Dz. U. 04. 196. 2014 rozporządzenie rady ministróWPobieranie 473.93 Kb.
Strona5/5
Data27.04.2016
Rozmiar473.93 Kb.
1   2   3   4   5


Kol. 17 - Źródło pochodzenia pomocy: należy podać kod odpowiadający jednej z wymienionych poniżej pozycji:


Wyszczególnienie


Kod


fundusze krajowe


A


środki pochodzące ze źródeł zagranicznych


BZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR


SPRAWOZDANIE O POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELONEJ NA DUŻE PROJEKTY INWESTYCYJNE

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy .....................

II. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu

udzielającego pomocy .....................................III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy ...................


1


Oznaczenie programu pomocowego lub wskazanie, że udzielona została pomoc indywidualna2


Podstawa prawna udzielonej pomocy3


Numer regionu oraz nazwa miejscowości, w których zlokalizowana jest inwestycja4


Nazwa (firma) beneficjenta lub imię i nazwisko beneficjenta5


Adres siedziby lub miejsca zamieszkania beneficjenta6


Wielkość beneficjenta7


Przedsiębiorcy kontrolujący beneficjenta8


Klasa PKD beneficjenta9


NIP beneficjenta10


Rodzaj projektu inwestycyjnego11


Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą12


Wartość całkowitych nominalnych kosztów inwestycyjnych (PLN)13


Wartość nominalnych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (PLN)14


Wartość zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą15


Wartość nominalna pomocy (PLN)16


Wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto (PLN)17


Wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto (PLN)18


Dzień udzielenia pomocy19


Warunki monitorowania i zwrotu pomocy20


Nazwy produktów lub usług wytwarzanych lub świadczonych w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie zgodnie z klasyfikacją Prodcom lub CPA21


Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu


Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

................... ...................... .................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy: należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. Numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP).

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy: należy podać dokładny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

1. Oznaczenie programu pomocowego lub wskazanie, że udzielona została pomoc indywidualna - należy podać nazwę programu pomocowego, w ramach którego została udzielona pomoc (nazwy obowiązujących programów pomocowych publikowane są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), lub wskazać, że jest to pomoc indywidualna.

2. Podstawa prawna udzielonej pomocy - należy podać w następującej kolejności: datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany. Jeżeli pomoc publiczna była udzielana w ramach programu pomocowego, należy podać datę akceptacji programu.

3. Numer regionu oraz nazwa miejscowości, w których zlokalizowana jest inwestycja - należy podać numer statystyczny regionu określony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998), na obszarze którego zlokalizowana jest inwestycja, oraz nazwę miejscowości.

4. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta: należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy publicznej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

5. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania beneficjenta - należy podać dokładny adres siedziby lub miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy.

6. Wielkość beneficjenta: należy podać wielkość beneficjenta (mikroprzedsiębiorca, przedsiębiorca mały, przedsiębiorca średni lub inny przedsiębiorca w rozumieniu rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, zm. rozporządzeniem nr 364/2004 z 25 lutego 2004 r., Dz. Urz. WE L 063 z 28.02.2004).

7. Przedsiębiorcy kontrolujący beneficjenta - należy podać nazwy przedsiębiorców, którzy posiadają 25 % lub więcej kapitału bądź praw głosu w przedsiębiorstwie beneficjenta pomocy.

8. Klasa PKD beneficjenta: należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

9. NIP beneficjenta - należy podać numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy.

10. Rodzaj projektu inwestycyjnego - należy wskazać jeden z poniższych rodzajów inwestycji:

a) utworzenie przedsiębiorstwa,

b) rozbudowa przedsiębiorstwa,

c) nabycie przedsiębiorstwa,

d) rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi.

11. Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - należy wskazać, czy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostały ustalone na podstawie wartości inwestycji, czy na podstawie wielkości kosztów zatrudnienia.

12. Wartość całkowitych nominalnych kosztów inwestycyjnych.

13. Wartość nominalnych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

14. Wartość zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

15. Wartość nominalna pomocy - całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy publicznej, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

16. Wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto - należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy.

17. Wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto: należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy.

18. Dzień udzielenia pomocy - należy podać dzień, w którym została udzielona pomoc publiczna w formacie dzień/miesiąc/rok.

19. Warunki monitorowania i zwrotu pomocy - należy podać szczegółowe warunki związane z monitorowaniem projektu i ewentualną procedurą zwrotu pomocy publicznej w przypadku zaistnienia niezgodności z warunkami, na jakich pomoc została udzielona.

20. Nazwy produktów lub usług wytwarzanych lub świadczonych w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie zgodnie z klasyfikacją Prodcom lub CPA - należy podać nazwy produktów lub usług wytwarzanych lub świadczonych w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz klasę produktu określoną w rozporządzeniu nr 3696/93 z dnia 29.10.1993 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz. Urz. WE L 342 z 31.12.1993, ost. zm. rozporządzeniem nr 204/2001 z dnia 19.12.2001, Dz. Urz. WE 036 z 6.02.2002) lub w rozporządzeniu Komisji (WE) ustanawiającym na dany rok "wykaz Prodcom" produktów przemysłowych przewidziany w rozporządzeniu nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnego badania produkcji przemysłowej (Dz. Urz. WE L 374 z 13.12.1991).

21. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu - należy podać planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu w formacie dzień/miesiąc/rok.ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR


SPRAWOZDANIE O ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Instrukcja określająca sposób sporządzenia sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych

Kolejne pozycje wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

Bezpośrednio pod tytułem sprawozdania należy w rubryce "Sprawozdanie" wstawić znak X - w przypadku gdy sprawozdanie za kwartał, którego dotyczy, przekazywane jest po raz pierwszy, a w przypadku korygowania przekazanego sprawozdania - znak X należy wstawić w rubryce "Korekta".

I. Kwartał w roku - należy podać kwartał (w formacie cyfr rzymskich) i rok (w formacie czterech cyfr arabskich), którego sprawozdanie dotyczy.

II. Nazwa organu właściwego do poboru należności- należy podać pełną nazwę organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie.

III. NIP organu właściwego do poboru należności - należy podać nr NIP organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie.

IV. Kod województwa - należy podać oznaczenie kodowe województwa, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie. W przypadku gdy organ jest właściwy do poboru należności na obszarze kilku województw, należy sporządzić odrębny formularz dla każdego województwa, w którym występują zaległości, oraz wskazać kod województwa, którego formularz dotyczy:

02 województwo dolnośląskie

04 województwo kujawsko-pomorskie

06 województwo lubelskie

08 województwo lubuskie

10 województwo łódzkie

12 województwo małopolskie

14 województwo mazowieckie

16 województwo opolskie

18 województwo podkarpackie

20 województwo podlaskie

22 województwo pomorskie

24 województwo śląskie

26 województwo świętokrzyskie

28 województwo warmińsko-mazurskie

30 województwo wielkopolskie

32 województwo zachodniopomorskie

V. Kod rodzaju zaległości - należy podać odpowiednią literę kodu, określającą rodzaj zaległości zawartych w przekazanym sprawozdaniu. Dla każdego kodu rodzaju zaległości należy sporządzić odrębny formularz, opierając się na poniższym zestawieniu:

A Podatki i opłaty stanowiące dochód budżetu państwa

C Inne zobowiązania wobec budżetu państwa

D Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego

E Inne zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego

F Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

G Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

K Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L Inne

W przypadku kodów C, E i L w tabeli w części VI w ostatniej rubryce "Uwagi" należy podać tytuł zobowiązania.VI. Kwota zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę - należy podać kwotę zaległości oraz odpowiednio kwotę odsetek za zwłokę dla poszczególnych sekcji i grup PKD, według stanu tych zaległości na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy sprawozdanie. W przedostatnim wierszu tabeli "Suma zaległości" należy podać łączną kwotę zaległości oraz odpowiednio odsetek ze wszystkich sekcji (w tys. PLN).

Na dole sprawozdania wpisać odpowiednio:

Osoba sporządzająca sprawozdanie - wpisać imię, nazwisko oraz stopień służbowy osoby, która przygotowała sprawozdanie.

Osoba upoważniona do kontaktów z Min. Fin. w sprawie przedstawionej informacji - wpisać imię, nazwisko oraz stopień służbowy osoby upoważnionej do ewentualnych kontaktów z Ministerstwem Finansów.

Data - wpisać datę sporządzenia sprawozdania.

Podpis kierownika organu - podpis kierownika organu przekazującego sprawozdanie (np. wójt, starosta itp.).

telefon, faks, e-mail - dane umożliwiające kontakt z Ministerstwem Finansów, zawierające pełne numery telefonów wraz z numerem kierunkowym.

Uwaga:


1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać w tysiącach PLN (złotych), zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrąglania.

2. Sprawozdanie obejmuje stan wszystkich zaległości i odsetek od wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od faktu, czy została im udzielona pomoc.3. Sprawozdania należy sporządzać w rachunku narastającym.
Pobieranie 473.93 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna