E block a counting, partitioning and calculating nglish polishPobieranie 342.27 Kb.
Strona1/2
Data28.04.2016
Rozmiar342.27 Kb.
  1   2
E
Block A - Counting, partitioning and calculating
NGLISH


POLISH

DEFINITION

POLISH

NOTES

add

dodawać

to join one or more numbers or quantities

łączyć jedną lub więcej liczb lub ilości

 

approximately

w przybliżeniu

to estimate

oszacować

 

calculate

obliczać

to work out

kalkulować

 

calculation

obliczenie

mathematical operation

operacja matematyczna

 

compare

porównywać

to relate

odnosić coś do czegoś

 

decimal

liczba dziesiętna

number based on 10

liczba oparta o 10

 

difference

różnica

difference between 2 numbers

różnica pomiędzy 2 liczbami

 

digit

cyfra

numeral

liczebnik

 

divide

dzielić

share/group

dzielić/grupować

 

divisor

podzielnik

number you divide by

liczba, przez którą dzielimy

 

divisible by

podzielny przez

can be divided by

może być podzielony przez

 

divided into

podzielony na

grouped shared into

pogrupowany / podzielony na

 

equals (=)

równa się (=)

having same value

posiada taką samą wartość

 

estimate

przybliżony

rough/approximate

oszacowany z grubsza

 

explain

wyjaśniać

say/write how

powiedzieć/napisać, jak

 

greater than (>)

większy od (>)

more than

więcej niż

 

group

grupować

divide into equal parts

dzielić na równe części

 

hundreds

setki

value after tens, H, T, U

wartość po dziesiątkach, H, T, U

 

hundredths

setne

one part of 100, divided into 100 parts

jedna część 100, podzielenie na 100 części

 

less than (<)

mniejszy od (<)

less than

mniej niż

 

method

metoda

way/doing

sposób robienia czegoś

 

minus

minus

subtract

odejmowanie

 

multiply

mnożyć

operation of adding number to itself several times

operacja wielokrotnego dodawania liczby do siebie samej

 

negative

ujemny

number less than zero -

liczba mniejsza od zera

 

number

liczba

one or more digits i.e. 17

jedna lub więcej cyfr, np. 17

 

operation

działanie

add, subtract, multiply, divide

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

 

order

porządkować

arrange according to size, value, amount

ułożyć według wielkości, wartości, ilości

 

partition

podział

split i.e. 179 = 100+70+9

rozdzielenie np. 179 = 100+70+9

 

pattern

wzór

repeated design/sequence

powtarzający się schemat/sekwencja

 

place value

miejsce w liczbie

value of digit depending on place in number

wartość cyfry zależnie od jej miejsca w liczbie

 

plus

plus

symbol for add (+)

symbol dodawania (+)

 

positive

dodatni

number greater than zero

liczba większa od zera

 

predict

prognozować

estimate based on facts

oceniać w oparciu o fakty

 

product

iloczyn

answer when you multiply

wynik mnożenia

 

quotient

iloraz

answer when you divide

wynik dzielenia

 

reason

rozumować

say/write ideas

wypowiadać/zapisywać pomysły

 

relationship

powiązanie

link between

związek pomiędzy

 

remainder

reszta

left over from division calculation

liczba pozostała w wyniku kalkulacji dzielenia

 

round

zaokrąglać

change value usually to nearest 10, 100 etc

zmieniać wartość zwykle do najbliższej 10, 100 itp

 

rule

zasada

set way or doing something

ustalony sposób robienia czegos

 

sequence

ciąg

set of shape, numbers etc arranged to a rule

zestaw kształtów, liczb itp uporządkowanych zgodnie z pewną zasadą

 

share

dzielić

divide into equal parts

podzielić na równe części

 

solution

rozwiązanie

answer

odpowiedź

 

subtract

odejmować

take away

odbierać coś od czegoś

 

sum

suma

answer to addition calculation

wynik dodawania

 

tens

dziesiątki

value after units, T U

wartość po jednostkach, T U

 

tenths

dziesiętne

one part of 10, divided into 10 parts

jedna część 10, podzielenie na 10 części

 

thousands

tysiące

value after hundreds i.e. Th H T U

wartość po setkach tzn.. Th H T U

 

times

razy

to multiply

dzielić

 

total

suma

answer when you add

wynik dodawania

 

unit

jednostka

value of single digit number U

wartość liczby jednocyfrowej U

 

value

wartość

numerical worth or amount

wyrażona numerycznie wartość lub ilość

 

E
Block B - Securing number facts, understanding shapes
NGLISH


POLISH

DEFINITION

POLISH

NOTES

2-D

2-D

having two dimensions, length, breadth

Posiadać dwa wymiary – długość i szerokość

 

3-D

3-D

having three dimensions, length, breadth, height

Posiadać trzy wymiary – długość, szerokość i długość

 

circle

Okrąg

a plane shape bounded by a continuous line which is always same distance from the centre

Zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od środka jest zawsze stała

 

classify

Klasyfikować

to organise by criteria i.e. shapes with straight edges, multiples of 3

Organizować według określonych kryteriów, np. według kształtu, jako wielokrotność liczby 3

 

concave

Wklęsły

curved inwards

Zaokrąglony do środka

 

cone

Stożek

solid shape with elliptical or circular base and curved surface that tapers to a point (vertex)

Bryła wypukła posiadająca w podstawie elipsę lub koło, ściany tworzą wierzchołek

 

construct

Tworzyć

build or make

Budować/Robić

 

convex

Wypukły

curved outwards

Zaokrąglony na zewnątrz

 

cube

Sześcian

solid shape: 6 square faces, 8 vertices, 12 equal edges

Bryła posiadająca 6 kwadratowych ścian, 8 wierzchołków, 12 równych krawędzi

 

cuboid

Prostopadłościan

polyhedron: 6 rectangular faces

Bryła posiadająca 6 prostopadłych ścian

 

curved

Krzywa

a line that is not straight

Lina, która nie jest prosta

 

cylinder

Walec

a solid shape with one curved face and two congruent circular bases

Bryła geometryczna powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków, posiadająca w podstawach koło

 

double

Podwójny

multiplied by 2, twice as much

Pomnożony przez dwa, dwa razy więcej

 

edge

Krawędź

where two surfaces join

Miejsce, w którym stykają się płaszczyzny

 

equilateral triangle

Trójkąt równoboczny

a triangle with 3 equal sides and 3 equal angles i.e. 60 degrees

Trójkąt, w którym każdy bok ma tę samą długość, a każdy kąt mierzy 60 stopni

 

face

Płaszczyzna

flat surface of a 3-d shape

Płaska powierzchnia posiadająca trójwymiarowy kształt

 

factor

Czynnik

a whole number that divides exactly into another number, a whole number that multiplies with another number to make a third number

Liczba całkowita, którą można podzielić na inną liczbę całkowitą, Liczba całkowita, którą pomnożyć można przez inną liczbę, aby utworzyć trzecią liczbę całkowitą

 

halve

Połowa

one of two equal parts

Jedna z dwóch równych części

 

hemisphere

Półkula

half of a sphere

Połowa kuli

 

heptagon

Siedmiokąt

a polygon with 7 sides

Wielokąt foremny o siedmiu równych bokach

 

hexagon

Sześciokąt

a polygon with 6 sides

Wielokąt foremny o sześciu równych bokach

 

inverse

Odwrotny

opposite, reverse operations i.e. addition and subtraction, multiplication and division

Przeciwny, odwrotne działanie, np. dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie

 

irregular

Nieregularny

a shape or mathematical object which is not regular

Płaszczyzna/figura matematyczna, która nie ma regularnych kształtów

 

isosceles triangle

Trójkąt równoramienny

triangle with two equal side and two equal angles

Trójkąt który posiada dwa boki tej samej długości oraz dwa równe kąty

 

line of symmetry

Linia symetri

line through an object which divides it in half in one or more ways

Linia, która przebiega przez dany obiekt i dzieli go na dwie lub więcej części

 

mirror line

Linia lustrzana

same as line of symmetry above

Tak, jak opisana powyżej linia symetrii

 

multiple

Wielokrotność

number in the times table i.e. 3,6,9 are multiples of 3

Np. liczby 3,6,9 stanowiące wielokrotność 3

 

net

Śieć

flat shape which can be folded up into a 3d shape

Płaska płaszczyzna, z której utworzyć można obiekt trójwymiarowy

 

oblong

Prostokątny

quadrilateral with : 4 right angles, 2 pairs of equal parallel sides each pair a different length (a type of rectangle)

Równoległobok, w którym wszystkie kąty są proste. Figura ta posiada ponadto dwie pary boków o jednakowej długości.

 

octagon

Ośmiokąt

a polygon with 8 sides

Wielokąt foremny o ośmiu równych bokach

 

pentagon

Pięciokąt

a polygon with 5 sides

Wiekąt foremny o pięciu równych bokach

 

polygon

Wielobok

a plane shape with 3 or more straight sides

Figura posiadająca trzy lub więcej równych boków

 

prism

Pryzmat

a 3d shape with two identical parallel basis, all other faces are rectangles

Bryła trójwymiarowa z materiału przezroczystego o co najmniej dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem ostrym.

 

property

Właściwość

common feature or characteristics i.e. 1,3,5 are odd numbers

Cechy charakterystyczne, np. 1,3,5 są liczbami nieparzystymi

 

pyramid

Ostrosłup

a 3d shape with a polygon as a base and triangular faces that taper to a point (vertex)

Bryła geometryczna w postaci wielościanu, którego wszystkie ściany

 

quadrilateral

Czterobok

a polygon with four angles and four sides

prócz podstawy zbiegają się w jednym punkcie zwanym wierzchołkiem.

 

rectangle

Prostokąt

a quadrilateral with: 4 right angles and 2 pairs of opposite equal parallel sides

Wielokąt foremny o czterech bokach i czterech kątach.

 

reflection

Odbicie

a mirror view

Równoległobok, w którym wszystkie kąty są proste. Figura ta posiada ponadto dwie pary boków o jednakowej długości.

 

reflective symmetry

Symetria lustrzana

mirror line symmetry

Odbicie zwierciadlane

 

regular

Regularny

polygons or polyhedra with all sides and angles equal

Linia symetrii powstała przy odbiciu lustrzanym

 

right-angled

Prostokątny

a shape with an angle measuring 90 degrees

Wielokąty lub wielościany o równych bokach i kątach

 

round

Zaokrąglać

to round/ change a number to a more convenient value often to ten or hundred

Figura posjadająca kąt prosty.

 

semicircle

Półkole

half a circle

Zaokrąglienie liczby do wielokrotności liczby 10 lub do liczby 100, aby uprościć przybliżanie wielkości.

 

side

Bok

the line or curve on the edge of a shape joining its vertices

Odcinek łączący dwa punkty na krzywej zamkniętej

 

solid

Bryła

a 3d shape

Zbiór punktów przestrzeni trójwymiarowej.

 

sort

Sortować

to organise by criteria i.e. shapes with straight edges, multiples of 3, shapes that are blue etc

Organizować według kryteriów, np. figury o równych bokach, wielokrotność liczby 3, koloru, itp.

 

sphere

Kula

3d sold that is perfectly round i.e. a ball

Idealnie okrągła bryła, np. kula

 

square

Kwadrat

a quadrilateral with: 4 equal sides and 4 right angles, opposite sides that are parallel, 2 diagonals that bisect at right angles, 4 lines of symmetry

prostokąt o wszystkich bokach równej długości. Wszystkie kąty wewnętrzne są proste. Przeciwległe boki są równoległe (jest to równoległobok). Przekątne mają równą długość. Przekątne przecinają się w połowie. Punkt przecięcia przekątnych jest środkiem symetrii.

 

straight

Prosta

not curved, straight line shortest distance between 2 points

Linia określająca najkrótszą odległość między dwoma punktami

 

surface

Powierzchnia

flat or curved space between points i.e. a cube is made up of 6 square faces

Dwuwymiarowy odpowiednik pojęcia krzywej, np sześcian wykonany z 6 wieloboków

 

symmetrical

Symetryczny

having symmetry i.e. the same on both sides of a straight line

Posiadający symetrię.

 

triangle

Trójkąt

a polygon with 3 angles and 3 sides

Wiekąt foremny posiadający trzy boki i trzy kąty

 

vertex/vertices

Wierzchołek

point where surfaces meet -corner

Punkt w którym zbiegają się krawędzie przynajmniej trzech z jego ścian (w. wielościanu są równocześnie w. wielokątów tworzących jego ściany).

   1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna