Dziennik urzędowy województwa śLĄskiego katowice, dnia 15 października 2004 r. Nr 98Pobieranie 464.92 Kb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar464.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 października 2004 r. Nr 98

TREŚĆ: Poz.:

INFORMACJE2775 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2004 r. odmawiającej zmiany decyzji z dnia 24 lipca 2003 r. w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w części dotyczącej prowadzonej przez jej Oddział Terenowy w Częstochowie działalności polegającej na zaopatrzeniu w ciepło odbiorców z terenu Gliwic i Bytomia (woj. śląskie). 4603

OBWIESZCZENIA2776 — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 6 października 2004 r. w sprawie zmian w składach rad 4604

POROZUMIENIA2777 — Aneks Nr 3 z dnia 31 sierpnia 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 września 2003 r. pomiędzy Powiatem Gliwickim a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej. 4605

2778 — Porozumienie zawarte w dniu 1 września 2004 r. pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Miastem Jaworznem w sprawie przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tomaszowskiego i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie przez „Miasto". 4606

2779 — Porozumienie zawarte w dniu 1 września 2004 r. pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Miastem Jaworznem w sprawie przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tomaszowskiego i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie przez „Miasto". 4607

2780 — Porozumienie zawarte w dniu 1 września 2004 r. pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Miastem Jaworznem w sprawie przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tomaszowskiego i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie przez „Miasto". 4608

2781 — Porozumienie zawarte w dniu 27 września 2004 r. pomiędzy Miastem Katowice a Powiatem Mikołowskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzanie postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Mikołowskiego. 4609

UCHWAŁY RAD GMIN2782 — Uchwała Nr XXIV/175/2004 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na rok 2005. 4610

2783 — Uchwała Nr 472/XXXV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 4611

2784 — Uchwała Nr XIX/180/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 4613

2785 — Uchwała Nr 123/XIX/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 4614

2786 — Uchwała Nr 125/XIX/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. 4616

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4602 —

2787 — Uchwała Nr 126/XV/2004 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 4618

2788 — Uchwała Nr 141/XVI/2004 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Konopiska 4619

2789 — Uchwała Nr XXV/344/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Mikołów oraz obwodów tych szkół. 4620

2790 — Uchwała Nr XXIV/214/2004 Rady Gminy Nędza z dnia 6 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 4620

2791 — Uchwała Nr XXII/169/2004 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orzeszu. 4621

2792 — Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Gminy w Pilchowicach z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. 4623

2793 — Uchwała Nr XIX/122/2004 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/107/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. 4624

2794 — Uchwała Nr XVIII/133/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy. 4624

2795 — Uchwała Nr XX/118/2004 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce. 4628

2796 — Uchwała Nr XXIV/177/2004 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 4630

2797 — Uchwała Nr XXIV/179/2004 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu ustalania i wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę. 4631

2798 — Uchwała Nr XXII/148/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie. 4631

2799 — Uchwała Nr XXVII/232/2004 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/165/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustalenia trybu zbywania komunalnych budynków i lokali mieszkalnych oraz wysokości bonifikaty dla osób fizycznych będących ich najemcami. 4634

2800 — Uchwała Nr XXII/135/2004 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Szczyrku miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 4635

2801 — Uchwała Nr XXIII/247/2004 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat. 4635

2802 — Uchwała Nr XXIII/250/2004 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. 4637

ZARZĄDZENIA2803 — Zarządzenie Nr 366/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzeszu w okręgu wyborczym nr 4. 4638

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4603 — Poz. 2775

2775INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 28 września 2004 r.
NrOWA-4210-94(8)/2004/9356/OTC/RK


Decyzją nr OWA-4210-94(8)/2004/9356/OTC/RK z dnia 28 września 2004 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej: „Prezesem URE") odmówił Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zmiany swojej decyzji z dnia 24 lipca 2003 r. nr OKA-820/9356-A/1/2003/II/RK, w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w części dotyczącej prowa­dzonej przez jej Oddział Terenowy w Częstochowie działal­ności polegającej na zaopatrzeniu w ciepło odbiorców z terenu Gliwic i Bytomia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administ­racyjnego, na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w imieniu której wystąpił Dyrektor Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie ppłk mgr inż. Mirosław Oleszycki, posiadającej koncesje z dnia 14 kwietnia 1999 r.: na wytwarzanie ciepła Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ (z późn. zm.), na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/823


/9356/W/3/99/MJ (z późn. zm.) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ (z późn. zm.) w dniu 6 lipca 2004r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy, do dnia 31 grudnia 2004 r., dla jednostek ciepłowniczych w Bytomiu i Gliwicach, obejmujących właściwością teryto­rialną były Oddział Terenowy Wojskowej Agencji Miesz­kaniowej w Częstochowie, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2003 r. OKA-820/9356-A/1 /2003/ll/RK.

W toku postępowania ustalono, iż decyzją Nr 11/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej powołał Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Jego kierownictwo po­wierzył Panu Ireneuszowi Owsikowi udzielając mu stosow­nego pełnomocnictwa. Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na mocy powyższej decyzji przejął całokształt działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem (§ 1 pkt 1 ww. decyzji).

W dniu 6 września 2004 r. (pismo znak: OWA-4210-94(2)/2004/9356/RK) zwrócono się z zapytaniem do Pana Ireneusza Owsika, czy działając w imieniu Prezesa Wojs­kowej Agencji Mieszkaniowej podtrzymuje wniosek ppłk mgr inż. Mirosława Oleszyckiego w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dotyczącej jednostek ciepłowniczych w Bytomiu i Gliwicach. Zwrócono również na podstawie art. 261 § 1 Kpa uwagę Pełnomocnikowi, że w przypadku odpowiedzi pozytywnej wniosek ten, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i art. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 rozporządze­nia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty

skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

— Dz. U. z 2000 r. Nr 110, poz. 1176 z późn. zm.), powinien
być opłacany (w znakach opłaty skarbowej) w wysokości
5 zł od podania i 50 gr. od każdego z załączników, ponieważ
do wniosku nie została załączona odpowiednia opłata skar­bowa.

W dniu 14 września 2004 r. (znak: ZEC-ZUN-668-6--1/04) Pełnomocnik Prezesa Wojskowej Agencji Miesz­kaniowej Pan Ireneusz Owsik podtrzymał wniosek oraz uzupełnił opłatę skarbową w znakach skarbowych. Wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2003 r. nr OKA-820/9356-A/2003/II/RK Pełnomocnik uzasadnił zaawansowanym procesem przejmowania przez Zespół Energetyki Cieplnej składników majątkowych infrastruktury ciepłowniczej Wojskowej Agencji Mieszka­niowej oraz rozbieżnością w terminach obowiązywania taryf dla poszczególnych jednostek infrastruktury ciepłowniczej WAM wynikającą z uprzedniej właściwości terytorialnej o rzeczowej jednostek strukturalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.W przedmiotowej sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zatem decyzja ostateczna, którą niewątpliwie jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Preze­sem URE, z dnia 24 lipca 2003 r. nr OKA-820/9356-A/ 1/2003/ll/RK, na mocy której Przedsiębiorstwo nabyło prawo, może być co prawda w każdym czasie za jego zgodą zmieniona przez Prezesa URE, który mą wydał, jednak tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie dwie następujące przesłanki:


 1. przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu
  lub zmianie takiej decyzji;


 2. przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
  (a wiece nie każdy!) interes Strony.


Zatem w przypadku, gdy nie jest spełniony jeden z powyższych warunków brak jest podstaw do dokonania zmiany decyzji ostatecznej w ww. trybie.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem z dnia 11 czerwca 2003 r. Sądu Okręgowego w Warszawie

— Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygn. akt XVII Ame 88/02 przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego ma ze swojej natury charakter wyjątkowy, gdyż burzy porządek ustalony prawomocną decyzją admi­nistracyjną.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4604 — Poz. 2775, 2776

W dniu 9 września 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 1 84, poz. 1902). Zgodnie z § 45 ust. 1 ww. rozporządzenia taryfy przedsiębiorstw energetycznych obowiązujące przed dniem jego wejścia w życie, obowiązują do dnia określo­nego w decyzjach Prezesa URE zatwierdzających te taryfy. Stosownie z kolei do treści § 45 ust. 3 tego rozporządzenia, do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, dotyczących taryf, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

Należy zauważyć, że z cytowanych powyżej przepisów wynika, że po dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. po 9 września 2004 r., brak jest podstaw prawnych do przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła poza termin określony w wydanej przez Prezesa URE decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa, ustalony do dnia 30 września 2004 r. Dotychczasowa taryfa została bowiem opracowana wg zasad nieobowiązującego rozpo­rządzenia Ministra gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053).

Jednocześnie, tak w postępowaniu administracyjnym w sprawie zatwierdzenia kolejnej taryfy dla ciepła, jak również w zakresie zmiany okresu obowiązywania taryfy obecnie stosowanej. Prezes URE zobligowany byłby do ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy — w tym przypadku do oceny, czy stosowanie aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła po dniu 30 września 2004 r. nie naruszałoby zasad zawartych w ustawie — Prawo energetyczne, a w szczególności, czy taryfa dla ciepła zapewniałaby jedynie pokrycie kosztów uzasadnionych pro­wadzenia działalności koncesjonowanej przedsiębiorstwa energetycznego oraz ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. W praktyce ocena wniosku Przedsiębiorstwa wymagałaby przeprowadzenia postępo­wania administracyjnego w swoim zakresie odpowiadające­go postępowaniu administracyjnemu w sprawie zatwierdze­nia taryfy dla ciepła.

W świetle analizy przedstawionego przez Przedsiębior­stwo energetyczne wniosku, miarodajnym dla oceny jest stan prawny istniejący w dniu wydania decyzji. W myśl

wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Anty­monopolowego (od 15 grudnia 2002 r. Sąd Okręgowy w Warszawie — Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) z dnia 4 września 2002 r. (sygn. Akt XVII Ame 109/01), utrata mocy dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w spra­wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem powoduje, że zmiana wcześniejszej decyzji nie jest możliwa, z uwagi na fakt, że taryfa nią zatwierdzona została ustalona w oparciu o nieobowiązujące przepisy.

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w § 45 ust. 1 rozpo­rządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kal­kulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem wyraźnie wskazano termin obowiązywania taryfy dla ciepła zatwier­dzonej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia co wskazuje, że celem ustawodawcy nie jest przedłużenie terminu obowiązywania taryf opracowanych wg dotych­czasowych zasad.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przepis szczególny przeciwstawia się przedmiotowej zmianie ter­minu obowiązywania taryfy i w związku z tym uznałem, że nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, umożliwiające zatwier­dzenie zmiany taryfy.

Z uwagi na powyższe Prezes URE odmówił Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zmiany swojej decyzji z dnia 24 lipca 2003 r. nr OKA-820/9356-A/1/2003/II/RK, w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Wojs­kowej Agencji Mieszkaniowej w części dotyczącej prowa­dzonej przez jej Oddział Terenowy w Częstochowie działal­ności polegającej na zaopatrzeniu w ciepło odbiorców z terenu Gliwic i Bytomia.Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki


DYREKTOR

Oddziału Centralnego

Urzędu Regulacji Energetyki

w Warszawie

Warszawa, dnia 28 września 2004 r. Krystyna Gromczyńska2776

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH

z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie zmian w składach rad


Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej­mików województw (tekst jednolity Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z 2003 r. ze zm.)

Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości

I. Rada Miasta Mysłowice w dniu 26 sierpnia 2004 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Alojzego

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4605 — Poz. 2776, 2777

Rancoszka wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 8 — Komitet Wyborczy Wyborców Mysłowice 2002 plus. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Zenon Trzaski — kandydat z tej samej listy, który w wyborach zyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieral­ności.

Rada Miejska w Zabrzu w dniu 13 września 2004 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Romana Dyllusa wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 17 — Komitet Wyborczy Rodziny Zabrzańskie. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Krzysztof Jerzy Partuś — kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w dniu 22 kwietnia 2004 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu rad­nego Stanisława Kostyry wybranego w okręgu wy­borczym nr 1 z listy nr 9 — Komitet Wyborczy Wyborców

Powiatowa Wspólnota Samorządowa. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Krystyna Czajowska — kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. IV. Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 21 czerwca 2004 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Jana Olbrychta wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 9 — Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Województwa Śląskiego. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Władysław Motyka — kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybie­ralności.KOMISARZ WYBORCZY
W KATOWICACH


Mieczysław Brzdąk

2777

ANEKS NR 3

zawarty w dniu 31 sierpnia 2004 r. w Gliwicach
do porozumienia zawartego w dniu 02.09.2003 r.


w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej.

pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego, w imieniu którego działają:

Starosta Gliwicki — Michał Nieszporek

Wicestarosta Gliwicki — Sławomir Adamczyk

a Miastem Gliwice na prawach powiatu reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego dzia­łają:Jan Kaźmierczak — Z-ca Prezydenta Miasta

Strony ustalają co następuje:

§ 1

§ 4 ust. 1 i 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:„1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas jednego roku szkolnego 2004/2005 z możliwością przedłużenia na następny rok szkolny."

„2. Przedłużenie porozumienia następuje w formie pisemnej w terminie do 31 sierpnia 2005 r."

§ 2

§ 5 pkt 2 porozumienia otrzymuje brzmienie: „Złożenia w Powiecie w terminie 14 dni od zakończenia kursu, nie później niż do 22 grudnia danego roku imiennej listy uczniów zgodnie z § 3 ust. 4".§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowią­zującą od 1.09.2004 r.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzempla­rzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewo­dy Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.§ 5

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje­wództwa Śląskiego.


Za Miasto Gliwice

Zastępca Prezydenta Miasta

Jan KAŹMIERCZAK
Za Zarząd Powiatu

STAROSTA

Michał Nieszporek

WICESTAROSTA

Sławomir Adamczyk

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4606 — Poz. 2778

2778POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 września 2004 r.


w sprawie przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tomaszowskiego

i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie przez „Miasto".

pomiędzy Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Andrzej Barański — Starosta

Stanisław Stańdo — Wicestarosta

a Miastem Jaworznem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działają:Paweł Silbert Prezydent

Mariusz Rechul — V-ce Prezydent

zwanym dalej „Miastem"

Na podstawie art. 86 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

strony ustalają co następuje:

§ 1


Powiat Tomaszowski przyjmie do Domu Dziecka w Toma­szowie Maz. dziecko: Ewelinę Flader ur. 09.03.1992 r. zam. Jaworzno, ul. I. Wojennych 1 m 41 (zwanego dalej „Dzieckiem") skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego w Jaworznie Nr III Nsm 98/04 z dnia 26.05.2004 r.

§ 2


 1. „Miasto" ponosi koszty pobytu dzieci w Domu Dziecka
  w Tomaszowie Maz. w wysokości ustalonej i ogłoszonej na dany rok kalendarzowy przez Starostę Tomaszowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 2. Do czasu ukazania się ogłoszenia o jakim mowa w ust. 1 obowiązuje wysokość ustalona za rok poprzedni.

 3. Uregulowanie ewentualnej różnicy w kosztach pobytu powstałej w okresie o jakim mowa w ust. 2 zostaje dokonane w miesiącu następującym po miesiącach, w których ukazuje się ogłoszenie o jakim mowa w ust. 1.
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna