DZ. urz. Woj. ŚL. Nr 94 5861 PoPobieranie 0.88 Mb.
Strona1/9
Data08.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 94 — 5861 — Poz. 2493

§ 7

l. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy: 1. wybór i odwołanie Sołtysa,

 2. wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,

 3. uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
  oraz dokonywanie jego zmian,

 4. przyjmowanie sprawozdań finansowych, przy czym nie
  przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z wnios-­
  kiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przed
  upływem kadencji,

 5. opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i lik­
  widacji sołectwa lub powołanie jednostek niższego
  rzędu.

§ 8

 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje
  Wójtowi Gminy.

 2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia
  je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
  na Sesji Rady Gminy.

 3. O sposobie załatwienia spraw Wójt informuje Sołtysa lub
  zebranie wiejskie.

§ 9

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może na­wiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 10


 1. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów
  powołanych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.

 2. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter spo­
  łeczny.

§ 11

1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 1. zwoływanie zebrań wiejskich,

 2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

 3. działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego.
  Rady Gminy i Wójta Gminy,

 4. wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkań­
  ców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
  w sołectwie,

 5. reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze­-
  wnątrz,

 6. uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych
  okresowo przez Wójta Gminy,

 7. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
  zadań z zakresu administracji publicznej.
 1. prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi
  składnikami mienia i środkami finansowymi, które
  Gmina przekazała sołectwu do korzystania,

 2. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwieniu
  spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.
 1. sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa,

 2. dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad­
  ministrowanego mienia komunalnego, znajdującego
  się na terenie sołectwa,

 3. wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa
  z mocy ogólnie obowiązujących przepisów między
  innymi: w zakresie obronności i ochrony pożarowej,
  inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie
  klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,

 4. prowadzenie teczki Sołectwa zawierającej:
 • Statut Sołectwa,

 • protokoły z zebrań wiejskich,

 • sprawozdania i umowy

14. protokół z zebrania sołeckiego winien zawierać:

 • skrócony opis dyskusji

 • wnioski i uchwały przy czym w sprawach podda­
  nych pod głosowanie winien być ujęty zapis jaką
  ilość głosów oddano „za", „przeciw" i „wstrzy­-
  mujących się"

 • załączoną listę osób obecnych na zebraniu.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada co najmniej
dwa razy w roku informację o swojej działalności oraz

o realizacji dochodów i wydatków Sołectwa. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

 2. Na sesjach Rady Gminy przysługuje Sołtysowi prawo
  występowania z głosem doradczym. Może również zgła-­szać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego mieszkańców
  swojego sołectwa.

§ 12

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjona­riuszom publicznym.

§ 13


 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współ­
  działa z Radą Sołecką.

 1. Rada Sołecka składa się z 5-9 osób.

 1. Dwa sołectwa mające wspólny terytorialnie zakres działa­
  nia mogą powołać jedną Radę Sołecką.

 2. Podział kompetencji Sołtysów w przypadku powołania
  jednej Rady Sołeckiej ustanawia Rada Sołecka.

 3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
  Sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy i ini­-
  cjatywny.

 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej

1 raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

 1. Radny z sołectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedze­-
  niu Rady Sołeckiej.

 1. Rada Sołecka w szczególności:
 1. Opracowuje i przedkłada zebraniu projekty uchwał
  w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
  przez zebranie

 2. Opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projek­-
  ty programów pracy sołectwa

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 94 — 5862 — Poz. 2493

 1. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego

 2. Decyduje w sprawach samorządu mieszkańców wsi
  w postępowaniu administracyjnym

 3. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi
  w celu wspólnej realizacji zadań.

9. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informację o dzia­łalności Rady Sołeckiej.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 14


Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy miesz­kańcy sołectwa zameldowani na tym terenie i posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 15


Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. z inicjatywy Rady Sołeckiej,

 3. z inicjatywy radnego z danego terenu,

 4. na żądanie co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych
  do udziału w zebraniu,

 5. na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 16

 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących
  potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do
  wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy i kurendy.

 3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców.
  Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie
  7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin póź-­
  niejszy.

§ 17

 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa
  zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wy­
  mogami Statutu.

 2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego
  obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę
  na przewodniczącego zebrania.

 3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
  projektu przedłożonego przez Sołtysa.

 4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany
  z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia
  na zebraniu winny być należycie przygotowane.

 5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw
  rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
  trudności Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczące­
  go Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc.

§ 18

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowy­waniu materiałów i w organizacji zebrań Wójt Gminy wyzna-

cza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontak­tów z sołectwem.

§ 19


 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia
  wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co
  najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania osób.

 2. W przypadku braku określonego w pkt. 1 guorum, następ­-
  ne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upły­-
  wie 1/2 godziny od wyznaczonego l terminu zebrania.

 3. Zebranie w II terminie jest ważne bez względu na liczbę
  mieszkańców obecnych na zebraniu.

 1. Uchwały podejmowane w II terminie są wiążące.

 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów
  tzn. liczba głosów „za" musi być większa od liczby
  głosów „przeciw".

 2. Osoba obecna na zebraniu, która nie bierze udziału
  w głosowaniu „za", oraz w głosowaniu „przeciw" liczona
  jest jako wstrzymująca się od głosowania.

 3. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwycza­-
  jowo przyjęty.

 1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

 1. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje
  przewodniczący zebrania i dwóch członków Rady Sołe­-
  ckiej obecnych na zebraniu.

Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20


 1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór
  Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.
  W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę zebrania
  wiejskiego.

 2. Przewodniczącego obrad powołuje zebranie wiejskie.

 3. Zebranie otwiera i prowadzi do momentu wyboru prze­
  wodniczącego sołtys mijającej kadencji.

 4. W przypadku nieobecności sołtysa zebranie otwiera naj­-
  starszy wiekiem członek Rady Sołeckiej obecny na ze­
  braniu.

 5. Postanowienie Rady Gminy o zwołaniu zebrania wiej­
  skiego w celu wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości
  mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wy­
  znaczoną datą zebrania.

§ 21

 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna
  w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród upraw­
  nionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się
  na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady
  Gminy.

 2. Do zadań komisji należy:
 • przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

 • przeprowadzenie głosowania,

 • ustalenie wyników wyborów,

 • ogłoszenie wyników wyborów,

 • sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 94 — 5863 — Poz. 2493

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewod­niczący zebrania.

§ 22


 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kan­-
  dydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych
  uczestników zebrania.

 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia
  kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru Sołtysa.
  W drugiej kolejności przeprowadza się zgłoszenie kan­-
  dydatowi wybór członków Rady Sołeckiej.

§ 23

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 24

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 1. dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych,

 2. saldem środków pieniężnych z roku ubiegłego.

§ 29

 1. O przeznaczeniu funduszy sołectwa decyduje zebranie
  wiejskie w formie uchwały.

 2. Planowane wydatki przeznaczone na realizacje zadań
  wynikające z uchwały zebrania wiejskiego Wójt Gminy
  wprowadza według klasyfikacji budżetowej do odpo­-
  wiednich działów budżetu Gminy.

§ 30

Sołectwo realizuje założone cele na podstawie przedłożo­nych rachunków: 1. wystawionych na Urząd Gminy Mykanów,

 1. potwierdzonych dwoma podpisami upoważnionych
  przedstawicieli Rady Sołeckiej oraz pieczęcią Rady Sołe­-
  ckiej,

 2. w przypadku realizacji wydatków na rzecz innych pod­
  miotów rachunek winien być również opisany przez
  upoważnionego przedstawiciela tego podmiotu.


§ 25

 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio
  odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być
  przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kaden­-
  cji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają
  postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili
  się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Uza­-
  sadniony wniosek o odwołanie złożony przez 20 osób
  powinien być poddany głosowaniu na zebraniu, na
  którym został zgłoszony lub na następnym w terminie
  jednego miesiąca.

 2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po
  wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 26

 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Rada
  Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
  Sołtysa.

 2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wy­
  brania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza
  zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 27

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ra­mach budżetu Gminy.§ 28

Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi: 1. środkami wydzielonymi w budżecie Gminy — w tym 10%

odpisu łącznego zobowiązania pieniężnego z danego

sołectwa w danym roku.

§ 31


 1. Tak opisane rachunki Rada Sołecka przedkłada Skarb­
  nikowi Gminy do realizacji.

 2. Realizacja wydatków zostanie dokonana w terminie 14
  dni.

 3. O zmianie realizacji wydatków sołectwa decyduje kolejna
  uchwała zebrania wiejskiego.

Rozdział VII Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 32


 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomoc­
  niczymi w zakresie wykonywanych zadań.

 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczegól­-
  ności:
 • dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji lub Komi­-
  sji Rady Gminy

 • dokonywanie lustracji sołectwa.
 1. Działalność finansową sołectwa nadzoruje Skarbnik
  Gminy.

 2. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają
  prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczą­
  cych funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczest­-
  niczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

 3. Wójt Gminy, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczają­
  ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne
  z prawem — wstrzymuje ich realizację oraz informuje
  o niezgodnym działaniu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 33 Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

DZ. URZ. WOJ. ŚL.Nr 94 — 5864 — Poz. 2493


§ 34

Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 104/XII/2000 z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Sołectwa.

§ 35

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo­jewództwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.§ 36

Sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzygają inne prze­pisy.

§ 3

1. Organami sołectwa są: • zebranie wiejskie,

 • sołtys,

 • rada sołecka.

§ 4

 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołe­-
  ctwie.

 2. Sołtys jest organem wykonawczym.

 3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność
  Sołtysa.

§ 5


PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Mykanów

Anna Gurtman

1. Do zadań sołectwa należy:


 1. kształtowanie zasad współżycia społecznego

 2. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
  zamieszkania

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mienia
komunalnego do korzystania.


Załącznik nr 13

do uchwały Rady Gminy Mykanów

Nr 57/VII/2003

z dnia 5 września 2003 r.

STATUT SOŁECTWA ŁOCHYNIA

Rozdział l Nazwa i teren działania

§ 1


 1. Ogół mieszkańców sołectwa Łochynia stanowi samorząd
  mieszkańców wsi.

 2. Sołectwo Łochynia jest jednostką pomocniczą Gminy,
  którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą
  wspólnotę samorządową Gminy Mykanów.

 3. Samorząd mieszkańców Sołectwa Łochynia działa na
  podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm.
  Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113
  poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806),

 • Statutu Gminy Mykanów,

 • Niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania Sołectwa Łochynia jest wieś Łochy­nia.

Rozdział II Organizacja i zakres działania

§ 6


Zadania określone w § 5 Samorząd mieszkańców wsi rea­lizuje w szczególności poprzez:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

 1. występowanie do 15 września z wnioskami do Rady
  Gminy o ujęcie w projekcie budżetu roku następnego
  zaplanowanych zadań finansowych sołectwa,

 2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania
  Sołectwa,

 3. występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrze­-
  nie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości
  mieszkańców sołectwa,

 4. współpracę z radnymi z terenu sołectwa oraz kierowanie
  do nich wniosków dotyczących sołectwa,

 5. ustalenia zadań dla Sołtysa do realizacji między zebra­-
  niami wiejskimi,

 1. powoływanie komitetów do czynów społecznych.

§ 7

l. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy: 1. wybór i odwołanie Sołtysa,

 2. wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,

 3. uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
  oraz dokonywanie jego zmian,

 4. przyjmowanie sprawozdań finansowych, przy czym nie
  przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z wnios­-
  kiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przed
  upływem kadencji,

 5. opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i lik­
  widacji sołectwa lub powołanie jednostek niższego
  rzędu.

§ 8

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 94 — 5865 — Poz. 2493

 1. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia
  je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia
  na Sesji Rady Gminy.

 2. O sposobie załatwienia spraw Wójt informuje Sołtysa lub
  zebranie wiejskie.

§ 9

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może na­wiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka

§ 10


 1. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów
  powołanych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.

 2. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter spo­-
  łeczny.

§ 11

1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 1. zwoływanie zebrań wiejskich,

 2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

 1. działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego.
  Rady Gminy i Wójta Gminy,

 2. wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkań­
  ców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
  w sołectwie,

 3. reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze­-
  wnątrz,

 4. uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych
  okresowo przez Wójta Gminy,

 5. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
  zadań z zakresu administracji publicznej,

 6. prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi
  składnikami mienia i środkami finansowymi, które
  Gmina przekazała sołectwu do korzystania,

 7. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwieniu
  spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.
 1. sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa,

 1. dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad­-
  ministrowanego mienia komunalnego, znajdującego
  się na terenie sołectwa,

 2. wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa
  z mocy ogólnie obowiązujących przepisów między
  innymi: w zakresie obronności i ochrony pożarowej,
  inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie
  klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,

 1. prowadzenie teczki Sołectwa zawierającej:
 • Statut Sołectwa,

 • protokoły z zebrań wiejskich,

 • sprawozdania i umowy

14. protokół z zebrania sołeckiego winien zawierać:

— skrócony opis dyskusji
 • wnioski i uchwały przy czym w sprawach podda­
  nych pod głosowanie winien być ujęty zapis jaką
  ilość głosów oddano „za", „przeciw" i „wstrzy­-
  mujących się"

 • załączoną listę osób obecnych na zebraniu.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada co najmniej
dwa razy w roku informację o swojej działalności oraz

o realizacji dochodów i wydatków Sołectwa. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

 2. Na sesjach Rady Gminy przysługuje Sołtysowi prawo
  występowania z głosem doradczym. Może również zgła­-
  szać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego mieszkańców
  swojego sołectwa.

§ 12

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjona­riuszom publicznym.

§ 13


 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współ­
  działa z Radą Sołecką.

 2. Rada Sołecka składa się z 5-9 osób.

 3. Dwa sołectwa mające wspólny terytorialnie zakres działa­
  nia mogą powołać jedną Radę Sołecką.

 4. Podział kompetencji Sołtysów w przypadku powołania
  jednej Rady Sołeckiej ustanawia Rada Sołecka.

 5. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
  Sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy i ini­-
  cjatywny.

 6. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej

1 raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

 1. Radny z sołectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedze­-
  niu Rady Sołeckiej.

 2. Rada Sołecka w szczególności:
 1. Opracowuje i przedkłada zebraniu projekty uchwał
  w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
  przez zebranie

 2. Opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projek­-
  ty programów pracy sołectwa

 3. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego

 4. Decyduje w sprawach samorządu mieszkańców wsi
  w postępowaniu administracyjnym

 5. Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi
  w celu wspólnej realizacji zadań.

9. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informację o dzia­-
łalności Rady Sołeckiej.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 14


Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy miesz­kańcy sołectwa zameldowani na tym terenie i posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 15 Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:DZ. URZ. WOJ. ŚL .Nr 94 — 5866 — Poz. 2493

 1. z własnej inicjatywy,

 2. z inicjatywy Rady Sołeckiej,

 3. z inicjatywy radnego z danego terenu,

 4. na żądanie co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych
  do udziału w zebraniu,

 5. na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.Pobieranie 0.88 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna