Działania Zgromadzenia Regionów Europy (aer) na rzecz młodzieżyPobieranie 29.38 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.38 Kb.

Działania Zgromadzenia Regionów Europy (AER) na rzecz młodzieży

Celem Zgromadzenia Regionów Europy (AER) jest pełnienie funkcji politycznego wyraziciela Regionów Europy, realizującego w szczególności następujące zadania: 1. Organizowanie i rozwijanie dialogu, konsultacji i współpracy pomiędzy wszystkimi Regionami Europy w poszanowaniu Konstytucji, praw i przepisów oraz traktatów obowiązujących w poszczególnych Krajach, jak również promowanie i poszanowanie różnorodności kulturowej w Europie;

 2. Promowanie regionalizacji w Europie i zachęcanie do stosowania reguł pomocniczości i komplementarności pomiędzy lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi szczeblami instytucjonalnymi;

 3. Promowanie instytucjonalnego uczestnictwa Regionów w procesie podejmowania decyzji, a w celu realizacji tego zadania, zwiększanie ich aktywnej roli w budowaniu Europy, szczególnie w pracach Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa
  i Współpracy w Europie oraz Unii Europejskiej;

 4. Współpraca ze stowarzyszeniami europejskimi reprezentującymi władze lokalne;

 5. Współpraca z Członkami i Organizacjami Stowarzyszenia Międzyregionalnego, które mogłyby w przyszłości przystąpić do AER, oraz wspieranie ich działań;

 6. Prowadzenie własnych programów lub uczestniczenie w programach organizowanych przez osoby trzecie w celu realizacji lub dążenia do realizacji swoich zadań.

Najnowszą inicjatywą AER dedykowaną młodzieży jest Regionalna Sieć Młodzieży (ang. AER Youth Regional Network – YRN) stworzona przez Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions – AER) w 2008 roku. Jest to platforma zrzeszająca regionalne organizacje młodzieżowe, rady i parlamenty z całej Europy. Platforma ta działa jako forum, które pozwala młodym ludziom posiadać wpływ na regionalną i europejską politykę. Jego członkowie dzielą się doświadczeniami i wiedzą specjalistyczną.

Została ona założona 25 listopada 2008 roku w Wiesbaden (Hesja, Niemcy) podczas spotkania 90 młodych ludzi reprezentujących 55 regionów europejskich. Spotkanie to zainicjowało pierwszą i jedyną europejską platformę zrzeszającą regionalne rady młodzieżowe, parlamenty i organizacje.

Młodzieżowa Sieć Regionalna opiera się na założeniu, że podejmowanie decyzji powinno odbywać się zgodnie z zasadą subsydiarności. Oznacza to, że z jednej strony polityka młodzieżowa na europejskim poziomie powinna odzwierciedlać różnorodność regionów


i młodych ludzi tam mieszkających. Z drugiej strony, regionalna polityka młodzieżowa powinna wpisywać się w wymiar europejski, rozwiązywać wspólne problemy, dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Podczas spotkania założycielskiego Młodzieżowej Sieci Regionalnej w Wiesbaden,


90 młodych reprezentantów regionów Europy przyjęło rezolucję, które definiuje podstawowe, strategiczne priorytety Młodzieżowej Sieci Regionalnej:

Dostrzeżenie, że decyzje podejmowane przez europejskie rządy na poziomie krajowym
i regionalnym mają wpływ na młodych ludzi;


Przypomnienie, że młodzi ludzie mają prawo oddziaływać na to, co się dzieje wokół nich;

Zrozumienie, że to młodzi ludzie są przyszłością Europy;

My, jako członkowie młodzieżowych rad regionalnych, parlamentów i organizacji, a także
w imieniu wszystkich młodych ludzi żyjących w Europie
postanawiamy, że Młodzieżowa Sieć Regionalna Zgromadzenia Regionów Europy jest inicjatywą, która będzie:

* wspólną europejską platformą skupiającą organizacje młodzieżowe działającym
na poziomie regionalnym;


* umożliwiać wymianę doświadczeń i praktyk pośród europejskich organizacji młodzieżowych;

* wprowadzać w życie zasadę subsydiarności na polu polityki młodzieżowej;

*przybliżać obywateli do Europy, pokazując im ich lokalną tożsamość, wyjaśniając dzięki temu ideę „jedność w różnorodności”’

Dlatego Młodzieżowa Sieć Regionalna Zgromadzenia Regionów Europy:* ma wpływ na regionalną politykę dot. rynków pracy, zdrowia, edukacji w celu zahamowania tzw. „drenażu mózgów” (ang. drain brain) i zachowania młodych ludzi zdrowych w ciągle zmieniającym się społeczeństwie.

* wspiera szkolnictwo, aby zachęcić młodych ludzi do stawania się przedsiębiorczymi, do podejmowania inicjatyw, do uczestnictwa w tworzeniu polityki regionalnej;

* “zarządza” globalizacją poprzez promowanie wartości i tradycji regionalnych, a także poprzez wymianę lokalnej wiedzy i doświadczeń;

* zachęca młodych ludzi do zmiany regionalnej perspektywy poprzez edukację, do zmiany nastawienia konsumentów poprzez promocję nowych technologii, nowych metod odnawiania energii;

* podejmuje działania w celu przezwyciężenia uprzedzeń, nierówności, ksenofobii i segregacji poprzez podniesienie poziomu szkolnictwa i zapewnienia w nim udziału imigrantów, a także umożliwia wymianę kulturową pomiędzy młodymi Europejczykami.

Postanowienia te, uwzględniając potrzeby i troski młodych ludzi, zostały przyjęte na spotkaniu założycielskim w Wiesbaden 25 listopada 2008 r.Misja Młodzieżowej Sieci Regionalnej obejmuje cztery dziedziny:

 • Zachęcanie do bardziej efektywnej komunikacji między młodymi ludźmi;

 • Promocja idei europejskich i rozwijanie międzyregionalnej współpracy na poziomie europejskim;

 • Zachęcanie do większego udziału młodych w lokalnych i regionalnych procesach demokratycznych;

 • Rozwijanie poczucia społecznej i politycznej odpowiedzialności;

Młodzieżowa Sieć Regionalna ma 4 podstawowe cele: tworzenie europejskiego forum dla młodych ludzi, oddziaływanie na politykę, wymiana najlepszych praktyk, doświadczenie
i promocja zrównoważonego rządzenia.

Tworzenie europejskiego forum dla młodych ludzi

 • Tworzenie europejskiego forum, które pozwala młodym ludziom zajmować sprawami regionalnymi;

 • Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń.

Oddziaływanie na politykę

 • Zaangażowanie młodych ludzi w proces podejmowania decyzji na regionalnym i europejskim poziomie;

 • Rozwijanie wśród młodych ludzi poczucia społecznej i politycznej odpowiedzialności i zachęcanie ich do uczestniczenie w procesach demokratycznych.

Wymiana najlepszych praktyk

 • Podkreślanie zasady subsydiarności w podejmowaniu decyzji;

 • Wspólna praca nad europejskimi projektami i wykorzystywanie funduszy europejskich;

 • Wspólne działania młodych ludzi w wspieraniu procesów powiększenia UE (wiele regionów reprezentowanych w ramach Młodzieżowej Sieci Regionalnej jest spoza UE).

Inne projekty Zgromadzenia Regionów Europy dot. młodzieży:

Szkoła Letnia dla Młodzieży: została zainicjowana w 2001 r. w celu zaproponowania młodym ludziom możliwości nabywania nowych umiejętności, poznawania nowych idei, wymiany doświadczeń z lokalnymi politykami. Coroczne zajęcia w Szkole trwają pięć dni, każda letnia szkoła skupia się na konkretnym temacie, zajęcia odbywają się w jednym z członkowskich regionów Zgromadzenia.

Projekt Młodzi Ambasadorowie Zgromadzenia Regionów Europy: każdy uczestnik Letniej Szkoły jest jednocześnie Młodym Ambasadorem Zgromadzenia Regionów Europy. Ich rola polega na angażowaniu młodych ludzi w podejmowanie wspólnych inicjatyw w swoich regionach. Po zakończeniu zajęć w Letniej Szkole Młodzi Ambasadorowie organizują
w swoich regionach zajęcia związane z tematem zajęć w Szkole. Najlepszy projekt jest nagradzany.

Młodzieżowy Zespół Zgromadzenia Regionów Europy: Młodzieżowy Zespół został powołany aby zaproponować młodym ludziom z europejskich regionów możliwość pracy
w międzynarodowych strukturach Zgromadzenia Regionów Europy. Strategia i działalność Młodzieżowego Zespołu jest implementowana na trzech poziomach: regionalnym (promocja projektów Zgromadzenia na poziomie regionalnym, zaangażowanie w organizowanie przedsięwzięć Zgromadzenia, wspieranie młodych ludzi w regionach ich pochodzenia), europejskim (uczestnictwo i zachęcanie młodych ludzi do uczestniczenia w projektach przeprowadzanych na poziomie europejskim, włączając w to projekty organizowane przez instytucje europejskie), na poziomie Zgromadzenia (współpraca z komitetami Zgromadzenia).

Konkurs „ Czy mówisz po europejsku?” : coroczny konkurs dla młodych ludzi między 14
a 18 rokiem życia, w którym zadaniem jest odpowiedź na pytanie : „Czym dla ciebie jest Europa?”. Poziom europejski konkursu jest poprzedzony regionalnymi i krajowymi etapami.

Nagroda dla najbardziej przyjaznego młodzieży regionu europejskiego: w 2001 roku Zgromadzenie Regionów Europy ustanowiło nagrodę dla najbardziej przyjaznego młodzieży regionu europejskiego. Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata dla regionu, który przedstawi najlepszy projekt bądź inną inicjatywę promującą młodzieżowe wartości.

Stypendium Zgromadzenia Regionów Europy: Zgromadzenie Regionów Europy oferuje roczne stypendia dla studentó w z regionu członkowskiego Zgromadzenia. Stypendium dotyczy studiów magisterskich w zakresie tematyki związanej z lokalną demokracją; pokrywa ono koszty nauki i rocznego utrzymania.

Europejskie Forum Zgromadzenia Regionów Europy: celem forum jest zaangażowane młodych ludzi i lokalnych polityków do debaty z reprezentantami UE na temat przyszłości Europy.

Eurodyssey: międzyregionalny program promujący szkolenie zawodowe i mobilność młodych ludzi w całej Europie.

II Spotkanie Regionalnej Sieci Młodzieżowej AER


W dniach 21-22 maja 2009 roku w Krzyżowej na Dolnym Śląsku odbyło się 2. Spotkanie Regionalnej Sieci Młodzieży AER. W spotkaniu udział wzięło 55 młodych uczestników pochodzących z 27 regionów (w tym trzech polskich: dolnośląskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego) z 18 europejskich państw. Hasło „Kształtując przyszłość Europy –
w przeddzień wyborów parlamentarnych” było myślą przewodnią spotkania, w czasie którego młodzi członkowie sieci wybrali Charlotte Kudé z regionu, Ile-de-France (FR) na pierwszego prezydenta sieci oraz uchwalili program strategiczny na lata 2009-2010.

Charlotte Kudé ma 18 lat, pochodzi z regionu Ile-de-France (Francja), jednego z najbardziej dynamicznych regionów w Europie. W jej żyłach płynie francuska, niemiecka, węgierska, słoweńska i hiszpańska krew, dlatego też uważa ona Europę za ważną część jej tożsamości. Jest liderką narodowej organizacji młodzieżowej, która zabiega o lepsze możliwości edukacyjne oraz członkiem największej partii politycznej we Francji. Po wyborach prezydenta sieci powiedziała: „Jako nowy prezydent Regionalnej Sieci Młodzieży AER chciałabym dzielić się moją motywacją ze wszystkimi młodymi Europejczykami oraz dążyć do lepszej przyszłości poprzez stworzenie interesujących projektów, które zrealizujemy


z sukcesem”.

Podczas wystąpienia kierowanego do uczestników spotkania Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński powiedział, że Regionalna Sieć Młodzieży AER jest wyjątkową inicjatywą, która jednoczy młodych ludzi i młode organizacje z całej Europy. Dzięki tej inicjatywie głos młodych ludzi, niegdyś marginalizowany, dziś jest słyszalny przez innych. Zadania, z którymi Europa musi się zmierzyć w przyszłości, wymagają współpracy, od tego zależy przyszłość Europy. Ten aspekt został także podkreślony przez Jacka Pilawę, reprezentanta Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który stwierdził, że


w Europie istnieje szczególna potrzeba międzyregionalnych powiązań i współpracy pomiędzy młodymi ludźmi. Młodzież z różnych regionów powinna wymieniać się dobrymi praktykami
i wykorzystać wiedzę z tej wymiany w celu ulepszania polityki młodzieżowej w swoich regionach.

Tomasz Bratek z programu Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu” podkreślił, że „Unia Europejska jest jedyną instytucją na świecie, która przeznacza wielką część swojego budżetu na politykę młodzieżową. Młodzi ludzie powinni dostrzec tę możliwość


i wykorzystać ją w jak najlepszy sposób. Młode organizacje, takie jak Regionalna Sieć Młodzieży AER, odgrywają ważną rolę w przekazywaniu nowych pomysłów innym młodym ludziom z różnych regionów oraz mają wpływ na działania na poziomie europejskim”.

Regionalna Sieć Młodzieży AER utworzyła nową strukturę: Zgromadzenie Ogólne Młodzieży składające się z 5 komisji roboczych, których prezydenci, wraz z prezydentem Młodzieżowej Sieci Regionów, tworzą Młodzieżowe Prezydium. Prezydent Młodzieżowej Sieci Regionów jest wybierany na kadencję roczną przez Zgromadzenie Ogólne Młodzieży. Pięć grup roboczych będzie skupiać się i realizować projekty w następujących dziedzinach: Zrównoważony Rozwój, Życie Zawodowe i Młoda Przedsiębiorczość, Kultura i Edukacja, Opieka Zdrowotna, Media i Komunikacja.


Działania Dolnego Śląska na rzecz młodzieży

W dniu 30 marca 2009 roku odbyło się Forum „Radni-młodzież: Czy Dolny Śląsk stać na więcej?”. Podczas spotkania wystąpienia wygłosili Jerzy Pokój – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Piotr Borys – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciel programu „Młodzież w Działaniu”, Karolina Fojcik – przedstawicielka Młodzieżowej Sieci Regionalnej Zgromadzenia Regionów Europy (AER) oraz dr Aldona Wiktorska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas spotkania wybrano siedem osób, które reprezentowały Dolny Śląsk
na Międzynarodowej Konferencji pn. „Kształtowanie przyszłości Europy – w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego” organizowanej przez Młodzieżową Sieć Regionalną Zgromadzenia Regionów Europy (AER) w dniach od 20 do 22 maja 2009 r. we Wrocławiu.

Doktor Aldona Wiktorska-Święcka przedstawiła kilka rekomendacji na rzecz realizacji polityki młodzieżowej na Dolnym Śląsku, między innymi sugerowała, żeby polityka młodzieżowa stała się jednym z filarów polityki rozwoju społecznego Dolnego Śląska, wpisywanym do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku oraz Strategii Społeczeństwa Obywatelskiego. Proponowała także planowanie finansowania wdrażania polityki młodzieżowej na Dolnym Śląsku ze środków budżetowych województwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Działania na rzecz młodzieży mógłby prowadzić Sekretariat Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wskazana byłaby współpraca z uczelniami wyższymi Dolnego Śląska między innymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej młodych ludzi. To ostatnie działanie umożliwiłoby młodym ludziom skuteczniejsze wejście na rynek pracy.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna