Dziennik urzędowy województwa śLĄskiego katowice, dnia 15 października 2004 r. Nr 98Pobieranie 464.92 Kb.
Strona4/6
Data07.05.2016
Rozmiar464.92 Kb.
1   2   3   4   5   6
§ 2

1. Za zajęcie 1 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości — 1,05 zł

 2. przy zajęciu jezdni pow. 20%

do 50% szerokości — 4,00 zł

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4619 — Poz. 2787, 2788

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do

całkowitego zajęcia jezdni — 10,00 zł 1. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do
  chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

 2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego
  w wysokości — 0,55 zł

 3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 4. Przy prowadzeniu robót polegających na umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt. 1, 2, 3 i 4.

§ 3

Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 1. na drogowym obiekcie inżynierskim — 80,00 zł

 2. pozostałe elementy — 10,00 zł

§ 4

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy obiektu handlowego

lub usługowego — 0,50 zł

2) pasa drogowego zajętego przez

rzut poziomy innych obiektów — 0,50 zł

3) pasa drogowego zajętego na
wydzielone miejsce parkingowe

(koperty) — 0,50 zł/m2

4) pasa drogowego zajętego na

tymczasowe stoisko handlowe — 1,00 zł/m2

2. Natomiast za każdy dzień umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości — 1,50 zł/m2 powierzchni reklamy

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska


Danuta Budzik

2788

UCHWAŁA NR 141/XVI/2004 RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 12 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego

na terenie gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 zpóźn.zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1


Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Konopiska zgodnie z załącz­nikiem nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 141/XVI/04

Rady Gminy Konopiska

z dnia 12.8.2004 r.

CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY KONOPISKA1. Lp. Rodzaj biletu 1. BILETY JEDNORAZOWE

Ceny biletów w zt. normalne ulgowe

3,00 1,501a Zakup w pojazdach

3,50

2,00

2. KARNET NA 11 PRZEJAZDÓW

30,00

15,00

3. BILETY OKRESOWE IMIENNEa) na cały miesiąc

86,00

43,00

b) na 1 /2 miesiąca

48,00

24,00

4. BILETY OKRESOWENA OKAZICIELAa) na cały miesiąc

116,00

58,00

b) na 1/2 miesiąca

64,00

32,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4620 — Poz. 2789, 2790

2789UCHWAŁA NR XXV/344/2004 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Mikołów

oraz obwodów tych szkół

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z później­szymi zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1


W uchwale Nr VIII/52/99 Rady Miejskiej w Mikołowie dnia 16 marca 1999 roku w § 1 dopisać pkt 4 w brzmieniu: „4. Gimnazjum nr 4 w Mikołowie ul. Szkolna 1.

Struktura organizacyjna szkoły w kolejnych latach

obejmuje:


 • w roku szkolnym 2004/2005 kl. I

 • w roku szkolnym 2005/2006 kl. I—II

 • w roku szkolnym 2006/2007 kl. I—III."

§ 2

W § 2 w/w uchwały w punkcie 1 skreślić „sołectwo

Bujaków", dopisać pkt 4 w brzmieniu:

„4. Gimnazjum nr 4 obejmuje sołectwo Bujaków".

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej Mikołowa

mgr inż. Józef Gryt

2790

UCHWAŁA NR XXIV/214/2004 RADY GMINY NĘDZA

z dnia 6 września 2004 r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a", art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41. ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 13, art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)

Rada Gminy Nędza, uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieru­chomości stanowiących własność Gminy Nędza oraz ich wydzierżawiania, lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY mgr Waldemar Wiesner

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4621 — Poz. 2790, 2791

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/214/04
Rady Gminy Nędza
z dnia 6 września 2004 roku

ZASADY NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NĘDZA ORAZ ICH WYDZIERŻAWIANIA LUB WYNAJMOWANIA NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA.

§ 1


 1. Niniejsze zasady dotyczą gospodarowania nieruchomo­ściami stanowiącymi własność Gminy Nędza.

 2. Cele publiczne precyzuje art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Nabywanie nieruchomości (za wyjątkiem pierwokupu) na rzecz Gminy od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań Gminy, może być dokonywane w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy, jeżeli nieruchomość jest niezbędna na cele publiczne związa­ne z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb lokalnej społeczno­ści, albo związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

§ 3

Każdorazowej zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały wymaga: 1. nabycie nieruchomości

 2. zbywanie nieruchomości (sprzedaż, zamiana, darowizna, nieodpłatne przekazanie) a także ustanawianie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach, stano­wiących mienie gminne

 3. zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, udzielane w trybie art. 37

ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy

 1. udzielenie bonifikaty od ceny nabycia nieruchomości

 2. obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rze­czowymi.

§ 4

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wydzierżawiania i wynaj­mowania nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

 2. Wyłonienie najemcy lub dzierżawcy nieruchomości na­
  stępuje w drodze przetargu. Wójt Gminy może wynająć (wydzierżawić) nieruchomość bez zachowania trybu przetargowego w przypadku, gdy jest ona wynajmowana (wydzierżawiana) na cele publiczne lub na rzecz podleg­łych jednostek organizacyjnych.

 3. Jeżeli przetarg nie wyłoni najemcy (dzierżawcy) upoważ­nia się Wójta Gminy do wyłonienia najemcy (dzierżawcy) w drodze rokowań.

 4. Wójt Gminy jest upoważniony do ustalenia stawek czyn­ szu oraz sposobu jego płatności.

 5. Stawki czynszu określa odrębne zarządzenie Wójta Gminy.

 6. W umowach najmu (dzierżawy) należy zamieszczać od­powiednie postanowienia umożliwiające aktualizację wysokości czynszu.

 7. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określa od­
  rębna uchwała.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do użyczania nieruchomości na okres powyżej trzech lat, jeżeli służy to realizacji celów publicznych.PRZEWODNICZĄCY RADY mgr Waldemar Wiesner

2791

UCHWAŁA NR XXII/169/2004 RADY MIEJSKIEJ W ORZESZU

z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orzeszu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

 • o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), a także art. 2 ust. 2, art. 17 ust. 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

 • o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
  Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Orzeszu

uchwala:

1. Przyjąć Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. Traci moc uchwała Nr XVII/133/04 z dnia 2 kwietnia
  2004 r.

 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4622 — Poz. 2791

Załącznik nr 1 do uchwały

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W ORZESZU


ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1


 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem" w Orzeszu powołany został na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Orzeszu Nr IX/55/90 z dnia 27 lutego 1990 r. do realizacji zadań pomocy społecznej.

 2. Ośrodek jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem Gminy.

 3. Siedzibą Ośrodka jest Orzesze. Terenem jego działania jest obszar Orzesza.

 4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta.

ROZDZIAŁ II Cele i zadania

§ 2


 1. Ośrodek udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie
  niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umoż­liwienie im bytowania w godnych warunkach.

 2. Podejmując działania zmierzające do życiowego usamo­dzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem.

 3. Ośrodek wspomaga rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie mogą oni pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 4. Potrzeby osób i rodzin zostają uwzględnione jeżeli od­
  powiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

§ 3

1. Do zadań Ośrodka należy:

a) tworzenie warunków organizacyjnych, funkcjonowa­nia pomocy społecznej,

c) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 1. realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy,

 2. realizacja zadań zleconych Gminie z zakresu administ­racji rządowej,

 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowych z budżetu Gminy oraz przez administrację rządową,

 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu
  niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 5. prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc
  osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

h) prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego położonej w Orzeszu zwanej dalej „Placówką", która działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest finansowana ze środków tego Programu,

i) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i finansowanie go ze środków tego Programu.

2. W wykonaniu zadań pomocy społecznej Ośrodek współ­działa z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, sto­warzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III
Zasady działania i organizacji

§ 4


 1. Pracą Ośrodka kieruje kierownik, a w razie jego nieobec­ności osoba upoważniona.

 2. W celu realizacji zadań Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Kierownik Ośrodka zatrudnia Kierownika Placówki oraz innych pracowników.

 3. Pracownicy Ośrodka Pomocy oraz Placówki Opiekuń­czo-Wychowawczej są pracownikami samorządowymi.

 4. Kierownik Ośrodka jest przełożonym służbowym dla
  wszystkich zatrudnionych przez siebie pracowników.

 5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne
  sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 6. Szczegółowe zasady i tryb działania Ośrodka oraz Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

§ 5


 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się
  z budżetem Gminy Orzesze na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 2. Ośrodek prowadzi własną księgowość i posiada kasę do wypłaty świadczeń.

§ 6

3. Finansowanie Ośrodka następuje: 1. w zakresie zadań własnych — z budżetu Gminy,

 2. w zakresie zadań zleconych — z budżetu centralnego,

 3. innych prawem dopuszczonych źródeł.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


 1. Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz
  Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nadaje Rada Gminy w Orzeszu.

 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie
  właściwym dla jego ustalenia.

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4623 — Poz. 2792

2792UCHWAŁA NR XVII/107/2004 RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 1 lipca 2004 r.
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1 591 zpóźn.zm.) oraz art. 110 — ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593)

Rada Gminy Pilchowice uchwala

 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach
  w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Traci moc uchwała Nr XIII/70/95 Rady Gminy Pilchowi­ce z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Kierow­nikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

 4. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego z mocą obowiązującą od 01.05.2004 r.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy Pilchowice

Krystian Gogulla

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/107/04
Rady Gminy w Pilchowicach
z dnia 01.07.2004 r.


STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH

§ 1


1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie obowiązującego pra­wa, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593).

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 • Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach jest gminną jednostką organizacyjną podporządkowaną organom gminy.
 1. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Pilchowice.

 2. Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w Pil­chowicach przy ul. Damrota 6.

§ 3

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie nie­ zbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w celu umożliwie­nia im bytowania w warunkach odpowiadających godno­ści człowieka.

 2. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne
  gminy, w tym o charakterze obowiązkowym i zadania
  zlecone w zakresie pomocy społecznej.

 3. Przy wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z samo­
  rządem terytorialnym, ośrodkiem pomocy społecznej w całym kraju, powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Śląskim, jednostkami służby zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, kościoła­mi oraz innymi podmiotami.

 4. Ośrodek może prowadzić postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych.

§ 4

 1. Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy.

 2. Pracownicy zatrudnieni w OPS są pracownikami samo­
  rządowymi i w sprawach pracowniczych mają do nich
  zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 5

Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto: • organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realiza­cją zadań przez poszczególnych pracowników,

 • odpowiada materialnie za powierzone mu mienie,

 • wykonuje czynności ze stosunku pracy.

§ 6

 1. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy Spo­łecznej upoważnienia do wydawania decyzji administ­racyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 2. Wójt Gminy może pisemnie upoważnić Kierownika Oś­rodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, mogą być także udzielone innemu pracownikowi na wniosek Kie­rownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4624 — Poz. 2792, 2793, 2794

§ 7

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową. Obsługę finansowo-księgową i kadrową prowadzi Urząd Gminy.

 2. Kierownik Ośrodka składa corocznie plan wydatków Ośrodka w formie i terminach ustalonych uchwałą o pro­cedurze budżetowej.

 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie
  Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
  oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8

Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe oraz środki nie­trwałe stanowiące wyposażenie ośrodka.

§ 9

Organizację pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika.§ 10

1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Gminy w Pilchowicach.

Zmiany statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy w Pilchowicach.

§ 11


Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Gminy w Pilchowicach.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy Pilchowice

Krystian Gogulla

2793

UCHWAŁA NR XIX/122/2004 RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/107/04 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy

Społecznej w Pilchowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 5, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1 591 z późn. zm.) oraz art. 110 — ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593)

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

1. Zmienić treść punktu 5 Uchwały Nr XVII/107/04 z dnia 01.07.2004 r. nadając mu brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Kierow­nikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

 2. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy Pilchowice

Krystian Gogulla

2794

UCHWAŁA NR XVIII/133/2004 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40, ust. 2, pkt. 1 i 2, art. 41, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 110, ust. 1

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), art. 4, ust. 1, art. 13 ustawy z dniaDZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4625 — Poz. 2794

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala:

§ 1


Zatwierdzić Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr XIV/98/2000 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 14.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pilicy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk

Załącznik do Uchwały
Rady Miasta i Gminy Pilica
Nr XVIII/133/2004
z dnia 07.09.2004 r.


STATUT

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pilicy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Ośrodek Pomocy Społecznej jest Jednostką Budżetową podległą bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 2


Ośrodek działa w oparciu o następujące przepisy prawne:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. 64, poz. 593)

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
  rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach miesz­kaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r.)

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
  Nr 147 poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.)

 • Uchwałę Nr XI/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Pilicy z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy

 • niniejszego statutu

 • innych właściwych przepisów prawnych.

§ 3

 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Pilica, budynek Urzę­du Miasta i Gminy ul. Żarnowiecka 46a, pokój nr 7 i nr 8.

 1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Pilica.

Rozdział II
Zakres działalności

§ 4


1. Zadania w zakresie pomocy społecznej polegają w szcze­gólności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą
  świadczeń

 • pracy socjalnej

 • prowadzeniu i rozwojowi niezbędnej infrastruktury
  socjalnej

 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świad­czeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do usta­wy.

 2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodat­kach mieszkaniowych.

 3. Ośrodek jest realizatorem Gminnego Programu Profilak­tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w za­kresie prowadzenia nadzoru nad działalnością świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych.

§ 5

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szcze­gólności z powodu: • ubóstwa

 • sieroctwa

 • bezdomności

 • bezrobocia

 • niepełnosprawności

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby

 • przemocy w rodzinie

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
  i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • alkoholizmu lub narkomanii

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4626 — Poz. 2794

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
  z zakładu karnego

 • zdarzenia losowego i innej sytuacji kryzysowej

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

§ 6

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zleco­ne gminie z zakresu pomocy społecznej, dodatków miesz­kaniowych, świadczeń rodzinnych oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z wymogami ustawowymi, wymogami określonymi przez Radę Gminy, Burmistrza Miasta i Gminy oraz przekaza­nymi przez administrację rządową. Zadania te realizowane są przez Ośrodek przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych.§ 7

W ramach zadań określonych w § 6 Ośrodek wykonuje:I. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

 1. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie
  pomocy społecznej.

 2. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
  niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

 5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkanio­wych.

 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne oso­bom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na pod­stawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
  kredytowanego.

 9. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpo­średniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamiesz­kującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
 1. Praca socjalna.

 1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
  w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalis­tycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze­niami psychicznymi.

 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
  opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
  i mieszkaniach chronionych.

 1. Dożywianie dzieci.

 1. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdom­nym.

 2. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponosze­nie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
 1. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywa­nie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informa­tycznego.

 2. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym za­pewnienie środków na wynagrodzenie pracowni­ków.

II. Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych spec­jalnych.

 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach po­
  mocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
  gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagają­cych opieki.

 3. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy spo­łecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłono­wych.

III. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
obejmują w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre­ślonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego z tyt.
  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 4. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwoju spec­jalistycznego wsparcia.

IV. Świadczenia rodzinne obejmują:

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: • urodzenia dziecka

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlo­pu wychowawczego,

 • samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu usta­wowego okresu jego pobierania

 • samotnego wychowywania dziecka

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw­nego

 • rozpoczęcia roku szkolnego

 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem za­
  mieszkania.
 1. Zasiłek pielęgnacyjny.

 2. Świadczenie pielęgnacyjne.

V. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest realizowany w zakresie nadzoru nad działalnością świetlic środowiskowych i ognisk wycho­wawczych.

§ 8


W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Kościołami, pracodawcami i innymi oso­bami prawnymi oraz osobami fizycznymi.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4627 — Poz. 2794

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 9


Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka.

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska: • Kierownik Ośrodka

 • pracownicy socjalni

 • opiekunki

 • referat d/s świadczeń rodzinnych.

2. Wprowadza się schemat organizacyjny, który stanowi
załącznik do Statutu.

§ 10


Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.

§ 11


Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Bur­mistrz Miasta i Gminy Pilica.

§ 12


 1. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na
  podstawie upoważnień udzielonych mu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilica.

 2. Do wykonywania decyzji administracyjnych w zakresie
  pomocy społecznej Burmistrz Miasta i Gminy może upo­ważnić na wniosek Kierownika innych pracowników Ośrodka.

§ 13

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawo­zdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 14

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organi­zacyjny Urzędu Miasta i Gminy Pilica.§ 15

Obsługę finansowo-księgową i kadrową Ośrodka sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

§ 16


Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z:


 1. PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta i Gminy

  Jan Pająk

  budżetu Gminy,

 2. budżetu państwa

 3. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i praw­
  nych.

§ 17

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budże­towych.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny
  plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

 3. Ośrodek dysponuje samodzielnym, rachunkiem banko­
  wym.

§ 18

Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pra­cowników Ośrodka ustala się na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 19


Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 20


Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy nadaje Rada Miasta i Gminy w Pilicy.

§ 21


Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta i Gminy

Jan Pająk

Załącznik do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILICY

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4628 — Poz. 2795

2795UCHWAŁA NR XX/118/2004 RADY GMINY PORĄBKA

z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h", art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j — Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w brzmieniu określonym załącznikiem do niniej­szej uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr III/20/94 Rady Gminy w Porąbce z dnia 26 sierpnia 1994 r.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłosze­nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i pod­lega ogłoszeniu w miejscach zwyczajowo przyjętych na obszarze sołectw.

PRZEWODNICZĄCY RADY Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik

do Uchwały Nr XX/118/04 Rady Gminy Porąbka
z dnia 30.08.2004 r.


STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Porąbce


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj.
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z późn. zm.)
 1. Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Porąbce Nr 52/XIII/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworze­nia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.

 2. Innych aktów prawnych

 3. Niniejszego statutu.

§ 2

Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Po­rąbka.

§ 3

Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku „Glinka" w Porąb­ce ul. Rynek 4.Rozdział II
Zakres działalności

§ 4


Do zadań GOPS należy w szczególności:

 1. zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej,

 2. zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

 3. inne zadania przekazane do realizacji przez Wójta Gminy
  lub wynikające z innych przepisów prawa.

§ 5

W ramach zadań określonych w § 4 GO PS wykonuje: 1) zadania własne gminy, do których w szczególności należą: 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązy­wania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo­wych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie po­
  mocy społecznej,

 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz nie­ zbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
  losowego,

 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne oso­
  bom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym
  dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na pod­
  stawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
  w Narodowym Funduszu Zdrowia,

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4629 — Poz. 2795

h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i ren­towe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w zwią­zku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

j) praca socjalna,

k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

I) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych,

m) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

n) dożywianie dzieci,

o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdom­nym,

p) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponosze­nie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

q) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elekt­ronicznej, z zastosowaniem systemu informatyczne­go,

r) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecz­nej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

s) inne zadania określone w przepisach prawnych.

2) Zadania zlecone gminie, do których należą:


 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okreś­lonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z za­burzeniami psychicznymi,

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

 5. realizacja zadań wynikających z rządowych progra­mów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

3) Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,

 2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych:
 • zasiłków pielęgnacyjnych,

 • świadczeń pielęgnacyjnych.

§ 6

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej GO PS współpracuje na zasadach partnerstwa z organi­zacjami społecznymi i pozarządowymi. Kościołem Katoli­ckim, i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi i oso­bami fizycznymi i prawnymi.Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 7


 1. Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy
  Porąbka.

 2. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.

 3. Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki dzia­łania i rozwoju na terenie Gminy Porąbka.

§ 8

 1. Ośrodkiem kieruje kierownik i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.

 2. Kierownika GO PS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Porąb­ka.

 3. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności GO PS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,

 4. Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych Kierownik wydaje decyzje w tym zakresie.

§ 9

Strukturę organizacyjną, tryb pracy, zakres działania oraz tryb załatwiania spraw określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Rozdział IV
Gospodarka Finansowa

§ 10


GO PS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obo­wiązujących dla samorządowych jednostek budżetowych.

§ 11


Działalność GO PS jest finansowana w zakresie zadań włas­nych ze środków budżetu Gminy Porąbka oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administra­cję rządową na ich realizację.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12


 1. Statut Ośrodka zatwierdza Rada Gminy w Porąbce.

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określo­nym dla jego uchwalenia.

§ 13

Ośrodek używa pieczątki o brzmieniu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

43-353 Porąbka ul. Rynek 4

powiat bielski woj. śląskie

tel/fax (0-33) 810-60-45, 810-60-54PRZEWODNICZĄCY RADY Stanisław Kołodziejczyk

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4630 — Poz. 2796

2796UCHWAŁA IMR XXIV/177/2004 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu

ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 8 pkt 1, 2, 3, art. 50 ust. 1, 3, 5 oraz art. 98, art. 104 ust. 1 -4, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala:

§ 1


Upoważnia się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie do przyznawania i organizowania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalis­tycznych usług opiekuńczych.

§ 2


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie wydaje decyzję o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na wniosek zaintere­sowanej osoby bądź z urzędu, w oparciu o zaświadczenie lekarskiego konieczności zapewnienia opieki i przeprowadzo­ny wywiad środowiskowy.

§ 3


1. Usługi opiekuńcze, gospodarcze i pielęgnacyjne obej­mują:


 • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej

 • mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla
  osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn
  i odparzeń, karmienie.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

 • usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie

 • pielęgnację

 • rehabilitację fizyczną

 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne

 • pomoc mieszkaniową

§ 4

Po upływie miesiąca Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje rozliczenia wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycz­nych usług opiekuńczych u poszczególnych podopiecznych w oparciu o przepracowaną przez opiekunki ilość godzin i decyzję o przyznaniu pomocy. Wyliczone odpłatności są inkasowane u podopiecznego przez opiekunki za pokwito­waniem i wpłacane w kasie Ośrodka.

§ 5

Zasady odpłatności przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze określa poniższa tabela:

Dochód na osobę w rodzinie
(% dochodu określonego
w art. 8 ust. 1—3 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi

osoba samotnie gospodarująca

osoba w rodzinie

odpłatność
podopiecznego

dotacja z OPS

odpłatność
podopiecznego

dotacja z OPS

do 100% 101-150% 151-200% 201 -250% 251 -300% pow. 300%

0

10 20 30 50 100100 90 80 70 50

0


0

20 30 50 80 100100 80 70 50 20

0


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 7

Traci moc uchwała nr XLIII/263/96 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 1996 r.§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.PRZEWODNICZĄCY RADY Henryk Kondzielnik

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 98 - 4631 — Poz. 2797, 2798

2797UCHWAŁA NR XXIV/179/2004 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie trybu ustalania i wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych

przez gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 54, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala:

§ 1


 1. Jeżeli mieszkaniec domu pomocy społecznej sam ponosi pełną odpłatność za pobyt, gmina nie ma obowiązku ponoszenia opłat z tego tytułu.

 2. Gmina jest zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt w domu opieki społecznej osoby, którą skierowała do tego domu w przypadku, kiedy do ponoszenia tych opłat nie jest zobowiązany mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni lub wstępni, po uwzględ­nieniu kryteriów dochodowych opisanych w art. 6 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2

Opłata wnoszona przez mieszkańca domu oraz przedstawi­ciela ustawowego osoby małoletniej nie może przekraczać 70% jego dochodu.

§ 3

Opłata ponoszona przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej.ustalonym w trybie art. 60 ust. 2 ustawy o pomocy społecz­nej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, jego małżonka, zstępnych lub wstępnych lub przez przedstawi­ciela ustawowego osoby małoletniej.

§ 4


Decyzję o odpłatności ponoszonej przez gminę wydaje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po umieszczeniu osoby skierowanej przez gminę w domu pomocy społecznej, po uprzednim rozeznaniu wysokości średniego kosztu utrzymania w danym domu pomocy społecznej i możli­wości odpłatności ze strony osoby skierowanej lub jego rodziny.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY Henryk Kondzielnik

2798

UCHWAŁA NR XXII/148/2004 RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 15 września 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala:

§ 1


Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzion­kowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Nr 44/98 Rady Miejskiej w Radzion­kowie z dnia 6 maja 1998 roku w sprawie nadania Statutu

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4632 — Poz. 2798

miejskiej jednostce organizacyjnej — Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY mgr inż. Michał Cyl

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/148/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 września 2004 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIONKOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1


 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zwany
  dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej miasta Radzionków, wykonującą zadania pomocy społecznej.

 1. Ośrodek działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami);

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
  poz. 148 z późniejszymi zmianami);

 4. ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym
  ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późniejszymi zmianami);

 5. ustawy z dnia 1 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa­nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami);

 6. uchwały Nr 10/98 Rady Miejskiej w Radzionkowie
  z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie utworzenia
  jednostki budżetowej — Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, ze zmianą;

 7. innych właściwych ustaw i wydanych na ich pod­
  stawie aktów wykonawczych;

 8. niniejszego statutu.

§ 2

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Radzionków.

 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Radzionkowie przy
  ul. Kużaja 19.

 3. Obszar działania Ośrodka obejmuje gminę Radzionków.

ROZDZIAŁ II
Zakres działalności

§ 3


 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest diagnozowanie,
  ocena i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających pomocy.

 2. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z za­kresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:
 1. rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu
  analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;

 2. organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej
  na terenie gminy z uwzględnieniem niezbędnej infra­struktury socjalnej;

 3. wydawaniu decyzji o przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecz­nej oraz innych ustaw;

 4. pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu
  niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

 5. prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca
  socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzi­
  nom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do
  funkcjonowania w społeczeństwie;

 6. wykonywaniu innych zadań z zakresu pomocy spo­łecznej, przewidzianych do wykonania przez gminę
  jako zadania własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.

3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wyma­ganiami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez Radę Miasta Radzionków, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 4


Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) diagnostyka jednostkowa i środowiskowa: 1. rozeznanie środowisk niewydolnych,

 2. planowanie pomocy oraz zaspakajanie potrzeb,

 1. polityka socjalna w poszczególnych obwodach i na
  terenie całego miasta;
 1. organizowanie pomocy dla jednostek, rodzin i grup
  społecznych pozostających w trudnej sytuacji życiowej;

 2. Tworzenie warunków umożliwiających samodzielność
  życiową i uczestnictwo w życiu społecznym, m.in.:
 1. w przypadku ubóstwa pomoc finansową gwarantują­cą zaspokojenie podstawowych potrzeb,

 2. w stosunku do osób niepełnosprawnych — udziela­
  nie pomocy w ramach pracy socjalnej w celu umoż­liwienia pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze środowiskiem, w szczególności:
 • poradnictwa,

 • pomocy finansowej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

 • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

 • rehabilitacji społecznej,
 1. tworzenie więzi społecznych mających na celu opiekę nad ludźmi samotnymi, zagubionymi w środowisku,

 2. przy nadużywaniu alkoholu i alkoholizmie
  — ochrona rodziny, podtrzymywanie życia w trzeźwości.

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 98 — 4633 — Poz. 2798

 1. przy bezdomności — stwarzanie warunków do sta­bilnego życia,

 2. poprawa poziomu funkcjonowania rodziny w przy­padku występowania konfliktów,

 3. w przypadku sieroctwa — pomoc we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społe­czeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

4) bezpośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej w ramach zadań zleconych:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubez­pieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 3. przyznawanie i wypłacania zasiłków celowych na
  pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

 4. zasiłki wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) pomoc społeczna w formie usługowej w ramach zadań zleconych:

 1. pomoc socjalna,

 2. doradztwo,

 3. specjalistyczne usługi opiekuńcze;

6) udzielanie świadczeń w formie pieniężnej w ramach
zadań własnych gminy:

 1. zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe,

 2. zasiłki okresowe,

 3. zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,

 4. zasiłki wynikające z programów rządowych,

 5. dożywianie dzieci,

 6. pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bez­domnym,

 7. inne zadania wynikające z ustawy o pomocy spo­łecznej;

7) pomoc społeczna w formie usługowej w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym:

 1. praca socjalna,

 2. usługi opiekuńcze,

 3. pomoc rzeczowa;
 1. opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania prob­lemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pracy społecznej, profilaktyki i rozwiązy­wanie problemów alkoholowych i innych, których ce­lem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

 2. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponosze­nie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
  domu;
 1. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
  dzieckiem i rodziną;

 2. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mie­szkań chronionych;

 3. rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawie pomocy
  społecznej oraz badanie ich zasadności, analizowanie
  źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmowanie
  operatywnych działań zmierzających do należytego i terminowego załatwiania skarg.

§ 5

 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi. Kościo­łem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami, stowa­rzyszeniami, i innymi związkami wyznaniowymi, praco­dawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jedno­stkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi in­stytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu gminy.

ROZDZIAŁ III
Organizacja i zarządzanie

§ 6


 1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik, którego zatrud­nia i zwalnia Burmistrz Miasta Radzionków.

 2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełno­mocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta.

 3. Kierownik kieruje bieżącą działalnością Ośrodka, jest
  zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w nim pra­cowników, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

 4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w za­kresie wykonywanych zadań zleconych i własnych na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta.

 5. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka ponoszą odpowie­dzialność za załatwianie spraw zgodnie z przepisami
  i ustalonymi zasadami realizacji zadań oraz zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny budżetowej i zasad prawidłowej gospodarki finansowej.

§ 7

 1. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich
  szczegółowy zakres działania określa Kierownik ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym.

 1. W skład ośrodka wchodzą:
 1. sekcja opieki środowiskowej;

 2. sekcja obsługi administracyjno-księgowej;

 3. świetlica środowiskowa.

ROZDZIAŁ IV
Zasady gospodarki finansowej

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna