Dz. U. 11. 173. 1037 rozporządzeniePobieranie 441.56 Kb.
Strona1/4
Data06.05.2016
Rozmiar441.56 Kb.
  1   2   3   4Dz.U.11.173.1037

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 sierpnia 2011 r.w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

(Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2011 r.)

Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)   gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, zwane dalej "zwierzętami niebezpiecznymi", zaliczanych do:

a)  kategorii I - obejmującej najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,

b)  kategorii II - obejmującej pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych;

  2)   warunki przetrzymywania poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt gatunków niebezpiecznych;

  3)   sposoby znakowania zwierząt gatunków niebezpiecznych.§ 2. 1. Gatunki zwierząt niebezpiecznych, zaliczonych do kategorii I, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Gatunki zwierząt niebezpiecznych, zaliczonych do kategorii II, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.Rozdział 2 

Ogólne warunki przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych

§ 3. 1. Zwierzęta gatunków lub grup gatunków niebezpiecznych, o których mowa w § 1 pkt 1, przetrzymuje się w pomieszczeniach z zastosowaniem podwójnych zabezpieczeń przed ucieczką:

  1)   wewnętrznych skonstruowanych w sposób zapobiegający samodzielnemu wydostaniu się z nich zwierząt, w szczególności:

a)  pojemników, terrariów, akwaterrariów, klatek wewnątrz pomieszczeń,

b)  oddzielnych budynków, zamkniętych pomieszczeń, przeznaczonych w całości dla zwierząt,

c)  klatek i wybiegów, funkcjonujących jako niezależne pomieszczenia;

  2)   zewnętrznych, w szczególności:

a)  zamkniętych i uszczelnionych pomieszczeń lub budynków,

b)  ogrodzeń, bram, furtek, śluz,

c)  fos.

2. Zabezpieczenia powinny spełniać następujące wymagania:

  1)   konstrukcja powinna uniemożliwiać ich otwarcie przez znajdujące się w nich zwierzęta oraz przypadkowe otwarcie przez człowieka;

  2)   obszar pomiędzy zabezpieczeniem wewnętrznym i zewnętrznym należy zagospodarować w sposób umożliwiający łatwe zlokalizowanie i schwytanie lub inne unieszkodliwienie zwierzęcia, które wydostało się poza zabezpieczenie wewnętrzne;

  3)   zabezpieczenia wewnętrzne i zewnętrzne nie mogą mieć wspólnego wyjścia na zewnątrz, o ile nie są skonstruowane na zasadzie działania śluzy.

§ 4. 1. Zabezpieczenie zewnętrzne powinno uniemożliwiać przypadkowe przedostanie się osób postronnych i ich kontakt z zabezpieczeniem wewnętrznym.

2. Zabezpieczeń nie wolno pozostawiać otwartych w czasie, gdy w środku znajdują się zwierzęta niebezpieczne.

3. W chwili otwierania zabezpieczeń wewnętrznych zabezpieczenia zewnętrzne powinny być zamknięte.

4. Zabezpieczenie wewnętrzne powinno być tak skonstruowane, żeby przed jego otwarciem możliwe było wzrokowe zlokalizowanie zwierząt znajdujących się w pobliżu wejścia.

5. Na zabezpieczeniu wewnętrznym, w widocznym miejscu, umieszcza się tablicę o rozmiarze nie mniejszym niż format A5, z czytelnym napisem: "UWAGA! ZWIERZĘ NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI".

§ 5. W miejscu przetrzymywania zwierzęcia niebezpiecznego należy umieścić łatwo dostępne:

  1)   informację zawierającą nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

  2)   opis jego oznakowania;

  3)   instrukcję zawierającą:

a)  sposób postępowania w przypadku ucieczki zwierzęcia niebezpiecznego, obejmującą w szczególności metody jego odłowienia lub innego unieszkodliwienia,

b)  informację o posiadanym niezbędnym sprzęcie umożliwiającym schwytanie lub unieszkodliwienie zwierzęcia niebezpiecznego w przypadku jego ucieczki,

c)  sposób postępowania w razie ukąszenia przez zwierzę niebezpieczne w przypadku zwierzęcia jadowitego;

  4)   sprzęt umożliwiający schwytanie lub unieszkodliwienie zwierzęcia niebezpiecznego w przypadku jego ucieczki.Rozdział 3 

Szczegółowe warunki przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych

§ 6. 1. Szczegółowe warunki przetrzymywania zwierząt z gatunków lub grup gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, określają niezbędne wyposażenie i wymagania dla zwierząt niebezpiecznych.

3. W przypadku przetrzymywania zwierząt niebezpiecznych z więcej niż jednego gatunku lub grup gatunków warunki określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia powinny być spełnione dla każdego gatunku lub grupy gatunków oddzielnie.

Rozdział 4 

Sposoby znakowania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

§ 7. 1. Warunkiem przetrzymywania zwierząt kręgowych jest ich oznakowanie za pomocą mikroczipa o niezmienialnym i niepowtarzalnym numerze, odpowiadającego normom ISO 11784: 1996 (E) i ISO 11785: 1996 (E), wyprodukowanego do celów znakowania żywych zwierząt.

2. Wszczepienie mikroczipa jest wykonywane przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z 2008 r. Nr 220, poz. 1433 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622).

3. Miejsce wszczepiania mikroczipa u zwierzęcia niebezpiecznego oraz ograniczenia wynikające z potrzeby zachowania dobrostanu zwierząt określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Mikroczip powinien być wszczepiony w sposób możliwie jak najbardziej utrudniający jego ewentualne przyżyciowe usunięcie i nie powinien być widoczny przez skórę oznakowanego zwierzęcia.

5. Mikroczipa nie wszczepia się w trakcie hibernacji zwierzęcia ani w czasie na tyle krótkim przed wejściem w ten stan, że uniemożliwiałoby to pełne zagojenie się do tego momentu miejsca wszczepienia.

6. Jeżeli wymaga tego dobrostan zwierzęcia, w szczególności mając na uwadze stan zdrowia, kondycję lub rozmiary zwierzęcia, lekarz weterynarii może podjąć decyzję o oznakowaniu tego zwierzęcia w terminie późniejszym niż określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wydając zaświadczenie, w którym podaje okoliczności, po zaistnieniu których będzie można zwierzę oznakować.

7. Jeżeli do chwili przekroczenia wieku lub rozmiaru, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zwierzę nie zostało oznakowane, znakuje się je bez zbędnej zwłoki.

§ 8. W przypadku oznakowania zwierzęcia w sposób, o którym mowa w art. 66 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, str. 1, z późn. zm.), uznaje się za spełniony warunek, o którym mowa w § 7 ust. 1.

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9. 1. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczepiono zwierzęciu mikroczip w innym miejscu niż wskazane w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w opisie oznakowania, o którym mowa w § 5 pkt 2, oraz we wniosku o wpis do rejestru, należy wskazać zastosowane miejsce wszczepienia mikroczipa.

2. Jeżeli zastosowany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mikroczip nie komunikuje się z czytnikami kompatybilnymi z normami, o których mowa w § 7 ust. 1, lub mikroczipa nie można odczytać, w szczególności z powodu jego uszkodzenia lub przypuszczalnej utraty, należy takie zwierzę oznakować mikroczipem spełniającym warunki, o których mowa w § 7.§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

______


1)   Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 

KATEGORIA I - NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE GATUNKI LUB GRUPY GATUNKÓW ZWIERZĄT, KTÓRE Z PRZYCZYN NATURALNEJ AGRESYWNOŚCI LUB WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNYCH MOGĄ STANOWIĆ POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI1)

 


Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

1

2

3

 

PAJĘCZAKI

ARACHNIDA

 

PAJĄKI

ARANEIDA

 

xx

Ctenidae

1.

xx - wszystkie gatunki

Phoneutria spp.

 

xx

Hexathelidae

2.

atraks

Atrax robustus

3.

xx - wszystkie gatunki

Hadronyche spp.

 

xx

Sicariidae

4.

xx - wszystkie gatunki

Loxosceles spp.

5.

xx - wszystkie gatunki

Sicarius spp.

 

omatnikowate

Theridiidae

6.

czarna wdowa

Latrodectus mactans

7.

karakurt

Latrodectus tredecimguttatus

8.

katipo

Latrodectus katipo

 

SKORPIONY

SCORPIONES

 

xx

Buthidae

9.

xx

Androctonus australis

10.

xx

Androctonus bicolor

11.

xx

Androctonus crassicauda

12.

xx

Androctonus liouvillei

13.

xx

Androctonus mauritanicus

14.

xx

Buthus occitanus

15.

xx

Buthus tunetanus

16.

xx

Centruroides elegans

17.

xx

Centruroides griseus

18.

xx

Centruroides infamatus

19.

xx

Centruroides limpidus

20.

xx

Centruroides noxius

21.

xx

Centruroides pallidiceps

22.

xx

Centruroides sculpturatus

23.

xx

Centruroides suffusus

24.

xx

Hottentotta gentili

25.

xx

Hottentotta hottentotta

26.

xx

Hottentotta minax

27.

xx

Hottentotta saulcyi

28.

xx

Hottentotta tamulus

29.

xx

Hottentotta trilineatus

30.

xx

Leiurus quinquestriatus

31.

xx

Mesobuthus eupeus

32.

xx

Mesobuthus gibbosus

33.

xx

Mesobuthus martensii

34.

xx

Parabuthus granulatu

35.

xx

Parabuthus mossambicensis

36.

xx

Parabuthus transvaalicus

37.

xx

Tityus arellanoparrai

38.

xx

Tityus argentinus

39.

xx

Tityus bahiensis

40.

xx

Tityus brazilae

41.

xx

Tityus cambridgei

42.

xx

Tityus caripitensis

43.

xx

Tityus charreyroni

44.

xx

Tityus costatus

45.

xx

Tityus dasyurus

46.

xx

Tityus dedoslargos

47.

xx

Tityus discrepans

48.

xx

Tityus fasciolatus

49.

xx

Tityus forcipula

50.

xx

Tityus fuehrmanni

51.

xx

Tityus funestus

52.

xx

Tityus ivicnancor

53.

xx

Tityus magnimanus

54.

xx

Tityus mattogrossensis

55.

xx

Tityus monaguensis

56.

xx

Tityus neglectus

57.

xx

Tityus nematochirus

58.

xx

Tityus neoespartanus

59.

xx

Tityus nororientalis

60.

xx

Tityus pachyurus

61.

xx

Tityus perijanensis

62.

xx

Tityus quirogae

63.

xx

Tityus serrulatus

64.

xx

Tityus silvestris

65.

xx

Tityus stigmurus

66.

xx

Tityus surorientalis

67.

xx

Tityus tamayoi

68.

xx

Tityus trinitatis

69.

xx

Tityus trivittatus

70.

xx

Tityus zulianus

 

xx

Hemiscorpiidae

71.

xx

Hemiscorpius lepturus

 

xx

Scorpionidae

72.

xx

Nebo hierichonticus

 

GADY

REPTILIA

 

ŁUSKONOŚNE

SQUAMATA

 

JASZCZURKI

LACERTILIA

 

waranowate

Varanidae

73.

waran z Komodo

Varanus komodoensis

 

WĘŻE

SERPENTES

 

żmijowate

Viperidae

74.

xx

Adenorhinos barbouri

75.

xx

Bitis albanica

76.

żmija sykliwa

Bitis arietans

77.

xx

Bitis armata

78.

xx

Bitis atropos

79.

xx

Bitis caudalis

80.

xx

Bitis cornuta

81.

żmija gabońska

Bitis gabonica

82.

xx

Bitis inornata

83.

żmija rogatonosa

Bitis nasicornis

84.

xx

Bitis parviocula

85.

xx

Bitis schneideri

86.

xx

Bitis worthingtoni

87.

xx

Bitis xeropaga

88.

xx

Cerastes gasperettii

89.

xx

Cerastes vipera

90.

xx - wszystkie gatunki

Daboia spp.

91.

xx - wszystkie gatunki

Echis spp.

92.

xx

Eristicophis macmahonii

93.

xx - wszystkie gatunki

Macrovipera spp.

94.

xx

Montatheris hindii

95.

xx

Proatheris superciliaris

96.

xx - wszystkie gatunki

Pseudocerastes spp.

97.

xx

Vipera albizona

98.

żmija nosoroga

Vipera ammodytes

99.

xx

Vipera bornmuelleri

100.

xx

Vipera bulgardaghica

101.

żmija irańska

Vipera latifii

102.

xx

Vipera palaestinae

103.

xx

Vipera sachalinensis

104.

xx

Vipera transcaucasiana

105.

żmija turecko-irańska

Vipera wagneri

106.

żmija bliskowschodnia

Vipera xanthina

 


: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna