Dz. U. 03. 41. 349 Rozporządzenie prezesa rady ministróWPobieranie 22.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.67 Kb.
Dz.U.03.41.349

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 2003 r.w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

(Dz. U. z dnia 10 marca 2003 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i warunki oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

2) dane, jakie powinien zawierać wniosek, z którym Generalny Inspektor Informacji Finansowej występuje o oddelegowanie funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) rodzaje uprawnień i świadczeń przysługujących oddelegowanemu funkcjonariuszowi;

4) dane, jakie powinien zawierać rozkaz personalny o oddelegowaniu;

5) zasady wypłacania oddelegowanemu funkcjonariuszowi uposażenia i innych należności pieniężnych.§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) "ustawa" - ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu;

2) "ustawa o ABW oraz AW" - ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676);

3) "jednostka oddelegowania" - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy;

4) "funkcjonariusz" - funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5) "Generalny Inspektor" - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.§ 3. Wniosek o oddelegowanie funkcjonariusza, zwany dalej "wnioskiem o oddelegowanie", Generalny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, który może skierować ten wniosek do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 4. Wniosek o oddelegowanie zawiera następujące dane:

1) wydział i departament lub biuro, w którym proponuje się pracę w okresie oddelegowania;

2) proponowane stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego funkcjonariusza oraz wysokość przysługującego mu uposażenia w poszczególnych składnikach;

3) kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska;

4) zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku;

5) wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

6) proponowany okres oddelegowania oraz

7) informację o liczbie godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.§ 5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

1) w przypadku uwzględnienia wniosku o oddelegowanie wyznacza funkcjonariusza do oddelegowania;

2) może nie uwzględnić wniosku o oddelegowanie, jeżeli na wskazanym stanowisku nie będą wykonywane zadania służbowe określone w ustawie albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 6. Funkcjonariusz, o którym mowa w § 5 pkt 1, zostaje zapoznany z treścią wniosku o oddelegowanie i wyraża wstępną zgodę na oddelegowanie.

§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiera z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych porozumienie o oddelegowaniu.

2. Porozumienie o oddelegowaniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) datę porozumienia;

2) okres oddelegowania;

3) stopień, imię i nazwisko oddelegowanego funkcjonariusza;

4) zobowiązanie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wypłacania oddelegowanemu funkcjonariuszowi uposażenia w okresie oddelegowania oraz innych świadczeń, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1;

5) numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu funkcjonariuszowi, datę jego wydania oraz okres ważności;

6) stanowisko, wydział i departament lub biuro, w którym oddelegowany funkcjonariusz będzie pracować w okresie oddelegowania, oraz

7) zakres zadań i obowiązków oddelegowanego funkcjonariusza.

3. Jeżeli we wniosku o oddelegowanie Generalny Inspektor nie zawarł wymagań co do rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa, przepisu ust. 2 pkt 5 nie stosuje się.§ 8. 1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oddelegowuje funkcjonariusza do pracy w jednostce oddelegowania za jego zgodą, wyrażoną na piśmie, na warunki oddelegowania określone w porozumieniu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2. Przed wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz zostaje zapoznany z treścią porozumienia określonego w § 7 ust. 1, co potwierdza własnoręcznym podpisem.§ 9. 1. Oddelegowanego funkcjonariusza odwołuje się z zajmowanego stanowiska służbowego i przenosi rozkazem personalnym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z pozostawieniem tego funkcjonariusza bez przydziału służbowego do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Rozkaz personalny o oddelegowaniu funkcjonariusza zawiera w szczególności:

1) datę przeniesienia;

2) okres oddelegowania;

3) zajmowane stanowisko służbowe, stawkę uposażenia zasadniczego właściwą dla zajmowanego stanowiska oraz wysokość dodatków do uposażenia o charakterze stałym oraz

4) wydział i departament lub biuro oraz stanowisko, na które następuje oddelegowanie.

3. W okresie oddelegowania funkcjonariusz podlega dyrektorowi jednostki oddelegowania.

§ 10. Generalny Inspektor może przenieść oddelegowanego funkcjonariusza na inne stanowisko niż wskazane w porozumieniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, jeżeli Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz oddelegowany funkcjonariusz wyrażą na to zgodę.

§ 11. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadkach uzasadnionych potrzebami służby, może odwołać funkcjonariusza z jednostki oddelegowania bez zgody funkcjonariusza lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, zawiadamiając ich o tym co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 12. Oddelegowanego funkcjonariusza odwołuje się z jednostki oddelegowania w terminie:

1) miesiąca od niewyrażenia przez oddelegowanego funkcjonariusza zgody na przeniesienie na inne stanowisko niż określone w porozumieniu, o którym mowa w § 7 ust. 1;

2) 3 miesięcy od pisemnego wniosku Generalnego Inspektora o odwołanie oddelegowanego funkcjonariusza;

3) 3 miesięcy od pisemnego wniosku funkcjonariusza o odwołanie.§ 13. Po odwołaniu funkcjonariusza z oddelegowania obejmuje on w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowisko służbowe określone w rozkazie personalnym o oddelegowaniu funkcjonariusza, o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 14. Oddelegowany funkcjonariusz wykonuje obowiązki i korzysta z uprawnień, jakie przysługują pracownikom jednostki oddelegowania na porównywalnym stanowisku.

§ 15. 1. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia oraz świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, na zasadach określonych w ustawie o ABW oraz AW.

2. Uposażenia i inne należności pieniężne są wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi przez:

1) jednostkę oddelegowania:

a) uposażenie w terminach płatności przewidzianych dla funkcjonariuszy,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem pkt 2 lit. e,

c) nagrody uznaniowe,

d) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w jednostce oddelegowania urlopy wypoczynkowe z lat poprzedzających rok odwołania z tej jednostki;

2) właściwą jednostkę organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

a) nagrody jubileuszowe,

b) odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

c) należności pośmiertne,

d) nagrodę roczną w rozumieniu ustawy o ABW oraz AW za pierwszy rok oddelegowania, jeżeli funkcjonariusz nie nabył prawa do tej nagrody w jednostce oddelegowania,

e) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

f) inne należności i świadczenia przysługujące funkcjonariuszowi z tytułu pełnienia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. W przypadku gdy uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym, wypłacane przez jednostkę oddelegowania, jest niższe od uposażenia otrzymywanego przez funkcjonariusza na ostatnio zajmowanym stanowisku przed oddelegowaniem, funkcjonariuszowi przysługuje stosowne wyrównanie ze środków finansowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, i nagroda roczna w rozumieniu ustawy o ABW oraz AW są wypłacane funkcjonariuszowi odpowiednio przez jednostkę oddelegowania oraz właściwą jednostkę organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego proporcjonalnie do okresu oddelegowania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.§ 16. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi urlopu udziela Generalny Inspektor, w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie o ABW oraz AW oraz według planu urlopów sporządzonego w jednostce oddelegowania.

§ 17. 1. Oddelegowany funkcjonariusz ma prawo kontynuować naukę na warunkach określonych przed oddelegowaniem.

2. Koszty dofinansowania oddelegowanego funkcjonariusza, do których zobowiązała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pokrywa jednostka oddelegowania, proporcjonalnie do okresu oddelegowania.

3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje jednostkę oddelegowania, przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w § 7 ust. 1, o warunkach, na jakich funkcjonariusz pobiera naukę.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1204, Nr 169, poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna