Dzp-271- u-2/14 Brzesko dnia 11. 06. 2014. rPobieranie 54.91 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar54.91 Kb.

DZP-271- U-2/14 Brzesko dnia 11.06.2014.r.


Odp:1

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę Produktów leczniczych ,

ogłoszonego w BZP nr: 186428- 2014. z dnia 03.06.2014.r


W odpowiedzi na zapytania oferentów, informuję:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr: 18,19,22,23,39, 53,54,55,111,129,130,131,148,149,150 o oddzielnego pakietu co umożliwi ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo?

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę, i powstaje nowe zadanie nr 23 pod nazwą - Różne produkty lecznicze .

Wadium dla zadania nr 6 wynosi 2300,00 PLN, dla zadania nr 23 wynosi 200,00 PLN.
2.Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi odnośnie wydzielenia Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w przypadku pozycji obecnie pod nr 129 preparatu w opakowaniu konfekcjonowanym po 28 tabl? Prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.

Odp. Tak ilość opakowań bez zmian 100 op.
3.§ 4 ust.4 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania „tj. faktura VAT” ?

Odp. Zamawiający dopuszcza .
4.§ 6 ust.7 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie w zdaniu pierwszym, po słowach „wstrzymania dostaw” zapisu w brzmieniu: „o ile przekroczenie umownego terminu zapłaty nie będzie dłuższe niż 30 dni.”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
5.§ 7 Umowy –zy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez (a) dodanie po zdaniu „( licząc ……. Zamówienia)”, zapisu w brzmieniu: „o ile przekroczenie umownego terminu dostawy wynosiło będzie ponad 24 godziny” , (b) wykreślenie zdania „m.in. koszty przywozu towaru oraz”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
6.§ 10 ust. 3 Umowy – zy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego ustępu tego paragrafu w brzmieniu „3. Zamawiający obowiązany jest zgłosić reklamację niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostawy (ilościowe), bądź od dnia ujawnienia wady (jakościowe)” ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
7.§ 12 ust.1 lit.a) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez (a) dodanie po słowach „w przypadku” sformułowania „bezzasadnego” , (b) obniżenia kary umownej do 5% (w miejsce 20%)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
8.§ 12 ust.1 lit.b) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,2% (w miejsce 5%) za każdy dzień opóźnienia?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
9.§ 12 ust.1 lit.d) /winno być c)/ Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na (a) obniżenie kary umownej do 0,2% (w miejsce 5%) za każdy dzień opóźnienia, (b) wskazania pkt.4 którego paragrafu chodzi?.

Odp. Tak winno być „c” , Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

10.§ 12 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
11.§ 13 ust.1 lit. j) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tego postanowienia zdania „zmiany sposobu realizacji umowy ……” (do końca)?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.
12.§ 13 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) wykreślenia dotychczasowego brzmienia tego postanowienia, (b) nadania nowego brzmienia temu postanowieniu: „Strony dopuszczają zmiany cen leków będących przedmiotem niniejszej umowy- wywołane przepisami powszechnie obowiązującymi, dotyczącymi stawek VAT i cen urzędowych. Zmiany takie następować będą z mocy prawa i obowiązywać od dnia wejścia w życie tych przepisów. Powyższe zmiany nie będą wymagały zawierania pisemnych aneksów do umowy.” ?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

13.Pytanie 1 – dotyczy pakiet 6 pozycja 204

Czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu dla niemowląt urodzonych przedwcześnie w butelkach o pojemności 70ml, czy preparatu dla zdrowych niemowląt urodzonych o czasie? Aktualnie na rynku nie ma preparatów dla zdrowych niemowląt w butelkach o pojemności 70ml.


Odp. Zamawiajacy wymaga mleka dla niemowląt urodzonych przedwcześnie.
14.Prosimy o potwierdzenie jaką liczbę opakowań należy wycenić w pozycji 204 zadania 12 w przypadku zaoferowania wskazanego przez Zamawiającego mleka początkowego dla dzieci zdrowych w buteleczkach 60ml lub 90ml. Mleko określone przez Zamawiającego w poz.204 jest dostępne w biuteleczkach 60ml i 90ml (pojemność 70ml wskazana w SIWZ nie występuje). Jako producent mlek dla niemowląt dysponujemy opakowaniami 60ml i 90ml.

Odp.Zamawiający wymaga mleka dla zdrowych niemowląt urodzonych przedwcześnie. Ilość butelek pozostaje bez zmian. Zmawiający dopuszcza możliwość zaoferowania butelek o pojemnosci od 60-90 ml.
15.Dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 3,4,5,8,9,12,16,17,18,21,22,23,24 asortymentu w opakowaniu: butelka stojąca z dwoma sterylnymi portami ?Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
16.Dotyczy pakietu nr 15 poz. nr 6 i 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Purisole?Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
17.Dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 26 Extra – Spike Plus Chemo czerwony, który jest kompatybilny z zaoferowanymi płynami?Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
18.Dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 27 Extra – Spike Plus KabiPac niebieski, który jest kompatybilny z zaoferowanymi płynami?Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
19.Dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 28 Transfer Adapter KabiPac, który jest kompatybilny z zaoferowanymi płynami?Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
20.Dotyczy pakietu nr 16

Czy ze względu na brak produkcji „Aqua pro injectione 10ml x 50 amp. polietylen” Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 7 „Aqua pro injectione Polpharma rozp. do sporządz. leków parenteral. 10 ml x 100 /poliet/” w ilości 150 op.?Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

21.Dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 22 i utworzenie oddzielnego pakietu?Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
22.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 pozycja 9 leku  Kalium Chloratum WZF 15% 20 ml x 10 fiolek?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
23.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 18 leku  Midanium 5 mg/5 ml x 10 amp.?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
24.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 4 pozycji nr 2 i 3 ( Cefuroxim) i utworzenie odrębnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
25.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ?

tj.wycenę: zamiast tabletek – tabletki powlekane ?Odp.Zamawiający wyraża zgodę.
26.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie.

Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek (w tym kapsułek twardych, elastycznych, miękkich) i odwrotnie. ?

Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. ?

Kapsułek (w tym twardych, elastycznych, miękkich) zamiast drażetek i odwrotnie.?

Tabletek zamiast tabletek powlekanych ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

27.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj.

Zamiast tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu –tabletki, tabletki powl. Lub kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

28.Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów : fiolek na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
29.Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów : fiolek na butelki i odwrotnie Lub ampułek na butelki i odwrotnie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
30.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp. Pełna ilość opakowania zaokrąglona w górę
31.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie handlowe w zadaniach, gdzie podano ilość szt. Np. tbl, fiol itp. Oraz odpowiednie przeliczenie ilości szt na opakowania handlowe wg zaokrągleń do pełnego opakowania w górę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
32.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za szt, fiol, tbl, mg itp.z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

33.Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

34.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postaci formy doustnej:

 • Tabl. Powl.?

Pakiet nr 6 poz nr 4,5,6, 23,35,36,37,38,41,80,97,110,113,117,120,121,122,126,151,152,153, 175,176,178,

Zadanie 7 poz nr 17,23,

Zadanie nr 20 poz nr 17

 • Tabl. Dojelit.?

Pakiet nr 7 poz nr 2,3,45,101,


 • Kaps tward?

Pakiet nr 6 poz nr 111, poz nr 174, 169,


 • Tabl draż?

Pakiet nr 6 poz nr 18


 • Kaps?

Zad nr 20 poz nr 18

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę.
35.Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz nr 23 Bisoprolol fumarate 5 mg x 30 tabl 200 op, dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 28 tbl powl w ilości 215 op?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
36.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 29 Calcium glubionate 10% 0,6875 g/5 ml x 10 amp, wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu ww poz z powodu problemów z dostępnością.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
37.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 34 Cefuroxim 250 mg/5ml butelka 50 ml, dopuszcza wycenę preparatu w postaci: prosz.d/sp.zaw.doust.?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
38.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 6 poz nr 39 Clopidrogel 300 mg x 30 tabl? Preparat wycofany z oferty producenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
39.Czy zamawaijacy w pakiecie nr 6 poz nr 46 Diclofenacum 100 mg x 20 tabl, dopuszcza wycenę preparatu w postaci

kaps.o przedł.uwal?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
40.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 47 Diclofenacum 25 mg x 20 tabl 10 op, dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 30 tabl dojelit w ilości 7 op?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
41.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 50 Diltiazem 60 mg x 100 tabl 3 op, dopuszcza wycenę: preparatu pakowanego po 60 tabl powl w ilości 5 op?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
42.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 52 Diosminum 600 mg x 30 tabl , dopuszcza wycenę preparatu:

Diohespan forte, 600 mg, tabl., 30 szt?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
43.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 57 Epoetin alfa 2000 jm x 6 amp, wyraża zgodę na wydzielenie ww po do odrębnego pakietu? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody.
44.Czy Zamawaijacy w pak nr 6 poz nr 57 Epoetin alfa 2000 jm x 6 amp,, dopuszcza wycenę preparatu wycenę preparatu w postaci amp strz.?

Odp.Zamawiający dopuszcza.
45.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 70 Gastrografin 100 ml fiol 20 op, dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 10 but w ilości 2 op?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
46.Czy Zamawaijacy wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 poz nr 72 Glucosum 40% 10 ml x 50 amp? Problemy z dostępnością.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
47.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 77 hydroxycarbamid 500 mg x 100 tabl dopuszcza wycenę preparatu w postaci kaps?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .
48.Czy Zamawiający w zad nr 6 poz nr 84 Gamma anty Hbs 200 400 j.m./2 ml 6 op, dopuszcza wycenę: UMAN BIG 180 j.m/ml 1 ml roztw. do wstrz. 1 fiol

w ilości 6 op?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.
49.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 86 Lacidofil 200 kaps. 110 op, dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 60 tbl w ilości 367 op? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza .
50.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 86 Lacidofil 200 kaps. 110 op

Dopuszcza wycenę: Multilac, kaps., 10 szt w ilości 734 op (dzienna dawka to 1 kapsułka) ?

Poniżej najważniejsze cechy Multilac :


 1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.

 2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:

 • Lactobacillus helveticus

 • Lactoccocus lactis

 • Bifidobacterium longum

 • Bifidobacterium breve

 • Lactobacillus rhamnosus

 • Streptococcus termophilus

 • Bifidobacterium bifidum

 • Lactobacillus casei

 • Lactobacillus plantarum

 1. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.

 2. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.

 3. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.

 4. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.

 5. Nie wymaga przechowywania w lodówce.

 6. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza .

51.Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz nr 99 Lovastatinum 20 mg x 30 tabl 10 op, dopuszcza wycenę preparatu pak po 28 tabl w ilości 11 op? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza .
52.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiane ilości w pak nr 6 poz nr 104 desfluran 240 ml na 12 op po 6 szt? Dostępne opak handlowe zawiera 6 szt.

Odp. Poz.nr 6 w zadaniu nr 6 zostaje wykreślona.
53.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 6 poz nr 106 Naproxen 100 mg x 10 tbl? Zakończona produkcja.

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

54.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 142 Terlipressin 1 mg/10 ml x 5 amp 10op, dopuszcza wycenę: Glypressin,1 mg/8,5 ml, roztw.do wstrzyk., 5 amp 10op? Jest to jedyna dostępna dawka.

Odp.Zamawiający dopuszcza.
55.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pak nr 6 poz nr 144 tiamcinolonum 40 mg/1 ml x5 amp?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.
56.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pak nr 6 poz nr 146Tuberculin oraz poz nr 162 protaminum sulfuricum? Problemy z dostępnością.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
57.Czy Zamawaijacy w pakiecie nr 6 poz nr 149 valproic acid 500 mg tabl o przedł uwaln oraz poz nr 150 valproic acid 300 mg tabl o przedł uwaln, dopuszcza wycenę:

ValproLEK 500, 500mg, tabl.o p.uw.,30 szt,bl(3x10)

ValproLEK 300, 300mg, tabl.o p.uw.,30 szt,bl(3x10)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
58.Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu poz nr 184 oraz 190 oraz poz nr 192 z pakietu nr 6. Problemy z dostępnością.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.
59.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 200 Jodoform 1 g 10 op, dopusza wycenę Jodoforminum, subst, (Pharma), 10 g w ilości 1 op? Tylko ten preparat jest dostępy.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza .
60.Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz nr 206 tioitropinum bromie 0,018 mg x30 kaps 25 op, dopuszcza wycenę preparatu x 90 kps w ilości 9 op?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza .
61.Czy Zamawiający w za nr 7 poz nr 21 Morphini sulfas 60 mg x 20 tabl, miał na myśli wycenę preparatu w postaci tabl.o przedł.uwal, ?

Odp. TAK
62.Czy Zamawiający w zad nr 18 poz nr 1 imipenem +cilastain fiol 0,5 g, dopuszcza wycenę preparatu w postaci butelek?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza .
63.Czy Zamawiający w zad nr 20 poz nr 8 Filgrastim Amp strz. 48 mln j.m. 20 szt, dopuszcza wycenę preapatu: ,480mcg/0,5ml,rozt.d/wst,inf,5amp-strz. W ilości 4 op?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza .
64.Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz.1 i poz.2 (Meropenem) wymaga ,aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosił ponad 1 godzinę.

Odp.Zamawiajacy nie wymaga.
Informacja : W Zadaniu nr 6 Zamawiający wykreśla poz. nr 104 ( jest w Zadaniu nr 22 ).
W § 4 umowy zmienia się zapis pkt.2

Było :Termin dostawy na cito:do 24 godzin od chwili zgłoszenia zamówienia ,w wypadku gdy dostawa przypada w dzień wolny od pracy lub w sobotę to towar ma być dostarczony w ciagu 24 godzin od chwili zgłoszenia zamówienia na ustalony w zgłoszeniu (zamówieniu ) oddział.

Ma być: Termin dostawy na cito 12 godzin od momentu złożenia zamówienia maksymalnie do 24 godzin chyba że Zamawiajacy zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna