EA/22/2015 Załącznik nr 5b do siwz dokumentacja interfejsu integracji regionalnej Spis treściPobieranie 272.82 Kb.
Strona1/9
Data04.05.2016
Rozmiar272.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Znak sprawy: EA/22/2015 Załącznik nr 5b do SIWZ

Dokumentacja interfejsu

integracji regionalnej
Spis treści

Wprowadzenie 5

Podstawowe informacje o projekcie 6

Podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z integracją z warstwą regionalną 8

Interfejs wymiany danych 11

1.1 Logiczna struktura metadanych EDM 14

1.1.1 Autor 15

1.1.2 DanePodstawowePodmiotu 16

1.1.3 DokumentMed-WpisWRejestrze 16

1.1.4 DokumentWTeczce 16

1.1.5 GlobalnyIdDokMed 16

1.1.6 KomorkaOrganizacyjna 17

1.1.7 Kustosz 17

1.1.8 ProceduraMedyczna 17

1.1.9 ProfesjonalistaMed 18

1.1.10 RozpoznanieChorobowe 18

1.1.11 Teczka 18

1.1.12 WytwórcaDokumentu 19

1.1.13 Zatwierdzajacy 19

1.1.14 ZdarzenieMedyczne 19

1.2 Logiczna struktura danych pacjenta w MPI 19

1.2.1 AdresPacjenta 20

1.2.2 GlobalnyIdTechPacjenta 21

1.2.3 Identyfikacja 21

1.2.4 IdentyfikacjaPacjenta 21

1.2.5 Modyfikujacy 22

1.2.6 OsobaDanePodstawowe 22

1.2.7 Pacjent 22

1.2.8 PodmiotLeczniczy 23

1.2.9 PopGlobalnyIdTechPacjenta 23

1.2.10 StatusIdentyfikatora 23

1.2.11 Tworzacy 23

1.3 Komponenty 24

1.4 Warstwa lokalna 24

1.4.1 ML.PL.03 EDM Viewer 25

1.4.2 ML.PL.04 Lokalne Repozytorium EDM 25

1.4.3 ML.PL.07 Lokalny Moduł Integracji 25

1.5 Warstwa regionalna 26

1.5.1 ML.PR.02 Indeks Pacjentów 26

1.5.2 ML.PR.03 Rejestr EDM 27

1.5.3 ML.PR.04 Repozytorium EDM 27

1.5.4 ML.PR.05 Rejestr Zgód 27

1.5.5 ML.PR.06 Zarządzanie Słownikami 28

1.5.6 ML.PR.07 Regionalny Moduł Integracji 28

1.5.7 ML.PR.09 Moduł Audytu 28

1.5.8 ML.PR.12 System autoryzacji 29

1.6 Interakcje warstwy lokalnej z regionalną 29

1.6.1 Inicjowanie przekazania dokumentów EDM pacjenta 29

1.6.2 Zapis EDM do warstwy regionalnej 30

1.6.3 Wyszukiwanie EDM w warstwie regionalnej 31

1.6.4 Pobranie EDM z Warstwy regionalnej 32

1.6.5 Rejestracja zgody/sprzeciwu pacjenta 33

1.6.6 Replikacja zgód i sprzeciwów z warstwy lokalnej do regionalnej 33

1.6.7 Udostępnienie słownika referencyjnego 34

1.6.8 Przeglądanie regionalnych danych audytowych 35

1.7 Usługi (interfejsy) 35

1.8 Interfejsy lokalne zewnętrzne 35

1.8.1 RegNotifies 36

1.9 Interfejsy regionalne zewnętrzne 36

1.9.1 Auditing 37

1.9.2 Codebook 38

1.9.3 HcpNotifies 40

1.9.4 PDQ_PatientDemographicsSupplier 41

1.9.5 PIX_PatientIdentifierCrossreferenceManager 41

1.9.6 PatientPermisions 41

1.9.7 XDS_DocumentRegistry 43

1.9.8 XDS_DocumentRepository 44

1.10 Interfejsy regionalne wewnętrzne 45

1.10.1 Authorization 45

1.10.2 Logging 45

1.11 Implementacja usług w formie WebServices 46

1.12 WSDL 50

1.13 XSD 50
Wprowadzenie


Niniejszy dokument zawiera specyfikację interfejsu integracji regionalnej wykorzystywanego w ramach projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”. Specyfikacja opisuje interfejs wymiany danych z warstwą regionalną, która jest wytwarzana w ramach w/w projektu. W warstwie regionalnej zlokalizowane są komponenty Systemu EDM umożliwiające wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w sieci jednostek ochrony zdrowia zintegrowanych w ramach projektu DEZ-2.

Dokument stanowi specyfikację interfejsów, która przeznaczona jest dla, wykonawców interfejsów poszczególnych systemów dziedzinowych zlokalizowanych w jednostkach ochrony zdrowia, które maja zostać połączone w sieć wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach DEZ-2.

Dokument został przygotowany zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy projektu DEZ-2, jednak z zastrzeżeniem, że możliwe są drobne jego zmiany, które mogą wyniknąć w procesie implementacji oraz testów całości rozwiązania. Zmiany te nie będą miały charakteru znaczącego dla całej koncepcji, mogą stanowić ewentualne drobne doprecyzowania.

W dalszej części przedstawiono:
 • podstawowe informacje o projekcie,

 • przypływy sterowania,

 • przesyłane komunikaty,

 • specyfikację interfejsów i ich typów,

 • zasady związane z podłączeniem się podmiotu leczniczego do systemu EDM.

Podstawowe informacje o projekcie


Celem ogólnym projektu jest stworzenie infrastruktury i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z usług elektronicznych na poziomie regionalnym.

Celami szczegółowymi projektu są: • obniżenie kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych,

 • poprawa dostępności do danych medycznych,

 • zwiększenie skuteczności leczenia poprzez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów,

 • zwiększenie bezpieczeństwa informacji,

 • podniesienie jakości obsługi pacjenta.

Na potrzeby realizacji celów projektu dostarczane jest kompleksowe rozwiązanie umożliwiające tworzenie i gromadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (skrót EDM) oraz jej wymianę pomiędzy podmiotami leczniczymi uczestniczącymi w projekcie.

W architekturze logicznej rozwiązania wyróżnia się dwie warstwy: lokalną i regionalną. W warstwie lokalnej zlokalizowane są przede wszystkim systemy dziedzinowe podmiotów leczniczych takie jak HIS, RIS/PACS, LIS, PIS. Służą one do operacyjnej obsługi procesów biznesowych realizowanych w podmiotach leczniczych, w nich m.in. tworzona jest dokumentacja medyczna. W ramach projektu dla podmiotów uczestniczących w projekcie dostarczane są Lokalne Repozytoria Dokumentacji Medycznej służące do gromadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i jej udostępniania do warstwy regionalnej. Umożliwiają również wyszukiwanie dokumentacji medycznej i przeglądanie jej zawartości.

W warstwie regionalnej zlokalizowana jest platforma umożliwiająca gromadzenie EDM oraz ich wymianę pomiędzy podmiotami leczniczymi zintegrowanymi z warstwą regionalną. Wymiana EDM odbywa się poprzez wyszukiwanie i udostępnianie wyszukanych dokumentów zgromadzonych w warstwie regionalnej. Proces wyszukiwania jest inicjowany z poziomu Lokalnego Archiwum Dokumentacji Medycznej - zapytanie o EDM pacjenta jest przekazywane do warstwy regionalnej, gdzie w Regionalnym Archiwum Dokumentacji Medycznej następuje właściwe wyszukanie dokumentacji. Zwrotnie przekazywana jest lista dokumentów medycznych oraz poszczególne dokumenty.

Ogólną architekturę rozwiązania przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 1. Ogólna architektura logiczna rozwiązania

Udostępnianiu z warstwy lokalnej do regionalnej podlega tylko dokumentacja: • zgodna z polityką udostępnień danego podmiotu leczniczego

 • dla której pacjent wyraził zgodę na jej udostępnienie.

Lokalne Archiwum Dokumentacji Medycznej umożliwia gromadzenie zgód pacjentów na udostępnienie ich dokumentacji medycznej oraz przekazuje te zgody do regionalnego rejestru zgód i sprzeciwów. Zgoda na udostępnienie obowiązuje we wszystkich podmiotach zintegrowanych z platformą regionalną w momencie złożenia zgody. Lokalne Archiwum umożliwia również ewidencjonowanie sprzeciwów pacjentów na udostępnianie ich dokumentacji medycznej. Sprzeciwy, analogicznie jak zgody, są dodatkowo przekazywane do warstwy regionalnej i tam gromadzone w regionalnym rejestrze zgód i sprzeciwów. Sprzeciw obowiązuje we wszystkich podmiotach zintegrowanych z platformą regionalną. Informacje o zgodach/sprzeciwach pacjentów są brane pod uwagę zarówno w procesie udostępniania dokumentacji do warstwy regionalnej, jak i jej wyszukiwania.

Komunikacja pomiędzy warstwą lokalną a warstwą regionalną odbywa się poprzez przekazywanie odpowiednich komunikatów. Informacje przekazywane w tych komunikatach oraz sposób komunikowania się opisuje zdefiniowany interfejs wymiany danych. Interfejs ten został szczegółowo przedstawiony w dalszej części niniejszego dokumentu.: files -> zamowienia
zamowienia -> Urządzenia klimatyzacyjne
zamowienia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym
zamowienia -> Spis zawartości opis techniczny
zamowienia -> Załącznik nr 5 do siwz
zamowienia -> Opis przedmiotu zamówienia na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej I mienia
zamowienia -> Numer sprawy: ea/34/2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zamowienia -> Zp-1/frse/2016 Załącznik nr 2 do siwz istotne postanowienia umowy zp-1/frse/2016
zamowienia -> Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 do siwz
zamowienia -> CześĆ III – opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy
zamowienia -> Wykaz osóB, które bęDĄ uczestniczyć w wykonaniu zamówienia świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski”

Pobieranie 272.82 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna