Dział: rewolucja francuska I czasy napoleońskiePobieranie 256.66 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar256.66 Kb.
  1   2
Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy i realizacji założonych

z historii ,,Poznajemy przeszłość” w klasie III Gimnazjum

w roku szkolnym 2015/2016

nauczyciel prowadzący Iwona Kolańska


DZIAŁ: REWOLUCJA FRANCUSKA I CZASY NAPOLEOŃSKIE
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:
- wymienia główne przyczyny rewolucji
- wymienia i ocenia skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej
- wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej

- wyjaśnia, w jaki sposób realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy

- określa prawa, które gwarantowała obywatelom konstytucja francuska

- opisuje zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych


- wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego
- ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona
- wskazuje na mapie Księstwo Warszawskie, Raszyn

- przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego

- wymienia decyzje kongresu w sprawie polskiej
- wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolitą Krakowską

Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

- poprawnie posługuje się terminami: Zgromadzenie Narodowe, Stany Generalne, Zgromadzenie Konstytucyjne, Konstytuanta, Deklaracja praw człowieka i obywatela, monarchia konstytucyjna stan trzeci

- poprawnie posługuje się terminami: Konwent Narodowy, żyrondyści, jakobini, gilotyna, Trybunał Rewolucyjny, dyrektoriat

- omawia rolę Maksymiliana Robespierre'a

- podaje daty wydarzeń: 27 lipca 1794 r. (9 thermidora roku II) – przewrót thermidoriański

-podaje daty wydarzeń: , 3 września 1791 r. – konstytucja francuska• poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, ustawa zasadnicza, monarchia konstytucyjna

- podaje lata wydarzeń: 1799 r. – zamach 18 brumaire’a, 1804 r. – koronacja cesarska Napoleona Bonapartego, 1805 r. – bitwa pod Austerlitz, 1812 r. – wyprawa na Moskwę, 1813 r. – bitwa pod Lipskiem

- poprawnie posługuje się terminami: zamach stanu, konsulat, pierwszy konsul, Kodeks Napoleona, departament, konkordat, blokada kontynentalna, hegemonia, Związek Reński

- podaje lata wydarzeń: 1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech, 1807 r. – utworzenie Księstwa Warszawskiego, 1815 r. – likwidacja Księstwa Warszawskiego

- przedstawia dokonania postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, księcia Józefa Poniatowskiego

- podaje lata wydarzeń: 1814 r. – zwołanie kongresu w Wiedniu, 1815 r. – bitwa pod Waterloo

- poprawnie posługuje się terminami: „tańczący kongres, restauracja, równowaga europejska, legitymizm, Związek Niemiecki

Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

- podaje lata wydarzeń: 1789 r. – wybuch Wielkiej Rewolucji ,14 lipca 1789 r. – zdobycie Bastylii, 21 stycznia 1793 r. – egzekucja Ludwika XVI Francuskiej, 1791 r. – uchwalenie konstytucji francuskiej

- charakteryzuje problemy społeczne Francji przed wybuchem rewolucji francuskiej

-omawia etapy rewolucji francuskiej

-poprawnie posługuje się terminami: rojaliści, przewrót thermidoriański

- podaje lata wydarzeń: 1806 r. – bitwy pod Jeną i Auerstedt, 1807 r. – bitwy pod Iławą Pruską i Frydlandem

- omawia zmiany, jakie zostały wprowadzone na mocy Kodeksu Napoleona

- wymienia skutki wyprawy Wielkiej Armii na Rosję

- lokalizuje na mapie terytoria przyłączone do Francji przed 1812 r.

- poprawnie posługuje się terminami: Legia Naddunajska, dekret grudniowy

- przedstawia dokonania postaci: Fryderyka Augusta I, Karola Kniaziewicza

- omawia udział Polaków w bitwach na Półwyspie Iberyjskim

- poprawnie posługuje się terminami: 100 dni Napoleona, system Metternicha

- przedstawia dokonania postaci: Aleksandra I, Fryderyka Wilhelma III, Roberta Stewarta Castlereagha, Klemensa von Metternicha, Charlesa Talleyranda

- wskazuje na mapie Europy zmiany terytorialne wprowadzone w 1815 r.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

- ocenia postawę króla Ludwika XVI omawia reformy, które zmieniły sytuację społeczeństwa we Francji

- uzasadnia oświeceniowy charakter konstytucji francuskiej

- charakteryzuje sytuację międzynarodową Francji w epoce napoleońskiej

- opisuje przebieg wojen napoleońskich do 1813 r.

- opisuje uzbrojenie armii Księstwa Warszawskiego

- zna postanowienia kongresu wiedeńskiego

Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

omawia skutki jakie rewolucja francuska przyniosła swemu państwu i państwom europejskim

porównuje konstytucje francuskie z amerykańską i polską

 ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona

- omawia kampanie napoleońskie

- ocenia dokonania Napoleona

- ocenia, jakie konsekwencje dla Europy przyniosły postanowienia kongresu wiedeńskiego
DZIAŁ: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

zna i stosuje pojęcia: Kongresówka, Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie, konstytucja, opozycja

wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo

Poznańskie

wymienia decyzje kongresu wiedeńskiego dotyczące ziem polskich

wymienia przynajmniej dwie najważniejsze zasady ustroju Królestwa Polskiego

wymienia przynajmniej po jedynym osiągnięciu Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie

wymienia tajne organizacje opozycyjne działające na ziemiach polskich

zna i stosuje pojęcia: powstanie, Noc Listopadowa, detronizacja, konfiskata, zesłanie, rusyfikacja

umieszcza na osi czasu powstanie listopadowe

zna i stosuje daty: 29 XI 1830 r. (wybuch powstania), X 1830 r. (uznanie powstania za narodowe), I 1831 r. (detronizacja Mikołaja I), 1831 r. (wojna z Rosją, upadek powstania)

wymienia przynajmniej jedną przyczynę wybuchu powstania i jeden skutek

przedstawia ogólny przebieg powstania listopadowego

zna i wyjaśnia kim byli: Piotr Wysoki, Józef Sowiński, Emilia Plater, Mikołaj I

zna i stosuje pojęcia: emigracja, Hotel Lambert, emisariusze

wymienia główne ośrodki emigracji

wymienia postacie związane z Wielką Emigracją

podaje przykłady dzieł powstałych na emigracji

zna i stosuje pojęcia: powstanie krakowskie, rabacja galicyjska, rzeż galicyjska, internowanie

podaje datę powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej, a także wskazuje miejsca wydarzeń na mapie

rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej

podaje która organizacja przygotowała powstanie w 1846 r.

wymienia datę uwłaszczenia chłopów w Galicji i lokalizuje ją na osi czasu

wymienia najważniejsze wydarzenia Wiosny Ludów w zaborze austriackim i pruskim

podaje przynajmniej dwa najważniejsze osiągnięcia z dziedziny kultury w Królestwie Polskim

wymienia co najmniej trzy miasta na ziemiach polskich, w których działały szkoły wyższe

wskazuje co najmniej dwa przykłady działań mających na celu ocalenie i utrwalenie kultury narodowej

wymienia postacie związane z rozwojem kultury na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim (Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic, Samuel Bogumił Linde, Wojciech Bogusławski, Fryderyk Chopin, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Aleksander Fredro, Józef Maksymilian Ossoliński


Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

wymienia przynajmniej dwie najważniejsze zasady ustroju Królestwa Polskiego

wymienia przynajmniej po jedynym osiągnięciu Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie

wymienia tajne organizacje opozycyjne działające na ziemiach polskich w gospodarce, kulturze i szkolnictwie

ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie

wymienia cele polskich organizacji spiskowych działających na terenie Królestwa Polskiego i ziem włączonych do Rosji

zna i stosuje pojęcia: sprzysiężenie w Szkole Podchorążych, stan wojenny, zesłanie, rusyfikacja

wymienia przyczyny i skutki wybuchu powstania listopadowego

wyjaśnia, dlaczego sejm zdetronizował Mikołaja I

zna i wyjaśnia kim byli: Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński

charakteryzuje przebieg powstania listopadowego stosując mapę

zna i stosuje pojęcia: Młoda Europa, Młoda Polska,

wymienia i charakteryzuje postacie związane z Wielką Emigracją

wskazuje na mapie kierunki i ośrodki emigracji

charakteryzuje główne ośrodki emigracji i podaje cele jakie stawiały sobie poszczególne ugrupowania

na podstawie tekstu źródłowego wymienia przynajmniej dwie tezy programu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego

wymienia przyczyny i skutki wybuchu powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej

zna postacie Ludwik Mierosławski, Jakub Szela, Edward Dembowski

charakteryzuje przebieg powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej

wymienia co miało skłonić chłopów do udziału w powstaniu krakowskim

charakteryzuje najważniejsze wydarzeniami postacie Wiosny Ludów w zaborze austriackimi pruskim

wskazuje na mapie miejsca wydarzeń Wiosny Ludów na ziemiach polskich

wymienia Polaków, którzy brali udział w wydarzeniach Wiosny Ludów w państwach europejskich

podaje i omawia najważniejsze osiągniięcia z dziedziny kultury w Królestwie Polskim

wymienia i wskazuje na mapie miasta na ziemiach polskich, w których działały szkoły wyższe

wskazuje przykłady działań mających na celu ocalenie i utrwalenie kultury narodowej


Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

zna i stosuje pojęcia: cenzura, Związek Filaretów, Towarzystwo Patriotyczne, układ celny, edykt regulacyjny, bazar

analizuje na mapie zmiany terytorialne dotyczące ziem polskich w XIX wieku

wymienia i opisuje główne zmiany w gospodarce Królestwa Polskiego

charakteryzuje cele polskich organizacji spiskowych działających na terenie Królestwa Polskiego i ziem włączonych do Rosji

porównuje sytuację Polaków w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Poznańskim

zna i wyjaśnia kim byli: Ksawery Drucki- Lubecki, Hipolit Cegielski, Walerian Łukasiński,

umieszcza na osi czasu poszczególne wydarzenia związane z powstaniem listopadowym

charakteryzuje przyczyny wybuchu powstania listopadowego, rozróżnia i omawia przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne powstania listopadowego

wskazuje na mapie miejsca bitew powstańczych i wymienia polskich dowódców, którzy kierowali poszczególnymi walkami

wymienia argumenty stron, które brały udział w sporze o przyszłość powstania

umieszcza na osi czasu poszczególne wydarzenia związane z Wielką Emigracją

wymienia i opisuje różnicę między koncepcjami politycznymi i drogą do niepodległości Hotelu Lambert, Gromad Ludu Polskiego, Towarzystwa Demokratycznego Polskiego

omawia na przykładach znaczenie dziedzictwa Wielkiej Emigracji

rozumie tragizm losów emigranta politycznego

wyjaśnia, jaką rolę w programach emigracyjnych odgrywała sprawa chłopska

umieszcza na osi czasu poszczególne wydarzenia związane z powstaniem krakowskim i rabacją chłopską

wymienia i charakteryzuje przyczyny oraz skutki wybuchu powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej

ocenia rolę władz austriackich podczas wydarzeń związanych z powstaniem Karkowskim i rabacja chłopską

umieszcza na osi czasu poszczególne wydarzenia związane z Wiosną Ludów na ziemiach polskich

wyjaśnia, dlaczego Wiosna Ludów nie odbyła się w zaborze rosyjskim

wymienia i wskazuje na mapie miejsca, gdzie na ziemiach polskich działały towarzystwa naukowe, opisuje ich roię

charakteryzuje przykłady działań mających na celu ocalenie i utrwalenie kultury narodowej

wyjaśnia znaczenie inicjatyw prywatnych i społecznych dla powstania polskich instytucji kulturalnych i naukowych

wymienia obiekty zaprojektowane przez Antonio Corazzi w Polsce i wskazuje ich

charakterystyczne cechy

charakteryzuje działalność postaci związane z rozwojem kultury na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim (Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic, Samuel Bogumił Linde, Wojciech Bogusławski, Fryderyk Chopin, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Aleksander Fredro, Józef Maksymilian Ossoliński
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

analizuje wybrane zapisy konstytucji Królestwa Polskiego i na ich podstawie wyciąga wnioski na temat ustroju i suwerenności Królestwa

porównuje ustrój Królestwa Polskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej, Wielkiego Księstwo Poznańskiego, podaje i omawia podobieństwa i różnice

opisuje okoliczności powstania organizacji

analizuje wybrane zapisy konstytucji Królestwa Polskiego i na ich podstawie wyciąga wnioski na temat ustroju i suwerenności Królestwa

porównuje ustrój Królestwa Polskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej, Wielkiego Księstwo Poznańskiego, podaje i omawia podobieństwa i różnice

opisuje okoliczności powstania organizacji

analizuje przebieg Nocy Listopadowej, plan bitwy pod Grochowem, Ostrołęką

charakteryzuje stosunek państw i ludów do powstania

opisuje skutki powstania listopadowego na ziemiach polskich (we wszystkich zaborach)

analizuje fragmenty źródeł historycznych, literatury związanej z powstaniem listopadowym i na ich podstawie wyciąga wnioski

opisuje bohaterów powstania listopadowego i ocenia przywódców powstania

analizuje fragmenty źródeł historycznych, literatury związanej z Wielką Emigracja i na ich podstawie wyciąga wnioski

porównuje programy polityczne poszczególnych obozów

ocenia znaczenie emigracji dla kultury polskiej

charakteryzuje rolę Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w powstaniu krakowskim

ocenia udział Polaków w wystąpieniach Wiosny Ludów i jego znaczenie dla sprawy polskiej

na podstawie analizy różnorodnych źródeł wskazuje związki przyczynowo- skutkowe

wydarzeń związanych z Wiosną Ludów na ziemiach polskich

ocenia rolę takich instytucji jak Akademia Krakowska, Liceum Krzemienieckich, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Jagiellońska


Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie

- porównuje represje po powstaniu listopadowym jakie dotknęły Polaków w trzech zaborach

- dokonuje oceny działalności polskich ugrupowań na emigracji po powstaniu listopadowym

- omawia osiągnięcia w dziedzinie kultury z czasu emigracji po powstaniu listopadowym

- porównuje cele oraz znacznie powstania krakowskiego i powstania wielkopolskiego

- porównuje sytuację Polaków po kongresie wiedeńskim na ziemiach polskich


DZIAŁ: ŁAD WIEDEŃSKI W EUROPIE I WALKA O JEGO ZMIANĘ
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- wyjaśnia i stosuje pojęcia: statek parowy, parowóz, urbanizacja, kapitalista, robotnik, alfabet Morse`a

wymienia przynajmniej dwie charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej

podaje przynajmniej po jednym przykładzie pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju przemysłu dla naturalnego środowiska

identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ich zastosowania

wymienia zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX wieku na podstawie wybranego źródła historycznego

wyjaśnia i stosuje pojęcie romantyzm

wymienia cechy sztuki romantycznej

podaje datę, cel obrad kongresu wiedeńskiego i wskazuje na mapie miejsce obrad

wymienia i wskazuje na mapie państwa, do których należał decydujący głos podczas obrad kongresu wiedeńskiego

przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego, uwzględniając decyzje w sprawie polskiej

wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie

wyjaśnia i stosuje pojęcia: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm

wymienia przynajmniej pod dwa główne założenia liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu

podaje przykłady idei narodowych występujących w Europie w pierwszej połowie XIX w.

wyjaśnia pojęcie Wiosna Ludów, rewolucja lutowa, Republika Rzymska, parlament frankfurcki

zna wydarzenia związane z datami II 1848r. (rewolucja lutowa), III 1848 r. (rewolucja w Wiedniu, powstanie na Węgrzech), IV 1848r. (bitwa pod Miłosławiem), VI 1848r.

podaje cele wydarzeń określanych jako Wiosna Ludów oraz sposoby walki o te cele

wymienia postać gen. Józefa Bema
Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

wyjaśnia i stosuje pojęcia: rewolucja przemysłowa, cywilizacja przemysłowa, migracja, bezrobocie, strajk

wymienia przynajmniej trzy charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej

podaje przynajmniej po dwa przykłady pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju przemysłu dla naturalnego środowiska

identyfikuje, a także wymienia wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania

opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX wieku na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych

wymienia cechy i sztuki romantycznej i je opisuje

podaje przykłady malarzy epoki romantyzmu

wymienia przykłady przynajmniej trzech budowli neogotyckich

wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie

wyjaśnia i stosuje pojęcia liberalizm gospodarczy, węglarze (karbonariusze)

wymienia i charakteryzuje główne założenia liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu

pracując z teksami źródłowymi rozpoznaje poszczególne idee występujące w pierwszej połowie XIX w.

podaje cele ruchów narodowych na przykładzie Niemiec i Włoch

wyjaśnia dlaczego poparcie powstania w Grecji było złamaniem zasady legitymizmu

podaje przykłady prób łamania porządku pokongresowego

przyporządkowuje postać historyczną do państwa, a także szereguje w kolejności wydarzenia historyczne związanie z Wiosną Ludów

wskazuje na mapie miejsca, gdzie odbyły się główne manifestacje Wiosny Ludów

wyjaśnia hasło „Za naszą i Wasza wolność”

opisuje wydarzenia Wiosny Ludów na terenach należących do Habsburgów

omawia przyczyny wybuchu powstania na Węgrzech i próby zjednoczenia Włoch

charakteryzuje przebiegi skutki rewolucji lutowej we Francji


Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

wymienia cechy charakterystyczne cywilizacji przemysłowej

umieszcza na osi czasu rewolucję przemysłową i wskazuje na mapie państwa z nią związane

podaje i omawia pozytywne i negatywne skutki rozwoju przemysłu dla naturalnego środowiska

wymienia twórców wynalazków w dziedzinie fizyki, chemii,

opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX wieku na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych i wyciąga wnioski

wymienia postulaty konkretnych grup społecznych np. robotników

umieszcza na osi czasu epokę romantyzmu

opisuje wybrany obraz malarza epoki romantyzmu pod względem związków z epoką

opisuje przykłady budowli neogotyckich w Europie kongresie uzyskały status neutralności i kraje, które tworzyły Królestwo Niderlandów

ocenia skuteczność zasad legitymizmu i równowagi sił

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z kongresem wiedeńskim, czyli początek obrad i zakończenie

wymienia inicjatorów zawarcia Świętego Przymierza, charakteryzuje okoliczności podpisania dokumentu i jego zasady

wyjaśnia i stosuje pojęcia liberalizm gospodarczy, węglarze (karbonariusze),

wymienia i charakteryzuje główne założenia liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu

pracując z teksami źródłowymi rozpoznaje poszczególne idee występujące w pierwszej połowie XIX w.

podaje cele ruchów narodowych na przykładzie Niemiec i Włoch

wyjaśnia dlaczego poparcie powstania w Grecji było złamaniem zasady legitymizmu

podaje przykłady prób łamania porządku pokongresowego

porównuje założenia liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu wskazując różnice między ideami dotyczące państwa, jednostki,

wymienia przyczyny i skutki rewolucji lipcowej we Francji

charakteryzuje przebieg wydarzeń związanych z ruchami narodowymi i narodowościowymi w poszczególnych państwach Europy i umieszcza je na osi czasu, a także wyciąga wnioski

przygotowuje zestawienie chronologiczne wydarzeń związanych z Wiosną Ludów i umiejscawia je na osi czasu

wyjaśnia przyczyny wprowadzenia nazewnictwa Wiosna Ludów dla wydarzeń z lat 1848- 1849

opisuje sytuację polityczną i gospodarcza w państwach europejskich przed wybuchem Wiosny Ludów

podaje przyczyny niepowodzeń związanych z zjednoczeniem Niemiec

opisuje rolę gen. Józefa Bema w wydarzeniach Wiosny Ludów
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

podaje daty i osoby związane z poszczególnymi wynalazkami

rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie rozwoju rewolucji przemysłowej

na podstawie różnych źródeł ocenia zmiany jakie wprowadziła rewolucja przemysłowa w poziomie życia

wskazuje na różnice w rozwoju przemysłowym

na podstawie źródeł ikonograficznych opisuje sposób podróżowania po Europie w pierwszej połowie XIX wieku

analizuje i ocenia malarstwo romantyczne

porównuje sztukę romantyzmu z już poznanymi rodzajami sztuki i opisuje różnice

porównuje style architektoniczne na podstawie źródeł ikonograficznych i wyciąga wnioski

wymienia i charakteryzuje przykłady budowli neogotyckich w swoim regionie

opisuje rolę polityków poszczególnych państw uczestniczących w kongresie wiedeńskim w ostatecznych ustaleniach

wymienia myśliciel związanych z poszczególnymi ideami społecznymi i opisuje ich rolę w tworzeniu doktryny

charakteryzuje zalety monarchii konstytucyjnej

omawia rolę praw politycznych na wybranych przykładach ruchów z pierwszej połowy XIX w.

opisuje rolę bohaterów wydarzeń „Wiosny Ludów” z poszczególnych państw

ocenia udział Polaków w wydarzeniach Wiosny Ludów

 podaje i omawia różnice między przebiegiem Wiosny Ludów w poszczególnych krajach

Europy


Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- porównuje stopień rozwoju przemysłowego poszczególnych państw europejskich

- porównuje założenia ideologii powstałych w I poł. XIX wieku

- ocenia znaczenie skutków wojny krymskiej dla Polaków z zaboru rosyjskiego

- omawia przyczyny, przebieg i skutki wystąpień z okresu Wiosny Ludów dla państw w których miały miejsce, wskazuje podobieństwa i różnice

- ocenia wpływ osiągnięć w nauce i technice z I poł. Xix wieku dla ówczesnych ludziDZIAŁ: ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

wyjaśnia i stosuje pojęcia: teoria ewolucji, pozytywizm

wyjaśnia, kim był Karol Darwin

podaje przynajmniej dwa najważniejsze wynalazki i odkrycia w drugiej połowie XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne ich zastosowania

wymienia nowe środki transportu i opisuje korzyści, jakie przyniosło ich wynalezienie

wyjaśnia i stosuje pojęcia: teoria względności, druga rewolucja przemysłowa,

potrafi połączyć w pary wynalazki i nazwiska ich twórców

podaje przynajmniej cztery najważniejsze wynalazki i odkrycia w drugiej połowie XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne ich zastosowania

ocenia na podstawie źródeł pisanych i ikonograficznych, które odkrycia i wynalazki drugiej połowy XIX w. wpłynęły na poprawę warunków życia ludzi

wymienia pozytywne i negatywne zmiany spowodowane procesem uprzemysłowienia

wyjaśnia i stosuje pojęcia: analfabetyzm, szczepionka, praca najemna, igrzyska olimpijskie, metro, prasa

wymienia przynajmniej po jednej zmianie w życiu codziennym drugiej połowy XIX w., które zaszły w takich dziedzinach jak :zdrowie, oświata, obyczajowość, kultura

na podstawie ilustracji wymienia przynajmniej dwie zmiany, jakie zaszły w wyglądzie miast w drugiej połowie XIX w.

wyjaśnia i stosuje pojęcia: analfabetyzm, szczepionka, praca najemna, igrzyska olimpijskie, metro, prasa

wymienia przynajmniej po jednej zmianie w życiu codziennym drugiej połowy XIX w., które zaszły w takich dziedzinach jak: zdrowie, oświata, obyczajowość, kultura na podstawie ilustracji

- wymienia przynajmniej dwie zmiany, jakie zaszły w wyglądzie miast w drugiej połowie XIX w.

wyjaśnia i stosuje pojęcie sztuki plastyczne

wymienia przynajmniej czterech malarzy, którzy tworzyli w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w.

umie na podstawie podanych przykładów połączyć dzieło sztuki ze stylem

rozpoznaje na ilustracjach budynki secesyjne

wyjaśnia i stosuje pojęcia: prawo wyborcze, ruch sufrażystek, partia polityczna, naród, republika

wymienia czteroprzymiotnikowe prawa wyborcze (powszechne, równe, bezpośrednie, tajne)

wymienia przynajmniej dwa przykłady procesu demokratyzacji życia politycznego w drugiej połowie XIX w.

wymienia przynajmniej jeden przykład postulatów sufrażystek

wyjaśnia i stosuje pojęcia: związki zawodowe, marksiści, anarchiści, terror, encyklika

wymienia przynajmniej dwie przyczyny rozwoju ruchu socjalistycznego

wyjaśnia kim był Karol Marks

wymienia przynajmniej dwa hasła ruchu socjalistycznego opracowane przez Karola Marksa

wymienia przynajmniej jedną postać historyczną związaną ze zjednoczeniem Włoch

umie na podstawie podanych przykładów połączyć postać historyczną z fragmentem biografii

wymienia państwa, które miały wpływy polityczne na terenie Włoch przed zjednoczeniem i wskazuje je na mapie

wyjaśnia kim był Giuseppe Garibaldi

wyjaśnia i stosuje pojęcia: autonomia, monarchia dualistyczna

wymienia przynajmniej po jednej postaci historycznej związanej ze zjednoczeniem Niemiec i powstaniem Austro- Węgier

wymienia główne etaty zjednoczenia Niemiec

wyjaśnia, dlaczego do zjednoczenia Niemiec doszło w Wersalu

wyjaśnia i stosuje pojęcia: kolonializm, ekspansja, metropolia, protektorat, dominium, strefa wpływów

wymienia i wskazuje na mapie kontynenty, na których w drugiej połowie XIX w. istniały kolonie państw europejskich

podaje przynajmniej po jednym pozytywnym i negatywnym skutku polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej i kolonizowanych społeczności i państw

wymienia posiadłości kolonialne przynajmniej jednego państwa europejskiego i wskazuje je na mapie

wyjaśnia i stosuje pojęcia: secesja, abolicjoniści

wyjaśnia kim był Abraham Lincoln

wymienia przynajmniej jedną przyczynę i jeden skutek wojny secesyjnej
Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

wyjaśnia i stosuje pojęcia: imperializm, strefa wpływów

wymianie różne typy posiadłości kolonialnych w drugiej połowie XIX w.

podaje powody, dlaczego kraje europejskie zakładały kolonie

podaje przynajmniej po dwa pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej i kolonizowanych społeczności i państw

analizuje mapę świata drugiej połowy XIX w.

wskazuje na mapie kierunki ekspansji kolonialnej głównych państw i ich kolonie

podaje daty i osoby związane z poszczególnymi wynalazkami

rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie drugiej rewolucji przemysłowej

opisuje wygląd zakładu przemysłowego w XIX w.

charakteryzuje na czym polegała działalność korporacji w drugiej połowie XIX wieku

wyjaśnia i stosuje pojęcia: analfabetyzm, szczepionka, praca najemna, igrzyska olimpijskie, metro, prasa

wymienia przynajmniej po jednej zmianie w życiu codziennym drugiej połowy XIX w., które zaszły w takich dziedzinach jak: zdrowie, oświata, obyczajowość, kultura

wyjaśnia i stosuje pojęcia: pasteryzacja, kultura masowa

wymienia powody, które miały wpływ na likwidację zjawiska głodu

wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w świecie w drugiej połowie XIX w.

wyjaśnia i stosuje pojęcia: secesja, realizm, impresjonizm, kubizm, abstrakcjonizm, ekspresjonizm

umie na podstawie podanych przykładów połączyć twórcę ze stylem, który reprezentuje w sztuce

wymienia cechy charakterystyczne takich stylów jak: secesja, realizm, impresjonizm,

kubizm, abstrakcjonizm, ekspresjonizm,

podaje przykłady malarzy reprezentujących takie style jak: secesja, realizm, impresjonizm, kubizm, abstrakcjonizm, ekspresjonizm

wymienia przykłady przynajmniej trzech budowli neogotyckich

wyjaśnia i stosuje pojęcia: monarchia konstytucyjna, monarchia parlamentarna, prawo wyborcze, syjonizm

wymienia i charakteryzuje czteroprzymiotnikowe prawa wyborcze (powszechne, równe, bezpośrednie, tajne)

wymienia ograniczenia prawa wyborczego w państwach europejskich w drugiej połowie XIX w.

charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji życia politycznego

wymienia postulaty sufrażystek

wymienia przynajmniej dwa cele ruchów narodowych w drugiej połowie XIX w. budynków secesyjnych

wymienia przyczyny rozwoju ruchu socjalistycznego

opisuje działalność związków zawodowych w Wielkiej Brytanii

wymienia hasła ruchu socjalistycznego opracowane przez Karola Marksa

wymienia (nazywa) główne nurty ruchu socjalistycznego

wymienia przynajmniej po jednym celu zawiązania I i II Międzynarodówki

wymienia metody walk i anarchistów

zna postacie i dokonania: Camillo di Cavoura, Józefa Mazziniego, Giuseppe Garibaldiego, Wiktora Emanuela oraz datę 1864 r. (zjednoczenie Włoch),

wymienia polityków włoskich, którzy odegrali ważną rolę w procesie jednoczenia Włoch

wymienia państwa, które miały wpływy polityczne na terenie Włoch przed zjednoczeniem

wymienia etapy zjednoczenia Włoch

wskazuje na mapie miejsce bitwy pod Solferino

rozumie i wymienia przyczyny odrodzenia się dążeń zjednoczeniowych we Włoszech

zna postacie i dokonania: Napoleona III, Ottona von Bismarcka oraz daty 1870 r. (wojna francusko-pruska), 1871 r. (zjednoczenie Niemiec)

rozumie i wymienia przyczyny odrodzenia się dążeń zjednoczeniowych w Niemczech

charakteryzuje politykę Bismarcka i ocenia jej skutki

wyjaśnia co umożliwiło Prusom przeprowadzenie zjednoczenia Niemiec

opisuje okoliczności powstania Cesarstwa Niemieckiego

podaje przyczyny, które wpłynęły na przekształcenie cesarstwa austriackiego w monarchię austro- węgierską

wymienia, co wpłynęło na szybki wzrost liczby ludności Stanów Zjednoczonych w XIX w.

wymienia przyczyny i skutki wojny secesyjnej

rozróżnia flagę Unii od flagi Konfederacji
Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

wyjaśnia i stosuje pojęcia: monopol, kartel, korporacja, akcje

wyjaśnia, jaką rolę odegrały poglądy Karola Darwina na rozwój nauki

podaje wynalazki oraz ich twórców związane z szybkim przekazem informacji

na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych opisuje na czym polegały zmiany w nauce, które dokonały się w drugiej połowie XIX w.

omawia i charakteryzuje pozytywne i negatywne zmiany spowodowane procesem uprzemysłowienia

wyjaśnia i stosuje pojęcia: aseptyka, ubezpieczenia społeczne, systemy emerytalne

charakteryzuje zmiany jakie zaszły w medycynie i miały wpływ na ochronę zdrowia pacjentów

opisuje wygląd wielkiego miasta przemysłowego w XIX w. i wyjaśnia na czym polegało unowocześnienie miast i ich rozwój w drugiej połowie XIX w.

wyjaśnia, czym była kultura masowa i podaje powody rozwoju kultury masowej

wyjaśnia i stosuje pojęcia: aseptyka, ubezpieczenia społeczne, systemy emerytalne

charakteryzuje zmiany jakie zaszły w medycynie i miały wpływ na ochronę zdrowia pacjentów

opisuje wygląd wielkiego miasta przemysłowego w XIX w. i wyjaśnia na czym polegało unowocześnienie miast i ich rozwój w drugiej połowie XIX w.

wyjaśnia, czym była kultura masowa i podaje powody rozwoju kultury masowej

wyjaśnia i stosuje pojęcia: fowizm, futuryzm

opisuje cechy charakterystyczne takich stylów jak: secesja, realizm, impresjonizm, kubizm, abstrakcjonizm, ekspresjonizm, fowizm, futuryzm

opisuje wybrany obraz malarza z drugiej połowy XIX w. i na początku XX w.

porównuje style architektoniczne na podstawie źródeł ikonograficznych i wyciąga wnioski

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z walka o poszerzenie prawa wyborczego i rozwojem monarchii konstytucyjnej oraz parlamentarnej

podaje cechy konstytucji oktrojowanej

porównuje monarchię i republikę, podaje przynajmniej dwie różnice między systemami

wymienia prawa, których domagali się demokracji w drugiej połowie XIX w.

wymienia postulaty sufrażystek i charakteryzuje ich metody walki

wymienia przyczyny powstania nowoczesnych partii politycznych w drugiej połowie XIX


umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z ruchem robotniczym i socjalistycznym w drugiej połowie XIX w.

wymienia i charakteryzuje przyczyny rozwoju ruchu socjalistycznego

podaje przyczyny podziału w ruchu socjalistycznym i je charakteryzuje

wymienia cele zawiązania I i II Międzynarodówki, podaje kto je założył

pracując z teksami źródłowymi rozpoznaje idee ruchu socjalistycznego występujące w drugiej połowie XIX w.

podaje przykład przynajmniej jednej encykliki związanej z kwestiami robotniczymi i wymienia związanego z nią papieża

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane ze zjednoczeniem Włoch

wyjaśnia, dlaczego najważniejszą rolę w zjednoczeniu Włoch odegrało Królestwo Sardynii, podaje przynajmniej dwa powody

charakteryzuje etapy zjednoczenia Włoch i opisuje znaczenie bitwy pod Solferino

analizuje zmiany na mapie politycznej świata spowodowane procesami zjednoczeniowymi

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane ze zjednoczeniem Niemiec i powstaniem Austro- Węgier

w oparciu o mapę wyjaśnia dlaczego Francja była przeciwna zjednoczeniu Niemiec

wymienia skutki zjednoczenia Niemiec dla sytuacji międzynarodowej

analizuje zmiany na mapie politycznej świata spowodowane procesami zjednoczeniowymi

drogę Prus do przywództwa w Związku Niemieckim

umieszcza na osi czasu poszczególne wydarzenia związane kolonizacja świata w drugiej połowie XIX w.

wymianie i opisuje różne typy posiadłości kolonialnych w drugiej połowie XIX w.

podaje powody, dlaczego kraje europejskie zakładały kolonie

podaje przyczyny jakie spowodowały, że państwa europejskie zdobywały i utrzymywały kontrole nad posiadłościami kolonialnymi

ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej i kolonizowanych społeczności i państw

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z budowaniem potęgi Stanów Zjednoczonych w XIX w.

charakteryzuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej

wyjaśnia, co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu Stanów Zjednoczonych z XIX w.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

rozumie i opisuje różnice między Związkiem Niemieckim i Cesarstwem Niemieckim

charakteryzuje skutki zjednoczenia Niemiec dla sytuacji międzynarodowej

charakteryzuje rolę wybranych polityków niemieckich, którzy odegrali ważną rolę w procesie jednoczenia Niemiec

charakteryzuje rolę wybranych polityków włoskich, którzy odegrali ważną rolę w procesie jednoczenia Włoch

ocenia skutki zjednoczenia Włoch i charakteryzuje je z wykorzystaniem mapy

na podstawie źródeł ikonograficznych wyjaśnia role Wiktora Emanuela II w zjednoczeniu Włoch

wyjaśnia znaczenia flagi włoskiej i omawia sposób jej powstania

określa chronologię wydarzeń i umieszcza na osi czasu daty odkryć w dziedzinie nauki i techniki w drugiej połowie XIX w.

podaje daty i osoby związane z poszczególnymi wynalazkami

rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie drugiej rewolucji przemysłowej

opisuje wygląd zakładu przemysłowego w XIX w.

charakteryzuje na czym polegała działalność korporacji w drugiej połowie XIX wieku

na podstawie tekstów źródłowych opisuje i charakteryzuje zmiany w obyczajowości w drugiej połowie XIX w., a także wskazuje związki przyczynowo- skutkowe między zmianami społeczno- ekonomicznymi a sposobami spędzania wolnego czasu

podaje związki przyczynowo- skutkowe między rozwojem medycyny, a poprawom stanu zdrowia społeczeństwa

analizuje i ocenia malarstwo z drugiej połowy XIX w. i na początku XX w.

porównuje sztukę z drugiej połowy XIX w. i na początku XX w. ze sztuką romantyzmu

wymienia i charakteryzuje przykłady budowli secesyjnych w swoim regionie

opisuje przykłady budowli secesyjnych w Europie

na podstawie tekstów źródłowych porównuje prawa wyborcze wybranych państw

(Szwajcarii, Francji, Austro- Węgier), wskazuje podobieństwa i różnice

na podstawie źródeł ikonograficznych wymienia i charakteryzuje środki przekazu stosowane przez polityków w drugiej połowie XIX w.

charakteryzuje przyczyny powstania nowoczesnych partii politycznych w drugiej połowie XIX w.

wymienia i charakteryzuje cele ruchów narodowych w drugiej połowie XIX w.

na podstawie tekstu źródłowego porównuje stanowisko Kościoła katolickiego wobec kwestii robotniczej i socjalistów

charakteryzuje stosunek Kościoła katolickiego do ruchu socjalistycznego

ocenia metody walki poszczególnych nurtów ruchu socjalistycznego w drugiej połowie XIX wieku

porównuje poglądy marksistów, socjalistów, anarchistów, podaje podobieństwa i różnice

charakteryzuje na podstawie źródeł ikonograficznych zależności między krajami kolonizującymi, a krajami kolonizowanymi

na podstawie danych statystycznych analizuje zjawiska i wyciąga wnioski

charakteryzuje przyczyny i skutki rywalizacji mocarstw w Chinach

wskazuje na mapie współczesne państwa na terenach dawnych kolonii, porównuje nazwy dawnych państw kolonialnych z nazwami państw współcześnie

opisuje flagę Unii i flagę Konfederacji i wyjaśnia symbolikę

opisuje przebieg wojny secesyjnej wykorzystując mapę, wymienia i lokalizuje na mapie największe bitwy i dowódców

na podstawie tekstów źródłowych charakteryzuje sytuację Indian
Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- charakteryzuje zjednoczenie Włoch z kontekście porównania tego wydarzenia z ruchami zjednoczeniowymi w innych częściach Europy oraz ze zjednoczeniem państwa niemieckiego

- omawia podobieństwa i różnice w procesie zjednoczenia Niemiec i Włoch

- ocenia przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych

- omawia politykę kolonialną państw europejskich w XIX wieku

- wymienia możliwości wykorzystania wynalazków i odkryć naukowych z II poł. XIX wieku w różnych dziedzinach życia oraz wskazuje pozytywne i negatywne zastosowania tych odkryć

- ocenia przebieg procesu demokratyzacji życia politycznego w państwach europejskich w II poł. XIX wieku

- omawia twórców kultury przełomu XIX i XX wieku i przedstawia ich najważniejsze dziełaDZIAŁ: POLACY W II POŁOWIE XIW WIEKU

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

porządkuje chronologicznie wydarzenia dotyczące Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania styczniowego

nazywa ugrupowania przed wybuchem powstania styczniowego i ich programy

umie połączyć postać historyczną z organizacją (Komitet Centralny Narodowy, Towarzystwo Rolnicze, Delegacja Miejska)

wyjaśnia kim był Aleksander Wielopolski, Andrzej Artur Zamojski, Leopold Kronenberg, Jarosław Dąbrowski

zna i stosuje pojęcia: branka, dyktatura, represje, manifest

umieszcza na osi czasu wybuch i upadek powstania styczniowego

wymienia przynajmniej jedną przyczynę wybuchu powstania i jeden jego skutek

zna i stosuje daty:22 I 1863 r. (wybuch powstania), 2 III 1864 r. (dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim), 5 VIII 1864 r. (powieszenie Traugutta na stokach Cytadeli)

zna i wyjaśnia kim byli: Romuald Traugutt, Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz

zna i stosuje pojęcia: rusyfikacja, autonomia, germanizacja, hakata

wymienia przynajmniej po jednej przyczynie zaostrzenia polityki wobec Polaków w zaborach rosyjskim i pruskim

podaje przykłady rusyfikacji i germanizacji na ziemiach polskich

zna symbole walki o polskość i ich rolę, czyli Michała Drzymałę, Dzieci z Wrześni

- rozwija skróty: PPS, SDKPiL, ZRP, PPSD

umie połączyć lidera z partią polityczną, z którą jest związany

wyjaśnia kim był: Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Roman Dmowski

wymienia grupy społeczne, które wzięły udział w wystąpieniach rewolucyjnych

opisuje na czym polega strajk i jakie były przykłady strajków w 1905

wymienia kierunki w kulturze i sztuce polskiej w drugiej połowie XIX w. oraz na początku XX w.

wyjaśnia kim byli: Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz, Kazimierz Przerwa- Tetmajer, Stanisław Wyspiański, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Jan Matejko, Maksymilian Gierymski, Juliusz Kossak, Leon Wyczółkowski, Julian Fałat, Aleksander Gierymski


Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

wymienia przywódców i nazwy organów stojących na czele czerwonych i białych

wymienia, kto założył Towarzystwo Rolnicze

wymienia przynajmniej dwa założenia polityki Aleksandra Wielopolskiego wobec Rosji

wyjaśnia, dlaczego mimo niesprzyjających okoliczności podjęto decyzję o wybuchu powstania

wymienia przyczyny i skutki powstania styczniowego

wymienia, na czyją pomoc liczyli powstańcy

przedstawia ogólny przebieg powstania styczniowego

wskazuje na mapie miejsca zesłań Polaków

zna i stosuje pojęcia: lojalizm, trójlojalizm, „nędza galicyjska”

wymienia przyczyny zaostrzenia polityki wobec Polaków w zaborach rosyjskim i pruskim

wyjaśnia, jakie ułatwienia dla polskiego życia kulturalnego przyniosła autonomia galicyjska

wymienia sposoby działania władz pruskich, za pomocą których usiłowano wspierać napływ ludności niemieckiej na tereny zaboru pruskiego wyjaśnia znaczenie skrótu„endecja”

wymienia nazwy partii działających na ziemiach polskich reprezentujących: ruch ludowy, ruch narodowy, ruch socjalistyczny

wymienia, na jakich terenach rozwijał się ruch socjalistyczny, umie powiązać partię polityczną z jednym z nurtów, ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich

wymienia przynajmniej jeden powód powstania ruchu ludowego na terenie Galicji

wymienia przynajmniej dwa skutki rewolucji 1905 r. w Królestwie Polskim i na ziemiach polskich wcielonych do Rosji

wymienia powody rozłamu w PPS

podaje przykłady, kiedy literatura i sztuka przyczyniły się do podtrzymania polskości

opisuje na czym polegała„Młoda Polska”

podaje przykłady budynków secesyjnych

opisuje jakie znaczenie miały stroje symbolizujące żałobę narodową

Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

wymienia i charakteryzuje przynajmniej przyczyny zaostrzenia polityki wobec Polaków w zaborach rosyjskim i pruskim

wyjaśnia, jakie znaczenie dla zachowania i rozwoju kultury polskiej miała autonomia galicyjska

wyjaśnia na przykładach, dlaczego walka z polskością łączyła się z walką z Kościołem katolickim

opisuje sposoby działania władz pruskich, za pomocą których usiłowano wspierać napływ ludności niemieckiej na tereny zaboru pruskiego

wyjaśnia, dlaczego w latach 50-tych XIX w. car zdecydował się na przeprowadzenie reform w Rosji i jakie miały one wpływ na sytuację Królestwa Polskiego

wymienia przyczyny manifestacji patriotycznych ludności polskiej przed wybuchem powstania styczniowego

ocenia program białych i czerwonych

ocenia reformy polityki Aleksandra Wielopolskiego i podaje przyczyny jej niepowodzenia

wymienia sposoby, jakimi przywódcy powstania styczniowego zamierzali zachęcić chłopów do udziału w walce

omawia przyczyny i skutki powstania styczniowego

charakteryzuje przebieg powstania styczniowego stosując mapy

wyjaśnia, na jakich terenach i dlaczego rozwijał się ruch socjalistyczny

podaje powody podziału ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich

opisuje, jak i dlaczego doszło do powstania ruchu ludowego na terenie Galicji

podaje i omawia powody, dla których ruch ludowy nie zdobył dużego wpływu na terenie zaboru pruskiego

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z rewolucją 1905 – 1906 w Królestwie Polskim

opisuje stosunek polskich partii politycznych do wydarzeń z 1905 r.

charakteryzuje skutki rewolucji 1905 r. w Królestwie Polskim i na ziemiach polskich wcielonych do Rosji

wyjaśnia, w jaki sposób literatura i sztuka przyczyniły się do podtrzymania polskości

wymienia dzieła i autorów reprezentujących w literaturze pozytywizm, powieść historyczną, modernizm

wymienia i opisuje, które ze zmian w życiu codziennym w okresie od powstania styczniowego do I wojny światowej uważasz za najważniejsze

wymienia dzieła i autorów reprezentujących w sztukach plastycznych relatywizm, malarstwo historyczne
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

ocenia działalność postaci: Aleksander Wielopolski, Andrzej Artur Zamojski, Leopold Kronenberg, Jarosław Dąbrowski

porównuje żądania wysunięte wobec cara przez białych w 1862 r. i postulaty rządu polskiego z 1831 r., wskazuje podobieństwa i różnice

analizuje obrazy Artura Grottgera i na ich podstawie charakteryzuje przebieg powstania styczniowego

ocenia powstanie styczniowe oraz jego przywódców

porównuje powstanie listopadowe i styczniowe pod względem czasu trwania, uwarunkowań zewnętrznych, obszaru objętego powstaniem władz, charakteru walk; do porównania wykorzystuje źródła historyczne

analizuje malarstwo historyczne oraz teksty pieśni patriotycznych związanych z powstaniem styczniowym

wyjaśnia na czym polegała praca organiczna i wskazuje jej związki z pozytywizmem

analizuje źródła historyczne (pisane, ikonograficzne, statystyczne) i na ich podstawie wyciąga wnioski na temat sytuacji Polaków na terenie trzech zaborów

analizuje malarstwo historyczne przedstawiające sytuację

ocenia zachowania Polaków w poszczególnych zaborach i ich postawy patriotyczne

porównuje programy dwóch nurtów ruchu socjalistycznego, charakteryzuje podobieństwa i różnice

omawia powody, dla których narodowi demokraci uważali inne ugrupowania polityczne za szkodzące sprawie polskiej

ocenia działania poszczególnych partii politycznych działających na ziemiach polskich, w kwestii sprawy polskiej

analizuje na podstawie tekstów źródłowych programy, ideologie poszczególnych partii politycznych działających na ziemiach polskich

charakteryzuje przebieg rewolucji 1905 – 1906

ocenia rolę kultury polskiej pod zaborami i dla zachowania polskości

porównuje życie codzienne na wsi i w miastach, opisuje podobieństwa i różnice

wyjaśnia, dlaczego Kraków stał się ośrodkiem polskiej kultury

wyjaśnia rolę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w wychowaniu młodzieży


Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- ocenia przyczyny, przebieg i klęskę powstania styczniowego

- omawia politykę zaborców w poszczególnych zaborach wobec rozwoju kultury polskiej

- porównuje rozwój gospodarczy w trzech zaborach

- omawia i porównuje programy polityczne partii powstałych na ziemiach polskich

- wyjaśnia rolę historii w kształtowaniu polskiej kultury narodowejDZIAŁ: PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

wyjaśnia i stosuje pojęcia: shogun, narodnicy, ochrana Duma Państwowa, mienszewicy, bolszewicy

wymienia przynajmniej jeden czynnik, który zadecydował o szybkim rozwoju Japonii w drugiej połowie XIX w.

wymienia partie, które powstały w Rosji w końcu XIX w. i na początku XX w

wyjaśnia, o co toczyła się i jak zakończyła się wojna rosyjsko- japońska w latach 1904- 1905

wymienia przynajmniej jedną przyczynę i jeden skutek rewolucji 1905 r. w Rosji

wie, kim był Włodzimierz Iljicz Ulianow (Lenin)

zna i stosuje pojęcia: „kocioł bałkański”, „wojna bałkańska”, „serdeczne porozumienie”, Trójprzymierze, Trójporozumienie

wymienia państwa, które należały do poszczególnych bloków i wskazuje je na mapie

porządkuje chronologicznie powstanie Trójprzymierza, Trójporozumienia, wojen bałkańskich

zna daty: 1915–1916 (ludobójstwo Ormian), 1916 r. (bitwa pod Verdun), 1917 r. (przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny , rewolucja lutowa, przewrót bolszewicki), III1918 r. (pokój brzeski), 11XI 1918 r. (kapitulacja Niemiec)

zna i stosuje pojęcia: państwa centralne, ententa, wojna pozycyjna, konferencja pokojowa

porządkuje chronologicznie wydarzenia związane z I wojną światową

wymienia bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowe oraz umiejscawia je na politycznej mapie świat i Europy

wymienia skutki I wojny światowej

zna daty: 1917 r. (rewolucja lutowa, przewrót bolszewicki), III 1918 r. (pokój brzeski)

zna i stosuje pojęcia: wojna domowa, dyktatura proletariatu, rewolucja

umie połączyć postać historyczną z funkcją, którą sprawowała

wyjaśnia kim byli: Lenin, Lew Trocki, Mikołaj II

wyjaśnia polityczne i społeczno- gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 r.

zna i stosuje pojęcia: sprawa polska, legionista, niepodległość

zna daty: 1914 r. (utworzenie Legionów Polskich), 5 XI 1916 r. (akt 5 listopada), 1917 r. (Komitet Narodowy Polski w Paryżu, 14 punktów Wilsona)

charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej oraz opisuje poglądy zwolenników różnych orientacji politycznych

zna i rozwija skróty: ZWC, TKSSN, POW

zna daty: 1918 r. (powstanie Naczelnej Rady Ludowej, Polskiej Komisji Likwidacyjnej, rządu lubelskiego), 11 XI1918 r. (przekazanie Piłsudskiemu władzy nad wojskiem przez Radę Regencyjną)

umie połączyć osobę z organem władzy polskiej, z którą był związany

wymienia polskie formacje zbrojne w czasie I wojny światowej i lokalizuje je na mapie

wyjaśnia kim byli: gen. Józef Dowbór- Muśnicki, gen. Józef Haller, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos

wymienia trzy wydarzenia, które miały miejsce 11 XI1918 r. w Polsce
Na ocenę dostateczną uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dopuszczającą a ponadto:

wyjaśnia na czym był kryzys przysięgowy i jak do niego doszło

podaje datę powstania Komitetu Narodowego Polski i określa jego znaczenie

wymienia wydarzenia z okresu I wojny światowej na arenie międzynarodowej, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości

wymienia pierwsze ośrodki państwowości polskiej i wskazuje je na mapie

określa czynniki składające się na odzyskanie przez Polskę niepodległości

ocenia wysiłek Polaków w walce o niepodległość

opisuje sylwetki wybitnych Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości

charakteryzuje przyczyny odzyskania przez Polskę niepodległości

wymienia przynajmniej dwa czynniki, które zadecydowały o powodzeniu szybkiej modernizacji i uprzemysłowienia Japonii w drugiej połowie XIX w.

podaje powody reform w Rosji w końcu XIX w. i na początku XX w.

wymienia przynajmniej jeden cel, jaki stawiały sobie poszczególne partie, które powstały w Rosji w końcu XIX w. i na początku XX w.

wyjaśnia jak zakończyła się wojna rosyjsko-japońska w latach 1904-1905

wymienia przyczyny i skutki rewolucji 1905 r. w Rosji

wyjaśnia, w jaki sposób polityka zagraniczna Niemiec pod koniec XIX w. wpłynęła na układ sił w Europie

podaje powody, dla których Francja i Wielka Brytania zawarły porozumienie i odrzuciły tradycyjną wrogość

wymienia przyczyny oraz skutki wojen bałkańskich

charakteryzuje bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowe

wymienia poszczególne etapy działań wojennych i zastosowanie nowych rodzajów broni, wykorzystuje mapę

opisuje na czym polega wojna pozycyjna

opisuje sposób zakończenia I wojny światowej

wymienia skutki zastosowania nowych rodzajów broni oraz środków technicznych w I wojnie światowej

opisuje okoliczności obalenia caratu w Rosji

wymienia przyczyny wycofania się bolszewików z wojny

wymienia powody wybuchu wojny domowej w Rosji

wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy przez bolszewików

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z rewolucją i wojną domową w Rosji

charakteryzuje przyczyny wycofania się bolszewików z wojny i znaczenie pokoju brzeskiego

charakteryzuje, na czym polegała dwuwładza w Rosji

podaje przyczyny interwencji wojsk ententy w Rosji

wymienia skutki przejęcia władzy przez bolszewików dla Rosji i Europy

porównuje na czym polegała orientacja niepodległościowa i prorosyjska

opisuje z wykorzystaniem mapy, w jakich okolicznościach i gdzie powstały pierwsze polskie formacje wojskowe
Na ocenę dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dostateczną a ponadto:

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z wojną rosyjsko-japońską, rewolucją 1905 r. w Rosji

wymienia i opisuje czynniki, które zadecydowały o powodzeniu szybkiej modernizacji

i uprzemysłowienia Japonii w drugiej połowie XIX w.

charakteryzuje powody reform w Rosji w końcu XIX w. i na początku XX w.

wyjaśnia, czym była w Rosji ochrana i jakie miała cele

charakteryzuje przyczyny i skutki rewolucji 1905 r. w Rosji

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z powstaniem Trójprzymierza, Trójporozumienia, wojen bałkańskich

wymienia i charakteryzuje skutki powstania Trójprzymierza, Trójporozumienia

omawia, wykorzystując mapę, przyczyny oraz skutki wojen bałkańskich

wymienia najważniejsze bitwy w I wojnie światowej i wskazuje je na mapie

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z I wojną światową

omawia charakter poszczególne etapów działań wojennych i zastosowania w nich nowych rodzajów broni, wykorzystuje mapę

wymienia skutki polityczne, społeczne i gospodarcze I wojny światowej

podaje powody, które przesądziły o zwycięstwie wojsk ententy

wymienia najważniejsze postanowienia traktatu pokojowego zawartego w Wersalu z Niemcami

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane ze sprawą polską na początku I wojny światowej

wymienia i lokalizuje na mapie oddziały polskie walczące po stronie państw centralnych i po stronie aliantów

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z rewolucją i wojną domową w Rosji

charakteryzuje przyczyny wycofania się bolszewików z wojny i znaczenie pokoju brzeskiego

charakteryzuje, na czym polegała dwuwładza w Rosji

podaje przyczyny interwencji wojsk ententy w Rosji

wymienia skutki przejęcia władzy przez bolszewików dla Rosji i Europy

umieszcza na osi czasu wydarzenia związane polską drogą do niepodległości

opisuje okoliczności wydania Aktu 5 listopada i jego znaczenie dla sprawy polskiej

opisuje okoliczności, w jakich doszło do przejęcia władzy przez Piłsudskiego

ustala chronologię wydarzeń listopadowych na ziemiach polskich
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę dobrą a ponadto:

na podstawie tekstu źródłowego wymienia i charakteryzuje swobody jakie uzyskali mieszkańcy Rosji na mocy Manifestu październikowego

wykorzystując mapę omawia przyczyny i skutki wojny rosyjsko- japońskiej w latach 1904- 1905

na podstawie tekstu źródłowego wymienia i charakteryzuje przykłady reform w Japonii

wymienia i charakteryzuje zmiany wprowadzone w Rosji za Aleksandra II i Aleksandra III, a także podaje podobieństwa i różnice

analizuje fragmenty źródeł historycznych (pisanych, ikonograficznych) i na ich podstawie wyciąga wnioski na temat zawierania sojuszy przed wybuchem I wojny światowej

charakteryzuje plany wojenne Niemiec przed I wojną światową, ocenia znaczenie tych planów dla sprawy polskiej

omawia skutki polityczne, społeczne i gospodarcze I wojny światowej

charakteryzuje, z wykorzystaniem mapy, na czym polegał system wersalski

analizuje fragmenty źródeł historycznych (pisanych, ikonograficznych) i na ich podstawie wyciąga wnioski na temat rewolucji i wojny domowej w Rosji

ocenia wpływ dwuwładzy w Rosji na sytuację wewnętrzną i międzynarodową kraju

ocenia metody stosowane przez bolszewików w Rosji, w tym okoliczności obalenia caratu

analizuje fragmenty źródeł historycznych (pisanych, ikonograficznych) i na ich podstawie wyciąga wnioski na temat sprawy polskiej na początku I wojny światowej

analizuje fragmenty źródeł historycznych (pisanych, ikonograficznych) i na ich podstawie wyciąga wnioski na temat polskiej drogi do niepodległości

na podstawie tekstów źródłowych określa i charakteryzuje ustrój przyszłego państwa polskiego

Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- wskazuje na przełomowe znaczenie sprawy polskiej orędzia prezydenta USA Thomasa Wodorowa Wilsona

- ocenia wysiłek Polaków w odzyskaniu niepodległości (koncepcje, postawy, dokonania)

- omawia losy rodziny carskiej po przewrocie bolszewickim

- uzasadnia powstanie Ligii Narodów dla zachowania pokoju na świecie

- omawia przyczyny, przebieg i skutki wojny japońsko-rosyjskiej i wojen bałkańskich

- charakteryzuje zmiany w umundurowaniu wojska w I wojnie światowej


Przedmiotowy system oceniania z historii uczniów klas I – III w Gimnazjum w Parchowie w roku szkolnym 2015/2016, z uwzględnieniem uczniów, którzy mają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kryteria na poszczególne oceny z historii

w klasach gimnazjalnych I - III:


Pobieranie 256.66 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna