Dyrektywa rady z dnia 27 lipca 1976 r w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących kosmetykówPobieranie 0.63 Mb.
Strona3/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6
Artykuł 13

Przedstawia się szczegółowe powody wprowadzenia jakichkolwiek indywidualnych ograniczeń lub zakazu wprawadzania do obrotu kosmetyków zgodnie z niniejszą dyrektywą. Zgłasza się je zainteresowanej stronie, łącznie z wyszczególnieniem zastępczych, dostępnych środków, zgodnie z prawem obowiązującym w Państwach Członkowskich oraz limitami czasowymi, na który zostały wprowadzone.


Artykuł 14

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu osiemnastu miesięcy od jej notyfikacji i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.


2. Państwa Członkowskie mogą jednak przez okres trzydziestu sześciu miesięcy od notyfikacji niniejszej dyrektywy zezwolić na wprowadzenie do obrotu na swoim terytorium kosmetyków, które nie spełniają wymagań niniejszej dyrektywy.
3. Państwa Członkowskie zapewniają, że przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 15

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, 27 lipca 1976 r.
W imieniu Rady
M. van der STOLE
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I
PRZYKŁADOWY WYKAZ KOSMETYKÓW WEDŁUG KATEGORII


 • Kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry (rąk, twarzy, stóp itd.).
 • Maseczki do twarzy (z wyłączeniem środków służących do peelingu).
 • Podkłady barwiące (płyny, pasty, pudry).
 • Pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, itd.
 • Mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące itd.
 • Perfumy, wody toaletowe i kolońskie.
 • Środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele itd.).
 • Depilatory.
 • Dezodoranty i środki przeciw poceniu.
 • Środki do pielęgnacji włosów:
 • farby do włosów i środki do rozjaśniania,
 • do trwałej ondulacji, do prostowania i utrwalania,
 • do wodnej ondulacji,
 • do mycia (płyny, proszki, szampony),
 • odżywki (płyny, kremy, oliwki),
 • do układania fryzury (płyny, lakiery, brylantyna),
 • Środki do golenia (kremy, pianki, płyny itd.).
 • Środki do makijażu i demakijażu twarzy i oczu.
 • Środki przeznaczone do warg.
 • Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej.
 • Środki do pielęgnacji i malowania paznokci.
 • Środki do higieny intymnej.
 • Środki do opalania.
 • Środki do samoopalania.
 • Środki do rozjaśniania skóry.
 • Środki przeciw zmarszczkom.


Załącznik II
WYKAZ SUBSTANCJI, KTÓRYCH STOSOWANIE W KOSMETYKACH JEST ZAkazaNE
1. N-5-chlorobenzoksazol-2-iloacetamid
2. Wodorotlenek 2-acetoksyetylotrimetyloamoniowy (acetylocholina i jej sole)
3. Acetyloglutaminian deanolu*
4. Spironolakton*
5. Kwas (4-(4-hydroksy-3-jodofenoksy)-3,5-dijodofenylo) octowy i jego sole
6. Metotreksat*
7. Kwas -aminokapronowy* i jego sole
8. Cinchofen*, oraz jego sole, pochodne i sole tych pochodnych
9. Kwas tyropropowy* i jego sole
10. Kwas trójchlorooctowy
11. Aconitum napellus L. (liście, korzenie i preparaty galenowe)
12. Akonityna (główny alkaloid Aconitum napellus L.) i jej sole
13. Adonis vernalis L. i jego preparaty
14. Epinefryna*
15. Alkaloid Rauwolfia serpentina i ich sole
16. Alkinole oraz ich estry, etery i sole
17. Izoprenalina*
18. Izotiocyjanian allilu
19. Alloklamid* i jego sole
20. Nalorfina*, jej sole i etery
21. Aminy sympatykomimetyczne działające na centralny układ nerwowy, jakiekolwiek substancje zawarte w pierwszej liście leków, będące przedmiotem recepty lekarskiej, zgodnie z rezolucją Rady Europy AP(69)
22. Anilina, jej sole oraz halogenowane i sulfonowane pochodne
23. Betoksykaina* i jej sole
24. Zoksazoloamina*
25. Prokainamid*, oraz jego sole i pochodne
26. Benzydyna
27. Tuaminoheptan*, jego izomery i sole
28. Oktodryna* i jej sole
29. 2-amino-1,2-bis(4-metoksyfenylo) etanol i jego sole

30. 1,3-dimetylopentanoamina i jej sole


31. Kwas 4-aminosalicylowy i jego sole
32. Toluidyny, ich izomery, sole i halogenowane oraz sulfonowane pochodne
33. Dimetyloaniliny, ich izomery, sole i halogenowane oraz sulfonowane pochodne
34. Imperatorin 9-[(3-metylo-2-butenylo)oksy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopiran-7-on
35. Ammi majus i jego preparaty galenowe
36. 2,3-dichloro-2-metylobutan
37. Substancje o działaniu androgennym
38. Olej antracenowy
39. Antybiotyki, z wyjątkiem tych wymienionych w załączniku IV
40. Antymon i jego związki
41. Apocynum cannabinum L. i jej preparaty
42. Apomorfina i jej sole 5,6,6a,7-tetrahydro-6-metylo-4H-dibenzo[de,g]-chinolino-10,11-diol
43. Arsen i jego związki
44. Atropa belladonna L. i jego preparaty
45. Atropina, jej sole i pochodne
46. Sole baru, za wyjątkiem siarczanu baru, laków przygotowanych z siarczanu baru i pigmentów przygotowanych z barwników zamieszczonych załączniku III, część 2 oraz w załączniku IV część 2 i 3 i oznaczonych Ba
47. Benzen
48. Benzimidazol-2(3H)-on
49. Benzoazepiny i benzodiazepiny
50. Amylokaina i jej sole (stowaina), benzoesan 1-(dimetyloaminometylo)-1-metylopropylu
51. Benzoesan 2,2,6-trimetylo-4-piperydylu i jego sole
52. Izokarboksazyd*
53. Bendroflumetiazyd* i jego pochodne
54. Beryl i jego związki
55. Brom, wolny
56. Tosylan bretylium*
57. Karbromal*
58. Bromizowal*
59. Bromfeniramina* i jej sole
60. Bromek benzylonium*
61. Bromek tetraetyloamoniowy*
62. Brucyna
63. Tetrakaina i jej sole
64. Mofebutazon*
65. Tolbutamid*
66. Karbutamid*
67. Fenylobutazon
68. Kadm i jego związki
69. Majka lekarska, Cantharis vesicatoria
70. Kantarydyna bezwodnik (1R,2S)-heksahydro-1,2-dimetylo-3,6-epoksyftalowy
71. Fenprobamat*
72. Pochodne nitrowe karbazolu
73. Disiarczek węgla
74. Katalaza
75. Cefelina i jej sole
76. Chenopodium ambrosioides (wyciąg)
77. 2,2,2-trichloro-1,1-etanodiol
78. Chlor
79. Chlorpropamid*
80. Difenoksylat (Chlorowodorek)
81. chlorowodorek cytrynianu 4-fenyloazofenyleno-1,3-diaminy (chlorowodorek cytrynianu chryzoidyny)
82. Chlorzoksazon*
83. 2-chloro-4-(dimetyloamino)-6-metylopirymidyna (krymidyna)
84. Chlorprotiksen* i jego sole
85. Klofenamid*
86. N-tlenek N,N-bis(2-chloroetylo) metyloaminy i jego sole
87. Chlormetyna* i jej sole
88. Cyklofosfamid* i jego sole
89. Mannomustyna* i jej sole
90. Butanilikaina* i jej sole
91. Chlormezanon*
92. Triparanol*
93. 2-(4-chlorofenylo)fenyloacetylo-1H-indano-1,3(2H)dion
94. Chlorfenoksyamina*
95. Fenaglikodol*
96. Chloroetan
97. Chrom, kwas chromowy i jego sole
98. Claviceps purpurea Tul., jej alkaloidy oraz preparaty galenowe
99. Conium maculatum L. (owoc, proszek, preparaty galenowe)
100. Glicyklamid*
101. Benzenosulfonian kobaltu
102. Kolchicyna, jej sole i pochodne
103. Kolchikozyd i jego pochodne
104. Colchicum autumnale L. i jego preparaty galenowe
105. Konwalatoksyna
106. Anamirta cocculus L. (owoc)
107. Croton tiglium (olej)
108. 1-butylo-3-(N-krotonoilosulfanilylo) mocznik
109. Kurara i kuraryna
110. Syntetyczne substancje o działaniu kuraryzującym
111. Kwas cyjanowodorowy i jego sole
112. 1-fenylo-cykloheksylo-2,2-bis-(dietyloaminometylo)etan (fenetamina)
113. Cyklomenol* i jego sole
114. Heksacyklonat sodowy*
115. Heksapropymat*
116. Dekstropropoksyfen*
117. O O-diacetylo-N-allilo-N-normorfina
118. Pipazetat* i jego sole
119. 5-(1,2-dibromo-2-fenyloetylo)-5-metylohydantoina
120. Sole pentametyleno-bis-trójmetyloamoniowe, np. bromek pentametonium*
121. Sole N,N-[(metyloimino)dietyleno]-bis-(etylodimetyloamoniowe), np. bromek azametonium*
122. Cyklarbamat*
123. DDT; 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(4-chlorofenylo)-etan*
124. Sole N,N’-heksametyleno-bis-trimetyloamoniowe, np. bromek heksametonium*
125. Dichloroetany (chlorki etylenu)
126. Dichloroetyleny (chlorki acetylenu)
127. LSD-25 i jego sole*
128. Ester 2-dietyloaminoetylowy kwasu 3-hydroksy-4-fenylobenzoesowego i jego sole*
129. Cinchokaina* i jej sole
130. Cynamonian 3-dietyloaminopropylu
131. O,O-dietylotionofosforan 4-nitrofenylu (Paration)
132. [oksalilo-bis-(iminoetyleno)]-bis-[(o-chlorobenzylo) dietyloamoniowe] np. chlorek ambenonium
133. Metyprylon* i jego sole
134. Digitalina i wszystkie heterozydy naparstnicy purpurowej Digitalis purpurea L.
135. 7-(2-hydroksy-3-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamino) propyloteofilina (Ksantynol)
136. Dioksetedryna* i jej sole
137. Piprokurarium*
138. Propyfenazon*
139. Tetrabenazyna* i jej sole
140. Kaptodiam*
141. Mefeklorazyna* i jej sole
142. Dimetyloamina
143. Benzoesan 1,1-bis-(dimetyloaminometylo)propylu i jego sole
144. Metapirylen* i jego sole
145. Metamfepramon* i jego sole
146. Amitryptylina* i jej sole
147. Metformina* i jej sole
148. Izosorbidu diazotan*
149. Propanodinitryl
150. Butanodinitryl
151. Izomery dinitrofenolu*
152. Inprokwon*
153. Dimewamid* i jego sole
154. Difenylpiralina* i jej sole
155. Sulfinpirazon*
156. Sole N-(3-karbamoilo-3,3-difenylopropylo)-N,N-diizopropylometyloamoniowe, np. jodek*
157. Benaktyzyna*
158. Benzatropina* i jej sole
159. Cyklizyna* i jej sole
160. 5,5-difenylo-4-imidazolidon
161. Probenecyd*
162. Disulfiram*, tiuram (ISO)
163. Emetyna, jej sole i pochodne
164. Efedryna i jej sole
165. Oksanamid* i jego pochodne
166. Eseryna,fizostygmina i jej sole
167. Estry kwasu 4-aminobenzoesowego z wolną grupą aminową, za wyjątkiem wymienionego w załączniku IV, część 1
168. Sole choliny i ich estry
169. Karamifen* i jego sole
170. Fosforan dietylowo 4-nitrofenylowy
171. Metetoheptazyna* i jej sole
172. Oksfenerydyna* i jej sole
173. Etoheptazyna* i jej sole
174. Metheptazyna* i jej sole
175. Metylofenidat* i jego sole
176. Doksylamina* i jej sole
177. Tolboksan*
178. Monobenzon*
179. Paretoksykaina* i jej sole
180. Fenozolon*
181. Glutetimid* i jego sole
182. Tlenek etylenu
183. Bemegryd* i jego sole
184. Walnoktamid*
185. Haloperydol*
186. Parametazon*
187. Fluanizon*
188. Trifluperydol*
189. Fluorezon*
190. Fluorouracyl*
191. Kwas fluorowodorowy, jego normalne sole, kompleksy i fluorowodorki z wyjątkiem umieszczonych w załączniku IV część 1
192. Sole furfurylotrimetyloamoniowe*
193. Galantamina*
194. Progestogeny, za wyjątkiem tych wymienionych w załączniku V
195. HCH, 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (lindan)
196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (endryna)
197. Heksachloroetan
198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (izodryna)
199. L--hydrastyna oraz hydrastynina i ich sole
200. Hydrazydy i ich sole
201. Hydrazyna, jej pochodne i sole
202. Oktamoksyn* i jego sole
203. Warfaryna* i jej sole
204. Ester etylowy kwasu bis-(4-hydroksy-2-okso-1-benzopirano-3-ilo)octowego i sole tego kwasu
205. Metokarbamol*
206. Trójazotan 2-etylo-2(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolu
207. 4,4’-dihydroksy-3,3’-(3-metylotiopropylideno)dikumaryna
208. Fenadiazol*
209. Nitroksolina* i jej sole
210. Hioscyamina, jej sole i pochodne
211. Hyoscyamus niger L. (liście, nasiona, proszek oraz preparaty galenowe)
212. Pemolina* i jej sole
213. Jod*
214. Sole dekametylo-bis-trójmetyloamoniowe, np. bromek dekametonium*
215. Wymiotnica prawdziwa (Cephaëlis ipecacuanha Brot. oraz gatunki pokrewne) (korzenie, proszek oraz preparaty galenowe)
216. (2-izopropylo-4-pentenoilo) mocznik (apronalid)
217. santonina [3S-(3, 3a,5a,9b)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimetylonafto[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dion
218. Lobelia inflata L. i jej preparaty galenowe
219. Lobelina* i jej sole
220. Barbiturany
221. Rtęć i jej związki, z wyjątkiem wymienionych w załącznikach IV i V
222. 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina i jej sole
223. Metaldehyd
224. 2-(-4-allilo-2-metoksyfenoksy)-N,N-dietyloacetamid i jego sole
225. Kumetarol*
226. Dekstrometorfan* i jego sole
227. 2-metyloheptanoamina i jej sole
228. Izometepten* i jego sole
229. Mekamylamina*
230. Gwajafenezyna*
231. Dikumarol*
232. Fenmetrazyna*, jej pochodne i sole
233. Tiamazol*
234. 3,4-dihydro-2-metoksy-2-metylo-4-fenylo-2H,5H-pirano(3,2c)-(1)benzopirano-5-on (cyklokumarol)
235. Karyzoprodol*
236. Meprobamat*
237. Tefazolina* i jej sole
238. Arekolina
239. Poldyna metylosiarczan 2-benzyloiloksymetylo-1,1-dimetylopirolidyny
240. Hydroksyzyna*
241. 2-naftol
242. 1-naftyloamina i 2-naftyloamina oraz ich sole
243. 3-(1-naftylo)-4-hydroksykumaryna
244. Nafazolina* i jej sole
245. Prostygmina i jej sole (neostygmina), sole N,N,N-trimetylo-(m-dimetylokarbamoiloksy) fenyloamoniowe
246. Nikotyna i jej sole
247. Azotyny amylu
248. Nieorganiczne azotyny, z wyjątkiem azotynu sodu
249. Nitrobenzen
250. Nitrokrezole i ich sole z metalami alkalicznymi
251. Nitrofurantoina*
252. Furazolidon*
253. Nitrogliceryna trójazotan propano-1,2,3-triolu
254. Acenokumarol*
255. Nitroprusydki metali alkalicznych
256. Nitrostilbeny, ich homologi i pochodne
257. Noradrenalina i jej sole
258. Noskapina* i jej sole
259. Guanetydyna* i jej sole
260. Estrogeny, za wyjątkiem tych umieszczonych w załączniku V
261. Oleandryna
262. Chlortalidon*
263. Peletieryna i jej sole
264. Pentachloroetan
265. Czteroazotan pentaerytrytylu*
266. Petrychloral*
267. Oktamylamina* i jej sole
268. Fenol i jego sole alkaliczne, poza wyjątkami zamieszczonymi w załączniku V
269. Fenacemid*
270. Difenkloksazyna*
271. 2-fenyloindan-1,3-dion (fenindion)
272. Etylfenacemid*
273. Fenprokumon*
274. Fenyramidol*
275. Triamteren* i jego sole
276. Tetraetylopirofosforan; (TEPP), ester tetraetylowy kwasu pirofosforowego
277. Fosforan tritolilu*
278. Psylocybina*
279. Fosfor i fosforki metali
280. Talidomid* i jego sole
281. Physostigma venenosum Balf.
282. Pikrotoksyna
283. Pilokarpina i jej sole
284. Lewoskrętna, postać treo, octanu alfa-piperydyno-2-ilo benzylowego i jego sole
285. Pipradol* i jego sole
286. Azacyklonol* i jego sole
287. Bietamiweryna*
288. Butopiryna* i jej sole
289. Ołów i jego związki z wyjątkiem wymienionych w załączniku V
290. Koniina
291. Prunus laurocerasus L. („Laurowiśnia wschodnia”)
292. Metyrapon*
293. Substancje radioaktywnej1
294. Juniperus sabina L. (liście, wyciąg oraz preparaty galenowe)
295. Hioscyna, jej sole oraz pochodne
296. Sole złota
297. Selen i jego związki,
298. Solanum nigrum L. i jej preparaty galenowe
299. Sparteina i jej sole
300. Glikokortikoidy
301. Datura stramonium L. i jej preparaty galenowe,
302. Strofantyny i ich aglikony oraz główne pochodne
303. Rośliny należące do rodzaju skrętnik ( Strophantum species) i ich preparaty galenowe
304. Strychnina i jej sole
305. Rośliny należące do rodzaju kulczyba (Strychnos species) oraz ich preparaty galenowe
306. Narkotyki naturalne i syntetyczne Wszystkie substancje zamieszczone w tabelach I i II Konwencji w sprawie tabletek narkotycznych podpisanej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
307. Sulfonamidy (sulfanilamidy i ich pochodne otrzymane przez podstawienie jednego lub więcej atomów wodoru grupami NH2) i ich sole
308. Sultiam*
309. Neodym i jego sole
310. Tiotepa*
311. Pilocarpus jaborandi Holmes i jego preparaty galenowe
312. Tellur i jego związki
313. Ksylometazolina i jej sole
314. Tetrachloroetylen
315. Tetrachlorek węgla
316. Tetrafosforan heksaetylu
317. Tal i jego związki
318. Thevetia neruifolia Juss., zawarte w ekstraktach
319. Etionamid*
320. Fenotiazyna* i jej związki
321. Tiomocznik i jego pochodne, z wyjątkiem wymienionego w załączniku IV, część 1
322. Mefenezyna* i jej estry
323. Szczepionki, toksyny i surowice zamieszczone w załączniku do drugiej dyrektywy Rady z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych. wykonawczych i administracyjnych odnośnie posiadania produktów leczniczych (Dz.U. nr L 147 z 9.6.1975, str.13
324. Tranylcypromina* i jej sole
325. Trichloronitrometan (chloropikryna)
326. 2,2,2-tribromoetanol (alkohol tribromoetylowy)
327. Trichlorometyna* i jej sole
328. Tretamina*
329. Trójetylojodek galaminy*
330. Urginea scilla Stern. i jej preparaty galenowe
331. Weratryna i jej sole oraz preparaty galenowe
332. Schoenocaulon officinale Lind (nasiona i preparaty galenowe)
333. Veratrum Spp. (korzenie i ich preparaty)
334. Monomer chloreku winylu
335. Ergokalcyferol*, cholekalcyferol (witaminy D2 i D3)
336. Sole kwasów O-alkiloditiokarboksylowych
337. Johimbina i jej sole
338. Dimetylosulfotlenek*
339. Difenhydramina i jej sole
340. 4-tert-butylofenol
341. 4-tert-butylopirokatechol
342. Dihydrotachysterol*
343. Dioksan
344. Morfolina i jej sole
345. Pyrethrum album L. i jego preparaty galenowe
346. Malonian2-(4-metoksybenzylo-N-(2-pirydylo)amino) etylodimetyloaminy
347. Trypelenamina*
348. Izomery tetrachlorosalicylanilidu
349. Izomery dichlorosalicylanilidu
350. Izomery tetrabromosalicylanilidu
351. Dibromosalicylanilidy, na przykład metabromsalan*, dibromsalan*
352. Bitionol*
353. Siarczki tiuramu
354. Disiarczki tiuramu
355. Dimetyloformamid
356. 4-fenylobut-3-en-2-on
357. Benzoesany alkoholu 4-hydroksy-3-metoksycynamonowego, z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych
358. Furo[3,2-g]chromen-7-on i jego alkilopodstawione pochodne, np. trioxalen (2,5,9-trimetylo-7H-furo[3,2-g][1]-benzopiran-7-on), z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych
359. Olej z nasion wawrzynu szlachetnego Laurus Nobilis
360. Olej sasafrasowy z Sassafras officinale Nees zawierający safrol
361. Dipodjodyn 5,5’-diizopropylo-2,2’-dimetylobifenylo-4,4’


ZAŁĄCZNIK III
część i
LISTA SUBSTANCJI DOzwolonych DO STOSOWANIa W KOSMETYKACH WYŁĄCZNIE W OGRANICZONEJ ILOŚCI, ZAKRESIE i warunkach STOSOWANIA

Substancja

OGRANICZENIA

Warunki stosowania i ostrzeżenia, które mają być wydrukowane na

Lp.

Zakres zastosowania i/lub użycia

Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym kosmetyku

Inne ograniczenia i wymagania

etykiecie
b

c

d

e

f

1.

Kwas borowy

 1. Zasypki
 1. Środki do higieny jamy ustnej
 1. Inne zastosowania

 1. 5%
 1. 0,5% 1. 3%

 1. Nie dla dzieci poniżej 3 roku życia
 1. Nie dla dzieci poniżej 3 roku życia
2.

Kwas tioglikolowy i jego sole

a)  Środki do trwałej ondulacji
–  ogólne stosowanie

–  profesjonalne stosowanie

 1. Depilatory 2. Inne środki do pielęgnacji włosów, do usunięcia po zastosowaniu


a) - 8% w wyrobie gotowym o pH≤9,5
 • 11% w wyrobie gotowym o pH≤9,5
 1. 5%

pH≤12,65


 1. 2%

ilości w przeliczeniu na kwas tioglikolowy3.

Estry kwasu tioglikolowego

Środki do trwałej ondulacji5%

Tylko do użytku fryzjerów

4.

Chlorobutanol*

Środek konserwujący

0,5%

Zabroniony w aerozolach

Zawiera chlorobutanol

5.

Amoniak
6% w przeliczeniu na NH3
Powyżej 2%: zawiera amoniak

6.

Tosylchloramina sodu
0,2%


Chlorany metali alkalicznych

Chlorates of alkali metals 1. Pasty do zębów

 2. Inne zastosowania

 1. 5%

 2. 3%7

Chlorany metali alkalicznych

a) Pasta do zębów
b) Inne zastosowania

a) 5%
b) 3 %8

Dichlorometan
35% w mieszaninie z 1,1,1-trichloroetanem, całkowita zawartość nie może przekraczać 35%

0,2% jako maksymalne dopuszczalne zanieczyszczenie

Dla preparatów w rozpylaczach aerozoli. Nie rozpylać na otwarty płomień lub żarzący się materiał

9..

o i m-fenylenodiamina, jej pochodne N-podstawione i ich sole;

N-podstawione pochodne p-fenylenodiaminy1
Utleniające barwniki do farbowania włosów:


6% w przeliczeniu na wolną zasadę
Może powodować reakcję alergiczną. Zaleca się przeprowadzenie testu alergicznego. Zawiera fenylenodiaminy. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs.

10.

Metylofenylenodiaminy i ich pochodne N-podstawione i ich sole1

Utleniające barwniki do farbowania włosów

10% w przeliczeniu na wolną zasadę
Może powodować reakcję alergiczną. Zaleca się przeprowadzenie testu alergicznego. Zawiera fenylenodiaminy. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs.


11.

Diaminofenole2

Utleniające barwniki do farbowania włosów

10% w przeliczeniu na wolną zasadę
Może powodować reakcję alergiczną. Zaleca się przeprowadzenie testu alergicznego. Zawiera fenylenodiaminy. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs.

1 Te substancje mogą być stosowane pojedynczo lub w kombinacji, pod warunkiem że suma współczynników poziomów każdego z nich w kosmetyku przy zatwierdzonym poziomie maksymalnym dla każdego z nich nie przekracza 2.

2 Te substancje mogą być stosowane pojedynczo lub w kombinacji, pod warunkiem że suma współczynników poziomów każdego z nich w kosmetyku przy zatwierdzonym poziomie maksymalnym dla każdego z nich nie przekracza 1.


Substancja

OGRANICZENIA

Warunki używania i ostrzeżenia, które mają być wydrukowane na

Lp.

Zakres zastosowania i/lub użycia

Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym kosmetyku

Inne ograniczenia i wymagania

etykiecie

12

Dichlorofen*
maksymalnie 0,5%
Zawiera dichlorofen*

13.

Nadtlenek wodoru

Barwniki utleniające do farbowania włosów

40% objętościowo to jest 12% H2O2
Zawiera x % nadtlenku wodoru

14.

Formaldehyd

a) utwardzacze paznokci
b) używany jako środek konserwujący
c) produkty do higieny jamy ustnej

a) 5 %
b) 0.2% obliczony jako                         

c)0.l%   formaldehyd
b) zabroniony jako środek konserwujący w rozpylaczach aerozoli i produktach do higieny jamy ustnej

a) Chronić naskórek przy pomocy kremu lub oleju. Zawiera x% formaldehydu
b) Zawiera formaldehyd

15.

Hydrochinon*

Środek konserwujący

0.1%

Nie może być używany w produktach dla dzieci lub w produktach higieny osobistej

Nie może być używany dla niemowląt. Zawiera heksachlorofen.

16.

Hydrochinon3
2%
Nie używać do barwienia rzęs i brwi.

Przemyć natychmiast oczyw przypadku dostania się do nich produktu.

Zawiera hydrochinon.


3 Te substancje mogą być stosowane pojedynczo lub w kombinacji, pod warunkiem że suma współczynników poziomów każdego z nich w kosmetyku przy zatwierdzonym poziomie maksymalnym dla każdego z nich nie przekracza 2


Substancja

OGRANICZENIA

Warunki używania i ostrzeżenia, które mają być wydrukowane na

Lp.

Zakres zastosowania i/lub użycia

Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym kosmetyku

Inne ograniczenia i wymagania

etykiecie

17.

Potasowy lub sodowy wodorotlenek

a) rozpuszczalnik naskórka paznokci

b) do prostowania włosów


c) inne zastosowania jako neutralizator

a) 5% wagowo4

b) 2% wagowo4


c) do pH 11
a) Unikać kontaktu z oczami. Powoduje ślepotę. Przechowywać w niedostępnym miejscu dla dzieci
b) Unikać kontaktu z oczami. Powoduje ślepotę. Przechowywać w niedostępnym miejscu dla dzieci

18.

Lanolin


Zawiera lanolinę

19.

l-Naftol

Środki do barwienia włosów

0,5%
Zawiera l-Naftol

20

Azotyn sodu

Inhibitor korozji

0,2%

Nie stosować z II- i III-rzędowymi aminami
21.

Nitrometan

Inhibitor korozji

0,3%22.

Fenol

Mydła i szampony

1%
Zawiera fenol

23.

Kwas pikrynowy

Inhibitor korozji

1%Zawiera kwas pikrynowy

24

Pirogalol5

Tylko do barwienia włosów

5%
Nie używać do barwienia rzęs i brwi.

Przemyć natychmiast oczy w przyapdku dostania sie do nich produktu. Zawiera pirogalol4 Suma dwóch wodorotlenków wyrażona wagowo jako wodorotlenek sodowy.

5 Te substancje mogą być stosowane pojedynczo lub w kombinacji, pod warunkiem że suma współczynników poziomów każdego z nich w kosmetyku przy zatwierdzonym poziomie maksymalnym dla każdego z nich nie przekracza 2.Substancja

OGRANICZENIA

Warunki używania i ostrzeżenia, które mają być wydrukowane na

Lp.

Zakres zastosowania i/lub użycia

Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym kosmetyku

Inne ograniczenia i wymagania

etykiecie

25.

Chinina i jej sole

 1. Szampony
 1. Płyny do włosów
 1. Szampony
 1. Płyny do włosów26.

Resorcynol1

a) Barwniki do włosów

a) 5 %
a) Może powodować reakcję alergiczną. Zawiera rezorcynol. Spłukać dobrze włosy po użyciu. Nie używać do barwienia brwi i rzęs. Przemyć natychmiast oczy,w przypadku dostania się do nich produktu.b) Płyny do włosów

b) 0.5 %
b) Może powodować reakcję alergiczną. Zawiera rezorcynolc) Szampony

c) 0.5%
c) Może powodować reakcję alergiczną. Zawiera rezorcynol. Spłukać dobrze włosy po użyciu

27.

siarczki amonowe, alkaliczne i siarczki ziem alkalicznych
2% w pastach 20% dla monosiarczków w wodnych roztworach bez dodatków28.

Cynk (chlorek i siarczan)
1 % obliczone jako cynk29

Cynkowy 4-hydroksybenzensulfonian

a) środek ściągający

a) 6% obliczone jako substancja bezwodna
a) unikać kontaktu z oczymab) dezodorant

b) 6% obliczone jako substancja bezwodna
b) nie rozpylać na oczy

CZĘŚĆ 2
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna