Dz. Urz. Nbp. 03 7 uchwała nr 1/9/OK/2003 Zarządu Narodowego Banku PolskiegoPobieranie 14.89 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar14.89 Kb.
Dz.Urz.NBP.03.6.7

UCHWAŁA Nr 1/9/OK/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 4 marca 2003 r.w sprawie wcześniejszego wykupu przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

(Dz. Urz. NBP z dnia 2 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stosownie do § 9 ust. 2 uchwały nr 36/28/PPK/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23 i z 2002 r. Nr 7, poz. 14) Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", dokona w dniu 3 kwietnia 2003 r. wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji:

1) dziewięcioletnich, o terminie wykupu 30 września 2008 r. i wartości nominalnej 2.605.462.900 zł (słownie: dwa miliardy sześćset pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych);

2) dziesięcioletnich, o terminie wykupu 30 września 2009 r. i wartości nominalnej 2.605.462.900 zł (słownie: dwa miliardy sześćset pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych);

zwanych dalej "obligacjami", nabytych przez banki w dniu 30 września 1999 r. na podstawie umów zawartych z NBP w lipcu 1999 r.§ 2. Wykaz banków posiadających obligacje podlegające wcześniejszemu wykupowi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. 1. Wcześniejszy wykup obligacji przez NBP następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej "KDPW", prowadzącego rejestr obligacji.

2. W dniu wcześniejszego wykupu obligacji, NBP dokona także wypłaty odsetek od wykupywanych obligacji, należnych bankom za okres od 1 października 2002 r. do 3 kwietnia 2003 r.

3. NBP przekaże KDPW środki pieniężne na dokonanie płatności z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2, w terminie uzgodnionym z KDPW.

4. Przelanie przez KDPW środków pieniężnych z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 bankom, które przedstawią do wcześniejszego wykupu obligacje, nastąpi w dniu wykupu na wskazany KDPW, przez posiadacza obligacji, rachunek bankowy.§ 4. Wykupione przez NBP, w trybie niniejszej uchwały, obligacje podlegają umorzeniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz banków posiadających obligacje NBP zakupione w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

3. ING Bank Śląski S.A.

4. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.

5. Bank Zachodni WBK S.A.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego

7. BRE Bank S.A.

8. Bank Millennium S.A.

9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

10. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

11. Bank Pocztowy S.A.

12. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

13. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.

14. NORDEA BANK POLSKA S.A.

15. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.

16. Bank SPOŁEM S.A.

17. Kredyt Bank S.A.

18. Bank Przemysłowy S.A.

19. Bank Ochrony Środowiska S.A.

20. LG Petro Bank S.A.

21. FORTIS BANK POLSKA S.A.

22. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

23. Bank CZĘSTOCHOWA S.A.

24. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

25. INVEST-BANK S.A.

26. DOMINET BANK S.A.

27. Bank Amerykański w Polsce S.A.

28. Raiffeisen Bank Polska S.A.

29. Credit Lyonnais Bank Polska S.A.

30. Societe Generale Oddział w Polsce

31. BNP Paribas Bank Polska S.A.

32. WestLB Bank Polska S.A.

33. Deutsche Bank Polska S.A.

34. Deutsche Bank 24 S.A.

35. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

36. LUKAS Bank S.A.

37. AIG Bank Polska S.A.

38. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

39. Bank Spółdzielczy w Piasecznie

40. Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

41. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

42. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie

43. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.

44. Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu

45. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie

46. Bank Spółdzielczy w Orzeszu

47. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

48. Bank Spółdzielczy w Wieliczce

49. Bank Spółdzielczy w Kielcach

50. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

51. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy52. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

53. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Pobieranie 14.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna