Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona55/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   69
Organization unit:

Department OF ECONOMIC GEOGRAPHYCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHYCourse title:

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF PROGRESS OF THE SILESIA REGIONCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jacek PetryszynPrerequisites:

Regional geography of PolandAssumptions and objectives of the course:

The acquainting students with possibilities and terms of the Silesia voivodship development. The competence in valuation the factors that stimulate development of regions.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

The most important factors of the regional development. The dignity of ‘human’ capital and social capital. The level of the technical infrastructure and economic development in the Silesia voivodship. The leading research institutions and university education. The modern industry development zones in the Silesia voivodship. KSSE as a factor of changes in cities and towns of the Silesia region.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki WN, Poznań.

 2. Szajnowska-Wysocka A., Kulesza M., 2007, Studia społeczne i przestrzenne ośrodka przemysłowego na przykładzie Sosnowca, Wyd. UŁ. Łódź.

 3. Świtalski W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, UW, Warszawa.

Additional reading:

 1. Herbst M. (red.), 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, WN Scholar, Warszawa.

 2. Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020, 2005, Katowice.

Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

SELECTED PROBLEMS FROM ECONOMIC GEOGRAPHY OF POLANDCode/course no.:


Studies year:

IISemester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlecturesexercises

15
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Maria TkoczPrerequisites:

GG157, GG253Assumptions and objectives of the course:

Understanding the connections between different branches of economy and economical systems.The form and terms of assessment of the course:

Oral presentation of the selected topicsRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Proprietary transformations in national economy of Poland. Privatisation of public sector (selected cases). Spatial differentiation of development of private businesses. The role of joined venture company in the process of economy transformation. Restructuring of the selected sectors of national economy (mining, metallurgy, agriculture). Tertiarisation of economy and its spatial differentiation. Economic transformations and adaptation to the requirements of the European Union.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, GUS, 1999,

 2. Falkowski J., 1993: Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski. Toruń,

 3. Kłosowski F., 2006: Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. UŚ. Katowice,

 4. Tkocz M., 2001: Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego. UŚ. Katowice,
Additional reading:

Organization unit:

Department OF PHYSICAL GEOGRAPHYCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

DYNAMICS OF GEOSYSTEMSCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

3

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

20

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

20

15

exerciseslaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Wojciech OleśPrerequisites:

Geology, geomorphology, hydrology, meteorology, chemistry, physicsAssumptions and objectives of the course:

Knowledge in dynamic of anthropogenic changes in environment of municipal and industrial geosystems.The form and terms of assessment of the course:

Credit testRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Basic definitions. Human impact in natural environment in stages of his evolution. Models of natural environment. Types and trends of environment transformations: geomechanical, hydrological, chemical, physicochemical, thermal. Emitters of the air pollution. Air pollutions and human’s health. Dynamic of changes in air pollution in Upper Silesia Region. Monitoring of air pollution.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bartkowski T., 1976: Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska geograficznego, PWN Warszawa – Poznań.

 2. Juda J., Budziński K. i in., 1995: Stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce w roku 1990 i prognoza na rok 2010, [w:] Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku. Kozłowski S. (red.). Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko”, Instytut Ekologii PAN, Oficyna Wydawnicza.

 3. Richling A., Solon J., 1994: Ekologia krajobrazu, PWN Warszawa.

 4. Starkel L., 1988: Przemiany środowiska geograficznego Polski a dzisiejsze geosystemy, [w:] Przemiany środowiska geograficznego Polski, Wszechnica PAN, Ossolineum, Wrocław.

 5. Żmuda S., 1973: Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konurbacji górnośląskiej, PWN Warszawa-Kraków.

Additional reading:

 1. Hermanowicz W., 1984: Chemia sanitarna, Arkady, Warszawa.

 2. Kapała J., 1983: Ocena jakości powietrza w województwie katowickim. Wyd. PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization)

GEOGRAPHY

Specialty

Environment Protection and ManagementCourse title

EXTREME HYDROLOGICAL PHENOMENACode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1.5

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


TOTAL:

10

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationLecturesExercises

10

10

LaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Marek RumanPrerequisites

Hydrology and oceanography, meteorology
Assumptions and objectives of the course

Impact of global climatic changes on intensity and course of extreme hydrological phenomena
The form and terms of assessment of the course:

credit test
Registration for the course / additional notes:

Obligatory for specializationContent:

Extreme phenomena in hydrology – subject matter and scope of studies. Disastrous high water stages and droughts – reasons, results, tendencies, description of selected cases. Flash floods in Poland. Types and rules for determining zones of flood hazard in river valleys. Hydrological consequences of: earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, hurricanes, tornadoes, cyclones, mass movements and collisions of the Earth with objects from space.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Graniczny M., Mizerski W.. 2007: Katastrofy przyrodnicze. PWN. Warszawa

 2. Hyndman D., Hyndman D. 2006: Natural hazards and disasters. ThomsonBrooks, Cole.

 3. Riezanow I.A. 1986: Wielkie katastrofy w historii Ziemi. PWN, Warszawa.

 4. Lwowicz M. S., 1982: Zasoby wodne świata. PWN. Warszawa.

 5. Czaya E., 1987: Rzeki kuli ziemskiej. PWN. Warszawa.

Additional reading:

 1. Dubicki A., Słota H., Zieliński J., 1999: Monografia powodzi w dorzeczu Odry (lipiec 1997). IMGW, Warszawa.

 2. Dubicki A., Słota H., Zieliński J., 1999: Monografia powodzi w dorzeczu Wisły (lipiec 1997). IMGW, Warszawa.

 3. Dynowska I., 1993 (red.): Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych
  i antropogenicznych. Kraków.

 4. Gutry-Korycka M. (red.), 1996: Studia nad wpływem globalnych zmian klimatu na obieg wody w zlewni. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

 5. Ozga-Zielińska, M., Kupczyk E., Brzeziński J., 2003: Powodziogenność rzek pod kątem bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych i zagrożenia powodziowego. Mat. Badawcze, Seria: Hydrologia i Oceanologia, IMGW. Warszawa.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna