Dyrektywa rady 97/62/we z dnia 27 października 1997 r dostosowująca do postępu naukowo technicznego dyrektywę 92/43/ewg w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny I floryPobieranie 238.64 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar238.64 Kb.


DYREKTYWA RADY 97/62/WE
z dnia 27 października 1997 r.
dostosowująca do postępu naukowo - technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę 92/43/EWG1, w szczególności jej art. 19 akapit pierwszy,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
niektóre typy siedlisk przyrodniczych i gatunki z załącznika I i II do dyrektywy 92/43/EWG powinny zostać dostosowane do postępu naukowo - technicznego;
wskazówki do interpretacji siedlisk przyrodniczych w Unii Europejskiej (15 EUR wersja z kwietnia 1996 r.) zawierają nowe kody Natura 2000, które określają każdy typ siedliska przyrodniczego; odniesienie do kodu Corine w załączniku I do dyrektywy 92/43/EWG powinno zostać zastąpione przez odniesienie do kodu Natura 2000,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do dyrektywy 92/43/EWG zastępuje się Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 grudnia 1997 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.


Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 października 1997 r.W imieniu Rady

R. GOEBBELSPrzewodniczący


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK ITYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WAŻNE DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY

Interpretacja

Wskazówki do interpretacji typów siedlisk przyrodniczych znajdują się we „Wskazówkach interpretacji europejskich siedlisk przyrodniczych”, w brzmieniu zatwierdzonym przez komitet ustanowiony zgodnie z art. 20 („Komitet ds. Siedlisk Przyrodniczych”), opublikowanych przez Komisję Europejską2.


Kody odpowiadają kodom Natura 2000.
Symbol „*” oznacza typy siedlisk o pierwszorzędnym znaczeniu.
1. SIEDLISKA NADBRZEŻNE I HALOFITYCZNE
11. Otwarte morze i obszary pływowe
1110 Piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte morską wodą przez cały czas
1120 Łąki podwodne utworzone przez * Posidonia (Posidonion oceanicae)
1130 Estuaria
1140 Muliste i piaszczyste płycizny przybrzeżne nieprzykryte wodą morską w czasie odpływu
1150 * Laguny przybrzeżne
1160 Wielkie, płytkie ujścia rzek i zatoki
1170 Rafy
1180 Morskie „kolumny” wytworzone przez wyciekające gazy
12. Morskie wybrzeża klifowe oraz żwirowe lub kamienisteplaże
1210 Jednoroczna roślinność przy linii przyboju
1220 Wieloletnia roślinność wybrzeży skalistych
1230 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży atlantyckich i bałtyckich
1240 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży śródziemnomorskich z endemicznymi gatunkami Limonium spp.
1250 Porośnięte roślinnością klify wybrzeży makaronezyjskich z roślinnością endemiczną dla tych wybrzeży
13. Atlantyckie i kontynentalne słone błota przybrzeżne (marsze) i słone łąki
1310 Salicornia i inne rośliny jednoroczne kolonizujące muły i piaski
1320 Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae)
1330 Atlantyckie słone łąki (Glaco - Puccinellietalia maritimae)
1340 * Kontynentalne słone łąki
14. Śródziemnomorskie i termoatlantyckie słone mokradła, przybrzeżne (marsze) i słone łąki
1410 Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)
1420 Śródziemnomorskie i termoatlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Iberyjskie halo - nitrofilne zarośla (Pegano - Salsoletea)
15. Słone i gipsowe stepy kontynentalne
1510 * Śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia)
1520 * Iberyjskie stepy gipsowe (Gypsophiletalia)
1530 * Panońskie słone stepy i słone mokradła przybrzeżne (marsze)
16. Archipelag Bałtycko Borealny, obszary przybrzeżne i pagórkowate
1610 Bałtyckie wyspy oz z roślinnością piaszczystych, kamiennych i żwirowych plaż oraz roślinnością strefy sublitoralnej
1620 Borealne bałtyckie wysepki i małe wyspy
1630 * Borealne bałtyckie łąki przybrzeżne
1640 Borealne bałtyckie piaszczyste plaże z roślinnością wieloletnią
1650 Borealne bałtyckie wąskie przesmyki
2. WYDMY PRZYBRZEŻNE PIASZCZYSTE I WYDMY KONTYNENTALNE
21. Wydmy Piaszczyste na wybrzeżach Atlantyku, Morza Północnego i Bałtyku
2110 Inicjalne wydmy wędrujące
2120 Wydmy wędrujące wzdłuż linii plaż z Ammophila arenaria („białe wydmy”)
2130 * Ustabilizowane wydmy z roślinnością zielną („wydmy szare”)
2140 * Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy z Empetrum nigrum
2150 * Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy atlantyckie (Calluno - Ulicetea)
2160 Wydmy z Hippophaë rhamnoides
2170 Wydmy z Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
2180 Porośnięte lasem wydmy wybrzeża atlantyckiego, kontynentalnego i borealnego
2190 Wilgotne obniżenia wydm
21A0 Piaszczyste niziny nadbrzeżne (* machairs w Irlandii)
22. Wydmy piaszczyste wybrzeży śródziemnomorskich
2210 Ustabilizowane wydmy piaszczyste Crucianellion maritimae
2220 Wydmy z Euphorbia terracina
2230 Wydmowe murawy Malcolmietalia
2240 Wydmowe murawy Brachypodietalia z roślinnością jednoroczną
2250 * Wydmy nadbrzeżne z Juniperus spp.
2260 Wydmowe zarośla twardolistne Cisto - Lavenduletalia
2270 * Wydmy porośnięte Pinus pinea i/lub Pinus pinaster
23. Wydmy kontynentalne, stare i bezwapniowe
2310 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista
2320 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum nigrum
2330 Otwarte murawy wydm kontynentalnych z Corynephorus i Agrostis
2340 * Pannońskie wydmy kontynentalne
3. SIEDLISKA SŁODKOWODNE
31. Wody stojące
3110 Wody oligotroficzne, zawierające bardzo niewiele składników mineralnych na piaszczystych równinach (Littorelletalia uniflorae)
3120 Wody oligotroficzne, zawierające bardzo niewiele składników mineralnych Isoetes spp., na zachodnio - śródziemnomorskich piaszczystych równinach
3130 Oligotroficzne do mezotroficznych wody stojące z roślinnością Littorelletea uniflorae i/lub Isoëto - Nanojuncetea
3140 Twarde oligo - mezotroficzne wody z roślinnością bentosową formacji tzw. „łąki” ramienicowe (Chara spp.)
3150 Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością typu Magnopotamion lub Hydrocharition
3160 Naturalne jeziora i stawy dystroficzne
3170 * Okresowe stawy obszaru śródziemnomorskiego
3180 * Jeziora zimowe (Irlandia) Turloughs
32. Wody bieżące – odcinki cieków wodnych z naturalną lub półnaturalną dynamiką (małe, średnie lub główne koryta), w których jakość wody nie wykazuje znaczącego pogorszenia
3210 Fennoskandyjskie naturalne rzeki
3220 Rzeki alpejskie i roślinność trawiasta wzdłuż ich brzegów
3230 Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Myricaria germanica
3240 Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Salix elaeagnos
3250 Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Glaucium flavum
3260 Pływające zbiorowiska wodnych jaskrów w rzekach równinnych i podgórskich z roślinnością Ranunculion fluitantis oraz Callitricho - Batrachion
3270 Rzeki podgórskie z roślinnością Chenpodium rubri p.p. Bidention p.p.
3280 Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Pascalo - Agrostidion i wiszącymi zasłonami z Salix i Populus alba
3290 Okresowo płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Paspalo - Agrostidion
4. WRZOSOWISKA I ZAROŚLA STREFY UMIARKOWANEJ
4010 Północnoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica tetralix
4020 * Umiarkowane atlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix
4030 Europejskie suche wrzosowiska
4040 * Suche atlantyckie wrzosowiska plaż z Erica vagans
4050 * Endemiczne suche wrzosowiska makaronezyjskie
4060 Alpejskie i borealne wrzosowiska
4070 * Zarośla z Pinus mugo i Rhododendron hirsutum (Mugo - Rhododendretum hirsuti)
4080 Subarktyczne zarośla wierzbowe z Salix spp.
4090 Endemiczne górskie, śródziemnomorskie wrzosowiska z kolcolistem
5. ZAROŚLA TWARDOLISTNE (MAKIA)
51. Zarośla subśródziemnomorskie i strefy umiarkowanej
5110 Stałe formacje z Buxus sempervirens na wapiennych zboczach skalnych (Berberidion p.p.)
5120 Formacje górskie z Cytisus purgans
5130 Formacje z Juniperus communis na wapiennych wrzosowiskach i obszarach trawiastych
5140 * Formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach
52. Śródziemnomorska makia z drzewami
5210 Makia z Juniperus spp.
5220 * Makia z Zyziphus
5230 * Makia z Laurus nobilis
53. Śródziemnomorskie i półstepowe zarośla (garig)
5310 Zarośla wawrzynolistne z Laurus nobilis
5320 Niskie formacje wilczomleczów w pobliżu klifów
5330 Śródziemnomorskie i półstepowe zarośla
54. Frygany
5410 Frygana zachodnio - śródziemnomorska (Astragalo - Plantaginetum subulatae)
5420 Frygana z Sarcopoterium spinosum
5430 Endemiczne formacje frygany Euphorbio - Verbascion
6. NATURALNE I PÓŁNATURALNE MURAWY
61. Naturalne murawy
6110 * Murawy na skrasowiałych skałach wapiennych lub bazofilne Alysso - Sedion albi
6120 * Suche, piaszczyste, wapniste murawy
6130 Murawy trzcinnikowe z Violetalia calaminariae
6140 Pirenejskie murawy na podłożu krzemianowym z Festuca eskia
6150 Alpejskie i borealne łąki krzemianowe
6160 Iberyjskie górskie murawy z Festuca indigesta
6170 Alpejskie i subalpejskie murawy na podłożu wapiennym
6180 Makaronezyjskie murawy górskie
62. Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli
6210. Półnaturalne suche murawy i zarośla na wapiennych podłożach (Festuco - Brometalia) (* ważne stanowiska storczyków)
6220 * Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero - Brachypodietea
6230 * Murawy z Nardus bogate w gatunki, na krzemionkowych podłożach w strefach górskich (i podgórskich w Europie kontynentalnej)
6240 * Sub - pannońskie murawy stepowe
6250 * Panońskie murawy stepowe na podłożu lessowym
6260 * Pannońskie stepy piaszczyste
6270 * Fennoskandyjskie nizinne bogate gatunkowo murawy suche do mezoicznych
6280 * Nordyckie alvar i prekambryjskie wapienne skały płaskie
63. Twardolistne spasane lasy (dehesas)
6310 Dehesas z wiecznie zielonymi Quercus spp.
64. Półnaturalne podmokłe łąki ziołoroślowe
6410 Łąki z Molinia na kredzie, torfie i glinie (Molinion caeruleae)
6420 Śródziemnomorskie ziołorośla i łąki trzęślicowe Molinio - Holoschoenion
6430 Ziołorośla eutroficzne płaskowyżów, górskie i alpejskie
6440 Łąki zalewowe dolin rzek Cnidion dubii
6450 Północne borealne łąki zalewowe
65. Mezofilne murawy
6510 Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Górskie łąki kośne
6530 * Fennoskandyjskie leśne łąki
7. TORFOWISKA WYSOKIE, NISKIE I TRZĘSAWISKA
71. Kwaśne trzęsawiska z torfowcem
7110 * Czynne, żywe torfowiska wysokie
7120 Zdegradowane torfowiska wysokie (zdolne jeszcze do naturalnej regeneracji)
7130 Torfowiska wierzchowinowe (* jeżeli czynne)
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
7150 Obniżenia dolinkowe torfowisk Rhynchosporion
7160 Fennoskandyjskie bogate w składniki mineralne źródła i źródliska
72. Torfowiska niskie na podłożach wapiennych
7210 * Torfowiska niskie na podłożach wapiennych z Cladium mariscus oraz gatunkami Caricion davallianae
7220 * Petryfikujące źródła tufowe (Cratoneurion)
7230 Alkaliczne torfowiska niskie
7240 * Pionierskie formacje alpejskie Caricion bicoloris - atrofuscae
73. Torfowiska borealne
7310 * Torfowiska Aapa
7320 * Torfowiska Palsa
8. SIEDLISKA NASKALNE I JASKINIE
81. Piargi
8110 Krzemianowe piargi poziomu górskiego do poziomu śniegu (Androsacetalia alpinae oraz Galeopsietalia ladani)
8120 Piargi na podłożu wapiennym i eutric poziomu górskiego do alpejskiego (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Zachodniośródziemnomorskie i termofilne piargi
8140 Wschodnio - śródziemnomorskie piargi
8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi na podłożu krzemianowym
8160 * Środkowoeuropejskie piargi na podłożu wapiennym poziomu wzgórz i poziomu górskiego
82. Roślinność szczelin na skalnych zboczach
8210 Roślinność szczelin na skalnych zboczach o podłożu wapiennym
8220 Roślinność szczelin na skalnych zboczach o podłożu krzemianowym
8230 Pionierska roślinność na powierzchniach skalnych o podłożu krzemianowym Sedo - Scleranthion lub Sedo albi - Veronicion dillenii
8240 * Bruki wapniowe
83. Inne siedliska skalne
8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
8320 Pola lawy i naturalne odkrywki
8330 Zalane lub częściowo zalane jaskinie morskie
8340 Stałe lodowce
9. LASY
Naturalna i półnaturalna roślinność leśna składająca się z rodzimych gatunków tworzących las wysokopienny z typowym podszytem i spełniająca następujące kryteria: rzadkie lub pozostałości po lasach, i/lub obejmująca gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.
90. Lasy Europy Borealnej
9010 * Zachodnia tajga
9020 * Fennoskandyjskie hemiborealne naturalne stare szerokolistne lasy liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus) bogate w epifity
9030 * Naturalne lasy pierwotnych etapów wybrzeża pagórkowatego
9040 Nordyckie subalpejskie / subarktyczne lasy z Betula pubescens ssp. czerepanovii
9050 Fennoskandyjskie lasy z bogato występującymi ziołami z Picea abies
9060 Lasy iglaste na, lub powiązane z glacjofluwialnymi ozami
9070 Fennoskandyjskie zalesione pastwiska
9080 Fennoskandyjskie liściaste lasy bagnienne
91. Lasy strefy umiarkowanej Europy
9110 Las bukowy Luzulo - Fagetum
9120 Atlantyckie acydofilne lasy bukowe z Ilex i czasami również z Taxus w podszycie (Quercion robori - petraeae lub Lici - Fagenion)
9130 Las bukowy Asperulo - Fagetum
9140 Środkowoeuropejskie subalpejskie lasy bukowe z Acer i Rumex arifolius
9150 Środkowoeuropejskie lasy bukowe na podłożu wapiennym z Cephalanthero - Fagion
9160 Subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy dębowe lub grądowe z Carpinion betuli
9170 Lasy grądowe Galio - Carpinetum
9180 * Lasy Tilio - Acerion na stromych zboczach, piargach i urwiskach
9190 Stare acydofilne lasy dębowe z Quercus robur na piaszczystych równinach
91A0 Stare lasy dębowe z Ilex i Blechum na Wyspach Brytyjskich
91B0 Termofilne lasy Fraxinus angustifolia
91C0 * Las kaledoński
91D0 * Las bagienny
91E0 * Aluwialne lasy z Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Nadbrzeżne lasy mieszane Quercus robur, Ulmus laevis i Ulmus minor, Fraxinus excelsior lub Fraxinus angustifolia, nad dużymi rzekami (Ulmenion minoris)
91G0 * Pannońskie lasy z Quercus petraea i Carpinus betulus
91H0 * Pannońskie lasy z Quercus pubescens
91I0 * Euro - syberyjskie lasy stepowe z Quercus spp.
91J0 * Lasy Taxus baccata na Wyspach Brytyjskich
92. Śródziemnomorskie lasy liściaste
9210 * Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Ilex
9220 * Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensis
9230 Galicyjsko - portugalskie lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica
9240 Lasy z Quercus faginea i Quercus canariensis (Półwysep Iberyjski)
9250 Lasy z Quercus trojana
9260 Lasy z Castanea sativa
9270 Greckie lasy bukowe z Abies borisii - regis
9280 Lasy Quercus frainetto
9290 Lasy cyprysowe (Acero - Cupression)
92A0 Lasy galeriowe z Salix alba i Populus alba
92B0 Formacje nadrzeczne nad okresowymi ciekami wodnymi obszaru śródziemnomorskiego z Rhododendron ponticum, Salix i innymi
92C0 Lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio - Tamaricetea i Securinegion tinctoriae)
93. Śródziemnomorskie lasy twardolistne
9310 Egejskie lasy Aegean Quercus brachyphylla
9320 Lasy Olea i Ceratonia
9330 Lasy z Quercus suber
9340 Lasy z Quercus ilex i Quercus rotundifolia
9350 Lasy z Quercus macrolepis
9360 * Makaronezyjskie lasy wawrzynolistne (Laurus, Ocotea)
9370 * Gaje palmowe z Phoenix
9380 Lasy z Ilex aquifolium
94. Umiarkowane górskie lasy iglaste
9410 Acydofilne lasy Picea poziomów górskich do alpejskich (Vaccinio - Piceetea)
9420 Lasy alpejskie z Larix decidua i/lub Pinus cembra
9430 Subalpejskie oraz górskie lasy z Pinus uncinata (* na podłożach gipsowych lub wapniowych)
95. Śródziemnomorskie i makaronezyjskie iglaste lasy górskie
9510 * Południowoapenińskie lasy z Abies alba
9520 Lasy z Abies pinsapo
9530 * (Sub-) Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną czarną
9540 Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną Mesogejską
9550 Kanaryjskie endemiczne lasy sosnowe
9560 * Endemiczne lasy z Juniperus spp.
9570 * Lasy z Tetraclinis articulata
9580 * Śródziemnomorskie lasy z Taxus baccata

ZAŁĄCZNIK IIGATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT WAŻNE DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY

Interpretacja

a) Załącznik II jest kontynuacją załącznika I dotyczącego ustanowienia spójnej sieci specjalnych obszarów ochrony.


b) Gatunki wyliczone w niniejszym załączniku wykazane są poprzez:
- nazwę gatunku albo podgatunku, lub
- przez grupę gatunków należących do wyższego taksonu lub do wskazanej części tego taksonu.
Skrót „spp.” po nazwie rodziny lub rodzaju oznacza wszystkie gatunki należące do tej rodziny lub rodzaju.
c) Symbole
Gwiazdka (*) przed nazwą gatunku oznacza, iż jest to gatunek o pierwszorzędnym znaczeniu.
Większość gatunków wymienionych w niniejszym załączniku jest również wymieniona w załączniku IV. Jeśli gatunek występujący w niniejszym załączniku nie występuje ani w załączniku IV, ani załączniku V, po nazwie gatunku występuje symbol (o); jeśli gatunek występujący w niniejszym załączniku występuje również w załączniku V, ale nie występuje w załączniku IV, po nazwie gatunku następuje symbol (V).
a) ZWIERZĘTA

KRĘGOWCESSAKI
INSECTIVORA
Talpidae
Galemys pyrenaicus
CHIROPTERA

Rhinolophidae


Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis
RODENTIA

Sciuridae


* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)


Castoridae
Castor fiber (z wyjątkiem fińskich i szwedzkich populacji)
Microtidae
Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola
CARNIVORA
Canidae
* Alopex lagopus

* Canis lupus (hiszpańskie populacje: tylko te na południe od Duero; greckie populacje: tylko te na południe od 39 równoleżnika; z wyjątkiem fińskich populacji)
Ursidae
* Ursus arctos (z wyjątkiem fińskich i szwedzkich populacji)

Mustelidae* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela lutreola
Felidae
Lynx lynx (z wyjątkiem fińskiej populacji)

* Lynx pardinus
Phocidae
Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)


ARTIODACTYLA

Cervidae* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)


Bovidae
Capra aegagrus (naturalne populacje)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naturalne populacje – Korsyka i Sardynia)* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica


CETACEA
Phocoena phocoena

Tursiops truncatus


GADY
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata
Cheloniidae
* Caretta caretta
Emydidae
Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis


Scincidae
Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA (SERPENTES)
Colubridae
Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla


Viperidae
* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii


PŁAZY
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)


Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes


ANURA
Discoglossidae
* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (włączając Discoglossus „jeanneae”)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus


Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
* Pelobates fuscus insubricus
RYBY
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (z wyjątkiem fińskich i szwedzkich populacji)

Lampetra planeri (o) (z wyjątkiem fińskich i szwedzkich populacji)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (z wyjątkiem szwedzkiej populacji)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (populacje naturalne) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (tylko w wodach słodkich) (V) (z wyjątkiem fińskich populacji)


Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (anadromiczne populacje w pewnych sektorach Morza Północnego)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) (z wyjątkiem fińskich populacji)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (włączając C. willkommi)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Scardinius graecus (o)
Cobitidae
Cobitis taenia (o) (z wyjątkiem fińskich populacji)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata i Cobitis conspersa)
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) z wyjatkiem Zingel asper Zingel zingel (V)]


Gobiidae
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)
SCORPANIFORMES
Cottidae
Cottus gobio (o) (z wyjątkiem fińskich populacji)

Cottus petiti (o)


BEZKRĘGOWCE
STAWONOGI
CRUSTACEA
Decapoda
Austropotamobius pallipes (V)
INSECTA
Coleoptera
Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)


Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MIĘCZAKI
GASTROPODA
Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca (o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus
b) ROŚLINY
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
Woodwardia Radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser - Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott


HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.


MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun


GYMNOSPERMAE
PINACEAE
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe
BORAGINACEAE
* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci* Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi
CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput - felis Boiss.* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
COMPOSITAE
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes - Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
CONVOLVULACEAE
* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez - Campo* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. Cintrana (Coutinho)

Franco  P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.


CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch


DIOSCOREACEAE
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
EUPHORBIACEAE
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.


GENTIANACEAE
* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
GERANIACEAE
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez - Gonzalez & Izco* Erodium rupicola Boiss.
GLOBULARIACEAE
* Globularia stygia Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman


GROSSULARIACEAE
* Ribes sardoum Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt


LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun - Blanquet* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.* Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento - rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.* Muscari gussonei (Parl.) Tod.
LINACEAE
* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)
LYTHRACEAE
* Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus


ORCHIDACEAE
Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.* Ophrys lunulata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten


PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
PLANTAGINACEAE
Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco


PLUMBAGINACEAE
Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE
* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P.H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.* Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
* Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE
Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sorbus teodori Liljefors
RUBIACEAE
* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson
SOLANACEAE
* Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE
Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss.& Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.


VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas
Rośliny niższe
BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae - angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)
GATUNKI REGIONU MAKARONEZYJSKIEGO
PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
DRYOPTERIDACEAE
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
MARSILEACEAE
* Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.
BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.* Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
* Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
CHENOPODIACEAE
Beta patula Ait.
CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.
COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
CONVOLVULACEAE
* Convolvulus caput - medusae Lowe

* Convolvulus lopez - socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.
CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond - Hamet
CRUCIFERAE
* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe


CYPERACEAE
Carex malato - belizii Raymond
DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
EUPHORBIACEAE
* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson
GERANIACEAE
* Geranium maderense P. F. Yeo
GRAMINEAE
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes


GLOBULARIACEAE
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.
LABIATAE
* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L’Hér.

Teucrium betonicum L’Hér.
LEGUMINOSAE
* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis - viridis D. Bramwell & D. H. Davis* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson


LILIACEAE
* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa
LORANTHACEAE
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
MYRICACEAE
* Myrica rivas - martinezii Santos.
OLEACEAE
Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.


ORCHIDACEAE
Goodyera macrophylla Lowe
PITTOSPORACEAE
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
PLANTAGINACEAE
Plantago malato - belizii Lawalree
PLUMBAGINACEAE
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. fil.
RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin
ROSACEAE
* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode
SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
SCROPHULARIACEAE
* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.* Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.


SOLANACEAE
* Solanum lidii Sunding
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.


VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe
Rośliny niższe
BRYOPHYTA
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)”

1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

2 „Wskazówki do interpretacji siedlisk przyrodniczych w Unii Europejskiej, wersja 15 EUR”, przyjęta przez Komitet ds. Siedlisk Przyrodniczych dnia 25 kwietnia 1996 r., Komisja Europejska, DG XI.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna