Dziennik urzędowy województwa śLĄskiego katowice, dnia 15 października 2004 r. Nr 98


§ 4 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 mPobieranie 464.92 Kb.
Strona3/6
Data07.05.2016
Rozmiar464.92 Kb.
1   2   3   4   5   6
§ 4

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2/dzień powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu oraz 1 m2/dzień powierzchni reklamy:Kategoria Obszar

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Handlowy, usługowy

0,20 zł

0,40 zł

0,60 zł

0,80 zł

Reklama

0,60 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawki podwyższa się o 100%.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy i Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg Częstochowa.

§ 6


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

mgr inż. Henryk Pinis

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4613 — Poz. 2784

2784UCHWAŁA NR XIX/180/2004 RADY GMINY JASIENICA

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 50 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1


1. Warunki przyznawania usług opiekuńczych:

 1. usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samo­tnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,

 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ust. 2 mogą zostać przyznane osobom w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 1. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych, wymiaru godzinowego i zakresu przyznanych usług oraz odpłatności za te usługi wydawana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu
  codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
  zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości pomoc w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem.

 3. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

 4. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez opiekunki zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a podstawie umowy o pracę lub w formie pomocy sąsiedzkiej na podstawie umowy zlecenie za opłatą zryczałtowaną.

 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do
  szczegółowych potrzeb osób wynikających z rodzaju
  schorzenia lub niepełnosprawności i są świadczone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie zawodowe na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz­nej.

 6. Ustala się następujące zasady ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze:

a) dla osób samotnych

Lp.

Dochód na osobę ustalony w % stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi dla osób samotnych

1.

Do 100%

Nieodpłatnie

2.

Od 101 do 130%

1%

3.

Od 131 do 150%

5%

4.

Od 151 do 170%

15%

5.

Od 171 do 200%

30%

6.

Od 201 do 230%

60%

7.

Od 231 do 250%

80%

8.

Powyżej 250%

100%

b) dla osób w rodzinie

Lp.

Dochód na osobę ustalony stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności ustalona od kosztu usługi dla osób samotnych

1.

do 100%

Nieodpłatnie

2.

od 101 do 120%

1%

3.

od 121 do 150%

5%

4.

od 151 do 180%

15%

5.

od 181 do 200%

40%

6.

od 201 do 250%

60%

7.

Powyżej 250%

100%

 1. Opłata za zrealizowane usługi w danym miesiącu wno­szona jest do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz­nej do 15 dnia następnego miesiąca.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek klienta oraz pracownika socjalnego osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być okresowo zwolniona w części lub w całości z ponoszenia opłaty w szczegól­ności ze względu na:

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4614 — Poz. 2784, 2785

 1. więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą usług
  opiekuńczych w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

 1. zdarzenia losowe,

 1. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo -rehabilitacyjnej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XX/119/07 Rady Gminy w Jasienicy z dnia 20 marca 1997 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego i podlega wywieszeniu na tablicach Urzędu Gminy Jasienica.PRZEWODNICZĄCY RADY Jerzy Czudek

2785

UCHWAŁA NR 123/XIX/2004 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 7 września 2004 roku
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 5 art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu

uchwala co następuje:

§ 1


Na podstawie pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Częstochowie, Rada Miejska postanawia zaliczyć do kate­gorii dróg gminnych część ulicy Szkolnej w Koniecpolu na

odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą wojewódzką, zgodnie z przedstawionym przebiegiem graficznym stanowią­cym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląs­kiego.PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

mgr Bernard Bladziak

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4615 — Poz. 2785

Załącznik nr 1

do uchwały nr 123/XIX/2004

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dn. 7 września 2004 r.DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4616 — Poz. 2786

2786UCHWAŁA Nr 125/XIX/2004
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU


z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h" i art. 40 ust. 1 i 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 64 poz.593 z 2004 roku z późn. zm.)
Rada Miejska w Koniecpolu

uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr 273/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2001 r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

mgr Bernard Bladziak

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 125/XIX/2004 z dnia 7 września 2004 r.

STATUT

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koniecpolu


I. Postanowienia ogólne

§ 1


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniec­polu zwany „MGOPS" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(tekst jednolity — Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami) zwanej w dalszej części „Ustawą o pomocy społecznej". 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity — Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części
  „Ustawą o samorządzie gminnym".

 2. Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255 z późn. zmianami) zwanej w dalszej części „Ustawą o świadczeniach rodzin­nych".

 3. Uchwały nr 44/XII/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy
  w Koniecpolu z dnia 26 kwietnia 1990 r. Utworzenia
  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko­niecpolu.

 4. Innych aktów prawnych dotyczących jednostek pomocy społecznej i jednostek budżetowych.

 5. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniec­polu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy.

 2. Siedzibą MGOPS jest Urząd Miasta i Gminy w Koniec­
  polu.

 3. Obszar działania MGOPS obejmuje teren Miasta i Gminy Koniecpol.

II. Zakres działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3


 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniec­polu na podstawie ustawy o pomocy społecznej wykonu­je zadania własne gminy oraz zadania zlecone.

 2. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
  realizowanym przez MGOPS należy:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązy­wania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, pro­filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomo­cy społecznej;

 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz nie­zbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
  losowego;

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4617 — Poz. 2786

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpiecze­niu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 2. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
  kredytowego;

 3. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i ren­towe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięż­ko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
 1. praca socjalna;

 2. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
  w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń­czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
  opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
  lub mieszkaniach chronionych;

 4. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
  nad dzieckiem i rodziną;

 5. dożywianie dzieci;

 6. sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdom­nym;

 7. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponosze­nie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

 8. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywa­nie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informa­tycznego;

 9. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

3. Do zadań własnych gminy realizowanych przez MGOPS należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

 4. podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gmi­ny, w tym tworzenie i realizacja programów osłono­wych;

 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wol­nych miejscach pracy. Upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

4. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez MGOPS należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okreś­lonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
  lub ekologiczną;

 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psy­chicznymi;

 4. realizacja zadań wynikających z rządowych progra­mów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5. Do zadań zleconych gmin z zakresu świadczeń rodzin­nych realizowanych przez MGOPS należą:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego


z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,

 1. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 2. samotnego wychowywania dziecka i utraty praw
  dla zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
  ustawowego okresu jego pobierania,

 1. samotnego wychowywania dziecka,

 1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw­nego,

 1. rozpoczęcia roku szkolnego,

 1. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejs­cem zamieszkania.

2) Świadczenia opiekuńcze:

 1. zasiłek pielęgnacyjny,

 2. świadczenia pielęgnacyjne.

3) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe dla osób otrzymujących świad­czenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawo­wego okresu jego pobierania.

6. Przy wykonywaniu zadań MGOPS może współpracować na zasadzie partnerstwa z organami samorządu terytorial­nego, organizacjami społecznymi. Kościołem Katolickimi innymi Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami. Powiatowym Urzędem Pracy, sądem, policją, pracodaw­cami, związkami wyznaniowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi.III. Zarządzanie i organizacja

§ 4


1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieru­je kierownik MGOPS powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, kierownik repre­zentuje MGOPS na zewnątrz, a ponadto:

 1. organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań, przez poszczególnych pracowników MGOPS;

 1. odpowiada materialnie za powierzone mu mienie;

 1. odpowiada za prawidłowość sporządzania planów
  przychodów i rozchodów i realizację tego planu;

 2. wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy
  w stosunku do pracowników MGOPS;

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4618 — Poz. 2786, 2787

 1. Kierownik MGOPS jest pracodawcą dla zatrudnionych
  w nim pracowników;

 2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na pod­
  stawie umowy o pracę;

 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w sto­sunku do kierownika MGOPS dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 5

 1. Prawa i obowiązki pracownika MGOPS regulują przepisy o pracownikach samorządowych oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej.

 2. Szczególny przydział zadań, zakres uprawnień i odpo­wiedzialności określa indywidualny zakres czynności pracownika.

§ 6

 1. W MGOPS działa system kontroli wewnętrznej dostoso­wany do potrzeb MGOPS zapewniający celowość, rzetel­ność i legalność podejmowanych działań.

 2. Kontrolę wewnętrzną wykonuje kierownik MGOPS, a nadzór nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy w za­kresie gospodarki finansowej.

 3. Kierownik MGOPS upoważniony jest do prowadzenia
  akcji charytatywnych na potrzeby MGOPS. Działalność charytatywna, może dotyczyć wyłącznie potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej.

IV. Finansowanie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 7


 1. MGOPS jest jednostką budżetową finansowaną z budże­tu państwa i budżetu gminy.

 2. Kierownik MGOPS prowadzi działalność na podstawie
  planu dochodów i wydatków budżetowych uchwalo­nych na dany rok budżetowy przez Radę Miasta i Gminy.

 1. MGOPS dysponuje samodzielnym kontem bankowym.

 1. MGOPS prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym
  planem kont obowiązujących w jednostkach budżeto­wych oraz sporządza na jego podstawie sprawozdania
  zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej.

V. Przepisy końcowe.

§ 8


Zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo­łecznej mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miasta i Gminy na wniosek kierownika MGOPS lub Burmist­rza Miasta i Gminy Koniecpol po uzgodnieniu z kierownikiem MGOPS.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

mgr Bernard Bladziak

2787

UCHWAŁA NR 126/XV/2004 RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1 591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806z2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1806 z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8,9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 roku Nr 125, poz. 1371, z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826,z 2003 roku Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124)

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Wójta Gminy Konopiska za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1. prowadzenia robót w pasie drogowym.

 2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruk­tury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1—3.
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna