Dział Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonymPobieranie 22.26 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.26 Kb.
Kraków, dnia 21.12.2005 r.

Dział Zaopatrzenia


Sekcja Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMDyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie,

os. Złotej Jesieni 1, ogłasza przetarg nieograniczony, numer sprawy 126/ZP/2005 na dostawę

odczynników do oznaczeń substancji narkotycznych leków i alkoholu etylowego

metodą Emit wraz z dzierżawą aparatu ( analizatora).

(CPV: 24.49.65.00)
Odczynniki: Acetaminofen Reagent, Emit Acetaminofen Kalibrator, TDM Kontrola Dade Liquid plus - Multi Pack, Etanol Reagent, Etanol Kalibrator Negative, Etanol Kalibrator 100, Etanol Kontrole LOW, Etanol Kontrole HIGH, Amfetamina Reagent, Benzodiazepiny urine Reagent, Benzodiazepiny serum Reagent, Benzodiazepiny serum kalibrators, Opiaty Reagent, THC Reagent, Emit Kalibrator Level 1, Emit Kalibrator Level 2, Emit Kalibrator Level 3, Emit Kalibrator Level 5, Blank System Solution, Sputofluol 10%, Sample Cups, Sample Tubes, Potassium Dichromate 8 Abs, Carbamazepine Assay, Carbamazepine Calibrators, Barbiturates assay, Salicylates Assay, Salicylates Assay kalibrators, Creatinine Perfect Reagent Kit, Creatinine Validy Calibrators 20, Creatinine Validy Calibrators Negative, Methadone Assay


 • Termin realizacji:

 1. dzierżawa aparatu (analizatora) oraz sukcesywne dostawy odczynników przez okres 3 lat od daty podpisania umowy.

 2. dostawa w/w urządzenia do 3 tygodni od momentu podpisania przedmiotowej umowy

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Ofertę w zapieczętowanej i oznaczonej kopercie należy składać w kancelarii Szpitala pokój numer 249 lub wysłać listem poleconym na adres Szpitala jw.
 • Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2006 roku o godzinie 11.00

 • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.01.2006 roku o godzinie 11.30 w sali nr 15B Sekcja Zamówień Publicznych ( II piętro).
 • Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela :

inż. Grażyna Kruk– Inspektor ds. Zamówień Publicznych – tel. 012 64 68 207

 • Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela :

mgr Ewa Gomółka, dr n.farm Beata Bystrowska, Pracownia Toksykologii tel. 012 64 68 312


 • Kryteria oceny ofert:

 1. cena odczynników 80%

 2. ocena parametrów technicznych i jakościowych 10%

 3. koszt dzierżawy 10 %

W kryterium ocena „parametrów technicznych i jakościowych” Komisja przyzna punktację na podstawie formularza ofertowego określającego spełnianie parametrów granicznych: urządzenie nowe z możliwością pracy w systemie Random Access, chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, możliwość wykonania badań w moczu, surowicy i osoczu, automatyczne monitorowanie ilości odczynników na pokładzie aparatu, detekcja objętości materiału badanego, wydajność powyżej 80 testów na godzinę, możliwość doładowania odczynników i próbek w czasie pracy analizatora, rotor z kuwetami wielorazowego użytku ze stacją mycia kuwet w analizatorze, możliwość wykluczenia zużytej kuwety bez konieczności wymiany rotora, wbudowany system kontroli jakości dwukierunkowa komunikacja z komputerem RS 232C, wyposażenie w czytnik paskowy.

W kryterium koszt dzierżawy Komisja oceni najniższy miesięczny czynsz dzierżawy brutto.


 • Wymagania dotyczące terminu realizacji zamówienia oraz usług serwisowych:

 • dostawa aparatu (analizatora) do 3 tygodni od momentu podpisania przedmiotowej umowy

 • okres gwarancji aparatu (analizatora) nie krótszy niż 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia.

 • Wykonawca zapewnia obsługę serwisową w ciągu 48 godzin od powzięcia telefonicznej wiadomości /potwierdzonej faxem/, zapewnia aparat (analizator) zastępczy na czas naprawy, pokrywa koszty przeglądów, konserwacji z uwzględnieniem konieczności wymiany materiałów zużywalnych, po każdym przeglądzie technicznym Wykonawca wydaje świadectwo sprawności urządzenia.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg załączonego wzoru – druk nr 5 do specyfikacji);

 2. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert;
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 6. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;


 7. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

 8. Świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o Wyrobach Medycznych oraz warunkami zasadniczymi dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro klasyfikowanych w wykazie A i B z uwzględnieniem przepisów przejściowych:

a) deklaracja zgodności CE producenta /dotyczy wszystkich produktów do diagnostyki in vitro/

 1. b) certyfikat jednostki notyfikującej /nie dotyczy odczynników niesklasyfikowanych w wykazie A i B)

 2. c) wpis/potwierdzenie zgłoszenia oferowanego wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania /dotyczy wszystkich odczynników do diagnostyki in vitro/.

 3. d) świadectwa dopuszczenia aparatu (analizatora) do obrotu i używania zgodnie z przeznaczeniem.

 1. aktualne katalogi w języku polskim lub w języku obcym (z zastrzeżenie pkt.5) wraz z charakterystyką (opisem) przedmiotu zamówienia.

j) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.


 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w oparciu o art. 83 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 • Oferta na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 800,00 zł.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Sekcji Zamówień Publicznych - pok. 15b/II piętro – tel. 64 68 207, lub za zaliczeniem pocztowym faxem (niezwłocznie potwierdzonym pisemnie). Cena SIWZ wynosi : 10,00 zł.
 • Godziny pracy Zamawiającego : poniedziałek-piątek 7:30-15:05.
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu: 14.12.2005 r. W momencie ukazania się w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. od dnia 21.12.2005 r. zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Szpitala oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna