Dyrektywa rady 98/96/we z dnia 14 grudnia 1998 r zmieniająca, między innymi, w odniesieniu do nieurzędowych inspekcji polowych, dyrektywy 66/400/ewg, 66/401/ewg,Pobieranie 83.29 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar83.29 Kb.
DYREKTYWA RADY 98/96/WE
z dnia 14 grudnia 1998 r.
zmieniająca, między innymi, w odniesieniu do nieurzędowych inspekcji polowych, dyrektywy 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 66/403/EWG, 69/208/EWG, 70/457/EWG i 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, sadzeniakami ziemniaków, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz materiałem siewnym warzyw oraz w sprawie Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego3,
a także mając na uwadze, co następuje:
z przedstawionych poniżej przyczyn należy zmienić następujące dyrektywy w sprawie obrotu materiałem siewnym i rozmnożeniowym:
- dyrektywa Rady 66/400/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka4,
- dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych5,
- dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych6,
- dyrektywa Rady 66/403/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka7,
- dyrektywa Rady 69/208/EWG z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych8,
- dyrektywa Rady 70/457/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych9, oraz
- dyrektywa Rady 70/458/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw10;
decyzja Komisji 89/540/EWG z dnia 22 września 1989 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia dotyczącego obrotu materiałem siewnym i rozmnożeniowym11 określiła przeprowadzenie tymczasowego doświadczenia w określonych warunkach, w celu dokonania oceny czy nieurzędowe inspekcje polowe pozwalają na uproszczenie procedur urzędowej kwalifikacji materiału siewnego, przewidzianych w dyrektywach 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG, nie powodując istotnego obniżenia jakości materiału siewnego;
wyniki doświadczenia wykazały, iż w niektórych przypadkach możliwe jest uproszczenie procedur urzędowej kwalifikacji materiału siewnego jako „kwalifikowanego materiału siewnego” wszelkich stopni, jeżeli inspekcje mogłyby być przeprowadzane przez inspektorów innych niż wyznaczonych do przeprowadzania urzędowej oceny przez jednostkę kwalifikującą;
sytuacja administracyjna w Państwach Członkowskich uległa zmianie;
należy odpowiednio zmienić dyrektywy 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG;
dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG i 70/458/EWG przewidują, że umieszczone w nich wykazy gatunków mogą być zmieniane w wyniku rozwoju wiedzy naukowej lub technicznej dotyczącej nazw i gatunków mieszanych pochodzących z krzyżowania gatunków objętych tymi dyrektywami, zgodnie z procedurą Stałego Komitetu;
pożądane jest ułatwienie dodawania nowych gatunków do wykazu gatunków zamieszczonego w wymienionych dyrektywach;
wymienione dyrektywy należy odpowiednio zmienić;
dyrektywy 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG i 70/458/EWG przewidują zorganizowanie tymczasowych doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych elementów przyjętych systemów kwalifikacji;
w świetle zdobytego doświadczenia pożądane jest rozszerzenie pola działania w zakresie organizowania tego rodzaju doświadczeń celem poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych przepisów ustanowionych w wymienionych dyrektywach;
pożądane jest wprowadzenie podstawy prawnej w dyrektywie 66/403/EWG dla organizowania tymczasowych doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych przepisów tejże dyrektywy;
w dyrektywach 70/457EWG i 70/458/EWG należałoby wprowadzić zasady dotyczące wyboru nazw odmian,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 66/400/EWG wprowadza się następujące zmiany.


1. w art. 2 ust. 1 pkt C lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostało stwierdzone, w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I (A), dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowej oceny lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
2. w art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:
„3. Badanie przeprowadzane pod nadzorem urzędowym, określonym w ust. 1, pkt C lit. d) (ii), odbywa się pod następującymi warunkami:
(i) inspektorzy:
a) posiadają niezbędne kwalifikacje techniczne;
b) nie czerpią osobistych korzyści związanych z przeprowadzaniem inspekcji;
c) są urzędowo zatwierdzeni przez jednostkę kwalifikującą dla materiału siewnego danego Państwa Członkowskiego, przy czym zatwierdzenie to obejmuje zaprzysiężenie inspektorów albo podpisanie przez inspektora oświadczenia o przestrzeganiu zasad regulujących urzędowe oceny;
d) przeprowadzają inspekcje pod nadzorem urzędowym zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do urzędowych inspekcji;
(ii) uprawa nasienna, która ma być poddana inspekcji, prowadzona jest z materiału siewnego poddanego urzędowej kontroli a posteriori, której wyniki były zadawalające;
(iii) część upraw nasiennych stanowi przedmiot inspekcji prowadzonej przez urzędowych inspektorów. Dla upraw samopylnych część ta wynosi 10% a 20% dla upraw o zapylaniu krzyżowym, lub dla gatunków dla których Państwa Członkowskie przewidują przeprowadzanie urzędowych badań laboratoryjnych materiału siewnego za pomocą procedur morfologicznych, fizjologicznych, lub, w stosownym przypadku, również biochemicznych w celu określenia tożsamości i czystości odmian, odpowiednio 5% i 15%;
(iv) część próbek z partii materiału siewnego z upraw materiału siewnego pobierana jest do urzędowej kontroli a posteriori oraz, w stosownym przypadku, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego;
(v) Państwa Członkowskie ustalają kary stosowane za naruszenie zasad rządzących badaniami prowadzonymi pod urzędowym nadzorem. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Jeżeli urzędowo zatwierdzeni inspektorzy naruszają, w sposób celowy lub przez zaniedbanie, zasady regulujące urzędowe badania, kary mogą przewidywać w szczególności cofnięcie zatwierdzenia określonego w ust. 3 (i) lit. c). W tym przypadku wszelkie zatwierdzenia badanego materiału siewnego zostają unieważnione, chyba że zostanie udowodnione, że materiał siewny spełnia jednak wszystkie wymagane warunki.
4. Inne środki stosowane do prowadzenia badań pod nadzorem urzędowym mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.
Do czasu przyjęcia takich środków, należy przestrzegać warunków określonych w art. 2 decyzji Komisji 89/540/EWG.”;
3. w art. 13a akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Do celów poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych przepisów niniejszej dyrektywy, może zostać przewidziane zorganizowanie czasowych doświadczeń na warunkach określonych na poziomie wspólnotowym, zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 21.”;
4. w załączniku I (A) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku kwalifikowanego materiału siewnego wszelkich stopni przeprowadza się co najmniej jedną inspekcję polową, urzędową lub pod nadzorem urzędowym, a w przypadku elitarnego materiału siewnego, co najmniej dwie urzędowe inspekcje polowe, jedną dla roślinek wysadkowych, a drugą dla nasienników.”
Artykuł 2
W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany.
1. w art. 2, ust. 1 pkt C lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) które zostały określone, w drodze badania urzędowego, jako spełniające wyżej wymienione warunki, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie badania urzędowego lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione”;
2. w art. 2 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zmiany, które należy wprowadzić w wykazie gatunków określonym w ust. 1 pkt A, zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.”;
3. w art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:
„3 Badanie przeprowadzane pod nadzorem urzędowym, określonym w ust. 1 pkt C lit. d) (ii) odbywa się pod następującymi warunkami:
(i) inspektorzy:
a) posiadają niezbędne kwalifikacje techniczne;
b) nie czerpią osobistych korzyści związanych z przeprowadzaniem inspekcji;
c) są urzędowo zatwierdzeni przez jednostkę kwalifikującą dla materiału siewnego danego Państwa Członkowskiego, przy czym zatwierdzenie to obejmuje zaprzysiężenie inspektorów albo podpisanie przez inspektora oświadczenia o przestrzeganiu zasad regulujących urzędowe badania;
d) przeprowadzają inspekcje pod nadzorem urzędowym zgodnie z zasadami stosowanymi do urzędowych inspekcji;
(ii) uprawa nasienna, która ma być poddana inspekcji, prowadzona jest z materiału siewnego poddanego urzędowej kontroli a posteriori, której wyniki były zadowalające;
(iii) część upraw nasiennych stanowi przedmiot inspekcji prowadzonej przez urzędowych inspektorów. Dla upraw samopylnych część ta wynosi 10% a 20% dla upraw o zapylaniu krzyżowym lub dla gatunków, dla których Państwa Członkowskie przewidują prowadzenie urzędowych badań laboratoryjnych materiału siewnego za pomocą procedur morfologicznych, fizjologicznych lub, w stosownym przypadku, biochemicznych, celem określenia tożsamości i czystości odmian, odpowiednio 5% i 15%;
(iv) część próbek z partii materiału siewnego zebranego z upraw nasiennych pobierana jest do urzędowej kontroli a posteriori, a w razie potrzeby w celu przeprowadzenia analizy laboratoryjnej tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego;
(v) Państwa Członkowskie ustalają kary stosowane za naruszenia zasad regulujących badania prowadzone pod nadzorem urzędowym. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Jeżeli urzędowo zatwierdzeni inspektorzy naruszają, w sposób celowy lub przez zaniedbanie, zasady regulujące urzędowe badania, kary mogą przewidywać w szczególności cofnięcie zatwierdzenia określonego w ust. 3 (i) lit. c). W tym przypadku wszelkie zatwierdzenia badanego materiału siewnego zostają unieważnione, chyba że zostanie udowodnione że materiał siewny spełnia jednak wszystkie wymagane warunki.
4. Inne środki stosowane do prowadzenia badań pod nadzorem urzędowym mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.
Do czasu przyjęcia takich środków, należy przestrzegać warunków określonych w art. 2 decyzji Komisji 89/540/EWG.”;
4. w art. 13a akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Do celów poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych przepisów niniejszej dyrektywy, może zostać przewidziane zorganizowanie czasowych doświadczeń na szczególnych warunkach na poziomie wspólnotowym, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21. ”
5. w załączniku I pkt 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„6. Przestrzeganie wyżej określonych norm lub innych warunków sprawdzane jest, w przypadku elitarnego materiału siewnego, w trakcie urzędowych inspekcji polowych, a w przypadku kwalifikowanego materiału siewnego w trakcie urzędowych inspekcji polowych albo w trakcie inspekcji prowadzonych pod nadzorem urzędowym.”
Artykuł 3
W dyrektywie 66/402/EWG wprowadza się następujące zmiany.
1. w art. 2 ust. 1 pkt E lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostało stwierdzone, w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowej oceny lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
2. w art. 2 ust. 1 pkt F lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostało stwierdzone, w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione; lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowej oceny lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
3. w art. 2 ust. 1 pkt G lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowej oceny lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
4. w art. 2 ust. 1 a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zmiany, które należy wprowadzić w wykazie gatunków określonych w ust. 1 pkt A zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.”;
5. w art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:
„3. Badanie przeprowadzane pod nadzorem urzędowym, określonym w ust. 1 pkt. E lit. d) (ii), ust. 1 pkt F lit. d) (ii) i ust. 1 pkt G lit. d) (ii), odbywa się pod następującymi warunkami:
(i) inspektorzy:
a) posiadają niezbędne kwalifikacje techniczne;
b) nie czerpią osobistych korzyści w związku z prowadzeniem inspekcji;
c) są urzędowo zatwierdzeni przez jednostkę kwalifikującą dla materiału siewnego danego Państwa Członkowskiego, przy czym zatwierdzenie to obejmuje zaprzysiężenie inspektorów albo podpisanie przez inspektora oświadczenia o przestrzeganiu zasad regulujących urzędowe badania;
d) przeprowadzają inspekcje pod nadzorem urzędowym zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do urzędowych inspekcji;
(ii) uprawa nasienna, która ma być poddana inspekcji, prowadzona jest z materiału siewnego poddanego urzędowej kontroli a posteriori, której wyniki były zadowalające;
(iii) część upraw nasiennych stanowi przedmiot inspekcji prowadzonej przez urzędowych inspektorów. Dla upraw samopylnych część ta wynosi 10% a 20% dla upraw o zapylaniu krzyżowym, lub dla gatunków dla których Państwa Członkowskie przewidują prowadzenie urzędowej analizy laboratoryjnej materiału siewnego za pomocą procedur morfologicznych, fizjologicznych, lub, w stosownym przypadku, biochemicznych, w celu określenia tożsamości i czystości odmian, odpowiednio 5% i 15%;
(iv) część próbek z partii materiału siewnego z upraw nasiennych pobierana jest do urzędowej kontroli a posteriori, a w razie potrzeby w celu przeprowadzenia urzędowych badań laboratoryjnych tożsamości i czystości odmian materiału siewnego;
(v) Państwa Członkowskie określają kary stosowane za naruszenia zasad regulujących badania prowadzone pod urzędowym nadzorem. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Jeżeli urzędowo zatwierdzeni inspektorzy naruszają, w sposób celowy lub przez zaniedbanie, zasady regulujące urzędowe badania, kary mogą przewidywać w szczególności cofnięcie zatwierdzenia określonego w ust. 3 (i) lit. c). W tym przypadku wszelkie zatwierdzenia badanego materiału siewnego zostają unieważnione, chyba że zostanie dowiedzione że materiał siewny spełnia jednak wszystkie wymagane warunki.
4. Inne środki stosowane do prowadzenia badań pod nadzorem urzędowym mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.
Do czasu przyjęcia takich środków należy przestrzegać warunków określonych w art. 2 decyzji Komisji 89/540/EWG.”;
6. w art. 13a akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Do celów poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych przepisów niniejszej dyrektywy, może zostać przewidziane zorganizowanie tymczasowych doświadczeń na warunkach określonych na poziomie wspólnotowym, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.”;
7) w załączniku I pkt. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„5. Przestrzeganie wyżej wymienionych norm i innych warunków sprawdzane jest dla elitarnego materiału siewnego w trakcie urzędowych inspekcji polowych, a dla kwalifikowanego materiału siewnego w trakcie urzędowych inspekcji polowych albo w trakcie inspekcji przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym.”
Artykuł 4
W dyrektywie 66/403EWG wprowadza się następujące zmiany:
Po art. 13 dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 13b
W celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych przepisów niniejszej dyrektywy, innych niż dotyczące ochrony roślin, może zostać przewidziane zorganizowanie tymczasowych doświadczeń na warunkach określonych na poziomie wspólnotowym, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 19.
W ramach takich doświadczeń Państwa Członkowskie mogą zostać zwolnione z niektórych obowiązków określonych w niniejszej dyrektywie. Zakres tego zwolnienia zostaje określony w zależności od przepisów, do których ma ono zastosowanie. Długość tego doświadczenia nie może przekraczać siedmiu lat.”
Artykuł 5
W dyrektywie 69/208/EWG wprowadza się następujące zmiany.
1 w art. 2 ust. 1 pkt C lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostały stwierdzone w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowego badania lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
2. w art. 2 ust. 1 pkt D lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostały stwierdzone w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowego badania lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
3. w art. 2 ust. 1 pkt E lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostały stwierdzone w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowego badania lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
4. w art. 2 ust. 1 pkt Ea lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostały stwierdzone, w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowego badania lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
5. w art. 2 ust. 1 pkt F lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) (i) dla których zostały stwierdzone w trakcie urzędowej oceny, że wyżej wymienione warunki zostały spełnione, lub
(ii) w przypadku warunków ustanowionych w załączniku I, dla których zostało stwierdzone w trakcie urzędowego badania lub w trakcie badania przeprowadzonego pod nadzorem urzędowym, że warunki te zostały spełnione.”;
6. w art. 2 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zmiany, których należy dokonać w wykazie gatunków zamieszczonym w ust. 1 pkt A, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 20.”;
7. w art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:
„3. Badanie przeprowadzane pod nadzorem urzędowym, określonym w ust. 1 pkt C lit. d) (ii), ust. 1 pkt D lit. d) (ii), ust. 1 pkt E lit. d) (ii), ust. 1 pkt Ea lit. d) (ii) i ust. 1 pkt F lit. d) (ii) odbywa się pod następującymi warunkami:
(i) inspektorzy:
a) posiadają niezbędne kwalifikacje techniczne;
b) nie czerpią osobistych korzyści związanych z przeprowadzaniem inspekcji;
c) są urzędowo zatwierdzeni przez jednostkę kwalifikującą danego Państwa Członkowskiego, przy czym zatwierdzenie to obejmuje zaprzysiężenie inspektorów albo podpisanie przez inspektora oświadczenia o przestrzeganiu zasad regulujących urzędowe badania;
d) przeprowadzają inspekcje pod nadzorem urzędowym zgodnie z zasadami stosowanymi do urzędowych inspekcji;
(ii) uprawa nasienna, która ma być poddana inspekcji, prowadzona jest z materiału siewnego poddanego urzędowej kontroli a posteriori, której wyniki były zadowalające;
(iii) część upraw nasiennych stanowi przedmiot inspekcji prowadzonej przez inspektorów urzędowych. Dla upraw samopylnych część ta wynosi 10% a 20% dla upraw o zapylaniu krzyżowym, lub dla gatunków, dla których Państwa Członkowskie przewidują prowadzenie urzędowych badań laboratoryjnych materiału siewnego za pomocą procedur morfologicznych, fizjologicznych, lub gdzie sytuacja tego wymaga, również biochemicznych, w celu określenia tożsamości i czystości odmian, odpowiednio 5% i 15%;
(iv) część próbek z partii materiału siewnego zebranego z upraw nasiennych pobierana jest do urzędowej kontroli a posteriori, a w razie potrzeby w celu przeprowadzenia testów laboratoryjnych tożsamości i czystości odmian materiału siewnego;
(v) Państwa Członkowskie ustalają kary stosowane za naruszenia zasad regulujących badania prowadzone pod nadzorem urzędowym. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Jeżeli urzędowo zatwierdzeni inspektorzy naruszają, w sposób celowy lub przez zaniedbanie, zasady regulujące urzędowe badania, kary mogą przewidywać w szczególności cofnięcie zatwierdzenia określonego w ust. 3 (i) lit. c). W tym przypadku wszelkie zatwierdzenia badanego materiału siewnego zostają unieważnione, chyba że zostanie udowodnione że materiał siewny spełnia jednak wszystkie wymagane warunki.
4. Inne środki stosowane do prowadzenia badań pod nadzorem urzędowym mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.
Do czasu przyjęcia takich środków należy przestrzegać warunków określonych w art. 2 decyzji Komisji 89/540/EWG.”;
8. w art. 12a akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Do celów poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych przepisów niniejszej dyrektywy, może zostać przewidziane zorganizowanie tymczasowych doświadczeń na warunkach określonych na poziomie wspólnotowym, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21.”
9. w załączniku I pkt 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„5. Przestrzeganie wyżej wymienionych norm i innych warunków sprawdzane jest dla elitarnego materiału siewnego w trakcie urzędowych inspekcji polowych, a dla kwalifikowanego materiału siewnego w trakcie urzędowych inspekcji polowych albo w trakcie inspekcji przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym.”.
Artykuł 6
W dyrektywie 70/457/EWG wprowadza się następujące zmiany.
W art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6. Do celów wybierania nazw odmian stosuje się art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin*.
Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wybierania nazw dla niektórych odmian mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23.

___________* Dz. U. L 227 z 1.9.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz. U. L 258 z 28.10.1995, str. 3).”
Artykuł 7
W dyrektywie 70/458/EWG wprowadza się następujące zmiany.
1. w art. 2 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zmiany które mają zostać wprowadzone na wykazach gatunków zamieszczonych w ust. 1 pkt A są przyjmowane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 40.”;
2) w art. 29a akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Do celów poszukiwania lepszych rozwiązań dla zastąpienia niektórych przepisów niniejszej dyrektywy, może zostać przewidziane zorganizowanie tymczasowych doświadczeń na warunkach określonych na poziomie wspólnotowym, zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 40.”;
3) w art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6. Do celów wybierania nazw odmian stosuje się art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r . w sprawie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin *.
Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wybierania nazw niektórych odmian mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 40.

___________* Dz. U. L 227 z 1.9.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz. U. L 258 z 28.10.1995, str. 3).”
Artykuł 8
1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 lutego 2000 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 9
Komisja przedstawia, w terminie nieprzekraczającym pięciu lat licząc od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy, szczegółową ocenę uproszczeń ustanowionych procedur kwalifikacji. Ocena ta obejmuje szczególności ewentualne skutki w zakresie jakości materiału siewnego.
Artykuł 10
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 11
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 1998 r.
W imieniu Rady
W. MOLTERER

Przewodniczący
1 Dz.U. C 289 z 24.9.1997, str. 6.

2 Dz.U. C 167 z 29.6.1998, str. 302.

3 Dz.U. C 73 z 9.3.1998, str. 45.

4 Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2290/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/95/WE (Dz.U L 25 z 1.2.1999, str. 1).

5 Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/95/WE.

6 Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/95/WE.

7 Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2320/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/95/WE.

8 Dz.U. L 169 z 10.7.1969, str. 3. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/95/WE.

9 Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/95/WE.

10 Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/95/WE.

11 Dz.U. L 286 z 4.10.1989, str. 24. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 96/336/WE (Dz.U. L 128 z 29.5.1996, str. 23).

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna