Dz. U. 04. 196. 2014 rozporządzenie rady ministróWPobieranie 473.93 Kb.
Strona1/5
Data27.04.2016
Rozmiar473.93 Kb.
  1   2   3   4   5
Dz.U.04.196.2014

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych

(Dz. U. z dnia 8 września 2004 r.)

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej "ustawą", w tym:

a) okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

b) sprawozdań o pomocy udzielonej na duże projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy;

2) zakres sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;

3) okresy sprawozdawcze;

4) terminy składania sprawozdań;

5) wzory formularzy sprawozdań.§ 2. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) podstawę prawną udzielonej pomocy publicznej;

4) oznaczenie programu pomocowego - w przypadku pomocy publicznej udzielanej w ramach programu pomocowego;

5) dzień udzielenia pomocy;

6) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy;

7) identyfikator gminy, w której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

8) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

9) formę prawną beneficjenta pomocy;

10) wielkość beneficjenta pomocy;

11) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727);

12) wartość pomocy publicznej;

13) formę pomocy publicznej;

14) przeznaczenie pomocy publicznej;

15) źródło pochodzenia pomocy publicznej;

16) wskazanie kwartału albo roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.§ 3. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) oznaczenie programu pomocowego - w przypadku pomocy publicznej udzielanej w ramach programu pomocowego;

4) podstawę prawną udzielonej pomocy;

5) numer regionu oraz nazwę miejscowości, w których zlokalizowana jest inwestycja;

6) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy;

7) adres siedziby lub miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;

8) wielkość beneficjenta pomocy;

9) określenie przedsiębiorców kontrolujących beneficjenta pomocy;

10) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

11) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

12) rodzaj projektu inwestycyjnego;

13) wartość całkowitych kosztów inwestycyjnych;

14) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

15) wartość nominalną pomocy oraz wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto i netto;

16) dzień udzielenia pomocy;

17) szczegółowe warunki monitorowania i zwrotu pomocy publicznej;

18) nazwy produktów lub usług wytwarzanych lub świadczonych w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie zgodnie z klasyfikacją Prodcom lub CPA;

19) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 2, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę organu właściwego do poboru należności;

2) numer identyfikacji podatkowej organu właściwego do poboru należności (NIP);

3) województwo, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności;

4) wskazanie kwartału roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie;

5) rodzaje i wartość zaległych należności przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w stosunku do których organ uprawniony podjął decyzję o odroczeniu płatności lub rozłożeniu jej na raty.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Podmiot udzielający pomocy sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, za poszczególne kwartały roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne).

2. Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, według stanu na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne).

3. Sprawozdania kwartalne przekazuje się w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, a sprawozdania roczne - w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

§ 6. Podmiot udzielający pomocy na duże projekty inwestycyjne przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej.

§ 7. W zakresie sprawozdań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za trzeci kwartał 2004 r.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 1656).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR


SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy ......................

II. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu

udzielającego pomocy .....................................

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy ...................

IV. Sprawozdanie za okres:

a) I kwartał ........... roku,

b) II kwartał ........... roku,

c) III kwartał ........... roku,

d) IV kwartał ........... roku,e) za .................... rok.

Tabela


Lp.


Podstawa prawna - informacje podstawowePodstawa prawna - informacje szczegółowe


Program pomocowy


Dzień udzielenia pomocy


Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta


Forma prawna beneficjenta


Wielkość beneficjenta


NIP beneficjenta


Identyfikator gminy


Klasa PKD


Wartość nominalna pomocy [PLN]


Wartość pomocy brutto [PLN]


Wartość pomocy netto [PLN]


Forma pomocy


Przeznaczenie pomocy


Źródło pochodzenia pomocy


1


2a


2b


2c


3a


3b


3c


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


1.


2.


3.


4.


5....

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez podmiot

udzielający w okresie sprawozdawczym wynosi .............. PLN.

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

_________________ _____________________ _______________

imię i nazwisko stanowisko służbowe data i podpis

Dane osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem

Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwem Finansów w

sprawie informacji i danych zawartych w sprawozdaniu:

_______________ ___________________ _______ ____ ______

imię i nazwisko stanowisko służbowe telefon faks e-mail

Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy: należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. Numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP).

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy: należy podać dokładny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

IV. Sprawozdanie za okres: należy wypełnić jedną z pozycji od lit. a do e, w zależności od okresu, za który sporządza się sprawozdanie.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.


Podstawa prawna - informacje podstawowe


Podstawa prawna - informacje szczegółowe


2a


2b


2c


3a


3b


3c


kod ustawy


-


przepis ustawy


-


-


-


kod ustawy


-


przepis ustawy


akt wykonawczy


przepis aktu wykonawczego


-


kod ustawy


-


przepis ustawy


akt wykonawczy


przepis aktu wykonawczego


decyzja/uchwała/umowa - symbol


kod ustawy


-


przepis ustawy


-


-


decyzja/uchwała/umowa - symbol


Pobieranie 473.93 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna