Dziennik urzędowy województwa śLĄskiegoPobieranie 21.44 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.44 Kb.
DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 października 2007 r. Nr 166
Treść:


Poz:

Decyzje

 1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 września 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Ciepło” Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie

 2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 13 października 2006 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Agencję Poszanowania Energii i Usług Energetyczno-Górniczych ENMAG – EG Spółka z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich

Informacje

 1. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1086C/4407/W/OKA/2007/AM z dnia 19 września 2007 r. zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną przedsiębiorcy – Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach

Obwieszczenia

 1. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marklowice przeprowadzonych w dniu 23 września 2007 r.

Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Porozumienia

 1. Porozumienie zawarte w dniu 24 lipca 2007 r. pomiędzy Gminą Koszęcin a Gminą Herby w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Koszęcin na uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Herby i uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie Gminy Koszęcin

 2. Porozumienie Nr 128/2007 zawarte w dniu 3 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim a Gminą Bojszowy w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 3. Aneks Nr 1 zawarty w dniu 4 września 2007 r. do Porozumienia Nr 60/KT/2007 zawartego w dniu 12 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Wisła

 4. Aneks Nr 1 zawarty w dniu 4 września 2007 r. do Porozumienia Nr 61/KT/2007 zawartego w dniu 12 lipca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Wisła

 5. Aneks Nr 1 zawarty w dniu 14 września 2007 r. do Porozumienia Nr 49/KT/2007 zawartego w dniu 26 czerwca 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pawłowice

 6. Porozumienie Nr 102/KT/2007 zawarte w dniu 21 września 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu prowadzenia zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 w Koziegłowach”

 7. Porozumienie Nr 103/KT/2007 zawarte w dniu 21 września 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu prowadzenia zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Myszków-Mrzygłód”

 8. Porozumienie Nr 104/KT/2007 zawarte w dniu 21 września 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Żywieckim w sprawie powierzenia Powiatowi Żywieckiemu prowadzenia zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 946 (ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza i ul. Krakowska) w Żywcu”

 9. Porozumienie Nr 105/KT/2007 zawarte w dniu 21 września 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Żywieckim w sprawie powierzenia Powiatowi Żywieckiemu prowadzenia zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Witosa i ul. Kopernika) w Żywcu”

Statuty Powiatów

 1. Uchwała Nr X/67/07 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pszczyńskiego

Uchwały Rad Gmin

 1. Uchwała Nr 100/XIII/2007 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Rusinowice

 2. Uchwała Nr XI/77/07 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/07 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łękawica

 3. Uchwała Nr XI/78/07 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 4. Uchwała Nr XI/79/07 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 5. Uchwała Nr 70/VII/2007 Rady Gminy Mykanów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radostków

 6. Uchwała Nr 71/VII/2007 Rady Gminy Mykanów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radostków Kolonia i Topolów

 7. Uchwała Nr 72/VII/2007 Rady Gminy Mykanów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Nowy Broniszew, Jamno, Rusinów, Osiny, Adamów

 8. Uchwała Nr 73/VII/2007 Rady Gminy Mykanów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stary Broniszew

 9. Uchwała Nr XI/128/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/635/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Racibórz

 10. Uchwała Nr XIV/97/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Radzionków

 11. Uchwała Nr XIV/98/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 12. Uchwała Nr XIV/99/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pomoc w formie dożywiania

 13. Uchwała Nr XIV/103/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 14. Uchwała Nr 234/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego

 15. Uchwała Nr 235/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 835/XLIII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.07.2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 426/LIII/93 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.1993 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych”

 16. Uchwała Nr 237/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska

 17. Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych

 18. Uchwała Nr XI/117/07 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/306/05 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec

 19. Uchwała Nr 201/XIV/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla najlepszych uczniów rybnickich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zwanego „Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika”

 20. Uchwała Nr X/71/07 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siewierz

 21. Uchwała nr 214/XV/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie pozbawienia niektórych ulic, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca – miasta na prawach powiatu, kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia tych ulic do kategorii dróg gminnych

 22. Uchwała Nr 82/XII/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 23. Uchwała Nr XIII/135/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

 24. Uchwała Nr 0150/X/224/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 0150/567/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach

 25. Uchwała Nr 0150/X/225/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 0150/566/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach

 26. Uchwała Nr X/86/2007 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Żarnowcu

Uchwały Rad Powiatów

 1. Uchwała Nr X/60/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 2. Uchwała Nr X/125/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyUchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

 1. Uchwała Nr III/12/15/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr II/40/10/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna