ŁÓdzka agencja rozwoju regionalnego s. APobieranie 19.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar19.5 Kb.
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax: 042 664 37 50

e-mail: kontakt@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl
UMOWA PARTNERSKA

Nr


zawarta w dniu ……….…… roku, pomiędzy:

Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000059880, kapitał zakładowy 12.880.000 zł, w całości opłacony, reprezentowaną przez:

……….. – …………

……….. – …………

zwaną dalej ŁARR lub Organizatorem

oraz

firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,reprezentowaną przez:

………….. – ……………………

zwaną/nym dalej Partnerem,

zwanymi dalej łącznie Stronami.§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem
a Partnerem w ramach realizacji Programu ,,Partner Wing’’ Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (zwanym dalej Programem). Warunki przystąpienia do Programu opisuje Regulamin Programu ,,Partner Wing’’ Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (zwany dalej Regulaminem) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
Na podstawie niniejszej umowy ŁARR zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Partnera usług
o charakterze promocyjnym oraz doradczych i biznesowych szczegółowo opisanych w § 3 ust. 1 Regulaminu.
§ 3
Na podstawie niniejszej umowy Partner zobowiązuje się do:

  1. dostarczania Organizatorowi aktualnej i rzetelnej informacji o prowadzonej działalności niezbędnej do realizacji przez Organizatora usług, o których mowa w § 2, na każde wezwanie Organizatora i w terminie przez niego wskazanym,

  2. bieżącej współpracy z Organizatorem w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy,

  3. zapłaty wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4.

§ 4


  1. Za usługi, o których mowa w § 2 niniejszej umowy Organizatorowi ze strony Partnera przysługuje łącznie wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) netto plus VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo/kwartalnie w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na rachunek wskazany na fakturze. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.


§ 5
W celu realizacji postanowień niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu:

  1. ze strony Organizatora- Marta Karolewska, e-mail: m_karolewska@larr.lodz.pl

  2. ze strony Partnera- ………………………….., e-mail: ……………………………………..


§ 6
W czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Organizator zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji programowych, handlowych
i organizacyjnych Partnera, nieujawnionych do wiadomości publicznej w ramach świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszej umowy usług (tajemnica przedsiębiorstwa).
§ 7
1) Umowa zawarta została na czas określony – 12 miesięcy i może być rozwiązana przez każdą ze stron
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona dopuści się uporczywego naruszania postanowień niniejszej umowy, a w szczególności będzie podejmowała działania sprzeczne z interesem drugiej strony.

2) W przypadku rozwiązania niniejszej umowy niezależnie od przyczyny i strony dokonującej wypowiedzenia Partnerowi nie przysługuje zwrot wpłaconego wynagrodzenia o którym mowa w § 4.§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory, których stronom nie uda się załatwić polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§ 12
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik – Regulamin.
PARTNER ORGANIZATORSąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000059880; NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240;
Kapitał zakładowy: 12.880.000,00 zł – opłacony w całości


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna