E block a counting, partitioning and calculating nglish polishPobieranie 342.27 Kb.
Strona2/2
Data28.04.2016
Rozmiar342.27 Kb.
1   2


E
Block C - Handling data and measures
NGLISH


POLISH

DEFINITION

POLISH

NOTES

balance

Balans

Having the same weight (mass) on either side.

Posiadający ten sam ciężar (masę) po obu stronach
bar chart

Wykres odcinkowy

A bar chart uses bars or columns to show information.

Dane są reprezentowane przez odcinki „wyrastające” z osi odciętych
block graph

Wykres słupkowy

This is similar to a bar chart but uses individual blocks which are joined to make columns.

Typ wykresu biznesowego, w którym wartości liczbowe są przedstawiane za pomocą poziomych kolumn
capacity

Pojemność

The amount a container can hold.

Ilość, jaką pomieścić można w pojemniku.
Carroll diagram

Diagram Carrolla

A sorting diagram named after Lewis Carroll.

Diagram nazwany na cześć Lewisa Carrolla.
centimetre (cm)

Centymetr

A metric unit used for measuring length and distance. It is equal to 10mm.

Jednostka pomiaru długości i odległości. Jeden centymetr mierzy 10mm.
chart

Wykres

A way of displaying information.

Sposób przedstawiania informacji.
classify

Klasyfikować

To group by property.

Szeregować według właściwości.
data

Dane

Collection of information, often organised in graphs or charts.

Zbiór informacji, często przedstawiany w postaci wykresów lub diagramów.
degrees Celsius (°C)

Stopień Celsjusza (°C)

A temperature measurement used in the metric system. Also known as Centigrade.

Jednostka temperatury termometrycznej. Zwana także Celsjusz
frequency

Częstotliwość

The number of times an item appears in a set of data.

Liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu.
frequency table

Tablica częstotliwości

A table use to record data.

Tablica służąca zapisywaniu danych.
gram (g)

Gram

A metric unit for measuring weight (mass).

Jednostka pomiaru ciężaru (masy).
graph

Wykres

A drawing or diagram use do record information.

Rysunek lub diagram służący przedstawieniu danych/informacji.
horizontal axis

Oś pozioma

A real or imaginary reference line parallel to the horizon.

Linia pozioma tworząca kąt prosty z linią pionową.
interpret

Interpretować

To say what information means.

Wytłumaczyć znaczenie informacji.
interval

Odległość

1. Distance between two points. 2. The amount of time between two events.

Dystans między dwoma punktami. Czas dzielący dwa wydarzenia.
kilogram (kg)

Kilogram (kg)

A standard metric unit for measuring mass (weight)

Jednostka pomiaru ciężaru (wagi)
label

Etykietka

To write the name or title of something

Informacje przedstawiające nazwę przedmiotu/objektu.
length

Długość

1. How long something is. The distance from one end to the other.

Prostopadly rozmiar danego przedmiotu. Dystans między końcami.
litre (l)

Litr (l)

A metric unit for measuring capacity.

Jednostka pomiaru objętości.
metre (m)

Metr (m)

A metric unit for measuring length, equal to 100 cm.

Jednostka pomiaru długości. Jeden metr to 100 cm.
metric unit

Jednostka metryczna

measures based on numbers 10 i.e. metres, litres, kilograms

Jednostka pomiaru bazująca na liczbie 10, np. metry, litry, kilogramy
millilitre (ml)

Millilitr (ml)

A standard metric unit for measuring capacity.

Jednostka pomiaru objętości.
millimetre (mm)

Millimetr (mm)

A standard metric unit for measuring length.

Jednostka pomiaru długości.
pictogram

Pictogram

A graph using pictures to represent quantity.

Przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu
scale

Waga

1. A weighing device. 2. To enlarge or reduce in size.

Przyrząd do pomiaru wagi. Zmniejszyć lub zwiększyć ciężar.
standard unit

Jednostka standardowa

measurement in general use

Jednostka służąca przygotowaniu pomiaru.
survey

Ankieta

A method of collecting data by asking people questions.

Sposób zbierania informacji w oparciu o zadawane pytania.
table

Tablica

Mathematical information organised in columns and rows.

Przedstawienie danych w kolumnach i rzędach.
tally chart

Wykres karbowy

Using marks to record counting.

Wykres wykorzystujący karby w celu przedstawienia danych.
Venn diagram

Diagramm Venna

A diagram using circles to show the relationship between sets.

To schemat, służący ilustrowaniu zależności między zbiorami. Ma postać figur geometrycznych na płaszczyźnie. Zbiory reprezentowane są na ogół przez elipsy.
vertical axis

pionowa

A real or imaginary reference line at right angles to the horizon.

Linia pionowa tworząca kąt prosty z linią poziomą
width

Szerokość

Distance across from side to side. Also called breadth.

Dystans między dwoma punktami. Zwana także rozpiętością.

E
Block D - Calculating, measuring and understanding shape
NGLISH


POLISH

DEFINITION

POLISH

NOTES

am

Am

(Ante meridiem). Anytime in the morning ~ between midnight and midday.

(Ante meridiem). Przed południem – między północą a południem.

 

analogue

Analogowy

A clock with numbers 1 to 12 around the face and rotating hands to show the hours, minutes and seconds.

Zegarek, na którego tarczy widoczne są liczby od 1 do 12. Wskazówki zegara wskazują godzinę, minuty i sekundy.

 

angle

Kąt

The amount of turning between two lines at a common meeting point.

Każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku.

 

anticlockwise

Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Opposite direction to the way hands on the clock go.

W przeciwnym kierunku co wskazówki zegara.

 

area

Obszar

The size a surface takes up.

Rozmiar powierzchni zajmowanej przez object.

 

ascending

Rosnąco

Arranged from smallest to largest.

Od najmniejszego do największego.

 

clockwise

Zgodnie ze wskazówkami zegara

The same direction as the way hands on the clock go.

W tym samum kierunku, jak wskazówki zegara.

 

column

Columna

An arrangement of information vertically.

Zestawienie danych pionowo.

 

compass point

Kompas

A compass is used to help us find directions. The main compass points are north, south, east and west.

Przyrząd nawigacyjny do wyznaczania bieżącego kierunku. Główne kierunki to północ, południe, wschód i zachód.

 

decimal place

Miejsce dziesiętne

The number of digits to the right of the decimal

Wartość liczby stojącej po prawej stronie punktu dziesiętnego

 

decimal point

Punkt dziesiętny

A point between a whole number and a decimal fraction.

Punkt pomiędzy częścią całkowitą i ułamkową.

 

descending

Malejący

Arranged from largest to smallest.

Od największego do najmniejszego

 

diagonal

Przekątna

A line joining 2 non-adjacent vertices of a polygon.

Odcinek łączący dowolne dwa wierzchołki wielokąta lub wielościanu

 

east (E)

Wschód (E)

The direction opposite west on a compass

Na kompasie wschód jest po przeciwnej stronie co zachód.

 

equal parts

Równe części

Having the same amount or value.

Tej samej wielkości lub wartości.

 

fraction

Część

Any part of a group, number or whole.

Część grupy, liczby lub całości.

 

half turn

Pół obrotu

A half turn measures 180º.

Pół obrotu mierzy 180º.

 

higher

Większy

Of greater value to something else.

O większej wartości.

 

inverse

Odwrotny

Opposite operations. E.g. addition is the inverse of subtraction.

Działanie odwrotne, np. dodawanie jest działaniem odwrotnym do odejmowania.

 

jottings

Notatki

Notes you make to hep you solve a maths problem.

Informacje, jaki zapisujemy, aby rozwiązać zadanie.

 

left

Lewa strona

When we are giving directions, left is the opposite of right.

Określając kierunej, lewa strona znajduje się po przeciwnej stronie co prawa.

 

left over

Pozostawać

The amount remaining when we divide.

Ilość, która pozostaje w wyniku dzielenia.

 

litre (l)

Litr (l)

A metric unit for measuring capacity.

Jednostka objętości.

 

lower

Mniejszy

Of less value.

O mniejszej wartości.

 

mass

Masa

Quantity of matter in an object. Often called weight, but they are not the same.

Zawartość materii w objekcie. Często zwana wagą, jednak są to zupełnie inne pojęcia.

 

mental calculation

Liczenie w pamięci

When we work out the answer to a sum in our heads without writing down how we worked it out.

Wykonywanie działań matematycznych bez zapisywania

 

north (N)

Północ (N)

On a compass north is the opposite of north.

Na kompasie północ jest po przeciwnej stronie co południe.

 

perimeter

Perymetr

Distance around the outside of a shape.

Odległość od punktu obserwacji do najdalej wysuniętego punktu na horyzoncie

 

pm

Pm

(Post meridiem). Used with analogue time. Anytime in the afternoon or evening, between midday and midnight.

(Post meridiem). Wykorzystywane w czasie analogowym. Dowolny czas po południu i wieczorem, między południem a północą.

 

position

Położenie

Where something is compared to another object or its surroundings. E.g. above

Kiedy dany obiekt porównywany jest do innego miejsca lub jego otoczenia, np. powyżej

 

quarter turn

Ćwierć obrót

A quarter turn measures 90º.

Ćwierć obrotu mierzy 90º.

 

right

Prawa strona

When we are giving directions, right is the opposite of left.

Wskazując drogę, prawa stona jest po przeciwnej stronie co lewa.

 

right angle

Kąt prosty

An angle measuring 90º.

Kąt o mierze 90º.

 

row

Rząd

Items arranged in a horizontal line.

Przedmioty ułożone poziomo.

 

set-square

Ekierka

A set square is shaped like a triangle as is used to draw parallel lines or perpendicular lines.

Prosty przyrząd kreślarski o kształcie trójkąta prostokątnego. Używana do kreślenia prostych prostopadłych i równoległych.

 

share equally

Podzielić równo

Divide so that each person gets the same number of things.

Podzielić tak, aby każdy dostał po równo.

 

south (S)

Południe (S)

On a compass south is the opposite of north.

Na kompasie południe jest po przeciwnej stronie co północ.

 

square centimetre

Centymetr kwadratowy

(cm2) is a metric unit to measure area.

(cm2) jest jednostką pola powierzchni

 

sum

Sum

1. The whole amount. 2. The answer we get when we add things together.

Całość Wynik, jaki otrzymujemy dodając do siebie liczby.

 

symbol

Symbol

A sign used instead of writing words e.g. ≥, 1/2

Znak umożliwiający zapis bez użycia wyrazów, np. ≥, 1/2

 

timetable

Terminarz

A list of times that tells us when something happens.

Lista informująca nas, kiedy dane zdarzenie miało miejsce.

 

total

Suma

The sum is the whole amount. The result of adding.

Całość. Wynik dodawania.

 

turn

Obrócić

To rotate around a point.

Przekręcić dookoła punktu.

 

vertical

Pionowy

A line that points straight at 90º from a horizontal line.

Linia tworząca kąt prosty 90º z linią poziomą.

 

west (W)

Zachód (W)

At right anlges to the horizon.

Po prawej stronie do linii horyzontu.

 

whole turn

Pełny obrót

A whole turn measures 360º.

Pełny obrót wynosi 360º.

 

whole

Całość

Everything. All the parts

Wszystko. Wszystkie części.

 
E
Block E - Securing number facts, calculating, identifying relationships
NGLISH


POLISH

DEFINITION

POLISH

NOTES

count back

Odliczać

Subtract

Odejmować
count on

Doliczać

Add

Dodawać
denominator

Mianownik

Bottom number of a fraction.

Liczba znajdująca się pod kreską ułamkową.
equivalent

Odpowiednik

Having the same value or amount.

Posiadać tę samą wartość/cechy charakterystyczne.
hundreds

Setki

The digit to the left of tens H T U

Cyfry znajdujące się po lewej stronie 10.
mixed number

Liczba mieszana

Number written as a whole number with a fraction.

Sumy odpowiedniej liczby naturalnej iodpowiedniego ułamka właściwego
numerator

Licznik

Number above the line of a fraction, showing the number of parts of a whole.

Liczba znajdująca się nad kreską ułamkową. Liczba określająca ilość jednostek z całości
1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna