazwie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg) Sinsk dodaje się nazwę Brassica rapa L. (partim).
3. W załączniku I ust. 2 nazwa gatunków Brassica napus oleifera zastępuje się nazwą Brassica napus L. ssp. oleifera.
4. W załączniku II (I) ust .3 (A) skreśla się nazwę gatunków Brassica campestris ssp. oleifera.
5. W załączniku III nazwę gatunków Brassica rapa dodaje się po nazwie Brassica campestris ssp. oleifera.

Artykuł 4

W dyrektywie Rady 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw wprowadza się następujące zmiany:


1. W art. 2 ust. 1 (A) nazwy następujących gatunków:
Citrullus vulgaris L. – Arbuz,
Daucus carota L. spp. sativus (Hoffm.) Hayek – Marchew,
Petroselinum hortense Hoffm. – Pietruszka,
Pisum sativum L. (z wyj. P. arvense L.) – Groch polny,
Valerianella locusta (L.) Betcke (V. olitoria Polt.) – Roszpunka,
Vicia faba major L. – Bób,
otrzymuje brzmienie:
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – Arbuz,
Daucus carota L. – Marchew,
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex. A. W. Hill – Pietruszka,
Pisum sativum L. (partim) – Groch polny,
Valerianella locusta (L.) Laterr-Roszpunka
Vicia faba L. (partim) – Groch polny.
2. W art. 2 ust. 1 (A) skreśla się nazwę gatunku Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) – Pomidor.
Nazwę Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. Ex Farwell – Pomidor – dodaje się po nazwie Lactuca sativa L. – sałata.
3. W załączniku II ust. 3 lit. a) i w załączniku III ust. 2 nazwa gatunków:
Citrullus vulgaris,
Petroselinum hortense,
Solanum lycopersicum,
otrzymuje brzmienie:
Citrullus lanatus,
Petroselinum crispum,
Lycopersicon lycopersicum.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na stosowanie innych przepisów dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 69/208/EWG i 70/458/EWG lub przepisów dyrektywy 70/457/EWG.Artykuł 6

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed 1 lipca 1980 r. i niezwłocznie powiadomiają o tym Komisję.Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, 27 czerwca 1979 r.W imieniu Komisji

Finn GUNDELACH


Wiceprzewodniczący

1 Dz.U. nr 125 z 11.07.1966, str. 2298/66.

2 Dz.U. nr L 350 z 14.12.1978, str. 27.

3 Dz.U. nr 125 z 11.07.1966, str. 2309/66.

4 Dz.U. nr L 169 z 10.07.1969, str. 3.

5 Dz.U. nr L 225 z 12.10.1970, str. 7.

6 Dz.U. nr L 236 z 26.08.1978, str. 13.

7 Dz.U. nr L 225 z 12.10.1970, str. 1.

8 Dz.U. nr L 16 z 20.01.1978, str. 23.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna