Dz. U. 04. 196. 2014 rozporządzenie rady ministróWPobieranie 473.93 Kb.
Strona3/5
Data27.04.2016
Rozmiar473.93 Kb.
1   2   3   4   5

* W rozumieniu rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 oraz L 063 z 28.02.2004).Kol. 9 - NIP beneficjenta: należy podać numer identyfikacji podatkowej.

Kol. 10 - Identyfikator gminy: należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, w której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

Przykład:

Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 020101 1.

Kol. 11 - Klasa PKD: należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

Przykład:W przypadku produkcji aluminium należy podać: 27.42.

Kol. 12 - Wartość nominalna pomocy - całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

Kol. 13 - Wartość pomocy brutto: należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Kol. 14 - Wartość pomocy netto: należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy.

Kol. 15 - Forma pomocy: należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy publicznej.


Forma pomocy


Kod


1


2


dotacja


A1.1


dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)


A1.2


inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych


A1.3


refundacja


A1.4


zwolnienie z podatku


A2.1


odliczenie od podatku


A2.2


obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku


A2.3


obniżenie wysokości opłaty


A2.4


zwolnienie z opłaty


A2.5


zaniechanie poboru podatku


A2.6


zaniechanie poboru opłaty


A2.7


umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami


A2.8


umorzenie odsetek od zaległości podatkowej


A2.9


umorzenie opłaty (składki, wpłaty)


A2.10


umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)


A2.11


umorzenie kar


A2.12


oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku


A2.13


zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku


A2.14


kontyngenty taryfowe


A2.15


wniesienie kapitału


B1.1


konwersja wierzytelności na akcje lub udziały


B2.1


pożyczka preferencyjna


C1.1


kredyt preferencyjny


C1.2


dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)


C1.3


pożyczki warunkowo umorzone


C1.4


odroczenie terminu płatności podatku


C2.1


odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami


C2.1.2


rozłożenie na raty płatności podatku


C2.2


rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami


C2.3.1


odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)


C2.4


rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)


C2.5


odroczenie terminu płatności kary


C2.6


rozłożenie na raty kary


C2.7


poręczenie


D1.1


gwarancja


D1.2


inne


EKol. 16 - Przeznaczenie pomocy: należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy publicznej.

Tab. 1 Lista przeznaczeń pomocy publicznej, które mają zastosowanie do pomocy publicznej udzielonej do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Wyszczególnienie


Kod


1


2


1. Pomoc horyzontalna


prace badawczo-rozwojowe


1.1


ochrona środowiska


1.2


rozwój małych i średnich przedsiębiorców


1.3


utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc pracy


1.5


szkolenia specjalistyczne na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw


1.6.1


szkolenia ogólne na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw


1.6.2


pomoc na restrukturyzację


1.7.1


pomoc doraźna


1.7.2


2. Sektor hutnictwa żelaza i stali


prace badawczo-rozwojowe


2.1


ochrona środowiska


2.2


całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę


2.3


pomoc na restrukturyzację


2.4


szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw


2.5


utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach


2.6


pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę


2.7


3. Sektor budownictwa okrętowego


pomoc na restrukturyzację


3.1


pomoc doraźna


3.2


całkowite lub częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę


3.3


inwestycje na innowacje


3.4


pomoc inwestycyjna na modernizację lub racjonalizację


3.5


ochrona środowiska


3.6


prace badawczo-rozwojowe


3.7


pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności


3.8


szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw


3.9


4. Sektor górnictwa węgla


pomoc na restrukturyzację


4.1


prace badawczo-rozwojowe


4.2


ochrona środowiska


4.3


szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw


4.4


pomoc inwestycyjna na zapewnienie dostępu do złóż


4.5


5. Sektor włókien syntetycznych


pomoc doraźna


5.1


prace badawczo-rozwojowe


5.2


ochrona środowiska


5.3


szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw


5.4


pomoc na restrukturyzację


5.5


utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc pracy


5.6


pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności


5.7


6. Sektor motoryzacyjny


pomoc na restrukturyzację


6.1


pomoc doraźna


6.2


pomoc na nowe inwestycje


6.3


ochrona środowiska


6.4


prace badawczo-rozwojowe


6.5


szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw


6.6


rozwój małych i średnich przedsiębiorców


6.7


utrzymanie poziomu zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy


6.8


pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności


6.9


7. Sektor żeglugi morskiej


pomoc na restrukturyzację


7.1


utrzymanie poziomu zatrudnienia


7.2


pomoc inwestycyjna


7.3


szkolenia specjalistyczne


7.4


ochrona środowiska morskiego


7.5


prace badawczo-rozwojowe


7.6


8. Pomoc regionalna


pomoc na wspieranie nowych inwestycji


8.1


pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją


8.2


9. Inne przeznaczenia


pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia


9.1


pomoc wspierająca rozwój eksportu


9.2


pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym


9.3


pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim


9.4


pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego


9.5


pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych


9.6


pomoc udzielana w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, łowiectwie, leśnictwie, rybołówstwie i rybactwie, łącznie z działalnością usługową


9.7


pomoc udzielana na skup i przechowywanie produktów rolnych oraz zapasów przetworów z tych produktów, a także na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich


9.8


pomoc udzielana przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne


9.9


pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności


9.10


inne


9.11


Pobieranie 473.93 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna