Dziennik urzędowy województwa śLĄskiego katowice, dnia 15 października 2004 r. Nr 98Pobieranie 464.92 Kb.
Strona5/6
Data07.05.2016
Rozmiar464.92 Kb.
1   2   3   4   5   6
§ 8

 1. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny
  plan sporządzony przez Kierownika Ośrodka, zatwierdzo­ny przez Burmistrza i uchwalony przez Radę Miasta.

 2. Ośrodek może prowadzić działalność pozabudżetową
  w formie środków specjalnych na podstawie przepisów
  ustawy z dnia 26 listopada 1 998 r. o finansach publicz­nych.

 3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się
  z budżetu gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 98 — 4634 — Poz. 2798, 2799

 1. Obsługę finansowo-księgową łącznie z obsługą kasową
  Ośrodek prowadzi we własnym zakresie.

 2. Środki finansowe ośrodka pochodzą z:
 1. budżetu państwa;

 2. budżetu gminy.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 9


Zmiany w statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 10


Rozszerzenie lub zmniejszenie zadań Ośrodka wynikające z rozeznanych potrzeb miasta lub realizacji rządowych pro-

gramów pomocy mających na celu ochronę poziomu życia osób lub rodzin, nie wymaga zachowania formy wskazanej w §9.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.§ 12

Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Miasta Radzionków.PRZEWODNICZĄCY RADY mgr inż. Michał Cyl

2799

UCHWAŁA IMR XXVII/232/2004 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/165/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie: ustalenia trybu zbywania komunalnych budynków i lokali mieszkalnych oraz wysokości bonifikaty dla osób fizycznych będących ich najemcami.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. „a", art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142
z 2001 r„ poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 34 ust. 1 pkt. 31 ust. 6, art. 68 ust. 1, 2 i 3, art. 70 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Świerklaniec

Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1


W §§ 1, 2, 4 pkt 2, 9, 10 i 13 w miejsce „Zarząd Gminy" wpisać „Wójt Gminy".

§ 2


Zmienia się pkt 1 § 6 i otrzymuje on brzmienie: „1. Nabywcom lokali mieszkalnych zbywanym w drodze bez przetargowej udziela się bonifikaty od ceny sprzeda­ży. Bonifikata wynosi:

 1. 80% ceny lokalu w przypadku sprzedaży na raty,

 2. 85% ceny lokalu w przypadku sprzedaży za cenę
  uiszczoną jednorazowo,

 3. 90% ceny lokalu w przypadku gdy sprzedaż dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych w budynku a cenę za nie uiszczono jednorazowo.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo­jewództwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni po dacie jej ogłoszenia.PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Henryk Hojka

Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódz­kiego w Katowicach informuje, iż Wojewoda Śląski roz­strzygnięciem nadzorczym Nr PN-N-0911/491/R/04 z dnia 4 października 2004 r. stwierdził nieważność uchwały Nr XXVIII/232/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/165/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustalenia trybu zbywania komunalnych budynków i lokali mieszkalnych oraz wy­sokości bonifikaty dla osób fizycznych będących ich na­jemcami, w części dotyczącej § 2, jako sprzecznej z prze­pisem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4635 — Poz. 2800, 2801

2800UCHWAŁA NR XXII/135/2004 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Szczyrku miejsc sprzedaży i podawania
napoj
ów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala

§ 1


Wprowadza następujące zasady usytuowania miejsc sprze­daży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy:

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 25 m od obiektów: 1. kultu religijnego

 2. szkół, przedszkoli,

 3. innych placówek prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą

2) Przepis pkt 1 nie stosuje się w przypadku:

a) uzyskania przez właściciela punktu sprzedaży napo­jów alkoholowych zgody użytkowników obiektów wymienionych w pkt. 1, wydanej po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholo­wych 1. Odległość usytuowania punktu sprzedaży oraz podawa­nia napojów alkoholowych mierzy się według przebiegu ciągów komunikacyjnych określonych zgodnie z przepi­sami o ruchu drogowym tj. od wejścia do punktu do wejścia do obiektu, o którym mowa w pkt. 1.

 2. Lokalizacja punktów sprzedaży napojów alkoholowych musi spełniać wymogi określone przepisami prawa budo­wlanego i sanitarnego.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXVI/191/93 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30.06.93 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Szczyrk miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo­jewództwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.PRZEWODNICZĄCY_Rady_Miejskiej_w_Szczyrku__Adam_Krupiński'>PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Szczyrku

Adam Krupiński

Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódz­kiego w Katowicach informuje, iż Wojewoda Śląski roz­strzygnięciem nadzorczym Nr PN-BB-0911/456/R/04 z dnia 1 października 2004 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXII/135/2004 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 2 wrześ­nia 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Szczyrku miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w części określonej w jej § 1 pkt 2—jako niezgodnej żart. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).2801

UCHWAŁA NR XXIII/247/2004
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO


z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1 —6, art. 96DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 98 — 4636 — Poz. 2801

ust. 1,2 i 4 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

0 ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych


aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Ustanawia się szczegółowe warunki przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania opłat, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i Dy­rektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3


Traci moc uchwała Nr V/32/97 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo­jewództwa Śląskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/247/04

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA, USTALANIA ODPŁATNOŚCI I ZWALNIANIA

OD OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ

TRYBU POBIERANIA OPŁAT

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane jako jedna z form pomocy z zakresu pomocyspołecznej, mogą być świadczone nieodpłatnie lub za odpłatnością.

 1. Usługi, o których mowa w pkt 1 przysługują osobom
  samotnym, które z powodu wieku, choroby albo innych
  przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej po­
  zbawione, lub osobom w rodzinie, jeżeli rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu co­
  dziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zale­caną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostoso­wane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodo­wym.

 4. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela usta­wowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowa­nej bądź pracownika socjalnego, w oparciu o przeprowa­dzony rodzinny wywiad środowiskowy.

 5. Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuń­czych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych
  — zaświadczenie z określeniem szczegółowego ich za­
  kresu.

 6. Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowisko­wym ustala rodzaj i zakres usług oraz ilość godzin, jaka będzie konieczna dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowań ej oraz dochody osoby bądź rodziny, w celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi.

 7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w de­cyzji przyznającej usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, określa zakres świadczonych usług, okres i miejsce ich świadczenia oraz odpłatność za ich wykonywanie.

 8. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy.Kryterium dochodowe (% kryterium dochodo­wego wg art. 8 ust. 1)

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

Osoba samotna i samotnie gos­podarująca

Osoba w rodzinie

do 100%

nie podlega

nie podlega

101-150%

10%

20%

151-200%

15%

30%

201-300%

30%

50%

301 -400%

60%

80%

powyżej 400%

100%

100%1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna