Dziennik urzędowy województwa śLĄskiego katowice, dnia 15 października 2004 r. Nr 98Pobieranie 464.92 Kb.
Strona2/6
Data07.05.2016
Rozmiar464.92 Kb.
1   2   3   4   5   6
§ 3

1. Środki na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. będą przekazywane comiesięcznie do dnia 10-go danego miesiąca na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.-PKO.BP. Nr konta: 03 1020 3916 0000 0002 0025 8590.

2. Podstawą wszczęcia przekazywania środków o jakich mowa w ust. 1 jest skierowanie dzieci do Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. wydane przez Starostę Tomaszowskiego lub z jego upoważnienia przez Dyrektora Powiato­wego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. oraz informacja dyrektora Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. o przyjęciu dzieci do placówki.

§ 4


 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas pobytu dzieci w Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

§ 5

 1. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu.

 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Rozwiązanie porozumienia nie może oznaczać nie zabezpieczenia sytuacji dziecka.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.Miasto

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Mariusz Rechul

Powiat Tomaszowski

STAROSTA

mgr Andrzej Barański

WICESTAROSTA
mgr inż. Stanisław Stańdo


DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 4607 — Poz. 2779

2779POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 września 2004 r.


w sprawie przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tomaszowskiego

i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie przez „Miasto".

pomiędzy Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Andrzej Barański — Starosta
Stanisław Stańdo — Wicestarosta

a Miastem Jaworznem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działają:Paweł Silbert — Prezydent zwanym dalej „Miastem"

Na podstawie art. 86 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)strony ustalają co następuje:

§ 1


Powiat Tomaszowski przyjmie do Domu Dziecka w Toma­szowie Maz. dzieci:

 1. Tomasza Malczyka ur. 23.09.1989r.,

 2. Daniela Malczyka ur. 02.04.1992 r.

zam. Jaworzno, ul. Żywiczna 8 (zwanych dalej „Dziećmi) skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego w Jaworznie 11.03.2004 r., sygn. akt 111 Nsm 30/04 w sprawie umieszcze­nia małoletnich:

§ 2


 1. „Miasto" ponosi koszty pobytu dzieci w Domu Dziecka
  w Tomaszowie Maz. w wysokości ustalonej i ogłoszonej na dany rok kalendarzowy przez Starostę Tomaszow­skiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz­kiego.

 2. Do czasu ukazania się ogłoszenia o jakim mowa w ust. 1 obowiązuje wysokość ustalona za rok po­przedni.

 3. Uregulowanie ewentualnej różnicy w kosztach pobytu
  powstałej w okresie o jakim mowa w ust. 2 zostaje
  dokonane w miesiącu następującym po miesiącach, w których ukazuje się ogłoszenie o jakim mowa w ust. 1.

§ 3

1. Środki na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Tomaszo­wie Maz. będą przekazywane comiesięcznie do dnia 10-go danego miesiąca na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.-PKO.BP. Nr konta: 03 1020 3916 0000 0002 0025 8590.

2. Podstawą wszczęcia przekazywania środków o jakich mowa w ust. 1 jest skierowanie dzieci do Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. wydane przez Starostę Tomaszowskiego lub z jego upoważnienia przez Dyrektora Powiato­wego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. oraz informacja dyrektora Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. o przyjęciu dzieci do placówki.

§ 4


 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas pobytu dzieci
  w Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

§ 5

 1. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu.

 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia poro­zumienia z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypo­wiedzenia.

 3. Rozwiązanie porozumienia nie może oznaczać nie zabez­pieczenia sytuacji dzieci.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.Miasto

PREZYDENT

MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

Powiat Tomaszowski

STAROSTA

mgr Andrzej Barański

WICESTAROSTA

mgr inż. Stanisław Stańdo

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4608 — Poz. 2780

2780POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 września 2004 r.


w sprawie przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tomaszowskiego

i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie przez „Miasto".

pomiędzy Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Andrzej Barański — Starosta
Stanisław Stańdo — Wicestarosta

a Miastem Jaworznem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działają:Paweł Silbert — Prezydent
Mariusz Rechul — V-ce Prezydent

zwanym dalej „Miastem"

Na podstawie art. 86 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

strony ustalają co następuje:

§ 1


Powiat Tomaszowski przyjmie do Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. dziecko: Michała Warskiego ur. 26.10.1987 r. zam. Jaworzno, uI. Wojennych 1 m4 41 (zwanego dalej „Dzieckiem") skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego w Jaworznie Nr III Nsm 98/04 z dnia 26.05.2004 r.

§ 2


 1. „Miasto" ponosi koszty pobytu dzieci w Domu Dziecka
  w Tomaszowie Maz. w wysokości ustalonej i ogłoszonej na dany rok kalendarzowy przez Starostę Tomaszow­skiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz­kiego.

 2. Do czasu ukazania się ogłoszenia o jakim mowa w ust. 1 obowiązuje wysokość ustalona za rok po­przedni.

 3. Uregulowanie ewentualnej różnicy w kosztach pobytu
  powstałej w okresie o jakim mowa w ust. 2 zostaje
  dokonane w miesiącu następującym po miesiącach, w których ukazuje się ogłoszenie o jakim mowa w ust. 1.

§ 3

1. Środki na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. będą przekazywane comiesięcznie do dnia 10-go danego miesiąca na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.-PKO BP. Nr konta: 03 1020 3916 0000 0002 0025 8590.

2. Podstawą wszczęcia przekazywania środków o jakich mowa w ust. 1 jest skierowanie dzieci do Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. wydane przez Starostę Tomaszowskiego lub z jego upoważnienia przez Dyrektora Powiato­wego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. oraz informacja dyrektora Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. o przyjęciu dzieci do placówki.

§ 4


 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas pobytu dzieci
  w Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

§ 5

 1. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu.

 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia poro­ zumienia z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypo­wiedzenia.

 3. Rozwiązanie porozumienia nie może oznaczać nie zabez­pieczenia sytuacji dziecka.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Miasto

PREZYDENT

MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Mariusz Rechul
Powiat Tomaszowski

STAROSTA

mgr Andrzej Barański

WICESTAROSTA

mgr inż. Stanisław Stańdo

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4609 — Poz. 2781

2781POROZUMIENIE
zawarte w dniu 27 września 2004 r.


pomiędzy miastem Katowice reprezentowane przez: Piotra Uszoka Prezydenta Miasta Katowice
działającego na podstawie Uchwały Nr XX/341 /04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9.02.2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiata­mi dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

a

Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają:Henryk Jaroszek—Starosta Powiatu Mikołowskiego Tadeusz Marszolik — Wicestarosta Powiatu Miko­łowskiego

na podstawie Uchwały Nr XXIII/145/2004 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26.08.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Katowice dotyczącego udzielenia dotacji celowej na przeprowadzanie postępowania orzekają­cego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidual­nego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzie­lania innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Mikołow­skiego.

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 46) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho­dach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)

ustala się, co następuje:

§ 1


 1. Powiat Mikołowski przekazuje, a miasto Katowice przyjmuje do realizacji zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, nie­ słyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udziela­nia innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Mikołow­skiego.

 2. Powyższe zadania realizowane będą przez Specjalistycz­ną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowi­cach przy ul. Sokolskiej 26 będącą jednostką organizacyj­ną miasta Katowice, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z terenu Powiatu Mikołowskiego (za pośrednictwem Poradni Psychologiczno -Pedago­gicznej w Mikołowie).

 3. Powiat Mikołowski zobowiązuje się przeznaczyć do­tację do kwoty 6 000 zł. na zadania w roku budżetowym 2004.

§ 2

1. Na realizację zadań określonych w § 1 Powiat Mikołowski zobowiązuje się przekazać miastu Katowice dotację celową w wysokości iloczynu: • wykonanych diagnoz, stawki 50,58 zł za jedną godzi­nę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

 • wykonanych diagnoz, stawki 54,14 zł za jedną godzi­nę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

 • wykonanych diagnoz, stawki 49,95 zł za jedną godzi­nę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

 • wydanych orzeczeń i stawki 104,56 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej,

— wydanych orzeczeń i stawki 91.78 zł za orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania


indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej

i słabo widzącej,

— wydanych orzeczeń i stawki 113,86 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży autystycznej,


 • odbytych spotkań i stawki 48,64 zł za udział w terapii indywidualnej,

 • odbytych spotkań i stawki 6,37 za udział w terapii
  grupowej,

 • odbytych spotkań i stawki 47,74 zł za warsztaty

i konsultacje dla nauczycieli,

— wydanych opinii i stawki 48,64 zł za opinię dla


jednego,

 1. Kwota przekazanej dotacji celowej ulegnie zwiększeniu w przypadku podwyższenia wynagrodzenia pracowni­ków Specjalistycznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej oraz wzrostu wydatków rzeczowych o ustawowy wskaźnik inflacji.

 2. Podstawą do przekazania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 3 będzie miesięczna specyfikacja usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno -Pedago­giczną w Katowicach.

 3. Powiat będzie przekazywał dotację na rachunek miasta Katowice ING BANK Śląski S.A. Oddział Regionalny Katowice Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

 4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym
  w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy
  dzień zwłoki.

 5. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastoso­wanie mają przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywil­nego.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4610 — Poz. 2781, 2782

§ 3

 1. Porozumienie zawarto na okres od 1 września 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej roz­wiązane na zasadzie porozumienia stron.

 3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.

§ 5

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek powiatu zlecającego zadanie.§ 6

Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.Prezydent Katowice

Prezydent

Miasta Katowice

Piotr Uszok

Wiceprezydent Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Zarząd

Powiatu MikołowskiegoSTAROSTA

mgr Henryk Jaroszek

WICESTAROSTA

mgr inż. Tadeusz Marszolik

2782

UCHWAŁA NR XXIV/175/2004 RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycz­nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Rada Gminy Buczkowice postanawia:

§ 1


Określić roczną stawkę podatku od nieruchomości, dla podmiotów wymienionych wart. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) — od bu­dowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalno­ści gospodarczej:

 1. służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, odprowa­dzaniu i oczyszczaniu ścieków w wysokości 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami).

 2. pozostałych w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami).

§ 2


Traci moc § 1 pkt 8 uchwały nr XI/91/2003 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województ­wa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY Buczkowice

lek. med. Alicja Kliś

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4611 — Poz. 2783

2783UCHWAŁA NR 472/XXXV/2004 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 września 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1 990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 i art. 40 ust. 36 i 8—10 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2000 roku Nr 71 poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 roku Nr 125 poz. 1371, z 2002 roku Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216 poz. 1826 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 200 poz. 1953 i Nr 217 poz. 2124), Dz. U. z 2004 roku Nr 173 poz. 1808

Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogo­wego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gmin-

nych na cele nie związane z budową, przebudową, remon­tem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami";

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów bu­dowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz re­klam;

 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1—3.

§ 2

1. Za zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Kategoria Element pasa drogowego

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Jezdnia do 20% szerokości

0,60 zł

0,80 zł

1,60 zł

1,60 zł

Jezdnia od 20% do 50% szerokości

3,50 zł

5,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

Jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zamknięcia

4,50 zł

6,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

Chodnik, plac, ciągi pieszo-jezdne, zatoka, ścieżka rowe­rowa pobocze, pasy dzielące

0,40 zł

0,60 zł

1,20 zł

1,20 zł

pozostałe elementy pasa drogowego

0,40 zł

0,60 zł

1,20 zł

1,20 zł

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4612 — Poz. 2783

§ 3


Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

Kategoria Obszar

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

W pasie drogowym z wyjąt­kiem obiektów mostowych

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

W pasie drogowym na obiektach mostowych

160,00 zł

160,00 zł

160,00 zł

160,00 zł
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna